Menu
Biuro Prasowe

Biuro Prasowe

"Solidarność" na kryzys cz. 6: Kwarantanna i świadczenia opiekuńcze w "tarczy antykryzysowej"

O dodatkowym zasiłku opiekuńczym w ramach "tarczy antykryzysowej".

Art. 25. W ustawie z dnia 25 czerwca1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 60) w art. 6 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

1a) wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

Pkt 1a dodany do art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 60) rozszerza katalog sytuacji, w których ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy z powodu niemożności świadczenia pracy.

Do dotychczasowych przypadków (leczenie odwykowe, decyzja inspektora sanitarnego o odosobnieniu i poddanie się badaniom dla dawców komórek, tkanek i narządów) dodano poddanie się obowiązkowi kwarantanny, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Podkreślić należy że jest to rozwiązanie, które wpisano do ustawy zasiłkowej na stałe wypełniając lukę występującą w dotychczasowych przepisach. Prawo do zasiłku będzie przysługiwać osobom podlegającym obowiązkowi z mocy samego prawa.
Nie będzie wymagana w tym zakresie indywidualna decyzja administracyjna.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zmianie uległ także art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. określający zasady nabycia prawa do tzw. dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Od 1 kwietnia 2020 r. zasiłek ten przysługuje przez okres nie dłuższy niż 14 dni w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem, które nie ukończyło 8 roku życia,

2) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje także ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną przez okres nie dłuższy niż 14 dni w przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna. Okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do okresu pobierania zasiłku opiekuńczego przysługującego na normalnych zasadach. W ustawie przyznano Radzie Ministrów możliwość wydłużenia,
w drodze rozporządzenia, okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 biorąc pod uwagę okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub okres niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznano także osobom objętym ubezpieczeniem społecznym rolników.

Art. 80 przewiduje stosowanie po wejściu w życie przepisów ustawy nowelizacyjnej z dnia 31 marca 2020 r. art. 4 ustawy antykryzysowej z dnia 2 marca 2020 r. w brzmieniu dotychczasowym  do osób, które nie wykorzystały w całości prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługującego w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 8 roku życie w razie zamknięcia szkoły, przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko z powodu epidemii Covid 19.

Art. 82 przewiduje z kolei niewliczanie po wejściu w życie ustawy nowelizacyjnej (czyli po 31 marca 2020 r.) okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego wykorzystanego przed tym dniem. Oznacza to, że po wejściu w życie przepisów ustawy nowelizacyjnej dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wymiarze kolejnych 14 dni.

Opracowanie Marcin Zieleniecki

"Solidarność" na kryzys cz. 5: Pracownicy młodociani w "tarczy antykryzysowej"

Zgodnie z art. 15f. „Tarczy antykryzysowej”, w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią, pracodawca będzie musiał zwolnić młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy. Pracodawca ten nie straci refundacji wynagrodzenia, jakie otrzymuje od państwa na sfinansowanie wynagrodzenia takiego pracownika, jeżeli wypłaci uczniowi wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

Młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy (art. 190 k.p.) jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie, którego minimalną wysokość oblicza się w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS (podstawa prawna - §19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania).

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2019 r. wyniosło - 5.198,58 zł. Poniżej zestawienie wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych w okresie 1.03.2020 - 31.05. 2020

Okres: 1.03.2020 r. - 31.05.2020 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5%  przeciętnego wynagrodzenia - 259,93 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia - 311,91 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenia - 363,90 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4%  przeciętnego wynagrodzenia - 207,94 zł

Pracownikowi, za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy przysługuje tzw. wynagrodzenie przestojowe (art. 81 k.p.) w wysokości 60% wynagrodzenia. Przy zmniejszonym wynagrodzeniu refundacja będzie dotyczyła kwoty faktycznie wypłaconej i będzie proporcjonalnie zmniejszona. Wydaje się, że nie ma potrzeby zawierania aneksów do umów pomiędzy OHP a pracodawcami zatrudniającymi pracowników młodocianych. 

Opracowanie - Barbara Surdykowska

Artykuły ekspertów Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na temat „Tarczy antykryzysowej”

"Solidarność" na kryzys cz. 4: Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

  • Published in Kraj

W kolejnej części poradnika dla członków NSZZ "Solidarność" zestaw informacji o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z "tarczą antykryzysową" i specustawą dot. zwalczania koronawirusa.

