Menu
Biuro Prasowe

Biuro Prasowe

Mniej wypadków przy pracy

14 140 osób ucierpiało w wypadkach przy pracy w pierwszym kwartale tego roku – wynika z danych przedstawionych przez Głównego Urzędu Statystycznego. To o 10,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) odpowiednio z 1,17 w 2019 r.  do 1,04 w pierwszym kwartale 2020 roku. Wypadki śmiertelne to 0,2 proc., czyli tyle samo co rok wcześniej. Mniejsza jest natomiast liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich – o 10,0 proc. mniej niż w 2019 roku.

W województwie pomorskim w pierwszych czterech miesiącach tego roku poszkodowanych w wypadkach przy pracy zostało 978 osób. Jedna osoba zmarła. Wskaźnik wypadkowości w naszym województwie wynosi 1,16, najwyższy natomiast jest województwach: warmińsko-mazurskim (1,40) i opolskim (1,37), a najniższy w województwach: mazowieckim (0,67), małopolskim (0,82) i podkarpackim (0,86).

Wypadki najczęściej zdążają się w górnictwie, gospodarowaniu ściekami i odpadami oraz w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. Okazuje się, że najbezpieczniejszą pracę mają informatycy, naukowcy oraz finansiści.

W podziale według rodzajów działalności gospodarczej najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (3,02), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (2,47) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (1,77), natomiast najniższy w sekcjach: informacja i komunikacja (0,20), działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (po 0,26).

To co należy podkreślić to fakt, że 60 proc. wypadków w pracy spowodowanych jest nieprawidłowym zachowaniem pracownika.

Pamiętać należy również, że jeżeli pracownik jest ubezpieczony to w razie wypadku przy pracy może liczyć na jednorazowe odszkodowanie, które w wypadku śmierci należy się także członkom rodziny, a także na rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę szkoleniową i dodatek pielęgnacyjny. Rodzina zmarłego może otrzymać rentę rodzinną. W przypadku osób pracujących „na czarno” nie przysługuje im żadne świadczenie wypadkowe.

www.solidarnosc.gda.pl
(mk)

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących według sekcji PKD w I kwartale 2020 r. (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie). źródło: GUS.

 

 

W okresie pandemii ważne jest znalezienie złotego środka między pracą zdalną i stacjonarną

Zmiany organizacji pracy podczas pandemii mogą znacznie zmniejszać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, a tym samym ryzyko zamknięcia przedsiębiorstwa na czas kwarantanny - powiedziała PAP prof. SGH Elżbieta Mączyńska.

Profesor zaznaczyła, że dopóki sytuacja epidemiologiczna nie zostanie opanowana, przede wszystkim poprzez opracowanie i wdrożenie szczepionki, firmy muszą szukać nowych rozwiązań dotyczących organizacji pracy, po to, by maksymalnie zmniejszać ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, a w przypadku wykrycia go - minimalizować ryzyko zamknięcia firmy.

"Żadnego kraju na świecie raczej nie stać obecnie na całkowity lockdown"- powiedziała.
 

Zaznaczyła jednak, że ryzyko zakażenia jest wciąż bardzo duże, a w niektórych regionach nawet rosnące. Dlatego też - jak wskazała - przedsiębiorstwa powinny czynić wszystko, żeby "przestrzennie rozgęścić" liczbę pracowników.

Dodała, że wymaga to opracowywania i wdrażania takiego systemu organizacji pracy, dzięki któremu nawet w przypadku wykrycia wirusa u części załogi, nie dojdzie do wyłączenia całego zakładu. "Można np. zmienić zasady dotyczące zmianowości pracy, tak by izolować od siebie poszczególne grupy (zmiany) pracowników" - wyjaśniła. Innym rozwiązaniem może być uelastycznianie czasu pracy, np. wydłużanie dziennego wymiaru czasu pracy, tak by pracownicy stawiali się w firmie nie codziennie, ale np. trzy - cztery dni w tygodniu. Oczywiście - jak zaznaczyła - pomiędzy zmianami musi być przerwa na dokonywanie należytej dezynfekcji.

"Niektóre zakłady, np. fryzjerskie, podzieliły personel na zespoły: jednego dnia pracuje jeden, a następnego dnia - drugi. W takich warunkach, nawet jeśli w jednym zespole wykryty zostanie wirus, to zakład nadal będzie mógł pracować"- powiedziała.

