Menu
Super User

Super User

+48 501 707 875

studio@microworks.pl

http://www.microworks.pl

Website URL:

Biuro Polityki Społecznej

Biuro Polityki Społecznej jest jednym z działów eksperckich Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Podlega pod pion kompetencyjny członka prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" ds. dialogu społecznego i negocjacji. Do zadań biura należy m.in. opiniowanie aktów prawnych oraz prace nad projektami nowych rozwiązań prawnych dotyczących: praw pracowniczych, ubezpieczeń społecznych, świadczeń na rzecz rodziny, pomocy społecznej, wynagrodzeń, kosztów utrzymania rodzin, warunków bytowych, problemów emerytów i rencistów, mieszkalnictwa oraz dostosowania polskich rozwiązań socjalnych do standardów UE. Biuro monitoruje ustawodawstwo międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z polityką społeczną, przygotowuje materiały do negocjacji, szczególnie w Trójstronnej Komisji oraz do opiniowania aktów prawnych a także współpracuje z zespołami Komisji Krajowej ds. Polityki Społecznej oraz Prawa Pracy, Warunków Pracy i Układów Zbiorowych.

Biuro Polityki Społecznej

tel. 58 308 42 03
tel/fax 58 308 44 08
e-mail: dpsgda@solidarnosc.org.pl

W skład Biura Polityki Społecznej wchodzą:

 • Zespół w Gdańsku
 • Zespół w Warszawie
 • Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Bezrobociu
 • Pełnomocnik ds.Osób Niepełnosprawnych

Zespół Gdańsk

tel. 58 308 42 03
dpsgda@solidarnosc.org.pl

Agata Baranowska-Grycuk - a.baranowska@solidarnosc.org.pl

Justyna Skrzypek - j.skrzypek@solidarnosc.org.pl

 

Zespół Warszawa

ul. Prosta 30, 00-019 Warszawa
tel. 22 827 71 90
dpswaw@solidarnosc.org.pl

Agnieszka Kochańska - dpswaw@solidarnosc.org.pl

 

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałaniu Bezrobociu

Opracowuje propozycje działań Związku, projekty uchwał i stanowisk związanych z polityką zatrudnienia i przeciwdziałaniem bezrobociu; monitoruje politykę zatrudnienia oraz stan bezrobocia w kraju i w regionach oraz analizuje działania podejmowane na rzecz zmniejszania bezrobocia.

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałaniu Bezrobociu

e-mail: d.czerwinski@solidarnosc.org.pl

 

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Sprawami pracowników niepełnosprawnych zrzeszonych w NSZZ „Solidarność” zajmuje się Pełnomocnik Komisji Krajowej ds. Osób Niepełnosprawnych. Pełnomocnik koordynuje w dwóch Sekcji Krajowych: Sekcji Krajowej Osób Niepełnosprawnych oraz Sekcji Krajowej Osób Niewidomych.

Pełnomocnik realizuje swoje zadania poprzez: 

 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących środowiska osób niepełnosprawnych,
 • utrzymywanie kontaktów z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się problematyką osób niepełnosprawnych oraz udział w szkoleniach i seminariach przez nie organizowanych,
 • monitorowanie rozwiązań prawnych w Polsce i w innych krajach, w zakresie dotyczącym osób niepełnosprawnych,
 • tłumaczenie obcojęzycznych publikacji i dokumentów ( język angielski i francuski) na potrzeby biura,
 • praca w zespołach roboczych zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych (zespół Komisji Krajowej ds. polityki społecznej, zespoły powoływane przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych).

Krzysztof Rowiński

tel. 501 552 857
e-mail: k.rowinski@solidarnosc.org.pl

 

What is the NSZZ ”S”

 • Published in EN

The Independent and Self-Governing Trade Union Solidarność was founded as a result of worker protests and established on the basis of the Gdańsk Accords signed on 31st August 1980 by the Inter-enterprise Strike Committee and the Government Commission.

NSZZ Solidarność represents 722.000 workers, what is 4,35% of the total unionisation of work force in Poland (11-13%). There are union members in every industry and services. Membership includes managers, administrators and professional staff as well as scientists and technicians; skilled workers and labourers; full-time workers and those who work part time; pensioners/retirees, school students in factory-run vocational schools doing sub-contracting work for factories or receiving vocational training in such schools; persons contracting for work at home, unemployed, disabled and persons who are performing alternative military service. A check off system is in operation.

NSZZ "Solidarność" has a territorial-branch structure. 8105 thousand enterprise Union organisations (locals) are associated into 34 regions (VI.2006). Enterprise Union organisations are associated at the same time in the national branch sections which form 16 national branch secretariats.

The National Congress of Delegates is the union's supreme authority which elects the National Commission (100 members), consisting among others of the chairs of 34 regions and 16 national branch secretariats and the President of the National Commission (in separate balloting). The National Congress of Delegates also elects the National Audit Commission.

