Menu
Super User

Super User

+48 501 707 875

studio@microworks.pl

http://www.microworks.pl

Website URL:

Pracodawca Przyjazny Pracownikom

  • Published in Kraj

                             

1 kwietnia ruszyła ósma edycja konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom". "Solidarność" po raz kolejny nagrodzi certyfikatem firmy, które szanują prawa pracownicze oraz stawiają na stabilne zatrudnienie i partnerskie relacje w zakładzie pracy.
 
Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. - Człowiek powinien być i jest przed kapitałem. Ideą konkursu jest promowanie stałego zatrudnienia - podkreśla Piotr Duda, szef Związku, i przypomina, że takie zatrudnienie  wpływa na bezpieczeństwo pracy, a także na działalność związków zawodowych. - Nagrodzeni pracodawcy pokazują, że to jest możliwe - dodaje.
 
Zakładowi pracy wyróżnionemu certyfikatem PPP przysługuje prawo posługiwania się nim przez okres trzech lat. W tym czasie nie można ponownie wystartować w konkursie. Można też stracić certyfikat w przypadku, gdy w firmie łamane będą prawa pracownicze i zasady dialogu społecznego.
 
Akcja nadawania certyfikatu zainicjowana została przez Związek w 2008 roku. PPP jest jedyną nagrodą, do której nominują sami pracownicy. Zakłady pracy zgłoszone do konkursu muszą swoimi działaniami wpisywać się w wartości propagowane przez NSZZ „Solidarność" takie jak stosowanie stałego zatrudnienia, przestrzeganie prawa i standardów pracy oraz zapewnienie pracownikom możliwości reprezentowania własnych interesów. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać podstawowe jednostki organizacyjne NSZZ „Solidarność”.
 
- Wierzymy, że propagowanie takich przykładów dobrze służy pracownikom, przedsiębiorstwom i pokazuje właściwy kierunek rozwoju całego kraju – tłumaczy Piotr Duda.
 
Ankiety zgłoszeniowe należy przesyłać do 30 czerwca br. na adres: Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: certyfikat@solidarnosc.org.pl.

Wszyscy laureaci poprzednich edycji (2007-2014).pdf  

 

Rozproszone archiwa NSZZ "Solidarność"

Konferencja naukowa w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej

(21.11.2013) - Archiwa "Solidarności" zostały rozproszone głównie przez stan wojenny - mówiła na otwarciu konferencji naukowej Ewa Zydorek, sekretarz KK - Teraz znajdują się w wielu miejscach. Chcemy tworzyć system informacji o miejscach gdzie są one przechowywane, aby badacze mogli pisać historię Związku na bazie tych dokumentów. Żeby to zrobić, musimy połączyć siły.

W historycznej sali BHP zakończyła się konferencja naukowa "Rozproszone archiwa NSZZ 'Solidarność'". Była to pierwsza konferencja naukowa poświęcona tym zagadnieniom. Archiwiści i bibliotekarze NSZZ "Solidarność", fundacji upamiętniający działalność opozycji w PRL oraz archiwów państwowych i archiwów IPN przedstawili informacje o zbiorach NSZZ "Solidarność" zgromadzonych w tych archiwach. Poszczególne sesje konferencji, jako moderatorzy poprowadzili: dr Andrzej Biernat (Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych), dr hab. Mirosław Golon (Dyrektor Gdańskiego Oddziału IPN) oraz Stanisław Flis (Archiwum KK NSZZ "Solidarność).

Tematyka konferencji odbiła się znacznym echem wśród fachowców archiwistów i bibliotekarzy. Na konferencję przybyło wiele osób spoza Pomorza Gdańskiego (m. in z Archiwum Senatu RP, Biblioteki Narodowej, archiwów Państwowych z Warszawy, Elbląga, Słupska, Koszalina oraz Bibliotek Naukowych z terenu Gdańska. Wśród zaproszonych gości m.in. Janusz Pałubicki i Stanisław Alot, współtwórcy Związku NSZZ "Solidarność" - osoby zasłużone w ukształtowaniu archiwum historycznego naszego Związku.

Dyskusja końcowa dotyczyła potrzeby opracowania przewodnika książkowego i portalu internetowego poświęconego zawartości zbiorów dotyczących NSZZ "Solidarność". Przewodnik po rozproszonych zbiorach NSZZ "Solidarność" stanowiłby istotną pomoc w poszerzaniu dostępu do materiałów do badań naukowych nad historią Związku NSZZ "Solidarność", a także w sprawnym opracowaniu tych zbiorów przez archiwistów.

Program Konferencji.pdf

Dziedzictwo kulturowe

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" jest w trakcie realizacji Programu "Dziedzictwo Kulturowe" Priorytetu 4 "Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego.

