Menu
Biuro Prasowe

Biuro Prasowe

T. Majchrowicz: Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych to kolejny pozytywny efekt współpracy z Prezydentem

- Od samego początku pandemii koronawirusa podkreślaliśmy, że nie może być takiej sytuacji, gdy osoba na samozatrudnieniu, czy z mikroprzedsiębiorstwa otrzyma 2 tys. zł zasiłku dla bezrobotnych, a osoba płacąca wszystkie składki, która straciła pracę, będzie brała jedynie 700 zł. Dlatego mówiliśmy, że zasiłek dla bezrobotnych musi być podniesiony. I dzięki Panu Prezydentowi nasz postulat udało się zrealizować. Dodatkowo wypłacany będzie dodatek solidarnościowy dla osób, które utracą pracę w wyniku koronawirusa - mówi Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
 

- Świadczenie solidarnościowe ma wynosić 1200 zł, a zasiłek wzrośnie do 1300 zł. Dzięki temu, pracownik zwolniony w wyniku pandemii będzie w sumie otrzymywał kwotę tylko niewiele niższą od minimalnego wynagrodzenia. Te zmiany są jednym z pierwszych punktów Umowy programowej podpisanej przez Solidarność z Andrzejem Dudą. To duży sukces Solidarności i kolejny pozytywny efekt współpracy z Panem Prezydentem, na którym zawsze możemy polegać

- dodaje Tadeusz Majchrowicz.

www.tysol.pl

 

„Solidarność” w policji w Regionie Łódzkim!

Z radością witamy na pokładzie kolejną organizację związkową w Policji. Życzymy Wam takiego rozwoju jak w Służbie Więziennej, która zrzesza już blisko tysiąc członków.

27 października 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Policji, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Więziennej, w której zawarto zapisy przełamujące monopolizm związkowy w tych służbach, a tym samym dano możliwość zrzeszania się pracownikom mundurowym w dowolnym związku zawodowym. W ten sposób został ostatecznie zrealizowany postulat „Solidarności” z sierpnia 1980 roku, dotyczący wolności związków zawodowych.

Wprowadzone zmiany w ustawie umożliwiły powstanie organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Komendzie Powiatowej w Kutnie, która została zarejestrowana przez Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w kwietniu br. Ponadto informujemy, iż również w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi istnieje Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”, ale przed wejściem w życie ustawy należeć mogli do niej jedynie pracownicy cywilni Komendy. Teraz do „Solidarności” mogą również zapisywać się policjanci.


Ireneusz Wach

Piotr Duda: Jesteście bohaterami czasu pandemii!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych życzę wszystkim Pielęgniarkom i Położnym w imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” siły i odwagi w tym trudnym czasie. W sposób szczególny pozdrawiam Członkinie i Członków naszego Związku.

Dzięki Waszej ofiarnej służbie czujemy się bezpieczniej, mając świadomość, że w razie potrzeby nie jesteśmy pozostawieniu sami sobie. Wasza praca zasługuje na najwyższy szacunek i podziw. Jesteście naszymi Bohaterami!

Piotr Duda

Represjonowani jak co roku na Jasnej Górze

10 maja 2020 r., w terminie XXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym na Jasną Górę, w Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu wzięli udział przewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych Anna Rakocz oraz delegacja i poczet sztandarowy częstochowskiego Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR.

W tym roku, ze zrozumiałych względów przeciwepidemicznych, w pielgrzymce wzięła udział jedyne symboliczna reprezentacja osób represjonowanych w stanie wojennym. Nie zabrakło również przedstawicieli częstochowskiej Solidarności.

 

 

Solidarność sprzeciwia się likwidacji szkół!

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność negatywnie ocenia decyzje o likwidacji szkół podejmowane w ostatnim czasie przez kuratorów, wojewodów i Ministra Edukacji Narodowej.