„Tarcza antykryzysowa” wprowadza zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Najważniejsze dla podatników regulacje obejmują następujące zagadnienia:

1. Podniesienie limitów związanych ze wsparciem w związku z wypłatą zapomóg, świadczeń, dopłat z funduszy związków zawodowych oraz funduszy socjalnych. Ustawa zwiększa kwoty zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21. ust 1 PIT) wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszy związków zawodowych w następujących pozycjach:

pkt 9a - zapomogi inne niż wymienione w pkt 26 (czyli inne niż losowe), wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2020 kwoty 3 tys. zł.

pkt 26b - zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci wypłacane z innych źródeł – podwyższono do kwoty 10 tys. zł na rok 2020. Jeśli zaś chodzi o zapomogi otrzymane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub z funduszy związków zawodowych - są zwolnione na dotychczasowych zasadach w całości z podatku.

pkt. 67 - wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 tys. zł. Rozwiązanie przewidziano na 2020 oraz 2021.

pkt. 78b - dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączone z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18 - wypłacane z innych źródeł – podwyższono do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3tys.zł. Taki zwiększony limit będzie obowiązywał w 2020 oraz 2021 roku. Jeśli zaś chodzi o dopłaty z funduszu socjalnego oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - wypłaty z tych źródeł nadal są zwolnione bez limitu.

2. Zwolnienie od podatku świadczeń związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem, w przypadku zlecenia pracy w ściśle określonym ustawą zakresie

W przypadku, gdy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca:

a) zmieni system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji,

b) poleci pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji wówczas obowiązany jest zapewnić pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych, a świadczenie w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem pozostawione do dyspozycji podatnika w 2020 roku jest wolne od podatku dochodowego.

Rozwiązanie to dotyczy pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania systemów i obiektów infrastruktury krytycznej lub będących podwykonawcą lub dostawcą, którzy nie są częścią tej infrastruktury krytycznej, ale są kluczowi dla zachowania ciągłości jej działania oraz zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych.

4. Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 30 września 2020 na przeciwdziałanie COVID – 19:

a) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanych do wykazów, opracowywanych przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą,

b) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;

c) Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

W zależności od tego kiedy zostanie przekazana darowizna, można odliczyć następujące kwoty:

- jeśli darowizna zostanie przekazana do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;

- jeśli darowizna zostanie przekazana w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;

- jeśli zaś darowizna zostanie przekazana od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

5. Przedłużenie terminu składania zeznania podatkowego przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedłużenie terminu składania zeznania podatkowego przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uregulowane jest w art. 15zzj ustawy, zgodnie z którym możliwe jest złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie (czyli po dniu 30 kwietnia) nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Opracowanie - Marzena Podolska – Bojahr

EKZZ: koronawirus nie może być pretekstem do łamania praw pracowniczych

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych wyraziła swoje poważne zaniepokojenie arbitralnymi zmianami prawa pracy na Węgrzech i w Chorwacji.

W liście skierowanym 2 kwietnia 2020 r. do Urszuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, EKZZ wskazuje na swoje zaniepokojenie z jednej strony zmianami ustrojowymi do jakich doszło na Węgrzech oraz równocześnie zmianami dotyczącymi prawa pracy.

Nowe prawo daje premierowi Orbanowi możliwość przedłużenia stanu wyjątkowego na czas nieokreślony, bez konieczności uzyskania zgody Parlamentu. Ponadto wprowadzone zostały kary pozbawienia wolności do pięciu lat dla każdego, kto publikuje fałszywe informacje, które alarmują opinię publiczną lub utrudniają rządowi wysiłki na rzecz ochrony ludzi. To ostatnie jest szczególnie niebezpieczne w kontekście prawa do informacji i funkcjonowania wolnych mediów. EKZZ zwraca także uwagę na zmiany w prawie pracy. Nowe regulacje przewidują między innymi, że  „pracownik i pracodawca mogą odstąpić od przepisów kodeksu pracy na podstawie odrębnej umowy”, co de facto jest próbą wyeliminowania całego kodeksu pracy i obala znaczenie układów zbiorowych pracy.

