Menu
Super User

Super User

+48 501 707 875

studio@microworks.pl

http://www.microworks.pl

Website URL:

Stanowisko XVII KZD nr 2/2004 ws. niewypłacania wynagrodzeń pracowniczych

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” z oburzeniem stwierdza, że w okresie ostatniego roku znacznie wzrosła ilość zakładów pracy, w których pracodawcy nie wypłacają pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę.

W tysiącach zakładów w Polsce pracodawcy zalegają z wypłacaniem wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych. Niepokój budzi fakt ciągłego narastania tego problemu, jak również wzrost liczby naruszeń prawa w zakresie wypłacania pracownikom wynagrodzeń za godziny nadliczbowe i innych dodatków.

Państwowa Inspekcja Pracy, prokuratura i sądy pracy nie radzą sobie z problemami nieprzestrzegania prawa pracy. Podjęte przez rząd dotychczasowe działania w tym zakresie okazują się również nieskuteczne.

Wzywamy rząd RP do niezwłocznego podjęcia radykalnych i skutecznych działań w celu przerwania karygodnego procederu niewypłacania w terminie wynagrodzeń pracowniczych przez pracodawców.

Stanowisko XVII KZD nr 1/2004 ws. samozatrudnienia

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” z wielkim niepokojem odnosi się do coraz powszechniejszego zjawiska tzw. samozatrudnienia, czyli zatrudniania przez firmy pracowników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Powoduje to nieuczciwą konkurencję dla firm zatrudniających pracowników zgodnie z kodeksem pracy, z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Wobec pracowników często zmuszanych – z powodu wielkiego bezrobocia – do samozatrudnienia się nie obowiązują zapisy kodeksu pracy i nie mogą oni dociekać swoich praw przed sądem pracy. Pracownik taki nie ponosi w równym stopniu kosztów systemu ubezpieczeń społecznych, co przy powszechności zjawiska powoduje zagrożenie dla funkcjonowania całego systemu. Firmy zatrudniające takich pracowników – jako tańsze – odbierają pracę przedsiębiorcom, które dźwigają na sobie ciężar utrzymania państwa.

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że w interesie państwa leży ograniczenie zjawiska samozatrudnienia, które nie jest przejawem prywatnej inicjatywy, a jedynie próbą obchodzenia przepisów prawa pracy. W konsekwencji zjawisko to ma destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie państwa.

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” stwierdza, że zwalczanie problemu samozatrudnienia powinno być dla NSZZ „Solidarność” jednym z głównych kierunków działania w najbliższym okresie.

Uchwała XVII KZD nr 8/2004 ws. uzupełnienia uchwały nr 11 XVI KZD

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” podejmuje decyzję o dodaniu do treści uchwały nr 11 XVI KZD w brzmieniu:

„Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” działając na podstawie § 18 ust.1, pkt 4 Statutu NSZZ „Solidarność” i ustawy o związkach zawodowych (art.331, ust. 2) zobowiązuje wszystkie organizacje związkowe i międzyzakładowe organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” do złożenia u swoich pracodawców pisemnych wniosków o przekazywanie składki członkowskiej należnej zarządowi regionu i Komisji Krajowej bezpośrednio na konto zarządu regionu. Kopia wniosku z potwierdzeniem przyjęcia przez pracodawcę, winna być przekazana do zarządu regionu w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2003 roku”,

zdania o następującej treści: „Odstępstwo od tej zasady jest możliwe wyłącznie w drodze porozumienia pomiędzy właściwym zarządem regionu a zainteresowaną organizacją.”

Uchwała XVII KZD nr 7/2004 ws. scedowania niektórych uprawnień komisji zakładowej na osobę upoważnioną przez zarząd regionu.

Krajowy Zjazd Delegatów, wypełniając zobowiązanie zawarte w § 42 ust.          9 Statutu NSZZ „Solidarność”, określa niniejsze zasady dotyczące procedury scedowania przez komisję zakładową lub międzyzakładową jej niektórych kompetencji.

 § 1

1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o komisji zakładowej lub organizacji zakładowej, należy przez to rozumieć również odpowiednio komisję międzyzakładową i organizację międzyzakładową.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o upoważnieniu do dokonywania czynności      w imieniu komisji zakładowej lub też o upoważnieniu, o którym mowa w uchwale, należy przez to rozumieć udzielone na wniosek komisji zakładowej przez zarząd regionu lub uprawnione przez niego prezydium zarządu regionu upoważnienie osoby lub osób do dokonywania czynności w imieniu tej komisji zakładowej, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

 § 2

1. Zarząd regionu może w wyjątkowych okolicznościach, na wniosek komisji zakładowej, upoważnić osobę fizyczną lub prawną do dokonywania czynności       w imieniu komisji zakładowej w zakresie określonym przez zarząd regionu, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

2. Zarząd regionu może upoważnić swoje prezydium do rozpatrywania wniosku komisji zakładowej i udzielenia upoważnienia o którym mowa w ust. 1.