„Oburza nas fakt, że praktyka taka kłóci się z deklarowaną w programach wyborczych obecnego rządu ochroną małych szkół. Placówki takie mają ogromne znaczenie dla środowiska lokalnego, sprzyjają bezpiecznemu kształceniu i wychowaniu uczniów w przyjaznej atmosferze. KSOiW NSZZ Solidarność zdecydowanie sprzeciwia się takim praktykom prowadzącym do likwidacji miejsc pracy dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, zwłaszcza w tak trudnym okresie, z jakim mamy obecnie do czynienia. Uważamy, że takie działania stanowić mogą przyzwolenie dla jednostek samorządu terytorialnego do likwidacji kolejnych szkół w ramach szukania oszczędności. Dlatego domagamy się podejmowania przez władze oświatowe właściwych i wyważonych decyzji w ww. sprawach oraz uwzględniania opinii NSZZ Solidarność i potrzeb lokalnych społeczności”

– czytamy w stanowisku podpisanym przez Ryszarda Proksę, przewodniczącego KSOiW NSZZ Solidarność.


mk

W Strzybnicy modlili się za Hutników i pracowników tarnogórskiego ZAMET-u

W kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej w Strzybnicy odbyła się msza św. w intencji pracowników tarnogórskiego ZAMET-u i wszystkich Hutników z okazji dnia św. Floriana, patrona Hutników.
 

- Mam przed oczami widok z ubiegłego roku gdy uśmiechnięci pełni optymizmu, radości i wiary modliliśmy się przed figurką św. Floriana na terenie ZAMET-u. Składaliśmy sobie życzenia dobrego roku dla pracowników – powiedział biorący udział w uroczystości Piotr Duda.


Jednak – jak mówił przewodniczący - to co stało się w marcu pokazało, że za sprawą pandemii nie zbadane są wyroki Boskie i to co się wydarzyło musiało zweryfikować wszystkie plany.

- My hutnicy, ludzie ciężkiej pracy - ja też wywodzę się z hutnictwa – potrafimy nie tylko walczyć, ale też się modlić. Dzisiaj modlimy się za wszystkich hutników, którzy teraz przeżywają trudne chwile – powiedział.


Przekazał również życzenia z okazji jubileuszu 30-lecia objęcia funkcji przewodniczącego „Solidarności” w ZAMET przez Andrzeja Bałchana.

- Oddałeś całe swoje młode lata dla pracowników i ZAMET-u. Gdyby nie twoja działalność tego zakładu by nie było – powiedział Piotr Duda.


Wspomniał również, że razem z Andrzejem Bałchanem są równieśnikami.

- Ja też mam w tym roku 30-lecie objęcia funkcji przewodniczącego „Solidarności” w Hucie 1 Maja, a później Hucie Gliwice.


ml

 

Aktualizacja Krajowego Programu Reform 2020 oraz programu Stabilności i Konwergencji

  • Published in Kraj

Krajowe Programy Reform (KPR) są podstawowym instrumentem koordynacji polityk gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej w cyklu zwanym Semestrem Europejskim. Aktualizacje: KPR oraz Program Stabilności i Konwergencji państwa członkowskie przekazują Komisji Europejskiej.

W tym roku oba dokumenty zostały przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 28 kwietnia r.

Niestety z uwagi na obecną sytuację Covid – 19, duży zakres zmian oraz ograniczenia czasowe, projekt KPR –u nie został przedstawiony do opinii partnerom społeczno-gospodarczym skupionym w Międzyresortowym Zespole do spraw Strategii „Europa 2020”.

1.Przygotowanie Programu konwergencji i jego coroczna aktualizacja są elementem procesu nadzoru budżetowego w UE i obowiązkiem wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej spoza strefy euro. Program jest przygotowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programów stabilności i konwergencji państw członkowskich UE.

Program konwergencji stanowił część Wieloletniego Planu Finansowego Państwa opracowanego na podstawie ustawy o finansach publicznych. Ale w 2020 roku nie sporządza się Wieloletniego Planu Finansowego Państwazgodnie z art. 76.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W związku z powyższym Program konwergencji – aktualizacja 2020 zawiera następujące zagadnienia:

- działania budżetowe podjęte w celu ograniczenia skutków epidemii

- ocena bieżącej sytuacji gospodarczej i perspektywy

- wynik i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Działania budżetowe podjęte w celu ograniczenia skutków epidemii- koncentrują się na działaniach wdrażanych w reakcji na epidemię COVID-19. Między innymi wiążą się z pakietem rozwiązań ujętych w tzw. Tarczy antykryzysowej oraz Tarczy finansowej.