W przypadku Chorwacji, EKZZ wystosował 27 marca 2020 r. list do władz tego kraju, wskazując na zaniepokojenie zmianami z zakresu prawa pracy, które  są procesowane bez jakiejkolwiek konsultacji z partnerami społecznymi. Między innymi „tymczasowo” mają być wprowadzone następujące rozwiązania:
- umożliwienie pracodawcom obniżenia płac do poziomu płacy minimalnej, w praktyce zniosłoby to układy zbiorowe pracy;
- zawieszenie niektórych przepisów kodeksu pracy, dotyczących  rekompensaty płacowej w przypadku zakończenia pracy z powodu epidemii COVID-19;
- umożliwienie pracodawcom jednostronnego skrócenia czasu pracy pracowników (a tym samym obniżenia płac) za pomocą zwykłego aneksu do umów o pracę;
- umożliwienie pracodawcom „wymuszenia” 15-dniowego corocznego urlopu bez uprzedzenia;
- zniesienie obowiązkowych konsultacji z radą zakładową, dotyczących przyjęcia którejkolwiek z powyższych decyzji przez pracodawcę.

Dla EKZZ jest jasne, że realizując tę inicjatywę, Chorwacja naruszy szereg swoich zobowiązań, wynikających z konwencji MOP, Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz  Europejskiej Karty Społecznej.

- Z coraz większym niepokojem obserwujemy sytuację w której poszczególne państwa UE uciekają od swoich zobowiązań wynikających z konwencji MOP czy Europejskiej Karty Społecznej, pod pretekstem zagrożenia epidemiologicznego i gospodarczego. Związki zawodowe mają świadomość trudnej i często krytycznej sytuacji ale jednostronne wprowadzanie tego typu zmian w regulacjach dotyczących prawa pracy wzbudza nasz fundamentalny protest - podkreśla Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ „Solidarność”.

bs

„Solidarność” odwołuje imprezy rocznicowe. To nie jest czas na zabawę!

  • Published in Kraj

- Mimo, że to piękna okrągła rocznica, nie będzie wielkiego rodzinnego festynu – mówi w rozmowie z Robertem Wąsikiem Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. - Nie wiemy ile czasu potrwa i jakie będą skutki pandemii. Nie wiemy ilu ludzi straci pracę, zarobki, ilu straci swoich bliskich. To nie jest atmosfera do radosnej zabawy.

Robert Wąsik: Tarcza antykryzysowa przyjęta, Prezydent następczo zawetował zapisy dot. Rady Dialogu Społecznego. Można powiedzieć - koniec dyskusji, działamy. Czy tarcza spełni swoje zadanie, czyli ochroni polską gospodarkę i miejsca pracy przed skutkami kryzysu wywołanego pandemią?

Piotr Duda: Jeszcze raz dziękuję Prezydentowi za skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego zapisów o RDS. To jedyne co w tej sytuacji mógł zrobić. Cieszę się, że możemy na niego liczyć i to jest dla mnie dzisiaj najważniejsze. Razem ze mną cieszy się cała „Solidarność”, pracownicy, inne związki zawodowe wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego, a także pracodawcy.

A teraz do sedna. Żadna ustawa nie jest w stanie zrekompensować wszystkich strat, które poniesie nasza gospodarka, a tym samym przedsiębiorcy i pracownicy. Skala tego kryzysu jest niespotykana i do tego nie wiemy jak długo potrwa. To co zrobił rząd wydaje się optymalne na ten moment, a na krytykę opozycji spuściłbym zasłonę milczenia. Wystarczy porównać jak oni sobie radzili w poprzednich kryzysach.

Czy tarcza pomoże? O to trzeba pytać pracodawców, bo oni tworzą miejsca pracy. „Solidarność” w tym całym przedsięwzięciu pilnuje przede wszystkim, aby zbyt wiele nie przerzucano na pracowników, aby wprowadzić takie zabezpieczenia, by nie wykorzystywać tej sytuacji do nadmiernego lub nieuzasadnionego wykorzystywania kryzysu do ograniczania praw pracowniczych i liberalizowania rynku pracy.

R. W.: Czy w zapisach tarczy udało się „Solidarności” zabezpieczyć pracowników przed nadużywaniem kryzysu do ograniczania ich praw?