 § 3

1. Komisja zakładowa może zwrócić się do zarządu regionu z wnioskiem                   o upoważnienie osoby lub osób fizycznych lub prawnych do:

1)      negocjacji z pracodawcą lub jego organem założycielskim, a także organizacją pracodawców, w sprawach dotyczących członków organizacji zakładowej,

2)      prowadzenia przed sądami, prokuraturą i inspekcją pracy spraw dotyczących członków organizacji zakładowej,

3)      prowadzenia obsługi księgowo – rachunkowej oraz reprezentowania komisji zakładowej w zakresie spraw dotyczących ewidencji księgowej i powinności podatkowych oraz związanej z tym sprawozdawczości.

2. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji przez przewodniczącego komisji zakładowej lub zaprzestania przez niego pełnienia funkcji z innej przyczyny, komisja zakładowa może zwrócić się do zarządu regionu z wnioskiem                   o upoważnienie członka Związku do koordynowania działalności komisji zakładowej. Upoważnienie to nie uprawnia do dokonywania czynności prawnych w imieniu i na rzecz organizacji zakładowej, jak również nie uprawnia do udziału  z głosem stanowiącym w posiedzeniach komisji zakładowej. Udzielając takiego upoważnienia zarząd regionu powinien uwzględnić znajomość zagadnień związkowych i dotychczasowe doświadczenie w pracy związkowej członka Związku, któremu to zadanie powierza.

3.  W przypadku, gdy organizacja zakładowa wchodzi w skład zakładowej organizacji koordynacyjnej, a upoważnienie dotyczy spraw związanych z reprezentowaniem członków Związku wobec pracodawcy lub wobec organizacji pracodawców, wniosek komisji zakładowej, o którym mowa w § 3 ust. 1, podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez zakładową komisję koordynacyjną.

 § 4

Wniosek, o którym mowa w § 3, może być złożony wyłącznie w formie pisemnej wraz z następującymi dokumentami:

1) uchwała komisji zakładowej przedstawiająca ten wniosek, która wyraźnie określa proponowany zakres kompetencji osoby lub osób, których wniosek dotyczy,

2) uzasadnienie wniosku, w tym określenie przyczyn i okoliczności, które komisja zakładowa uznaje za istotną podstawę do skorzystania z procedury określonej w § 42 ust. 9 Statutu,

3)     określenie proponowanego zakresu czasowego upoważnienia,        o którym tu mowa,

4)     dane określające osobę lub osoby, którym proponuje się udzielenie upoważnienia oraz ich dotychczasową działalność.

 § 5

1. Zarząd regionu jest zobowiązany rozpatrzyć wniosek złożony przez komisję zakładową nie później niż 30 dni od jego otrzymania.

2. Zarząd regionu może rozpatrzyć pozytywnie wniosek, udzielając upoważnienia osobie, o której mowa w §§ 2 i 3, określając zarówno zakres kompetencji, jak też zakres obowiązywania niniejszego upoważnienia, z tym że oba te zakresy nie mogą przewyższać zaproponowanych we wniosku komisji zakładowej, o których mowa w § 4 pkt 3 i 4.

3. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, zarząd regionu może udzielić osobie lub osobom, których wniosek komisji zakładowej dotyczył. W przypadku udzielenia upoważnienia więcej niż jednej osobie, zarząd regionu musi określić, czy upoważnienie to zezwala na działanie łączne czy też oddzielne każdej z tych osób.

4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, a także określenia mniejszego zakresu uprawnień w odniesieniu do proponowanego przez komisję zakładową, zarząd regionu zobowiązany jest przedstawić komisji zakładowej pisemne uzasadnienie swej decyzji.

5. Zarząd regionu może zażądać uzupełnienia dokumentacji, o której mowa w § 4,    w tym informacji o osobie, której wniosek dotyczy, jednak nie później niż 14 dni od otrzymania wniosku. W tym przypadku czas rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest liczony od dnia uzupełnienia dokumentacji.