The current operations of the Union are controlled by 16 members of the Presidium of the National Commission. The National Commission implements the Programme Resolution and other resolutions adopted by the National Congress of Delegates.

Skarga w sprawie okresów rozliczeniowych

Skargę przygotował:

Marcin Zieleniecki

Krótka informacja: 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” złożyła skargę do Komisji Europejskiej w przedmiocie niezgodności przepisów o czasie pracy - art. 129 § 2 i art. 150 § 3 i 4 Kodeksu pracy wprowadzonych na mocy ustawy nowelizacyjnej z dnia 12 lipca 2013 r., z Dyrektywą 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Zdaniem NSZZ „Solidarność” Komisja Europejska powinna zbadać wprowadzoną w Polsce możliwość wydłużenia w każdym systemie czasu pracy okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy.

Do pobrania:

Skarga do Komisji Europejskiej

 

Skarga dot. umów na czas określony

Skargę przygotowała:

Ewa Podgórska-Rakiel

Krótka informacja: 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” złożyła skargę do Komisji Europejskiej w związku z tym, że do polskiego porządku prawnego dokonano niewłaściwej implementacji norm europejskiego prawa pracy w kontekście umów na czas określony. Przyjęte w Polsce w art. 25(1) kodeksu pracy rozwiązanie nie realizuje zdaniem NSZZ „Solidarność” celu dyrektywy 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r.

Do pobrania:

Skarga do Komisji Europejskiej

Pismem z 11 grudnia 2013 r. Komisja Europejska DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego poinformowała Pana Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Piotra Dudę, że w sprawie zarzutów skargi skontaktowała się z władzami polskimi i wszczęła oficjalne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jednocześnie Komisja oficjalnie wezwała władze polskie do usunięcia uchybień. Następujące aspekty skargi NSZZ „Solidarność” zostały uwzględnione w dalszym postępowaniu przed Komisja Europejską:

 1. różnica między długością okresu wypowiedzenia umów zawieranych na czas określony a długością okresu wypowiedzenia umów na czas nieokreślony w przypadku umów obejmujących podobny okres oznacza mniej korzystne traktowanie pracowników zatrudnionych na czas określony bez obiektywnego uzasadnienia;
 2. prawodawstwo polskie niesłusznie wyklucza przyuczanie do zawodu oraz umowy lub stosunki pracy zawarte w ramach szczególnego publicznego lub wspieranego przez władze publiczne programu szkolenia, integracji lub przekwalifikowania zawodowego z zakresu ochrony przed zawieraniem nadmiernej liczby następujących po sobie umów na czas określony;
 3. okres, który musi upłynąć między dwiema umowami na czas określony, aby nie były one uważane za „następujące po sobie”, jest zbyt krótki;
 4. pojęcie „zadań realizowanych cyklicznie”, w ramach którego dozwolone jest nieograniczone zawieranie następujących po sobie umów na czas określony, nie jest wystarczająco określone prawem, aby można było zapobiegać zawieraniu nadmiernej liczby takich umów. 

 

Zmiany do kodeksu pracy ograniczające nadużywanie wykorzystywania umów o pracę na czas określony wprowadza z dniem 22 lutego 2016 r. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1220)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001220

 

Skarga (nr 2888) dot. prawa koalicji i ochrony związkowej osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych

Skargę przygotowała:

Ewa Podgórska-Rakiel

Krótka informacja: 

KK NSZZ „Solidarność” wniosła do Komitetu Wolności Związkowej skargę na Rząd RP z powodu braku właściwego stosowania w ramach polskiego prawodawstwaKonwencji nr 87, 98 i 135 Międzynarodowej Organizacji Pracy. W skardze zwrócono uwagę, że Polska ogranicza wolność zrzeszania się w związkach zawodowych osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionym. Natomiast wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych agentom ustawodawca nie przyznał ochrony przed niekorzystnym traktowaniem w przypadku prowadzenia działalności związkowej.

Do pobrania:

Skarga MOP

Wnioski i zalecenia Komitetu Wolności Związkowej (Raport MOP z 313 sesji)

Wnioski i zalecenia KWZ (tłumaczenie str. 1066-1087)

POMOC TECHNICZNA MOP:


W dniach 14-16 maja 2014 r. w Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyły się spotkania partnerów społecznych z prawnikami Międzynarodowego Biura Pracy w ramach tzw. pomocy technicznej MOP. Celem misji MOP w Polsce była analiza polskiego ustawodawstwa w zakresie wolności związkowych, w szczególności z uwagi na ograniczenia w zrzeszaniu się osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i osób samozatrudnionych.