Program wspiera przedsięwzięcia, mające na celu zwiększenie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego i naukowego, a także jego ochronę w formie cyfrowej. Priorytet jest narzędziem koordynacji procesów digitalizacyjnych w kraju i utrzymania określonych standardów w tym zakresie.Całość jest dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakończenie programu określono na dzień 31 stycznia 2009r.

Efekty programu będzie można oglądać od 15 stycznia 2010 r. na stronie: www.wszechnica.solidarnosc.org.pl

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"jest w trakcie realizacji Programu "Dziedzictwo Kulturowe"Priorytetu 4 "Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego", który dotyczy digitalizacji najwartościowszych dokumentów archiwalnych z lat 1970-1990. Całość jest dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakończenie programu określono na dzień 31 stycznia 2009r.

Biuro Eksperckie, Dialogu i Polityki Społecznej

Wchodzi w skład pionu kompetencyjnego Członka Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ds. Dialogu Społecznego i Negocjacji – Henryka Nakoniecznego.


Kierownik Biura: Katarzyna Zimmer-Drabczyk

e-mail: kzimme@solidarnosc.org.pl

tel. 58 308-42-87
fax 58 308-43-31
 

W SKŁAD BIURA EKSPERCKIEGO, DIALOGU I POLITYKI SPOŁECZNEJ WCHODZĄ:

  • Zespół Ekonomiczny
  • Zespół Prawny
  • Zespół Polityki Społecznej
  • Zespół Monitoringu i Dialogu Społecznego
  • Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Bezrobociu
  • Koordynator ds. Obrony Praw Związkowych

 

ZESPÓŁ EKONOMICZNY

Do przedmiotu działali Zespołu Ekonomicznego należy:

1) analiza i ocena prawodawstwa krajowego i międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących polityki ekonomicznej,

2) przygotowanie analiz, opinii dotyczących aktualnej sytuacji ekonomiczno -prawnej podmiotów gospodarczych w zakresie zleconym przez struktury Związku (przygotowanie do negocjacji placowych, porozumień socjalnych, itp.),

3) analiza i ocena sytuacji gospodarczej w kraju,

4) inicjowanie strategii Związku w odniesieniu do polityk gospodarczych,

5) prowadzenie konsultacji i wspieranie struktur Związku w negocjacjach na poziomie krajowym, regionalnym, branżowym,

6) przygotowywanie projektów decyzji Prezydium Komisji Krajowej, uchwał i stanowisk Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" z zakresu polityki ekonomicznej,

7) organizowanie spotkań ekspertów i tworzenie zespołów zadaniowych w sprawach zleconych,

8) monitorowanie listy mediatorów przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

Sekretariat:

Mirosława Izdebska, e-maile: ekonom@solidarnosc.org.pl

tel. 58 308-42-87

fax. 58 308-43-31

Marzena Podolska-Bojahr, e-mail: m.podolska@solidarnosc.org.pl

Anna Waszczuk, e-mail a.waszczuk@solidarnosc.org.pl


ZESPÓŁ PRAWNY

Do przedmiotu działań Zespołu Prawnego należy:

1) analiza i opiniowanie projektów aktów prawnych pod kątem statutowych zadań Związku ze szczególnym uwzględnieniem praw pracowniczych i związkowych,

2) monitorowanie prawodawstwa krajowego i międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących prawa pracy, praw związkowych, ubezpieczeń społecznych praw pracowniczych,

3) przygotowanie opinii i projektów decyzji, stanowisk oraz wniosków dla Prezydium KK i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność",

 4) doradztwo prawne dla struktur Związku na wniosek Zarządu Regionu lub Rady Sekretariatu Branżowego w zakresie objętym zadaniami Związku,

5) prowadzenie konsultacji i wspieranie struktur Związku w negocjacjach na poziomie krajowym, regionalnym, branżowym,

6) udział w działaniach edukacyjnych,

7) współpraca z ośrodkami akademickimi, ekspertami zewnętrznymi,

8) przygotowanie i analizowanie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego,

9) reprezentowanie stanowisk i opinii Związku na posiedzeniach Komisji sejmowych i senackich oraz krajowych instytucji dialogu społecznego,

10) prowadzenie konsultacji i wspieranie struktur Związku w negocjacjach na poziomie krajowym, regionalnym, branżowym.

Bezpośrednią pomoc prawną pracownicy uzyskują w regionalnych biurach prawnych.