6. Po rozpatrzeniu wniosku postawionego przez komisję zakładową, o którym tu mowa, zarząd regionu niezwłocznie zawiadamia komisję zakładową, przedstawiając jej w szczególności następujące informacje:

1)     w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku:

a)      termin rozpoczęcia obowiązywania upoważnienia lub upoważnień,

b)      ich zakres kompetencyjny,

c)      czas ich obowiązywania,

2) uzasadnienie odmowy pozytywnego rozpatrzenia wniosku                 w przypadku jego negatywnego rozpatrzenia lub niezaakceptowania propozycji zakresów kompetencji i czasowych.

 § 6

1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku (jego odrzucenia) komisja zakładowa w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji odmownej może odwołać się do Komisji Krajowej, która zobowiązana jest rozpatrzyć powyższe odwołanie nie później niż 30 dni od jego otrzymania.

2. Komisja Krajowa do rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić swoje prezydium.

3. Decyzja Komisji Krajowej lub upoważnionego do tego Prezydium Komisji Krajowej jest ostateczna.

§ 7

1. Osoba lub osoby upoważnione do dokonywania czynności w imieniu komisji zakładowej, o których mowa w tej uchwale, mogą działać wyłącznie w zakresach określonych przez zarząd regionu zgodnie z postanowieniem § 5.

2. Upoważnienie, o którym mowa w niniejszej uchwale, wygasa z chwilą osiągnięcia celu, dla którego było udzielone, jednak nie później niż wyznaczony termin zakończenia jego obowiązywania, a także w momencie odwołania upoważnienia lub jego zrzeczenia się, o którym mowa w § 8.

 § 8

1. Komisja zakładowa lub zarząd regionu może w każdej chwili odwołać upoważnienie, o którym mowa w tej uchwale. Odwołanie upoważnienia musi być dokonane pisemnie wraz z niezwłocznym powiadomieniem drugiej władzy Związku (tj. komisji zakładowej przez zarząd regionu, jeśli on odwołuje upoważnienie i odwrotnie, jeśli upoważnienie odwołuje komisja zakładowa).

2. Osoba upoważniona może zrzec się udzielonego jej upoważnienia, składając pisemną rezygnację komisji zakładowej, z tym że jest ona zobowiązana dołączyć sprawozdanie z dotychczasowej działalności dokonanej w zakresie udzielonego jej upoważnienia i przedstawienie aktualnego stanu spraw, których upoważnienie dotyczyło.

3. W przypadku złożenia rezygnacji przez osobę upoważnioną komisja zakładowa zobowiązana jest niezwłocznie o tym fakcie powiadomić zarząd regionu.

 § 9

1. Komisja Krajowa może określić bardziej szczegółowe postanowienia dotyczące procedury określonej w § 42 ust. 9 Statutu, niesprzeczne z postanowieniami niniejszej uchwały.

2. Zarząd regionu może określić szczegółowe wymogi stawiane wnioskom, o których mowa w § 4, w tym określenie zakresu wymaganych informacji o osobie,               o których mowa w § 4 pkt. 4.

 § 10

Uchwała obowiązuje od chwili wejścia w życie wersji Statutu NSZZ „Solidarność” po zmianach uchwalonych podczas XVII Krajowego Zjazdu Delegatów w Spale.

Uchwała XVII KZD nr 6/2004 ws. zasad tworzenia terenowych organizacji Związku oraz wyboru ich władz wykonawczych.

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” określa na podstawie §§ 20 ust. 2 i 35 ust. 6 Statutu NSZZ „Solidarność” zasady tworzenia terenowych organizacji Związku, o których mowa w § 19 ust. 5 Statutu oraz wyboru ich władz wykonawczych (komisji międzyzakładowej).

 § 1

Terenową organizacją NSZZ „Solidarność”, w rozumieniu § 19 ust. 5 Statutu NSZZ „Solidarność”, jest organizacja międzyzakładowa, zrzeszająca członków Związku – zatrudnionych przez dwóch lub więcej pracodawców lub osoby niepozostające w stosunku pracy – z danego terenu (np. powiatu) lub branży, niemająca swojej siedziby u żadnego z nich.

 § 2

Terenowa organizacja może być tworzona z inicjatywy zainteresowanych członków lub kandydatów na członków Związku lub z inicjatywy zarządu regionu, rady regionalnej sekcji branżowej oraz komisji zakładowej lub międzyzakładowej.

 § 3

Terenowa organizacja obejmuje swoim działaniem określony teren, np. dany powiat, daną gminę lub branżę na określonym terenie (np. gminy, powiatu). Na określonym terenie może działać więcej niż jedna terenowa organizacja NSZZ „Solidarność”.

