Wypłata nagrody jubileuszowej

Katarzyna Wronka

 

Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem fakultatywnym. Prawo do niej nie wynika wprost z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, ale z przepisów wewnątrzzakładowych. Tylko niektóre grupy zawodowe, jak np. nauczyciele, pracownicy urzędów państwowych czy samorządowych, mają prawo do nagrody jubileuszowej zagwarantowane przepisami rangi ustawowej. Istotą nagrody jubileuszowej jest, że przysługuje ona po przepracowaniu określonej liczby lat. Jednak sposób ustalenia wysokości świadczenia, okresu czasu, który do nagrody uprawnia oraz terminu wypłaty jest regulowany przepisami wykonawczymi, bądź wewnętrznymi.

 

Nagroda jubileuszowa ma specyficzny status wśród świadczeń fakultatywnych. Nie jest to wynagrodzenie za pracę, wynikające obligatoryjnie z przepisów prawa pracy. Nie jest także nagrodą – w jej dosłownym znaczeniu, ponieważ nie jest świadczeniem wyłącznie uznaniowym. Nagroda jubileuszowa najbardziej przypomina premię, której warunkiem przyznania jest wieloletnia praca.

 

W wielu przypadkach wprowadzenie nagrody jubileuszowej do systemu wynagradzania jest zależne od woli pracodawcy. Jest to również ogromne pole do działania dla istniejących w zakładach pracy związków zawodowych. Możliwe jest wypracowanie w tym zakresie kompromisów i ustalenie, jakie poszczególne okresy pracy, a także inne okresy zatrudnienia zaliczane do stażu pracy stanowią podstawę do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej (mogą to być np. okresy pracy w gospodarstwie rolnym, czy pobierania zasiłku dla bezrobotnych). Wprowadzenie zapisów o nagrodzie jubileuszowej do przepisów płacowych w zakładzie pracy powoduje, że od tej chwili nagroda jubileuszowa nie jest już świadczeniem uznaniowym, ale obligatoryjnym. Pracodawca ma zatem obowiązek jej wypłaty, jeżeli spełnione zostaną określone warunki.

 

Prawo do nagrody jubileuszowej nabywa pracownik, który zgodnie z obowiązującymi przepisami (powszechnie obowiązującymi lub wewnętrznymi) przepracował nieprzerwanie i nienagannie określony czas u danego pracodawcy, w określonej branży lub zawodzie. Jeżeli pracownik spełni wymagania warunkujące prawo do otrzymania nagrody jubileuszowej uzyskuje on roszczenie o jej wypłatę. Okresy inne niż okresy zatrudnienia mogą być wliczane do okresu pracy uprawniającego do otrzymania nagrody jubileuszowej tylko wówczas, gdy są wymienione w obowiązujących u pracodawcy przepisach płacowych. Dlatego ważne jest, aby przepisy dokładnie określały, jakie okresy zatrudnienia uprawniają do nagrody jubileuszowej i świadczenie zależy od stażu pracy w jednym zakładzie, czy te okresy pracy podlegają sumowaniu.

 

Najczęściej prawo do nagrody jubileuszowej przysługuje pracownikowi po kolejnych 5-cioletnich okresach zatrudnienia. Podstawą wyliczenia wysokości nagrody jubileuszowej jest zazwyczaj miesięczne wynagrodzenie (lub jego wielokrotność) przysługujące pracownikowi w dniu nabycia uprawnienia. Obliczając wysokość nagrody stosuje się najczęściej zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Jednak w kwestii uprawniających do nagrody okresów zatrudnienia oraz sposobu obliczania i wypłaty świadczenia pracodawca może wypracować własne zasady.

 

Powstanie roszczenia o wypłatę nagrody jubileuszowej może znaleźć swój finał w sądzie pracy. Prezentujemy poniżej wzór pozwu, jaki w tej sprawie można wnieść do sądu. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące strony formalnej pozwu zamieszczane były poprzednio na łamach „Tygodnika Solidarność Świętokrzyska” przy prezentowaniu poszczególnych pism procesowych. Zachęcamy również do skorzystania z bazy wzorów pism procesowych, które znajdują się na stronach internetowych Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność: www.solidarnosc.home.pl oraz www.solidarnosc.org.pl/kielce

 

Nieprecyzyjne reguły dotyczące obliczania i wypłaty nagród jubileuszowych stanowią często przyczynę zatargów w zakładach pracy. Dlatego w tej kwestii wielokrotnie zabierał głos Sąd Najwyższy. Poniżej prezentujemy niektóre ze stanowisk.

Powrót do strony: Tygodnik Solidarność Świętokrzyska