Część poświęcona ocenie bieżącej sytuacji gospodarczej i perspektywach obejmuje założenia oraz przewidywania dotyczące polskiej gospodarki w aktualnych warunkach związanych z wybuchem epidemii. W II kw. 2020 r. zakładany jest silny spadek aktywności gospodarczej niemal we wszystkich sektorach gospodarki, w III kwartale br. przewidywane jest odbicie aktywności gospodarczej. W 2020 r. PKB obniży się o 3,4%, spadek zanotuje także konsumpcja prywatna. Przewiduje się pogorszenie sytuacji na rynku pracy: zmniejszenie liczby pracujących, spadek dynamiki nominalnych wynagrodzeń, wzrost bezrobocia.

Inflacja w I kw. 2020 r. silnie wzrosła i wyniosła 4,5% (r/r). Zakłada się, że jest to najwyższy poziom w br. Przyjęto, że średnio w br. inflacja wyniesie 2,8%.

W II połowie br. oczekiwana jest odbudowa aktywności gospodarczej po silnym spadku zanotowanym w II kw. Oczekuje się, że w całym 2021 r. tempo wzrostu PKB powinno przekroczyć tempo spadku z tego roku.

Sytuacja sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2020-2021 będzie uwarunkowana prognozowaną sytuacją makroekonomiczną oraz konsekwencjami decyzji podjętych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19. Wzrost deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych z 0,7% PKB w 2019 r. do 8,4% PKB w 2020 r. Przewiduje się mniejsze wpływy z podatków pośrednich, podatków od dochodów
i składek na ubezpieczenia społeczne. W szczególności znaczące będzie pogorszenie wpływów podatkowych, w stosunku do 2019 r.

W 2021 r. planowane jest wprowadzenie dalszych zmian uszczelniających podatek dochodowy od osób prawnych, tj. CIT.

Przewiduje się również spadek wpływów ze składek na ubezpieczenia społeczne.

Inwestycje publiczne

W Programie przewiduje się, że inwestycje sektora instytucji rządowych i samorządowych po niewielkim nominalnym spadku w 2019 r. (o 2,0% r/r) utrzymają się w 2020 r. na zbliżonym poziomie w relacji do PKB, tj. 4,3%.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych. Zakłada się że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 r. wyniesie 55,2% PKB. Zmiany relacji długu do PKB w latach 2020-2021 będą przede wszystkim konsekwencją kształtowania się potrzeb pożyczkowych państwa oraz tempa wzrostu PKB. Poziomy długu będą wynikały głównie ze zmian zadłużenia podsektora centralnego.

2. Krajowy Program Reform - aktualizacja 2020

Tegoroczny KPR wobec kończącego się okresu obowiązywania strategii 2020 miał stanowić ogniwo między strategią „Europa 2020” a nową strategią UE na rzecz zrównoważonego rozwoju po 2020 r. Od przyjęcia przez Komisję Europejską komunikatu z 17 grudnia 2019 r. Roczna Strategia Zrównoważonego Wzrostu Gospodarczego na 2020 rok (Annual Sustainable Growth Strategy 2020 – ASGS), inicjującym obecny Semestr Europejski sytuacja zmieniła się w sposób nieprzewidywalny na skutek pandemii COVID-19.

Działania związane ze skutkami pandemii.

Wobec zaistniałej sytuacji autorzy zastrzegają, że zaplanowane działania są uzależnione od rozwoju sytuacji w Polsce i na świecie. Harmonogramy działań oraz skutki finansowe były planowane jeszcze przed wybuchem epidemii, więc należy traktować jako orientacyjne. Natomiast skutki finansowe działań nie będą stanowiły zobowiązań dla budżetu państwa – do momentu ich przyjęcia przez Radę Ministrów.

