Dziś mamy: wtorek, 09 sierpnia 2022r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Wybory w związku - kadencja 2018-2022

Uchwały wyborcze przyjęte podczas posiedzenia Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ Solidarność w dniu 2 czerwca 2017 roku:

1. Uchwała ws. powiadamiania Regionalnej Komisji Wyborczej o terminie posiedzenia wyborczego na kadencję 2018- 2022 oraz obowiązku przekazania RKW listy członków Związku.

2. Uchwała ws. ustalenia klucza liczbowego i terminów dotyczących wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Gorzowskiego NSZZ Solidarność na kadencję 2018-2022.

3. Uchwała ws. upoważnienia Regionalnej Komisji Wyborczej do wyrażenia zgody na przeprowadzenie wyborów poza zebraniem (z urną) na kadencję 2018-2022.

4. Uchwała ws. powołania Regionalnej Komisji Wyborczej na kadencję 2018-2022.


Uchwały do pobrania - tutaj

Regionalna komisja wyborcza dokonuje zatwierdzenia wyborów władz organizacji zakładowej lub międzyzakładowej oraz delegatów na WZD regionu, WZD sekcji regionalnej oraz elektorów do wyborów delegatów na WZD regionu  na podstawie otrzymanych następujących dokumentów:

1. oryginału protokołu stwierdzającego prawomocność posiedzenia wyborczego,

2. oryginału protokołu z ustalenia wyniku wyborów władz organizacji zakładowej i międzyzakładowej (ewentualnie z zastosowaniem list cząstkowych),

3. oryginału protokołu z ustalenia wyniku wyborów delegatów na WZD regionu lub, jeżeli organizacja nie stanowi okręgu naturalnego, protokołu z wyboru elektorów uprawnionych do wyboru delegatów na WZD regionu w okręgu łączonym,

4. oryginału protokołu z ustalenia wyniku wyborów delegatów na WZD sekcji regionalnej/krajowej lub kongres sekretariatu regionalnego/krajowego - z podaniem nazwy jednostki organizacyjnej, której on dotyczy,

5. oryginału ankiet osobowych wybranych delegatów na WZD Regionu i sekcji/sekretariatu,

6. oryginału protokołu wyborczego zakładowej/międzyzakładowej komisji wyborczej (w przypadku jej niepowołania protokół sporządza komisja zakładowa/międzyzakładowa),

7. kopii uchwały zgłaszającej organizację do branżowej jednostki organizacyjnej Związku – zgodnie z Uchwałą nr 4 XIX KZD z późniejszymi zmianami lub kopię uchwały przyjętej w tej sprawie, w poprzednim okresie,

8. kopii protokołów z wyborów przewodniczących komisji wydziałowych, oddziałowych, kół lub innych niższych jednostek organizacyjnych – potwierdzonych przez komisję zakładową lub zakładową komisję wyborczą wpisem za zgodność z oryginałem. Wymóg ten obowiązuje tylko w przypadku podjęcia przez zakładowe zebranie członków uchwały, na podstawie postanowień § 35 ust. 5 pkt 2 Statutu, o wejściu w skład komisji zakładowej przewodniczących komisji wydziałowych, oddziałowych, kół lub innych niższych jednostek organizacyjnych,

9. kopii uchwały zakładowego zebrania członków/delegatów, na podstawie postanowień § 35 ust. 5 pkt 2 Statutu, o wejściu w skład komisji zakładowejprzewodniczących komisji wydziałowych, oddziałowych, kół lub innych niższych jednostek organizacyjnych,

10. oryginału listy obecności na zebraniu.

Regionalna komisja wyborcza zatwierdzi wybory władz regionalnej/międzyregionalnej branżowej jednostki organizacyjnej na podstawie:

1. kopii protokołu stwierdzającego prawomocność posiedzenia wyborczego,

2. kopii protokołu z ustalenia wyniku wyborów władz regionalnej/międzyregionalnej branżowej jednostki organizacyjnej (ewentualnie z zastosowaniem list cząstkowych),

3. oryginału protokołu z ustalenia wyniku wyborów delegatów na WZD krajowej sekcji, jeżeli regionalna/międzyregionalne branżowa jednostka organizacyjna wchodzi w skład danej krajowej sekcji,

4. oryginału protokołu z ustalenia wyniku wyborów delegatów na kongres regionalnego sekretariatu branżowego, jeżeli regionalna branżowa jednostka organizacyjna wchodzi w skład danego regionalnego sekretariatu,

5. oryginału protokołu wyborczego komisji wyborczej regionalnej/międzyregionalnej branżowej lub problemowej jednostki organizacyjnej  (w przypadku jej niepowołania protokół sporządza rada regionalnej sekcji branżowej lub problemowej),

6. kopii uchwał zgłaszających regionalną/międzyregionalną sekcję branżową:

- do odpowiedniej krajowej sekcji branżowej – zgodnie z Uchwałą nr 4 XIX KZD z późniejszymi zmianami lub kopię uchwały przyjętej w tej sprawie, w poprzednim okresie,

- do odpowiedniego regionalnego sekretariatu branżowego – zgodnie z Uchwałą nr 4 XIX KZD z późniejszymi zmianami lub kopię uchwały przyjętej w tej sprawie,  w poprzednim okresie,

7. kopii listy obecności na zebraniu.

Komplet dokumentów wyborczych do pobrania - tutaj