P.D.: Na pewno zrobiliśmy wszystko co było można. Nasi eksperci wykonali ogromną pracę, za co jestem im wdzięczny, aby na czas przeprowadzić konsultacje społeczne tej ustawy. Potrzeba było też wytężonej komunikacji z rządem, czemu pandemia nie pomagała. Najważniejszy dla nas zapis jest taki, że w firmach gdzie są reprezentatywne związki zawodowe, bez porozumienia z nimi nie będzie wsparcia. Dialog, porozumienie i dopiero pomoc państwa. Dzięki temu kwestie postoju ekonomicznego, zmniejszenia wymiaru czasu pracy, czy nawet koniecznych zwolnień, będą odbywały się w drodze konsensusu. I to jest dla nas najważniejsze.

R.W.: Jednak w większości firm nie ma związków zawodowych. Tam to zabezpieczenie jest iluzoryczne.

P. D.: No tak, ale każdy mógł się zorganizować. Przynależność związkowa jest dobrowolna i nikogo nie można do tego zmusić. Nie możemy ponosić winy, że my byliśmy bardziej roztropni i daliśmy sobie szansę na zbudowanie siły, dzięki której możemy wpływać na nasze warunki pracy.

„Solidarność” zabiega przede wszystkim o prawa swoich członków. Zresztą nie mamy możliwości prawnych, aby chronić pracowników tam gdzie nie ma związków. Nie mamy takich skutecznych narzędzi. Choć udało nam się wprowadzić do tarczy konieczność nadzoru Państwowej Inspekcji Pracy przy wprowadzaniu w nieuzwiązkowionych firmach postojów ekonomicznych i zmniejszonego czasu pracy.

Istotą tarczy jest zachęcenie przedsiębiorców, aby nie zwalniali pracowników. I chyba wprowadzono ją na czas, bo jak na razie nie widać zwolnień grupowych. Tym, którzy są obecnie zwalniani, najczęściej kończą się umowy cywilnoprawne i umowy terminowe. Tu warto przywołać niedawną historię. Co by było, gdyby zrobiono to, czego chciało PO i PSL. A przypominam - oni chcieli elastyczności i powszechności umów cywilnoprawnych - czyli śmieciowego zatrudnienia. Gdyby tak się stało dzisiaj nie byłoby kogo ratować. Tak jak w USA, w ciągu ostatniego tygodnia zarejestrowano ponad 6 mln bezrobotnych. A to dopiero początek. Tam nie ma kodeksu pracy i jest sama elastyczność.  

R. W.: Tarcza zawiera dużo rozwiązań, co z punktu widzenia „S” jest ważne?

P. D.: O najważniejszym już powiedziałem. Z naszego punktu widzenia ważne jest również podniesienie limitu wysokości świadczeń, od których nie pobiera się podatku dochodowego. Słowem, będziemy mogli wypłacać członkom związku dużo wyższe świadczenia ze związkowych pieniędzy bez płacenia podatku. Wyższe będą też nieopodatkowane świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla wszystkich pracowników.

R. W.: Jesteśmy w roku 40-lecia Związku. Jak w tej sytuacji „Solidarność” zamierza świętować? Szykowana jest przecież wielka impreza rodzinna na PGE Narodowym.

P.D.: Mimo, że to piękna okrągła rocznica, nie będzie wielkiego rodzinnego festynu, który planowaliśmy 29 sierpnia na PGE Narodowym. Taką decyzję podjęliśmy na telekonferencji z szefami regionów. Z kilku powodów. Nie wiemy ile czasu potrwa i jakie będą skutki pandemii. Nie wiemy ilu ludzi straci pracę, zarobki, ilu straci swoich bliskich. To nie jest atmosfera do radosnej zabawy. Ponadto wszystkie środki potrzebne są dzisiaj na ratowanie gospodarki i miejsc pracy. Także te, które pozyskalibyśmy od potencjalnych sponsorów. Dzisiaj są inne priorytety. Będą skromne uroczystości, na które już dzisiaj zapraszam do Szczecina, Gdańska, Jastrzębia Zdroju, Dąbrowy Górniczej oraz wielu miejsc w całej Polsce.
I rzecz ostatnia, ale dla nas niezwykle ważna. „Solidarność” też jest odpowiedzialna za swoich pracowników.