W części 3 omówiono syntetycznie rozwiązania wprowadzone w związku z Covid -19 oraz ich koszty, co można potraktować jako podstawowy materiał informacyjny na dzień 28 kwietnia br. Są to IV Filary:

1)      Bezpieczeństwo pracowników

2)      Wsparcie przedsiębiorstw

3)      Ochrona zdrowia

4)      Wzmocnienie systemu finansowego.

W tej części pojawia się stwierdzenie o zwiększeniu ochrony gospodarstw domowych przed

nadmiernym wzrostem cen podstawowych produktów oraz zabezpieczenie dostępu do kredytów i pożyczek w celu ułatwienia funkcjonowania w okresie pandemii.

Z informacji medialnych wynika, że UOKIK monitoruje ceny artykułów podstawowych, w tym spożywczych oraz maseczek i rękawiczek ochronnych. W zakresie regulowania cen tych ostatnich Ministerstwo rozwoju przygotowało projekt rozporządzenia. Niestety efekty monitoringu aktualnej sytuacji nie są jeszcze znane.

Z analizy tej części wynika, że niewiele rozwiązań zostało skierowanych bezpośrednio do pracowników, w szczególności działań, które zagwarantują bezpieczeństwo pracowników i ich rodzin w przyszłości.

Odpowiedzi na wnioski ze Streszczenia Sprawozdania Krajowego – 2020

Czytając punkt 4 dotyczący odpowiedzi na wnioski ze Streszczenia Sprawozdania krajowego – 2020 na uwagę zasługuje fragment poświęcony Funduszowi Sprawiedliwej Transformacji, gdzie podkreślono, że Polska popiera utworzenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wspierającego regiony przemysłowe (głównie węglowe, ale nie tylko) w tworzeniu alternatywnych ścieżek rozwojowych. Jednak KPR zawiera istotne uwagi co do sposobu korzystania przez Polskę z tego narzędzia i zawiera konkretne propozycje.

Ponadto w dokumencie wskazano na kierunkową akceptację zamiaru KE wzmocnienia obecności problematyki zrównoważonego wzrostu w Semestrze Europejskim, w tym włączenie celów zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych. W związku z tym GUS przygotował, w uzgodnieniu z ministerstwami, odrębny zestaw wskaźników monitorujących, dostosowany do specyfiki obszarów zrównoważonego rozwoju uznanych przez rząd za priorytetowe dla Polski. (https://sdg.gov.pl).

Inwestycje

Nie ulega wątpliwości, że o aktywności inwestycyjnej zadecydują takie czynniki jak: czas trwania pandemii, sytuacja na rynku globalnym, zwłaszcza u największych partnerów handlowych Polski: Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii. Z drugiej strony zwrócono uwagę na dobre wyniki wzrostu PKB oraz niską stopę bezrobocia u progu spowolnienia, które mogą
w pewnym stopniu zamortyzować efekty recesji w światowej gospodarce. KPR w tym rozdziale zawiera informacja nt. dotychczasowych rozwiązań organizacyjnych i prawnych w obszarze inwestycji. Pozostaje pytanie jak szybko będziemy mogli je realizować w coraz większym zakresie szczególnie te publiczne, które powinny być kołem zamachowym dla inicjatyw średnich i małych. Autorzy wskazują na dużą rolę przyjętej 31 marca 2020 r. w ramach
tzw. Tarczy Antykryzysowej, nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwoju, która weszła w życie 1 kwietnia 2020 r. Wprowadza m. in. nowe uprawnienia Polskiego Funduszu Rozwoju.

Na uwagę zasługuje komentarz zawarty w Programie: „Odpowiadając na prośbę Komisji Europejskiej o zawarciu w KPR programów inwestycyjnych na rzecz gospodarki. Programy te nie powinny pokrywać się z działaniami przewidzianymi do wsparcia w ramach budżetu UE, gdyż realizacja takich działań jest raportowana w inny sposób. Działania inwestycyjne
o charakterze strategicznym są planowane na okres kilku lat, zatem wykraczają poza ramy obecnego KPR. Działania te obejmują zarówno kontynuację już realizowanych działań lub ich modyfikację oraz zupełnie nowe inicjatywy”. W tej części można zapoznać się
z harmonogramem programów inwestycyjnych (m.in. Program „Ciepłownictwo powiatowe”, Program „Budownictwo energooszczędne. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej do 2028 roku „Kolej+”)