 § 4

Członkami terenowej organizacji mogą być pracownicy zatrudnieni                   u pracodawców z danego terenu, nieobjętych działalnością innej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku oraz osoby niepozostające w stosunku pracy, w tym bezrobotni, emeryci, renciści mieszkający na terenie objętym działalnością danej terenowej organizacji.

 § 5

Właściwy zarząd regionu w uzgodnieniu z członkami nowo powstałej terenowej organizacji może dokonać wyboru – niekoniecznie spośród jej członków – tymczasowej komisji międzyzakładowej. Wyboru dokonuje się z zachowaniem obowiązujących w Związku zasad wyborczych zawartych w postanowieniach § 50 ust. 2 pkt. 2 – 7 Statutu NSZZ „Solidarność”.

W przypadku, kiedy co najmniej 1/5 członków założycieli nie wyrazi zgody na wybór wspomnianej wyżej komisji przez zarząd regionu, wówczas jej wybór musi się odbyć na ogólnie obowiązujących zasadach, zawartych w Ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarność”.

 § 6

  1. Wyboru statutowych władz terenowej organizacji dokonuje się zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu NSZZ „Solidarność”– w ciągu 3 miesięcy od daty zarejestrowania terenowej organizacji przez zarząd regionu – zgodnie z zasadami wyborczymi,    o których mowa w § 5.
  2. Wyboru przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji międzyzakładowej – niekoniecznie spośród członków danej terenowej organizacji – może dokonać zarząd regionu.

 § 7

Wyboru przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji międzyzakładowej,    o którym mowa w § 6 ust. 2, zarząd regionu może dokonać zgodnie z określoną poniżej procedurą:

1)     zarząd regionu może rozpocząć przygotowania do wyboru władzy wykonawczej terenowej organizacji po spełnieniu jednego z warunków: brak zainteresowania wyborem statutowych władz przez członków danej organizacji, brak możliwości zwołania posiedzenia wyborczego międzyzakładowego zebrania członków lub delegatów, jeżeli zostanie zgłoszony do zarządu regionu wniosek o przeprowadzenie wyboru przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji międzyzakładowej poparty przez co najmniej 1/5 członków tej organizacji. Wniosek, o którym mowa wyżej, powinien precyzyjnie określać, jakiego wyboru dotyczy:

- tylko przewodniczącego;

-  przewodniczącego i wszystkich pozostałych członków komisji     międzyzakładowej;

- przewodniczącego oraz części członków komisji międzyzakładowej;

2)     zarząd regionu informuje wszystkich członków danej terenowej organizacji     o spełnieniu jednego z warunków, o których mowa w pkt. 1, uprawniającego zarząd regionu do wyboru jej władz wykonawczych w całości lub ich części. Członkowie zainteresowanej terenowej organizacji mają prawo w terminie określonym przez zarząd regionu, nie krótszym jednak niż 7 dni, zgłosić sprzeciw wobec proponowanej procedury wyborczej. Sprzeciw co najmniej 1/5 członków terenowej organizacji powoduje konieczność przeprowadzenia wyborów władz wykonawczych na ogólnie obowiązujących zasadach, zawartych w Ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarność”;

3)      przy braku sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 2, zarząd regionu, rozpoczynając procedurę wyborczą, przeprowadza konsultacje z członkami terenowej organizacji dotyczące kandydatów na poszczególne funkcje w komisji międzyzakładowej, następnie informuje wszystkich członków tej organizacji o liście kandydatów i terminie wyborów;

4) wyboru władzy wykonawczej terenowej organizacji lub ich części – niekoniecznie spośród jej członków – zarząd regionu dokonuje                        z zachowaniem obowiązujących w Związku zasad wyborczych, zawartych w postanowieniach § 50 ust. 2 pkt. 2 – 7 Statutu NSZZ „Solidarność”.

 § 8

Uprawnienia zarządu regionu do wyboru władz wykonawczych nie mają zastosowania przy wyborze władzy kontrolnej (komisji rewizyjnej). Wyboru członków komisji rewizyjnej terenowej organizacji dokonuje się na ogólnie obowiązujących zasadach, zawartych w Ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarność”.