Mączyńska zaznaczyła, że zmiana organizacji pracy niezbędna jest przede wszystkim w tzw. zakładach pracy ciągłej, takich jak np. huty, elektrownie, gazownie, wodociągi, niektóre zakłady opieki zdrowotnej. "W takich przypadkach nie wystarczy klasyczny podział na trzy zmiany" - zauważyła.

Jej zdaniem, dokonując reorganizacji pracy firmy powinny angażować specjalistów m.in. od bezpieczeństwa, nawet psychologów. Wskazała, że większość przedsiębiorstw, urzędów, instytucji pracuje dziś w trybie jednozmianowym: np. od 8.00 do 16.00. Przyznała, że obecnie część z nich zmniejszyła pracownikom wymiar czasu pracy, m.in. korzystając z możliwości jakie daje tarcza antykryzysowa. Jednak - jak podkreśliła – tarcza to rozwiązanie przejściowe. "Z pewnością trzeba się liczyć z faktem, że pewne zmiany - jak np. reorganizacja czasu pracy i jego skracanie, praca zdalna czy wdrażanie pracy zmianowej - trzeba będzie w instytucjach, firmach, urzędach, a nawet w przedszkolach i innych placówkach edukacyjnych wprowadzić na dłużej lub na stałe" - powiedziała.

Wskazała też, że wszędzie tam gdzie jest to możliwe, przedsiębiorstwa i instytucje powinny wprowadzać pracę zdalną w optymalnym wymiarze. Zaznaczyła jednak, że bardzo ważne jest znalezienie tzw. złotego środka między wymiarem pracy zdalnej i stacjonarnej. Wskazała, że zarówno badania jak i doświadczenia praktyczne przemawiają za rozwiązaniami hybrydowymi: np. 3-4 dni pracownik wykonuje zadania zdalnie, a w pozostałe przychodzi do firmy.

Oczywiście pod warunkiem, że spełniane byłyby podstawowe reżimy sanitarne i inne zasady bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim noszenie maseczek ochronnych, odpowiedni dystans przestrzenny, staranna dezynfekcja itp."- zastrzegła.


Profesor podkreśliła, że wprowadzone przepisami zabezpieczenia takie jak płyny, maski, oddelegowywanie pracowników do pracy w domu itp. są traktowane przez większość firm jako rozwiązania tymczasowe, niekiedy trochę prowizoryczne. Tymczasem - jak wskazała – zmiany organizacji pracy wymagają podejścia systemowego, kompleksowego. "Naukowcy, konsultanci oraz inni specjaliści np. od organizacji pracy i produkcji, eksperci sanitarni oraz fachowcy z zakresu bezpieczeństwa pracy będą tu niezbędni" - zaznaczyła. Dodała, że to oni powinni opracować i wskazać optymalne dla poszczególnych firm i instytucji rozwiązania, a zadaniem ekonomistów jest oszacowanie kosztów tych zmian.

źródło: PAP
autor: Ewa Wesołowska

 

 

NSZZ Solidarność i FPP wznowili porozumienie w sprawie wspólnego monitorowania zamówień publicznych

Z całego kraju dochodzą informacje o nieprawidłowościach związanych z zamówieniami publicznymi. Najbardziej rażący jest fakt, że zamawiający zawierają „wymóg zatrudnienia” określony w art. 29 ustawy Pzp i jednocześnie kalkulują wartość zamówienia w oparciu o stawkę 10-13 zł za godzinę pracy pracownika. Tymczasem koszt roboczogodziny pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę i otrzymującego wynagrodzenie minimalne wynosi w 2020 roku wraz ze składkami pracodawcy ponad 22 zł.

Po wpłynięciu ofert znacząco odbiegających od obowiązujących stawek, które noszą znamiona rażąco niskiej ceny, instytucje publiczne często nie żądają wyjaśnień od wykonawców bądź też akceptują odpowiedzi nie przedstawiające rzetelnej kalkulacji oferty wykonania zamówienia, a jedynie lakoniczne zapewnienia wykonawcy. Dlatego Federacja Przedsiębiorców Polskich wraz z NSZZ Solidarność wznowiły porozumienie dotyczące monitoringu zamówień publicznych. Partnerzy społeczni chcą nagłaśniać najbardziej rażące przypadki i piętnować zamawiających wybierających oferty z zaniżonymi stawkami za roboczogodzinę.