Sekretariat:

e-mail: prawny@solidarnosc.org.pl

tel. 58 308-42-54

fax. 58 308-42-94

dr hab. Krzysztof Woźniewski (prof. UG), e-mail: k.wozniewski@solidarnosc.org.pl

dr Ewa Podgórska-Rakiel, e-mail: ewa.rakiel@solidarnosc.org.pl

Ewa Kędzior, e-mail: e.kedzior@solidarnosc.org.pl

dr Jakub Szmit, e-mail: j.szmit@solidarnosc.org.pl 

dr Anna Reda-Ciszewska, e-mail:a.reda@solidarnosc.org.pl

(Warszawa)      

 

ZESPÓŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do przedmiotu działań Zespołu Polityki Społecznej należy:

1) monitorowanie i analiza krajowych i europejskich polityk społecznych,

2) analiza i ocena prawodawstwa krajowego i międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących polityki społecznej,

3) monitoring i ocena poziomu życia, skali ubóstwa, rozwarstwienia społecznego, sytuacji dochodowej rodzin, wzrostu kosztów utrzymania, wysokości płacy minimalnej oraz wskaźników makroekonomicznych,

4) inicjowanie i przygotowywania polityki i strategii Związku ukierunkowanej na poprawę ekonomicznej sytuacji społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób i rodzin ubogich, rodzin wielodzietnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,

5) przygotowywanie projektów decyzji Prezydium Komisji Krajowej, uchwał i stanowisk Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" z zakresu polityki społecznej,

6) przygotowywanie materiałów do negocjacji problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji na poziomie krajowym oraz w związku z funkcjonowaniem instytucji dialogu społecznego,

7) reprezentowanie stanowisk i opinii Związku na posiedzeniach Komisji sejmowych i senackich oraz instytucji dialogu społecznego.

Sekretariat:

Justyna Skrzypek,e-mail: j.skrzypek@solidarnosc.org.pl ; dpsgda@solidarnosc.org.pl

tel/fax. 58 308-44-08

Agata Baranowska-Grycuk, e-mail: a.baranowska@solidarnosc.org.pl

tel. 58 308-42-26

Agnieszka Kochańska, e-mail: dpswaw@solidarnosc.org.pl

tel. 22 827-71-90

(Warszawa)

Barbara Surdykowska, e-mail: b.surdykowska@solidarnosc.org.pl

tel. 727-570-032

(Warszawa)

 

ZESPÓŁ MONITORINGU I DIALOGU SPOŁECZNEGO

Do przedmiotu działań Zespołu Monitoringu i Dialogu Społecznego należy:

1) tworzenie i bieżąca aktualizacja baz danych wskaźników statystycznych i prognoz makroekonomicznych krajowych, europejskich i światowych,

2) bieżący monitoring wskaźników statystycznych i prognoz makroekonomicznych,

3) wsparcie zespołów Biura Eksperckiego Dialogu i Polityki Społecznej oraz ekspertów i członków instytucji dialogu społecznego w zakresie analizy i oceny sytuacji gospodarczej w skali regionów, Polski oraz Unii Europejskiej, zatrudnienia wynagrodzenia i poziomu bezrobocia, poziomu życia, dochodów ludności, skali ubóstwa, rozwarstwienia społecznego, sytuacji dochodowej rodzin, wzrostu kosztów utrzymania, wysokości płacy minimalnej oraz wskaźników statystycznych i prognoz makroekonomicznych,

4) monitoring procesów legislacyjnych aktów prawnych pozostających w zainteresowaniu związku,

5) koordynacja i monitoring funkcjonowania reprezentacji Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" w instytucjach dialogu społecznego i komitetach realizujących umowę partnerstwa.

Mateusz Szymański, e-mail: m.szymanski@solidarnosc.org.pl

tel.58 308-43-38


KOORDYNATOR DS. OCHRONY PRAW ZWIĄZKOWYCH

Do przedmiotu działań Koordynatora ds. Obrony Praw Związkowych należy:

1) tworzenie sieci współpracy koordynatorów regionalnych i branżowych,

2) monitorowanie przypadków łamania praw związkowych,

3) przygotowanie raportów o przypadków łamania praw związkowych.

Ewa Kędzior, e-mail: e.kedzior@solidarnosc.org.pl

tel. 58 308-42-95

Monitoring stanu przestrzegania praw związkowych

 

PEŁNOMOCNIK DS. PRZECIWDZIAŁANIU BEZROBOCIU

Do przedmiotu działań Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Bezrobociu należy:

1) monitoring i analiza rynku pracy, poziomu zatrudnienia i aktywności gospodarczej ludności oraz prowadzonych krajowych i europejskich polityk zatrudnienia,

2) analiza programów i podejmowanych działań na rzecz zmniejszenia bezrobocia w tym efektywności wykorzystania funduszy celowych,

3) inicjowanie i przygotowywania polityki i strategii Związku ukierunkowanej na rzecz rozwoju rynku pracy, powstawania nowych trwałych i efektywnych miejsc pracy, zwiększaniu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,