Odpowiedź na priorytety ASGS

W tej części znajdujemy odniesienie do znaczącego wzrostu produktywności pracy w ostatnim dziesięcioleciu (o blisko 30%). Osiągnięcie wyższej wydajności zdaniem autorów wymaga systematycznych i przyszłościowych działań na rzecz badań naukowych i innowacji, rozwoju technologii cyfrowych, inteligentnej reindustrializacji, czy wspierania rozwoju start-upów. Wśród ujętych w harmonogramie programów na uwagę zasługuje Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, Zmiana modelu organizacyjnego opieki onkologicznej w Polsce.

 Niestety po raz kolejny absolutnie rozczarowuje harmonogram działań w obszarze Rynek Pracy.

Działania na rzecz realizacji Zaleceń Rady UE z 2019 r.

KPR jako realizacje zaleceń wskazuje kilka inicjatyw, takich jak: PPK,Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Sieć Badawcza Łukasiewicza,Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa), (realizacja zaleceń znajduje się w tabeli na stronie 74).

Udział NSZZ „Solidarność” w opiniowaniu dokumentów Semestru Europejskiego.

W załączniku nr 2 znajdują się opinie partnerów do dokumentów Semestru europejskiego 2020 w tym NSZZ „Solidarność”. Zwracam uwagę, że sposób i zakres ich prezentacji nie został skonsultowany z NSZZ „Solidarność”, tak jak cały projekt Krajowego Programu Reform.
 

Krajowy Program Reform

Program Stabilności i Konwergencji 

Decyzja Prezydium KK nr 39/20

Decyzja Prezydium KK nr 48/20

Decyzja Prezydium KK nr 56/20

Decyzja Prezydium KK nr 57/20

 

Marzena Podolska-Bojahr
Katarzyna Zimmer-Drabczyk

 

 

Lee Cheuk Yan sekretarz generalny Konfederacji Związków Zawodowych Hongkongu aresztowany (HKCTU)

Władze Hongkongu pomimo kryzysowej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 nie zaprzestają represji wobec liderów i uczestników zeszłorocznych demokratycznych protestów.

Wieloletni przyjaciel NSZZ „Solidarność”, Lee Cheuk Yan, sekretarz generalny niezależnej Konfederacji Związków Zawodowych Hongkongu (HKCTU), został aresztowany w dniu 28 lutego i oskarżony o "nielegalne zgromadzenie". Wypuszczony za kaucją, oczekiwał na rozprawę sądową, która odbyła się 5 maja.

Lee został aresztowany w tym samym czasie, co prodemokratyczny polityk Yeung Sum, co HKCTU określiło jako "dobrze skoordynowaną operację przeprowadzoną przez policję Hongkongu" oraz "spisek mający na celu dalsze tłumienie praw obywateli i pracowników Hongkongu do wolności zrzeszania się".

Oskarżenia wynikają z ich udziału w masowej demonstracji, która odbyła się 31 sierpnia ubiegłego roku z okazji 5. rocznicy decyzji władz chińskich o odmowie przyznania mieszkańcom Hongkongu prawa do wyborów powszechnych. Tego dnia policja brutalnie i bezkrytycznie zaatakowała i pobiła demonstrantów oraz obywateli.

HKCTU zauważa, że od czasu rozpoczęcia fali protestów prodemokratycznych w czerwcu zeszłego roku zakazano organizacji 47 zgromadzeń publicznych. Od tego czasu, wobec tysięcy aresztowanych obywateli Hongkongu trwają dochodzenia sądowe. Oskarżenia wobec Lee Cheuk Yana i innych osób - aresztowanych w lutym za demonstrację w sierpniu ubiegłego roku - świadczą o determinacji władz w zwalczaniu ruchu demokratycznego.