W poprzedniej edycji akcji udzielania „żółtych kartek zamówień publicznych” partnerzy skierowali w okresie od lipca 2015 do sierpnia 2017 do zamawiających 80 monitów. Wśród instytucji, którym zwrócono uwagę na nieprawidłowości bądź nienależytą troskę o aspekty społeczne, znalazły się między innymi: ZUS, prokuratury i sądy rejonowe, oddziały GDDKiA, uczelnie wyższe i wiele innych instytucji publicznych.

W ramach akcji żółtych kartek partnerzy zwrócili się również do Regionalnych Izb Obrachunkowych z prośbą o włączenie do planu kontroli zamówień publicznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwestii zawierania wymogu zatrudnienia zawartego w art. 29 ust.3a ustawy Pzp, co spotkało się z pozytywnym odzewem dużej liczby Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Poniżej zgłoszone nowe Żółte Kartki:

5_EXPO Łódź

4_Łódzki Dom Kultury

3_Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu

2_Prokuratura Okręgowa w Świdnicy

1_Miejski Zarząd Budynków w Kielcach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność!

  • Published in Kraj

Podczas uroczystości zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy, padły słowa dotyczące kluczowych zadań rozpoczynającej się 6 sierpnia br. kadencji prezydenta. Publikujemy fragment wystąpienia Andrzeja Dudy przez Zgromadzeniem Narodowym.

“(…)sprawy kluczowe to rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność.
Po trzecie: praca.
Chcemy Polski ambitnej! Polski, która rozwija swój potencjał. W której powstają nowe, dobrze płatne miejsca pracy. Polski skutecznie konkurującej gospodarczo z innymi państwami. Polski, która tworzy swoim obywatelom warunki do ekonomicznego i zawodowego rozwoju, do wzrostu ich zamożności. Szczególnie dotyczy to młodego pokolenia. Ono musi mieć szanse na dobrą pracę tu, w kraju.

Przez wiele lat prawdziwym przekleństwem było w Polsce wysokie bezrobocie. To ono zabijało marzenia milionów Polaków, zmuszało do emigracji zarobkowej. Dziś, w obliczu kryzysu wywołanego epidemią, musimy zrobić wszystko, co tylko możliwe, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła.

Po czwarte: inwestycje.
Kryzys wymusza szybkie i odważne decyzje. Także w odniesieniu do inwestycji. W tej dziedzinie państwo musi dawać impuls, państwo musi dawać przykład. Właśnie w czasie kryzysu inwestycje publiczne są najważniejsze. Nie ma i nie będzie rozwoju Polski bez inwestycji. A my musimy wrócić na ścieżkę dynamicznego rozwoju na jakiej byliśmy przed pandemią. To wyzwanie dziejowe.

Potrzebujemy przedsięwzięć wielkich – takich, jak Centralny Port Komunikacyjny, rozbudowa Gazoportu w Świnoujściu, przekop Mierzei Wiślanej, budowa i rozwój portów morskich, transportu morskiego i przemysłu stoczniowego. Konieczne są inwestycje i nakłady na budowę dróg i linii kolejowych w całej Polsce.

Ale potrzebne są też inwestycje lokalne. W każdej części Polski, w każdym województwie. Poprzez Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Modernizacji Szkół, rozbudowę szpitali powiatowych, poprzez dotacje na zbiorniki retencyjne oraz na rozwój zielonej energii, ochronę klimatu, czystej wody i powietrza. Aby nadal podnosić w naszym kraju jakość życia Polska musi się rozwijać. Będę nad tym czuwał!

Po piąte wreszcie: godność. Polska to kraj wspaniałych ludzi. Gościnny, otwarty, piękny. Ze wspaniałą historią, z której jesteśmy dumni. Tej prawdy o Polsce i Polakach będziemy zdecydowanie bronić. To nasz obowiązek.