R. W.: Miałem o to zapytać Panie przewodniczący. Co z pracownikami, których pracodawcą jest „Solidarność”. Przecież Związek bezpośrednio lub pośrednio zatrudnia kilkuset  pracowników. Jest właścicielem i współwłaścicielem wielu podmiotów.

P. D.: Nasi pracownicy mogą spać spokojnie. Nie muszą bać się o swoje wynagrodzenia i miejsca pracy.

R. W.: Czy wybory prezydenckie powinny odbyć się 10 maja?

P. D.: Do wyborów jeszcze ponad miesiąc, a to bardzo dużo czasu. Teraz jest kluczowy tydzień dla walki z koronawirusem, a po nim zobaczymy czy radykalne działania rządu przyniosą oczekiwane efekty. Dyskusją o wyborach należy zająć się po świętach.

www.tysol.pl

Komisja Europejska chce zorganizować dodatkowe finansowanie dla utrzymania miejsc pracy. Ma poparcie związków!

Zaproponowany 2 kwietnia instrument solidarności przewiduje, że dzięki gwarancjom wszystkich państw UE, Komisja pożyczy na rynkach finansowych 100 mld euro które następnie będzie przekazywać w formie pożyczek na wsparcie dofinansowania do skróconego czasu pracy. Dzięki temu znacząco obniżone zostaną koszty pozyskiwania środków na walkę z koronakryzysem.

Nowy instrument tymczasowego wsparcia w celu ograniczenia ryzyka bezrobocia w sytuacji kryzysowej, został nazwany SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency). Udzielane przez Komisję na korzystnych warunkach pożyczki pomogą państwom członkowskim w szczególności w pokryciu kosztów bezpośrednio związanych z utworzeniem lub przedłużeniem krajowych programów skróconego czasu pracy i innych podobnych środki, stosowanych dla samozatrudnionych w odpowiedzi na obecny kryzys. Koncepcja KE przewiduje, że przedsiębiorstwa będą mogły tymczasowo skrócić czas pracy pracowników lub całkowicie zawiesić pracę, a od państwa otrzymają środki za nieprzepracowane godziny. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek otrzymają zasiłek, który będzie zastępował ich dochody. KE proponuje także by w ramach obecnego budżetu UE  możliwe były transfery środków między funduszami. Zniesione mają być też wymogi dotyczące współfinansowania z budżetów krajowych, a administracja uproszczona.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych zaapelowała do ministrów finansów UE i Rady, którzy spotkają się w przyszłym tygodniu, o zatwierdzenie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego programu SURE. „Pilnie potrzebny jest taki program, aby zapobiec masowemu bezrobociu i głębokiej recesji”, powiedział Luca Visentini, sekretarz generalny EKZZ. „Związki zawodowe wzywają Eurogrupę i Radę do uzgodnienia programu SURE i natychmiastowego działania. Każdego dnia traci się więcej miejsc pracy, A nie można się doczekać ambitnych środków zapobiegających utracie miejsc pracy i chroniących płace”.

Propozycja Komisji Europejskiej musi być obecnie zaakceptowana przez Radę.

-Chodzi o zupełnie nowe środki, pozyskane spoza obecnego budżetu UE i tutaj inżynieria finansowa, polegająca na tym, że Komisja ma znacznie wyższy rating kredytowy niż np. Polska może posłużyć dobrej sprawie – wyjaśnia Sławomir Adamczyk, szef Biura Branżowo-Konsultacyjnego KK. –Ale wszystko zależy od tego czy rządy państw członkowskich zaczną wreszcie działać solidarnie, bo to od nich zależy uruchomienie tego mechanizmu –dodaje ekspert.

bs

Pomoc w walce z pandemią - aktualizacja na bieżąco

Wielkopolska "Solidarność" wspiera Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu. W sumie przekazano już 77.000 zł.

Do zbiórki przyłączyły się:

- Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność - 30.000 zł.

- Organizacja Podzakładowa NSZZ „Solidarność" Gaz-System S.A. Oddział Poznań - 10.000 zł.

Kilka słów od Komisji Podzakładowej:

„Wszyscy w ostatnich tygodniach obserwujemy coś, co dla wszystkich z nas jest zupełnie nową sytuacją, bardzo ciężką, a czasami nawet dramatyczną.