HKCTU jest jedynym niezależnym związkiem zawodowym w Chinach i stanowi kluczowe wsparcie dla tego ruchu. MOP wielokrotnie potwierdzała kluczowe znaczenie wolności zgromadzeń dla pracowników, jako jednego ze środków umożliwiających realizację prawa do wolności zrzeszania się.

NSZZ „Solidarność” włączyła się w międzynarodową akcję, wzywając władze Hongkongu do natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania zarzutów wobec Lee Cheuk Yana, zniesienia ograniczeń dotyczących pokojowych zgromadzeń, zaprzestania aresztowań i prześladowań obywateli korzystających z prawa do wolności zgromadzeń oraz przeprowadzenia niezależnego dochodzenia w sprawie brutalności policji i arbitralnego zatrzymania protestujących.

aw

Prawa człowieka i związkowe a COVID-19

ETUC gromadzi (i dzieli się) informacjami na temat sytuacji, inicjatyw i zmian w różnych państwach członkowskich w odniesieniu do praw i warunków pracowników w świetle kryzysu Covid-19. Informacje w języku angielskim można znaleźć na stronach EKZZ. Poniżej zamieszczamy fragmenty notatki informacyjnej dotyczącej praw człowieka w dobie pandemii.

W związku z wybuchem epidemii Covid-19 w Unii Europejskiej i poszczególnych jej krajach podejmuje się szereg działań w różnych dziedzinach w celu ochrony zdrowia publicznego, gospodarki, ale przede wszystkim pracowników i ich miejsc pracy oraz dochodów.

Wydaje się jednak, że wprowadzone przez rządy ograniczenia praw człowieka rozprzestrzeniają się na całym świecie i w Europie niemal tak szybko, jak sam wirus i już teraz różnorodne znaki sygnalizują, że niektóre rządy wykorzystują kryzys Covid-19, tak jak miało to miejsce w ramach kryzysu gospodarczego w 2008 r., do "tymczasowego" podważania i ograniczania praw człowieka w ogóle, a praw pracowników i związków zawodowych w szczególności.

Natomiast, prawa człowieka, w tym prawa związkowe i prawa pracowników, powinny być punktem odniesienia dla UE i państw członkowskich, w szczególności w czasie kryzysu Covid-19.

Pandemia COVID-19 w uzasadniony sposób może skłonić państwa członkowskie do przyjmowania radykalnych środków w celu ochrony zdrowia publicznego, gospodarki oraz miejsc pracy i dochodów pracowników. Środki te mogą jednak ograniczać prawa i wolności jednostki, które są umocowane w konstytucjach państw członkowskich oraz w międzynarodowych i europejskich instrumentach praw człowieka, takich jak Międzynarodowe pakty praw obywatelskich i politycznych oraz praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych ONZ, konwencje MOP i Europejska Karta Społeczna Rady Europy.

Wszystkie reakcje na kryzys muszą być zgodne z prawami człowieka i gwarantować poszanowanie wszystkich praw człowieka i rządów prawa, w tym poszanowanie podstawowych zasad i praw w miejscu pracy oraz międzynarodowych standardów pracy.

Przedstawiciele wysokiego szczebla i organy ONZ, MOP i Rady Europy przypominają, że kryzys Covid-19 nie powinien być wykorzystywany, nawet tymczasowo, do demontowania praw człowieka i praw socjalnych, w szczególności praw związkowych. Takie działania mogą być również sprzeczne z prawami podstawowymi UE i postanowieniami traktatów.

Ponadto wszelkie odstępstwa od praw człowieka lub ich ograniczenia są ściśle regulowane. Powinny one respektować samą istotę zasad demokracji i praworządności i mogą być ustanawiane jedynie na bardzo jasnych i ścisłych warunkach oraz w ograniczonych okolicznościach.