Będziemy też bronić prawdy o tym, że piękno, pomyślność i zamożność naszego kraju jest wspólnym dziełem wszystkich Polaków. Także dlatego obywatele Rzeczypospolitej są sobie równi! Nie ma różnicy między mieszkańcami wielkich miast, małych miasteczek i wsi. Każdy ma równą godność. Nie dzielimy Polaków na lepszych i gorszych ze względu na zarobki, wykształcenie, poglądy czy wyznanie religijne. Każdemu należy się szacunek. Polakiem jest każda osoba lojalna wobec Rzeczypospolitej i wobec swoich współobywateli. Każdy, kto ma Polskę w sercu!”

pm

Ruszają prace nad całościową koncepcją transformacji sektora

11 sierpnia w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych w Warszawie odbędzie się pierwsze, plenarne spotkanie zespołu, który będzie opracowywał zasady transformacji sektora górniczego w korelacji z transformacją energetyki w Polsce. Takie uzgodnienie podjęto we wtorek 4 sierpnia w Katowicach podczas roboczych rozmów przedstawicieli MAP, zarządu PGG i reprezentantów strony społecznej.
 
Ustalono, że skład zespołu wejdą: wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, minister klimatu Michał Kurtyka, przedstawiciele spółek węglowych i energetycznych, reprezentanci strony społecznej oraz eksperci.
 
W trakcie prac tego trójstronnego zespołu pracującego nad całościową koncepcją transformacji mają zostać wyłonione  mniejsze zespoły merytoryczne, które zajmą się poszczególnymi obszarami wymagającymi przekształceń. Jednym z najpilniejszych zadań jest przygotowanie programu naprawczego dla Polskiej Grupy Górniczej.
 
www.solidarnosckatowice.pl / ny

Sprawozdanie z działalności PIP w 2019 r.

W 2019 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 73,3 tys. kontroli. Interwencje inspektorów pracy pozwoliły na likwidację 60,4 tys. przypadków bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników.

PIP w sprawozdaniu za 2019 r. stwierdza, że wzrasta liczba zadań przez nią realizowanych. Sytuacja ta powoduje, iż w niektórych obszarach tematycznych prowadzonych jest mniej kontroli. Znacząco wzrasta jednakże nadzór i kontrola nad obszarami bezpośrednio nie mieszczącymi się w zakresie prawa pracy. W 2019 r. nowe obowiązki były związane m.in. z wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz kontrolami warunków pracy i życia rybaków na statku rybackim.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Z dniem 1 stycznia 2019 r. rozszerzono zakres zadań PIP o ściganie wykroczeń, tj. niedopełnienie przez podmiot zatrudniający albo osobę obowiązaną do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, a także zawarcia umowy o prowadzenie PPK, dokonywania wpłat do PPK, zgłaszania wymaganych danych, prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK. Ponadto PIP bierze udział w postępowaniu w sprawach dotyczących tych wykroczeń w charakterze oskarżyciela publicznego.

PIP prowadziła kontrole w podmiotach zatrudniających co najmniej 250 osób, tj. u pracodawców objętych stosowaniem ustawy od 1 lipca 2019 r. i do 31.12.2019 r. Łącznie przeprowadzono 62 kontrole. Inspektorzy pracy zwrócili uwagę, że prowadzenie akcji informacyjnych przez pracodawcę z zakresu PPK na terenie zakładów, miało wpływ na świadome podejmowanie decyzji o przystąpieniu do PPK (nawet 50 % załogi). I odwrotnie, brak jakichkolwiek działań ze strony pracodawców, aby przedstawić uprawnionym zasady działania i korzyści programu długoterminowego oszczędzania, powodowało znaczne obniżenie partycypacji w PPK – np. 14% załogi. Kolejnym czynnikiem odgrywającym rolę przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do PPK była wysokość zarobków – im wyższe, tym mniej odczuwalne potrącenia wpłat do PPK.

BHP

Wyniki kontroli wskazują że nadal dochodzi do przypadków niezapewnienia pracownikom właściwego przeszkolenia w dziedzinie bhp przed dopuszczeniem do pracy. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzone w 35 % kontrolowanych zakładów dotyczyły w szczególności: braku lub nieterminowego przeprowadzania szkolenia wstępnego bhp w zakresie instruktażu stanowiskowego i ogólnego; przeprowadzania instruktażu ogólnego lub stanowiskowego, w ramach wstępnego szkolenia bhp, przez osoby nieposiadające wiedzy, doświadczenia zawodowego i przygotowania dydaktycznego oraz ukończonego szkolenia w dziedzinie bhp; braku lub nieprawidłowo opracowanego programu szkolenia wstępnego bhp. Analogiczne nieprawidłowości stwierdzano w przypadku szkoleń okresowych z zakresu bhp.