My, członkowie NSZZ „Solidarność” nie stoimy obok, ale co tylko możemy to spróbujemy zrobić razem. Wspólna decyzja całej Komisji Podzakładowej Oddziału w Poznaniu mogła być tylko jedna – darowizna na walkę z koronawirusem.

Trudna i pełna poświęcenia praca całej służby zdrowia staje się wręcz dramatyczna. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu, o zmienionym profilu na jednoimienny Szpital Zakaźny nie jest wyjątkiem, dlatego pomoc w formie darowizny w wysokości 10.000 złotych trafi do tego właśnie szpitala.

Serdecznie dziękujemy za taką postawę Koleżankom i Kolegom z NSZZ „S” Organizacji Podzakładowej z Gaz-System S.A. Oddział Poznań.

- Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" GlaxoSmithKline S.A. - 10.000 zł.

- Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Volkswagen Poznań - 10.000 zł.

- Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Bridgestone Poznań Sp. z o.o. - 10.000 oraz 10.000 sztuk chusteczek nawilżonych.

- Organizacja Podzakładowa NSZZ „Solidarność" Pracowników Poczty Polskiej w Komornikach - 5.000 zł.

- Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 2.000 zł.


 Region Wielkopolska

"Solidarność" na kryzys: Przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy w "Tarczy antykryzysowej"

  • Published in Kraj

Przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy – zasady i warunki wprowadzenia. „Tarcza antykryzysowa” wprowadza możliwość dofinansowania wynagrodzeń pracowników w firmach, które doświadczyły przestoju ekonomicznego lub obniżyły wymiar czasu pracy pracowników w celu utrzymania miejsc pracy.

„Tarcza antykryzysowa” wprowadza możliwość dofinansowania wynagrodzeń pracowników w firmach, które doświadczyły przestoju ekonomicznego lub obniżyły wymiar czasu pracy pracowników w celu utrzymania miejsc pracy. Autorzy ustawy starali się w ten sposób uwzględnić różne sytuacje, w których może znaleźć się dane przedsiębiorstwo. Warunki wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy ustalane są w porozumieniu ze związkiem zawodowym.

Wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżenie wymiaru czasu pracowników może zostać wprowadzone w przypadku spadku obrotów gospodarczych o:

1) nie mniej niż o 15%, obliczonych jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19 lub

2) nie mniej niż o 25 %, obliczonych jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego. (art. 15g, ust. 9)

Jeśli przedsiębiorca skorzysta z możliwości wprowadzenia przestoju ekonomicznego, może otrzymać dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) do wynagrodzeń pracowników. Co istotne, pracodawca, w czasie przestoju ekonomicznego może wypłacać pracownikom wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o połowę, ale nie może to być wartość niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Warto o tym pamiętać, ponieważ przestój ekonomiczny umożliwia odejście od tzw. „postojowego”, które znajdziemy w art. 81 Kodeksu pracy i wynoszącego co do zasady 100% wynagrodzenia (pamiętając o pewnych wyjątkach) (art. 15g, ust. 6).

W czasie przestoju ekonomicznego, dofinansowanie ze środków FGŚP do wynagrodzenia pracownika wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09 zł. Po stronie pracodawcy zostaje wypłata pozostałej części wynagrodzenia ze składkami. Ustawa zastrzega, że wartość dofinansowania musi uwzględniać wymiar czasu pracy, a więc jeśli dany pracownik pracuje na część etatu, np. pół, to wynagrodzenie i dofinansowanie są odpowiednio pomniejszane. W tym wypadku o połowę (art. 15g, ust. 7).

Możliwe jest wystąpienie innej sytuacji, gdy pracodawca zamiast skorzystać z przestoju ekonomicznego, zdecyduje się na obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa. Pracodawca może w tej sytuacji obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, jednak nie więcej niż do połowy etatu. W takiej sytuacji, wynagrodzenie pracownika nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ponownie z zastrzeżeniem, że uwzględnić należy wymiar czasu pracy (wynagrodzenie będzie proporcjonalnie niższe (art. 15g, ust. 8).

Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy FGŚP dofinansuje pracodawcy połowę wynagrodzenia pracownika, jednak nie więcej niż do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. do kwoty 2 452,27 zł.
(art. 15g, ust. 10).

Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń. Ustawa przewiduje jednak, że Rada Ministrów może przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane (art. 15g, ust. 16 i 19).

Należy pamiętać o tym, że pracodawca nie otrzyma dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie we wcześniejszym miesiącu było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (jest to kwota 15 681 zł) (art. 15g, ust. 7 i 10).

Warunkiem koniecznym, by pracodawca mógł skorzystać z dofinansowania jest niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. (art. 15g, ust. 3)

Należy pamiętać, że ustawa wprowadza ograniczenia w korzystaniu z dofinansowania. Zgodnie z jej treścią, przedsiębiorca może otrzymać pomoc wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy (art. 15g, ust. 18).

Ustawa przyznaje prawo do uzyskania powyższego dofinansowania nie tylko do wynagrodzeń pracowników, którzy są zatrudnieni w oparciu o Kodeks pracy, ale także innych grup pracowników, w tym osób na umowach cywilnoprawnych, jeżeli tylko podlegają obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu (art. 15g, ust. 4).

Niezwykle ważne z perspektywy związków zawodowych jest to, że warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Bez porozumienia pracodawca nie może nic zmienić! (art. 15g ust. 11).

Jest ono zawierane przez pracodawcę oraz:

1) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 25(3) ust. 1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo

2) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 25(3) ust. 1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych – jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo

3) zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo

4) przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa.

Ustawa określa elementy obligatoryjne porozumienia. Są to takie kwestie jak określenie grup zawodowych objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy; obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników; okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Należy jednak zastrzec, że ustawa nie ogranicza treści porozumienia tylko do tych spraw. Strony mogą zawrzeć w nim także inne treści, np. zasady rekompensaty zmniejszonych wynagrodzeń gdy dojdzie do poprawy sytuacji przedsiębiorstwa (art. 15g, ust. 14).

Po zawarciu porozumienia, pracodawca przekazuje kopię dokumentu właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych (art. 15g, ust. 12).

Ustawa wprowadza zastrzeżenie, że w zakresie i przez czas określony w powyższym porozumieniu nie stosuje się warunków wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy. Ponadto, przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się zasad dotyczących wypowiedzenia zmieniającego opisanego w Kodeksie pracy (art. 15g, ust. 13 i 15).

Przepisy, które wprowadzają powyższe instrumenty i zasady ich wykorzystania tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Ustawa weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r. (art. 1 ust. 19, dotyczy zmienianego art. 36). Źródło: Art. 1, ust. 14 (dotyczy dodanego art. 15g) ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Pytania i wskazówki, które mogą być pomocne w czasie negocjacji dotyczących warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu:

1) należy uwzględnić w negocjacjach zasadę równego traktowania poszczególnych grup zawodowych;

2) sytuacja ekonomiczna pracodawcy może się poprawić, dlatego warto wskazać czas obowiązywania porozumienia i określić kiedy nastąpi przegląd jego stosowania. Nie ma konieczności zawierania porozumienia na maksymalny okres;

3) pytania, które mogą być pomocne w negocjacjach:

a. w jakim stopniu obniżyła się skala sprzedaży towarów i usług (obrotów gospodarczych)?

b. czy nastąpiło przerwanie dostaw/usług do zakładu?

c. czy przedsiębiorstwo ma problemy z odbiorem produktów/usług?

d. jaki jest stan zapasów w przedsiębiorstwie?

e. jaka jest wartość środków zgromadzonych na kapitale zapasowym lub rezerwowym pracodawcy?

f. czy istnieje ryzyko (a jeżeli tak, to kiedy), w zakresie utraty płynności finansowej?

g. czy istnieje ryzyko zwolnień grupowych lub licznych zwolnień indywidualnych niestanowiących zwolnień grupowych?

h. jakie grupy zawodowe będą objęte przestojem lub zmniejszonym wymiarem czasu pracy?

i. o ile zostanie zmniejszony wymiar czasu pracy i ile będzie ostatecznie wynosił?

j. jakie składniki wynagrodzenia będą objęte porozumieniem?

k. czy będzie możliwe zrekompensowanie zmniejszonych wynagrodzeń w przyszłości?

Opracowanie – Mateusz Szymański we współpracy z Katarzyną Zimmer-Drabczyk i Danielem Czerwińskim

Subscribe to this RSS feed

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.