Odstępstwa od praw człowieka lub ich ograniczenia są ściśle regulowane i mogą być jedynie:

• wprowadzane tylko w czasie wojny lub innego stanu zagrożenia dla życia narodu, • ustanawiane wyłącznie w celu wspierania ogólnego dobrobytu w społeczeństwie demokratycznym,

powinny być:

• zgodne z innymi zobowiązaniami państwa wynikającymi z prawa międzynarodowego, • podejmowane z pełnym poszanowaniem zasad demokracji i państwa prawa, • wyłącznie przyjęte/wdrożone w razie potrzeby, • stosowane w sposób niedyskryminacyjny, • proporcjonalne do szacowanego ryzyka, • skoncentrowane na właściwych kwestiach, • tymczasowo i regularnie nadzorowane/monitorowane, • stosowane z jak najmniej inwazyjnym podejściem, oraz • powinny zostać wypracowane i wdrożone po przeprowadzeniu stałego i intensywnego dialogu z najbardziej reprezentatywną organizacją pracowników i pracodawców.

Wytyczne ONZ dotyczące "Covid-19 i praw człowieka" są bardzo jasne, ponieważ "poszanowanie praw człowieka w całym spektrum, w tym praw gospodarczych i społecznych oraz praw obywatelskich i politycznych, będzie miało zasadnicze znaczenie dla powodzenia działań w zakresie zdrowia publicznego".

Jeśli chodzi o wprowadzenie stanu wyjątkowego, to w zakresie zdrowia publicznego nadzwyczajne uprawnienia muszą być wykorzystywane do uzasadnionych celów, a nie jako podstawa do tłumienia sprzeciwu lub uciszania obrońców praw człowieka i związków zawodowych lub dziennikarzy. 14 kwietnia ekspert ONZ ds. prawa do wolności pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się, Clément Voule, wezwał rządy do tego, aby "państwa w reakcji na zagrożenie Covid 19 nie zawieszały prawa do wolności zgromadzeń i zrzeszania się".

Komitet Wolności Związkowej MOP, trójstronny organ, któremu powierzono badanie skarg dotyczących naruszeń zasad wolności związkowej, stwierdza, iż fundamentalne zasady wymagają, aby wszelkie ograniczenia wprowadzane w czasie kryzysu "były wprowadzane jako środek wyjątkowy i tylko w niezbędnym zakresie, bez przekraczania rozsądnego okresu, a także aby towarzyszyły temu odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony poziomu życia pracowników". Komitet przypomniał również, że środki, które można wprowadzić w obliczu wyjątkowych okoliczności, powinny mieć charakter tymczasowy, mając na uwadze poważne konsekwencje dla warunków pracy i zatrudnienia pracowników oraz ich szczególny wpływ na pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji. KWZ, w kontekście kryzysu gospodarczego, podkreślił również znaczenie "utrzymania stałego i intensywnego dialogu z najbardziej reprezentatywnymi organizacjami pracowników i pracodawców", w szczególności w procesie przyjmowania przepisów, które mogą mieć wpływ na prawa pracowników, w tym na przepisy, które mają na celu złagodzenie poważnej sytuacji kryzysowej.

Również Komitet Ekspertów ds. Stosowania Konwencji i Zaleceń (MOP) w czasie światowego kryzysu finansowego w 2008 r. podkreślił znaczenie roli międzynarodowych standardów pracy w radzeniu sobie z kryzysem i podkreślił, że kryzys nie może być wykorzystywany jako pretekst do obniżania standardów pracy. Ponadto wskazał na potrzebę unikania ryzyka regresji społecznej. Komitet Ekspertów stwierdził również, że w tak bezprecedensowych okolicznościach rządy muszą zarządzać niebotycznym deficytem budżetowym w sposób, który nie będzie zagrażał gwarancjom socjalnym. Ponadto dodał, że środki zastosowane przez rządy w celu ratowania prywatnych dostawców nie mogą być podejmowane kosztem cięć publicznych systemów zabezpieczenia społecznego.

Należy również przypomnieć, że już w 2009 r., mając na uwadze wychodzenie z kryzysu, MOP przyjęła Globalny pakt na rzecz zatrudnienia, w którym proponuje wyważony i zintegrowany zestaw środków politycznych, które państwa mogą przyjąć zarówno w sferze polityki gospodarczej, jak i społecznej w celu zaradzenia kryzysowi. Wiele z zapisów Paktu nadal ma lub będzie miało jeszcze większe znaczenie dla zwalczania (następstw) kryzysu Covid-19.