Prawna ochrona pracy

Inspektorzy pracy zakwestionowali 3 795 umów zlecenia (9,53%), 250 umów o dzieło (22,36%), 77 pozostałych umów cywilnoprawnych (15,40%) oraz 91 umów z podmiotami samozatrudniającymi się (4,9%). PIP kontynuował szeroką działalność prewencyjną, prowadzona przez inspektorów pracy w trakcie kontroli związanych z analizowaniem prawidłowości stosowania poza pracowniczych form zatrudnienia. Przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości należy upatrywać, podobnie jak w latach poprzednich, głównie w dwóch obszarach: niedostatecznej znajomości przepisów prawa regulujących dopuszczalność zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych oraz próbach minimalizowania kosztów zatrudniania przez pracodawców. Według ustaleń inspektorów pracy wśród pracodawców panuje przekonanie, że decydującą dla wyboru formy zatrudnienia, bezwarunkowo pozostaje swobodna wola stron, bez względu na faktyczny charakter współpracy. Część pracodawców nadal nie ma świadomości, że w przypadku, gdy charakter i sposób świadczenia pracy wykazują przewagę cech stosunku pracy, wybór umowy o pracę jest obowiązkiem, a nie jedynie możliwością stron.

Wypłata wynagrodzenia

Skala nieprawidłowości związanych z wypłatą świadczeń ze stosunku pracy jest nadal wysoka. Najczęściej, bo średnio w co czwartej kontroli, ujawniano naruszenia obowiązku rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych lub wypłaty pełnego wynagrodzenia w terminie. Na wysokim poziomie utrzymuje się skala nieprawidłowości związanych z realizacją postanowień ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę związanych z wypłatą minimalnej stawki godzinowej, co ma miejsce w blisko co trzeciej kontroli.

Zaniżanie wypłacanych pracownikom wynagrodzeń wynika z nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów dotyczących czasu pracy. Niewykazywanie faktycznych godzin pracy w poszczególnych dobach oraz pracy wykonywanej w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy lub w niedziele i święta, skutkuje niewypłacaniem lub zaniżaniem wynagrodzenia za pracę wraz ze stosownymi dodatkami, a także nieprawidłowym ustalaniem jego pochodnych. Ujawnione uchybienia w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy, często wynikają ze świadomych działań, zmierzających do zredukowania wydatków na wynagrodzenia i ubezpieczenie społeczne.

Przestrzeganie przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni

Celem kontroli było dokonanie oceny przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Naruszenie zakazu powierzania pracownikom lub zatrudnionym pracy w handlu lub przy wykonywaniu czynności związanych z handlem w niedziele, święta lub w sobotę poprzedzającą Święta Wielkanocne bądź w Wigilię Bożego Narodzenia po godzinie 14 stwierdzono w 8,62% kontroli (w 2018 r. 9,4%). Ujawniono powierzanie pracy w handlu lub czynności związanych z handlem 3519 pracownikom oraz 1241 zatrudnionym, a także 230 osobom świadczącym pracę nielegalnie.

W trakcie prowadzonych kontroli, tak jak w poprzednim roku sprawozdawczym, niejednokrotnie występowały różnice interpretacyjne pomiędzy inspektorami pracy a kontrolowanymi przedsiębiorcami na tle stosowania wyłączeń spod zakazu handlu. Przykładem może być zawieranie przez pracodawców umów zoperatorem pocztowym i rozpoczęcie świadczenia dodatkowej działalności w zakresie dostarczania przesyłek kurierskich w ramach prowadzonego sklepu, a tym samym korzystanie z wyłączenia spod zakazu handlu (zakaz nie obowiązuje w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe). Jednolita linia orzecznicza przyjęta przez sądy stanowi, że placówki handlowe posiadające zawarte umowy agencyjne z operatorem pocztowym posiadają status placówki pocztowej. W celu skorzystania z ww. wyłączenia, przedsiębiorcy zmieniają PKD w CEIDG i w rejestrze REGON, pomimo braku faktycznych podstaw do dokonania zmiany. Należy podkreślić, że inspektor pracy nie posiada uprawnień do badania PKD ani zagadnienia „przeważającej działalności”. W konsekwencji nie ma możliwości sprawdzenia, czy sprzedaż danych towarów ma faktycznie charakter przeważający.