 4) przygotowywanie projektów decyzji Prezydium Komisji Krajowej, uchwał i stanowisk Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" z zakresu działania Pełnomocnika.

d.czerwinski@solidarnosc.org.pl

 

PEŁNOMOCNIK DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Do przedmiotu działań Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych należy:

1) wsparcie merytoryczne krajowych sekcji problemowych Związku działających na rzecz osób niepełnosprawnych,

2) organizowanie Rady Biura Osób Niepełnosprawnych,

3) monitorowanie i analiza ustawodawstwa krajowego międzynarodowego w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych,

4) wsparcie merytoryczne opracowywania i realizacji polityk i strategii Związku podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych,

5) przygotowywanie projektów decyzji Prezydium Komisji Krajowej, uchwal i stanowisk Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" z zakres działania Pełnomocnika.


Krzysztof Rowiński, e-mail: k.rowinski@solidarnosc.org.pl

tel. 501-552-857  

 

KOORDYNATOR DS. PRAWA UNIJNEGO I EUROPEJSKICH KOMITETÓW WIELOSTRONNYCH

Do przedmiotu działań Koordynatora ds. Prawa Unijnego i Europejskich Komitetów Wielostronnych należy:

1) Koordynowanie pracy przedstawicieli Związku w Europejskich Komitetach Wielostronnych,

2) Monitorowanie ustawodawstwa wspólnotowego,

3) Analizowanie strategii krajowych wynikających z prawa wspólnotowego,

4) Reprezentowanie NSZZ „Solidarność" w „EUROKADRES"."

Marian Krzaklewski, e-mail: mkrzak@solidarnosc.org.pl

tel/fax. 58 308-43-45


 

 


 

 

Solidarność w projektach

 

Solidarność w projektach - okres programowania 2007-2013.xlsx

Solidarność w projektach - okres programowania 2007-2013.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzory dokumentów wyborczych dla zakładowych organizacji koordynacyjnych

 

Informacja KKW na kadencję 2018 - 2022 wraz załącznikiem.

1

Protokół wyborczy komisji wyborczej ZOK

pobierz

2

Protokół  z ustalenia wyników wyborów władz ZOK

pobierz

3

Protokół  z ustalenia wyników wyborów władz ZOK z zastosowaniem list cząstkowych

pobierz

4

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionu

pobierz

5

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionu z zastosowaniem list cząstkowych

pobierz

 

Wzory dokumentów wyborczych dla branżowej jednostki organizacyjnej

Informacja KKW na kadencję 2018 - 2022 wraz załącznikiem.

1

Protokół wyborczy rady sekcji regionalnej/międzyregionalnej/krajowej - wzór

pobierz

2

Protokół z ustalenia wyników wyborów władz branżowej jednostki organizacyjnej

pobierz

3

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionalnej /      Międzyregionalnej / Krajowej Sekcji / Kongres Regionalnego / Krajowego Sekretariatu

pobierz

    4

 Karta informacyjna dot. podziału funkcji i kontaktów dla jednostki branżowe

    pobierz

 

Wzory dokumentów wyborczych dla organizacji regionalnej

 

Informacja KKW na kadencję 2018 - 2022 wraz załącznikiem.

1

Protokół Regionalnej Komisji Wyborczej - wzór

pobierz

2

Protokół  z ustalenia wyników wyborów władz regionalnych

pobierz

3

Protokół  z ustalenia wyników wyborów władz regionalnych z zastosowaniem list cząstkowych

pobierz

4

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na KZD

pobierz

5

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na KZD z zastosowaniem list cząstkowych

pobierz

 

Wzory dokumentów wyborczych dla organizacji zakładowej/międzyzakładowej

 

Informacja KKW na kadencję 2018 - 2022 wraz załącznikiem.

1

Protokół wyborczy zakładowej/międzyzakładowej komisji wyborczej_wzór

pobierz

2

Protokół z ustalenia wyników wyborów władz organizacji zakładowych / międzyzakładowych

pobierz

3

Protokół z ustalenia wyników wyborów władz zakładowych międzyzakładowych_listy cząstkowe

pobierz

4

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne

pobierz

5

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionu / elektorów do wyboru delegatów na WZD Regionu

pobierz

6

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na Zakładowe/ Międzyzakładowe Zebranie Delegatów

pobierz

7

protokół z ustalenia wyników wyborów delegata/ów na WZD Regionu na zebraniu elektorów

pobierz

8

Uchwała o przystąpieniu lub kontynuacji przynależności do sekcji

pobierz

9

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD jednostki branżowej (Regionalnej /Międzyregionalnej / Krajowej Sekcji / Kongres Regionalnego / Krajowego Sekretariatu)

pobierz

 

Subscribe to this RSS feed

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.