Również partnerzy społeczni w ramach MOP – Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (MKZZ) i Międzynarodowa Organizacja Pracodawców

(IOE) – wydali wspólne oświadczenie, wzywając do podjęcia pilnych działań, między innymi w następujących kluczowych obszarach:

• zapewnienie ciągłości działalności gospodarczej, bezpieczeństwa dochodów i solidarności w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa, ochrony życia i środków do życia oraz budowania odpornych gospodarek i społeczeństw; • istotna rola dialogu społecznego i partnerów społecznych w zwalczaniu wirusa w miejscu pracy i poza nim, ale także w unikaniu masowej utraty miejsc pracy w perspektywie krótko- i średnioterminowej; • zapewnienie koordynacji i spójności polityki, przy czym należy uwzględnić potrzebę ochrony zatrudnienia i dochodów poprzez wzmocnienie środków ochrony socjalnej, zarówno przy rozwiązywaniu pandemii, jak i przy tworzeniu podstaw dla zatrudnienia i warunków ożywienia gospodarczego • zapewnienie silnych i dobrze funkcjonujących systemów opieki zdrowotnej oraz uruchomienie przez rządy wszelkich możliwych środków z tym związanych.

Tutaj pełny tekst


aw

 

 

 

Porozumienie postojowe w AMP

Związki zawodowe działające w ArcelorMittal Poland podpisały z zarządem spółki porozumienie dotyczące tzw. przestoju ekonomicznego. Dzięki temu spółka będzie mogła skorzystać ze wsparcia w ramach rządowej Tarczy Anykryzysowej. 
 
- Sytuacja naszej spółki i całej branży hutniczej jest trudna od wielu miesięcy. Epidemia koronawirusa i związane z nią spowolnienie gospodarcze jeszcze ją pogorszyło. Podpisaliśmy porozumienie, które zabezpiecza interesy pracowników. Zawiera ono warunki znacznie lepsze niż minima zapisane w rządowej Tarczy – mówi Jerzy Goiński, przewodniczący Solidarności w ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej.
 
Porozumienie podpisane 29 kwietnia obejmuje okres od 1 maja do 31 lipca. Reguluje ono m.in. wynagrodzenia pracowników skierowanych na postojowe w czasie kryzysu wynikającego z epidemii Covid-19.  Zgodnie z zapisami dokumentu pracownik w czasie postoju będzie otrzymywał 80 proc. wynagrodzenia, gdy łączny okres postojowego nie przekracza 14 dni roboczych. Gdy będzie to od 15 do 24 dni roboczych, wynagrodzenie wyniesie 75 proc. Od 25 do 40 dni roboczych wynagrodzenie postojowe wyniesie 70 proc., a powyżej 40 dni roboczych 60 proc. pełnego wynagrodzenia danego pracownika. Warto tutaj zaznaczyć, że zgodnie z Tarczą Antykryzysową pracodawcy mogą obniżyć wynagrodzenie pracownika w czasie przestoju nawet o połowę. Warunki wynegocjowane przez związki zawodowe z AMP są więc znacznie korzystniejsze dla załogi.  
Porozumienie nie oznacza, że zakłady należące do AMP przerywają produkcję. Jak wskazuje Jerzy Goiński, instalacje w hucie w Dąbrowie Górniczej oraz pozostałych zakładach koncernu działających w województwie śląskim pracują w normalnym trybie. - Postojowe dotknie  znacznej części pracowników biurowych. Zdecydowana większość pracowników produkcyjnych normalnie chodzi do pracy przy zachowaniu wszystkich procedur bezpieczeństwa. Oczywiście są one niezbędne, ale sprawiają też, że bardzo ciężka praca hutników jest jeszcze cięższa  – tłumaczy przewodniczący.
 
ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. W skład spółki wchodzi pięć hut: w Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do grupy należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice. Łącznie AMP zatrudnia ponad 10 tys. pracowników. Kolejne 4 tys. osób pracuje w spółkach zależnych. 
 

www.solidarnosckatowice.pl / łk

Subscribe to this RSS feed

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.