W celu dalszego monitorowania procesu ograniczającego handel w niedziele, święta oraz inne dni, należy prowadzić dalsze kontrole w tym zakresie. Potwierdziły się obserwacje poczynione w poprzednim roku sprawozdawczym, iż część przepisów ustawy (w szczególności dotyczących niektórych wyłączeń spod zakazu handlu, np. placówek pocztowych, czy też placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami tytoniowymi) może funkcjonować niezgodnie z założeniami ustawodawcy.

Wnioski legislacyjne PIP

W 2019 r. Główny Inspektor Pracy, korzystając ze swojego uprawnienia skierował do MRPiPS wniosek legislacyjny mający na celu umożliwienie pracodawcom przeprowadzenie we własnym zakresie badań na zawartość alkoholu w organizmie pracowników- bezpośrednio przed ich dopuszczeniem do pracy oraz w trakcie wykonywania pracy. Bezsprzecznie stan nietrzeźwości pracowników stanowi poważne zagrożenie zarówno dla pozostałych współpracowników, jak i postronnych osób. Przepisy powinny precyzyjnie określać zasady przeprowadzenia takich kontroli przez pracodawców z poszanowaniem godności i innych dóbr osobistych osób poddawanych kontrolom trzeźwości. MRPiPS analizuje ten wniosek.

Pełne sprawozdanie jest dostępne pod tym linkiem.

mg

 

"Tak mi dopomóż Bóg". Zaprzysiężenie i inauguracja prezydentury Andrzeja Dudy

  • Published in Kraj

Andrzej Duda złożył dziś przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i rozpoczął drugą pięcioletnią kadencję prezydencką; wygłosił też orędzie przed ZN. Obecny na zaprzysiężeniu był Przewodniczący KK NSZZ Solidarność Piotr Duda.

Tekst przysięgi brzmi: "Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem".

Andrzej Duda zakończył przysięgę dodając: "Tak mi dopomóż Bóg".

Po złożeniu przysięgi Andrzej Duda wygłosił orędzie. Następnie złożył kwiaty pod tablicami w Sejmie upamiętniającymi m.in. b. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, posłów na Sejm poległych podczas II wojny światowej oraz byłego marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego i parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r.

12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich, w której Andrzej Duda zdobył 51,03 proc. (10 mln 440 tys. 648 głosów), uzyskując reelekcję. Kandydat KO Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,97 proc. (10 mln 18 tys. 263 głosy).

www.tysol.pl

Prezydium KK: Oczekujemy wyższych rent i emerytur oraz podwyżek dla budżetówki

  • Published in Kraj

Proponowana przez rząd wysokość minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku na poziomie 2800 zł realizuje oczekiwania Związku – czytamy w decyzji Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Jednocześnie „Solidarność” oczekuje wyższej od propozycji rządu waloryzacji rent i emerytur oraz wyższego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.
 

- Relacja poziomu płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej jest na poziomie satysfakcjonującym Związek – napisano w decyzji Prezydium KK opiniującej rządowe propozycje dot. przyszłorocznego budżetu.


Członkowie Prezydium przywołują tu komunikat wspólny Rządu RP i NSZZ „Solidarność” z 2007 r. oraz zapisy pakietu antykryzysowego z 2009 r., w których zadeklarowano systematyczne dochodzenie minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Argumentują też, że kwota 2800 zł płacy minimalnej powinna być istotnym czynnikiem stymulującym gospodarkę.

Zdecydowanie negatywnie oceniona została propozycja wzrostu wskaźnika waloryzacji, który rząd zamierza ustalić na poziomie ustawowego minimum. To zdaniem Prezydium poziom niewystarczający.

