PORADY PRAWNE

 

Kiedy prawo do świadczenia przedemerytalnego ulega zawieszeniu?

 

Prawo do świadczenia przedemerytalnego ulega zawieszeniu w kilku wskazanych w ustawie przypadkach. Dotyczy to:

1. podjęcia pozarolniczej działalności,

2. podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli łączna kwota przychodów uzyskanych w danym miesiącu z tytułu zatrudnienia i innej pracy zarobkowej oraz otrzymywanego świadczenia przedemerytalnego byłaby wyższa od kwoty 200 proc. zasiłku dla bezrobotnych,

3. osiągania przychodów z innych tytułów niż wyżej wymienione – z wyjątkiem uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz uzyskiwania diet i innych należności pieniężnych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – jeżeli łączna kwota uzyskanych przychodów w danym miesiącu z tych tytułów oraz z tytułu świadczenia przedemerytalnego byłaby wyższa od kwoty stanowiącej 200 proc. zasiłku dla bezrobotnych.

 

 

 

Zostałem zwolniony z pracy z przyczyn ekonomicznych, w związku z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, ale pracodawca nie wypłacił nikomu należnej odprawy. W jakim terminie i w jakiej wysokości pracodawca powinien wypłacić tę odprawę?

 

Odprawa pieniężna dla pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę, na podstawie przepisów ustawy o rozwiązywaniu z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy, powinna zostać wypłacona w ostatnim dniu trwania stosunku pracy. Takie stanowisko podtrzymał też Sąd Najwyższy, który ponadto orzekł, że odsetki za opóźnienie z wypłatą tego świadczenia przysługują pracownikowi od dnia następującego po dniu ustania stosunku pracy. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego odprawa ta podlega takiej samej ochronie przed potrąceniami, jak wynagrodzenie za pracę.

Wysokość odprawy dla zwalnianych pracowników została przewidziana w przepisach tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów ustawy, a więc od 1 lipca 2003 roku wysokość odprawy jest uzależniona od zakładowego stażu pracy danego pracownika i stanowi kwotę:

·        jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik przepracował mniej niż 2 lata,

·        dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik przepracował 2 i więcej, do 8 lat,

·        trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik przepracował ponad 8 lat.

 

 

 

Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia?

 

Od 1 stycznia 2003 roku pracodawca może wysłać pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia mu umowy o pracę. Taka decyzja, na mocy ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy, została pozostawiona swobodnej woli pracodawcy. Pracownik jest zobowiązany wykorzystać w okresie wypowiedzenia przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli pracodawca udzieli urlopu w tym czasie. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru urlopu wynikającego z art. 155 1  k.p. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracodawca może udzielić pracownikowi całego urlopu zaległego oraz urlopu bieżącego za rok, w którym następuje rozwiązanie umowy o pracę. Trzeba jednak pamiętać, że za rok bieżący powinien być udzielony urlop proporcjonalny do okresu zatrudnienia w danym roku.

 

 

 

Czy pracownica, która korzystała z urlopu wychowawczego może zaliczyć ten okres do jej stażu pracowniczego?

 

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych (Dz.U. nr 60, poz. 277) okres korzystania z urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy, który urlopu udzielił. Zatem do okresu zatrudnienia będą wliczać się wszystkie okresy urlopów wychowawczych, bez względu na ich ilość i czas trwania.

Jednak zaliczanie okresów korzystania z urlopów wychowawczych do uprawnień emerytalnych traktowane jest inaczej. Na podstawie art. 7 pkt. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 z późn. zm.) okresy korzystania z urlopu wychowawczego oraz inne przerwy w pracy spowodowane koniecznością opieki nad dziećmi – trwające niedłużej jednak niż 6 lat – traktowane są jako okresy nieskładkowe.

oprac.: Dział Prawny

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ "Solidarność"

 

powrót do archiwum