Sprawozdanie z pomocy technicznej MOP

 

Wniosek dot. prawa do strajku pracowników służby publicznej

Pełnomocnik KK:

Anna Reda-Ciszewska

Krótka informacja: 

Wniosk o zbadanie zgodności art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 2,6 ze zm) z Konstytucją RP wraz z załącznikami, w tym odpisem postanowień Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy z dnia 26 listopada 2007 r. o stwierdzeniu na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 2001, o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100 poz 1080 ze zm.) reprezentatywności NSZZ „Solidarność".

Do pobrania:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

Monitoring stanu przestrzegania praw związkowych

Monitoring stanu przestrzegania praw związkowych 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” prowadzi stały monitoring stanu przestrzegania  przepisów regulujących kwestie działania związków zawodowych. W kręgu zainteresowania Komisji Krajowej w szczególności znajduje się praktyka stosowania przez pracodawców przepisów ustawy o związkach zawodowych.  W ramach prowadzenia monitoringu, Komisja Krajowa gromadzi informacje na temat przypadków łamania praw związkowych. 

W tym celu,  Decyzją Prezydium KK z dnia  26 marca 2013 r. przy Zespole Prawnym Komisji Krajowej powołany został Koordynator do spraw obrony praw związkowych.  

W strukturze Solidarności funkcjonują również regionalni i branżowi koordynatorzy do spraw obrony praw związkowych. Poniżej znajduje się tabela zawierająca wskazanie regionów i branż, które wyznaczyły regionalnego lub branżowego koordynatora do spraw obrony praw związkowych jak również  koordynaty koordynatorów.

Znajdź koordynatora w swoim Regionie

W przypadku zidentyfikowania przypadku naruszenia prawa związkowego należy wypełnić poniższy formularz i następnie przekazać go właściwemu regionalnemu lub branżowemu koordynatorowi. Ewa Kędzior, tel. 58 308-42-95, email: e.kedzior@solidarnosc.org.pl

Pobierz formularz raportu łamania praw związkowych

W przypadku wystąpienia przypadku naruszenia prawa związkowego w regionie, w którym nie został wyznaczony regionalny koordynator do spraw obrony praw związkowych, wypełniony formularz należy przekazać na poniższy adres:

Zespół Prawny
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 

Ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk

Mail: biuropon@solidarnosc.org.pl lub e.kedzior@solidarnosc.org.pl 

Tel: 58 308 42 95 

 

Zgłoszone koordynatorom  przypadki naruszenia prawa związkowego, po wyrażeniu zgody przez osobę lub osoby dotknięte naruszeniem,  są zamieszczane na zakodowanej stronie internetowej Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych. W oparciu o zawarte tam informacje  Międzynarodowa Organizacja Pracy sporządza roczny światowy raport stosowania międzynarodowych standardów pracy. 

Dla przypomnienia i ułatwienia zakwalifikowania danego stanu faktycznego Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych sporządziła przykładowy katalog  działań, które uznaje za naruszające prawa związkowe:

 1. Praktyki antyzwiązkowe, w szczególności:
  • podział przedsiębiorstwa na małe jednostki po to aby zmniejszyć liczbę zatrudnionych w nich pracowników w taki sposób aby uniemożliwić osiągnięcie minimalnej liczby pracowników, konicznej do utworzenia związku zawodowego,
  • szerzenie przez pracodawców propagandy antyzwiązkowej,
  • zastraszanie działaczy związkowych przez pracodawców lub przez władze publiczne,
  • stosowanie technik łamania związków zawodowych lub zatrudnianie specjalistów od łamania związków zawodowych,
  • zwolnienia, degradacje, promowanie (na stanowiska kierownicze) lub przenoszenie działaczy związkowych,
  • zakaz wchodzenia przedstawicieli związkowych na teren zakładu pracy,
  • szykanowanie związkowców podczas strajków i manifestacji.
 2. Łamanie praw indywidualnych członków związku pozostające w bezpośrednim związku z ich działalnością związkową:
  • zabójstwa, próby zabójstw, podobne ataki,
  • aresztowania, przetrzymywanie w areszcie lub skazywanie na karę więzienia,
  • napastowanie, grożenie łącznie ze śmiercią,
  • abuzywne (o charakterze nadużyć) przenoszenie działaczy związkowych, degradacje lub zwalnianie działaczy związkowych.
 3. Łamanie praw związkowych, takie jak:
  • ingerowanie rządów lub pracodawców w działalność związkową,
  • atakowanie, przeszukiwanie lub zatrzymywanie własności związkowej takiej jak: pojazdy, budynki, inne aktywa,
  • represjonowanie za strajki, spotkania związkowe i inną działalność związkową,
  • inwigilowanie działaczy związkowych, pomieszczeń, komunikacji elektronicznej, korespondencji,
  • inne.

W przypadku zetknięcia się  z którąś z sytuacji wskazanych powyżej, proszę o wypełnienie i przesłanie załączonego formularza łamania praw związkowych, który należy wypełnić i przekazać do koordynatora ds. obrony praw związkowych Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

Subscribe to this RSS feed

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.