- i postuluje o zwiększenie tych świadczeń o wskaźnik odpowiadający wysokości inflacji w gospodarstwach domowych emerytów w 2020 r. powiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2020 – czytamy w kolejnym dokumencie.


Po raz kolejny NSZZ „Solidarność” domaga się wypracowania systemowego sposobu waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych.

„Solidarność” domaga się również wzrostu wskaźnika wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2021 na poziomie nie mniejszym niż 109 proc. w ujęciu nominalnym.

- Prezydium KK wskazuje przy tym, że proponowany wzrost rekompensuje jedynie skumulowany wzrost kosztów utrzymania spowodowany wzrostem inflacji – czytamy w decyzji.


Według Prezydium zamrożenie wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej przy jednoczesnym prognozowanym wzroście poziomu cen i wynagrodzeń sektora prywatnego niewątpliwie po raz kolejny osłabi poziom konkurencyjności etatów w sferze budżetowej w stosunku do sektora prywatnego. Również i w tym przypadku „Solidarność” domaga się wypracowania systemowych uregulowań gwarantujących utrzymanie realnej wartości wynagrodzeń i ich wzrostu w odniesieniu do PKB na rok następny.

ml

Opolscy mundurowi oddali krew z okazji 40-lecia NSZZ "S" i święta policji

Grupową akcję oddawania krwi zorganizowali w piątek 31 lipca policjanci i funkcjonariusze służby więziennej należący do opolskiej Solidarności.
 

- Postanowiliśmy uczcić zbliżający się jubileusz 40-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność oraz niedawne święto policji przez oddanie krwi na rzecz potrzebujących

- mówi dr Krzysztof Potaczek, przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Garnizonu Opolskiego.
 

- Większość z obecnych funkcjonariuszy to Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi. Wszyscy są przyzwyczajeni, bo oddają krew na bieżąco. Nie trzeba dużo powtarzać ani namawiać – każdy jest chętny do takiej akcji. Krew jest darem i życiem, a jej oddawanie to jedyny i widoczny sposób na pomoc

- dodaje Rafał Mróz, przewodniczący "S" funkcjonariuszy służby więziennej okręgu opolskiego z siedzibą w Brzegu.

Z kolei kapitan Radosław Czarny, członek "S", funkcjonariusz służby więziennej z Zakładu Karnego w Nysie zwraca uwagę, że z samą organizacją przyjazdu nie było kłopotu, ale ze względu na pilną potrzebę oddania krwi oraz krótki okres napotkano jednak na trudności. Osoby wcześniej oddające krew musieli poczekać odpowiednio długo do następnej donacji, w związku z czym nie wszyscy modli uczestniczyć w tej akcji.

www.tysol.pl 

Niezwykła kolekcja niezwykłego człowieka

Do Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” trafiła niezwykła kolekcja znaczków, bibuły, zdjęć i pamiątek przekazana przez Stanisława Bieńka – przywódcy strajku 1980 r. w kieleckiej fabryce łożysk tocznych, delegata na I KZD. - To absolutnie wyjątkowe pamiątki i dokumenty – oceniła kolekcję Joanna Lewandowska z Archiwum KK.

Na kolekcję składa się ponad 850 znaczków (z których kilkaset dla archiwum Związku są unikatowe), dziesiątki zdjęć, kaset z nagraniami audio, oryginalnych dokumentów, bibuły oraz pamiątek z internowania. Na szczególną uwagę zasługuje bluza więzienna oraz wykonane z puszek po konserwach: ołtarzyk i obrazek Jana Pawła II.

- Kolekcja, którą przekazał mi osobiście Stanisław Bieniek, zasługuje na specjalną ekspozycję – powiedział Tysolowi Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego KK.

- Materiał jest tak bogaty, że zajmie nam trochę czasu zanim całościowo będzie można go ocenić. Ale już teraz można jednoznacznie stwierdzić – Archiwum Komisji Krajowej wzbogaciło się o niezwykle cenne pamiątki i unikalne – oceniła Joanna Lewandowska.


Stanisław Bieniek był przywódcą strajku w Fabryce Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach w roku 1980, oraz delegatem na I KZD w Gdańsku. W czasie stanu wojennego internowany, a po internie zmuszony do emigracji w USA. Obecnie mieszka w Polsce.

ml

 

Subscribe to this RSS feed

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.