Orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 

Nagroda jubileuszowa

 

  1. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dacie wejścia w życie przepisów przewidujących korzystniejsze dla niego warunki jej nabycia, jeżeli ma w tym dniu wymagany staż pracy ustalony według nowych przepisów. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 1996r, I PRN 62/96, OSNP 1997/6/97

 

  1. nabycie prawa do nagrody jubileuszowej przez pracownicę korzystającą z urlopu wychowawczego nastepuje w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 1992r, I PZP 49/92, OSNC 1993/3/34

 

  1. Gratyfikacja jubileuszowa jest świadczeniem fakultatywnym i przepisy płacowe mogą kształtować do niej prawo w sposób samodzielny i swobodny. Jednakże pominięcie przy ustaleniu prawa do gratyfikacji pewnych okresów pozostawania w zatrudnieniu, a uwzględnienie innych, wymaga wyraźnej regulacji. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2002, I PKN 820/00, Pr. Pracy  2002/7-8/49

 

  1. Nagroda jubileuszowa jest wymagalna niezwłocznie po nabyciu do niej prawa i od tej chwili należą się odsetki, choćby pracownik później wykazał okoliczności stanowiące przesłanki uprawniające do nagrody, a pracodawcy nie można było przypisać winy w opóźnieniu. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 1999r, I PKN 189/99 OSNP 2000/22/819

 

  1. Omyłkowa wypłata pracownikowi nagrody jubileuszowej za czterdziestoletni okres zatrudnienia nie powoduje po upływie kolejnego okresu powstania prawa do nagrody wyższego stopnia. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1998r., I PKN 551/97 OSNP 1999/4/123

 

  1. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 1991r, I PZP 16/91 OSNC 1992/1/10

 

  1. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w ostatnim dniu okresu pracy uprawniającego do tej nagrody bądź w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe (…), jeżeli przepisy o wynagrodzeniu albo inne przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 1990r, III PZP 57/89 OSNC 1990/10-11/125

oprac.: Dział Prawny

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ "Solidarność"

Powrót do strony: Tygodnik Solidarność Świętokrzyska