Dziś mamy: czwartek, 02 grudnia 2021r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Forum interkulturowej ponadgranicznej kwalifikacji pracowników w Słubicach.

Dwudniowe seminarium poświęcone było kwestiom, z jakimi borykają się związki zawodowej po obu stronach Odry, a przy tym różnicom kulturowym, jakie charakteryzują kontakty polsko-niemieckie, szczególnie po wejściu naszego kraju do Unii. Seminarium rozpoczęło przedstawienie najważniejszych problemów, z jakimi muszą zmierzyć się związki zawodowe w Niemczech i Polsce. Olaf Himmel ze związku DGB (Wschodnia Brandenburgia) mówił o błędach popełnionych przez polityków w Niemczech oraz o zmieniającej się sytuacji politycznej. Jarosław Porwich w imieniu NSZZ Solidarność zreferował problemy w Polsce, jakie pojawiły się w ostatnim czasie. Mówił o kwestiach najniższego wynagrodzenia, związanych z niedotrzymywaniem przez rząd uzgodnień, o niechęci pracodawców do układów zbiorowych, o nadużywaniu przez pracodawców umów na czas określony, co wiąże się z brakiem gwarancji zatrudnienia oraz o planach podwyższenia wieku emerytalnego i podatku od towarów i usług, co skutkuje przenoszeniem kosztów kryzysu na pracowników. Z obu stron pojawiły się pytania, na które odpowiadali obaj referenci.
Po przerwie prof. Dominic Busch z Uniwersytetu Viadrina przedstawił prezentację obrazującą różnice kulturowe w kontaktach polsko-niemieckich na podstawie własnych badań w postaci rejestrowanych na filmie rozmów i aranżowanych do potrzeb projektu spotkań. To wywołało bardzo silny oddźwięk zebranych. Profesor rozwinął przedstawione na wstępie seminarium pojęcie kompetencji międzykulturowej. Następnie Wojciech Nowak zaprezentował dwujęzyczną platformę e-learningową oraz planowane internetowe kursy, z jakich uczestnicy projektu Xenos będą mogli korzystać. Uczestnicy kursu w sali informatycznej wspólnie przećwiczyli użytkowanie platformy.

Drugi dzień rozpoczęła dyskusja panelowa poświęcona kierunkom rozwoju prowadzonej w Europie polityki społecznej oraz polityki zatrudnienia. Wpływ na rynki pracy w czasie kryzysu gospodarczego i długofalowe skutki dla pracowników omówiła dr Magdalena Kacperska (adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza). Zwróciła szczególną uwagę na niedostatki polskiego systemu edukacji do zmieniającego się rynku pracy, a także brak wsparcia finansowego i merytorycznego państwa dla osób zakładających własną działalność gospodarczą. Zakończyła konkluzją, że pracownicy boją się domagać własnych praw, mają niską świadomość swoich uprawnień, co negatywnie wpływa na ich sytuację. Po niej wystąpił prof. Klaus Busch, który mówił o problemach z integracją pracowników najemnych przemieszczających się na terenie Unii, różnych kulturach (także organizacyjnych) w poszczególnych krajach i dumpingu płacowym wykorzystywanym szczególnie w okresie kryzysu. Potwierdził obarczanie skutkami kryzysu osób mniej zamożnych, niepodnoszenie podatków dla bogatych oraz prowadzenie polityki oszczędnościowej kosztem ofiar kryzysu szczególnie w Grecji, na Łotwie czy Węgrzech.
Kontynuację tematów podjęła eurodeputowana Elisabeth Schroedter (przewodnicząca Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych Parlamentu Europejskiego), mówiąc o kwestiach kompetencyjnych władz krajów unijnych dotyczących prawa pracy, sporach jakie się pojawiają na forum europarlamentu oraz brak wpływu władz Unii na prawo podatkowe w krajach narodowych. Poruszone zostały problemy pracowników tymczasowych, samoświadomość pracownicza (o czym mówiła też wcześniej dr Magdalena Kacperska) oraz dwie planowane dyrektywy unijne dotyczące pracowników sezonowych oraz delegowania pracowników wewnątrz koncernów. Szczególnie podkreślony został opór poszczególnych państw w kwestii ujednolicenia sposobu kształtowania płacy minimalnej, który zdaniem prelegentów występujących wcześniej powinien wynosić minimum 50 % średniej płacy w poszczególnych krajach UE. Podobną opinię wyraził już wcześniej Frank Hühner, zaznaczając, iż płaca minimalna ma zapewnić godne życie rodzinom i powinna stanowić docelowo 60 % średniej płacy w poszczególnych branżach, co jednak jest w obecnej sytuacji mało realne.
Zakończenie to wysoko oceniony przez uczestników wykład dyrektora Collegium Pollonicum w Słubicach dra Krzysztofa Wojciechowskiego (dyrektora administracyjnego Collegium Polonicum i trenera kompetencji międzykulturowej) dotyczący aspektów komunikacji międzykulturowej. Na przykładach omówił trudności we wzajemnym komunikowaniu się, zwracaniu się do siebie oraz zmieniającym się wzajemnym postrzeganiu siebie Polaków i Niemców w bardziej korzystnym świetle. Bardzo interesujące okazały się liczne odniesienia do historii, które kształtowały nasze kultury przez wieki. Zdaniem dra Wojciechowskiego przez ostatnie lata jest między nami coraz mniej uprzedzeń, co podnosi poziom współpracy i pomaga we wzajemnych kontaktach.
Zapraszamy nasze Koleżanki i Kolegów ze związku do uczestnictwa w kolejnych seminariach, z których najbliższe odbędzie się w dniach 25-26 listopada. Zachęcamy do odwiedzenia strony www.forum.kowa-ffo.de, gdzie można znaleźć w obu językach materiały z pierwszej edycji projektu, cotygodniowe kursy dla uczestników projektu. Udział w kursach seminariach jest bezpłatny. Pokrywane są również koszty noclegu i wyżywienia (za wyjątkiem zwrotu kosztów podróży). Projekt składa się z siedmiu dwudniowych seminariów i towarzyszących im kursów internetowych dotyczących wybranych zagadnień z zakresu zbiorowego prawa pracy, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, kształcenia zawodowego oraz polityki społecznej i zatrudnienia w kontekście Unii Europejskiej, Polski i Niemiec. Oprócz tego omawiane będą aktualne tematy i zagadnienia pracownicze w Unii Europejskiej oraz aspekty polsko-niemieckich kontaktów międzykulturowych. Spotkania odbywać się będą w pomieszczeniach Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Collegium Polonicum w Słubicach. W sprawie udziału w seminariach prosimy o kontakt z Zarządem Regionu w Gorzowie.

TERMINY I TEMATY KURSÓW

  • 26.-27.11.2010 - Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w miejscu pracy, regulacje na płaszczyźnie Unii Europejskiej, w Polsce i w Niemczech.
  • 04.-05.02.2011 - Prawo pracy – regulacje zbiorowe w Unii Europejskiej, w Polsce i w Niemczech.
  • 11.-12.03.2011 - Podstawowe swobody gospodarcze w Unii Europejskiej: swoboda podejmowania pracy.
  • 13.-14.05.2011 - Polityka zatrudnienia i polityka społeczna w UE, praca a życie rodzinne.
  • 17.-18.06.2011 -Kształcenie ustawiczne w Unii Europejskiej, dostępność pracowników wykwalifikowanych w Polsce, w Niemczech i w Europie.
  • 15.-16.07.2011 - Perspektywy krajowej (Polska, Niemcy) i europejskiej polityki zatrudnienia.

Opracował: Grzegorz Musiałowicz