§ 9

  1. W trakcie trwania kadencji władz terenowej organizacji, członkom tej organizacji przysługuje prawo do złożenia wniosku o przeprowadzenie wyborów tych władz przez międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów. Wniosek taki, poparty przez co najmniej 1/5 członków terenowej organizacji zobowiązuje zarząd regionu do zwołania posiedzenia wyborczego międzyzakładowego zebrania członków lub delegatów terenowej organizacji i przeprowadzenia wyboru władz wykonawczych tej organizacji na ogólnie obowiązujących zasadach zawartych w ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarność”.
  2. Z chwilą dokonania wyborów, o których mowa w ust. 1, wygasają mandaty dotychczasowych członków władzy wykonawczej tej organizacji.

Uchwała XVII KZD nr 5/2004 ws. funkcjonowania władz Związku w okresie przejściowym

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, wypełniając obowiązek określony w § 86 ust. 2 Statutu NSZZ „Solidarność”, przyjmuje niniejsze postanowienia.

 §1

1. Ilekroć w niniejszej uchwale będzie mowa o „momencie wejścia w życie zmian w Statucie”, należy przez to rozumieć moment wejścia w życie Statutu ze zmianami uchwalonymi podczas obrad XVII Krajowego Zjazdu Delegatów,       o którym mowa w § 88  Statutu NSZZ „Solidarność”.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale będzie mowa o dotychczasowym Statucie, należy przez to rozumieć Statut w wersji obowiązującej podczas XVII Krajowego Zjazdu Delegatów.

3. Ilekroć w niniejszej uchwale będzie mowa o końcu kadencji i początku nowej kadencji, należy przez to rozumieć odpowiednio koniec aktualnej –w momencie przyjęcia niniejszej uchwały – kadencji władz Związku i początek następnej kadencji.

 § 2

1. Procedurę zawieszania członkostwa, o której mowa w  § 12 Statutu, można będzie zastosować po uchwaleniu przez Komisję Krajową uchwały, o której mowa w § 12 ust. 3 Statutu, regulującej sposób postępowania w tej sprawie.

2. Uchwałę, o której mowa w ust.1, Komisja Krajowa jest zobowiązana przyjąć nie później niż 6 miesięcy od momentu wejścia w życie Statutu.

 § 3

1. Jednostki organizacyjne Związku, o których mowa w § 19 Statutu, i które nie były określone postanowieniami dotychczasowego Statutu, mogą być tworzone od momentu wejście w życie zmian w Statucie, po uchwaleniu przez Krajowy Zjazd Delegatów odpowiedniej dla danego rodzaju jednostki organizacyjnej uchwały –o których mowa odpowiednio w § 19 ust. 6 i 8 Statutu oraz w § 35                  ust. 7 Statutu.

2. Wobec organizacji międzyzakładowej, która wraz z wejściem w życie zmian      wStatucie, stała się organizacją terenową, można stosować postanowienia jej dotyczące, jeśli Krajowy Zjazd Delegatów przyjął uchwałę, o której mowa          w § 35 ust. 7 Statutu.

 § 4

Regiony zobowiązane są dostosować obszary swego działania do wymogów określonych w § 22 ust.2 Statutu nie później niż do dnia, w którym - zgodnie z postanowieniami Komisji Krajowej - mogą rozpocząć się wybory władz organizacji zakładowych i międzyzakładowych nowej kadencji.

 § 5

1. Komisja Krajowa, w ciągu roku od momentu przyjęcia niniejszej uchwały, jest zobowiązana dokonać weryfikacji regulaminów wszystkich zarejestrowanych przez siebie branżowych i problemowych jednostek organizacyjnych Związku i w razie potrzeby wskazać na zmiany, które powinny być dokonane, w celu ich dostosowania do postanowień Statutu.

2. Analogiczne zobowiązania ciążą na zarządach regionów, z tym że okres czasu, jaki jest wymagany do ich wykonania, wynosi 18 miesięcy od momentu przyjęcia niniejszej uchwały.

 3. Jednostka organizacyjna, której władza rejestrująca poleciła dokonanie zmian  w jej regulaminie, o których mowa w ustępie 1 i 2, jest zobowiązana do ich wprowadzenia w ciągu pół roku od momentu otrzymania polecenia.

4. Niewykonanie polecenia zmiany regulaminu, o której mowa w ust. 3, w wymaganym terminie może być powodem wyrejestrowania danej jednostki.

 § 6

Jednostki organizacyjne struktur problemowych do końca aktualnej kadencji mogą funkcjonować w dotychczasowej formie, z tym jednak, że zobowiązane są wprowadzić zmiany w swoim regulaminie, o których mowa w § 5, i dostosować swą działalność do wymogów Statutu wraz z rozpoczęciem nowej kadencji.

 § 7

1. Postanowienia dotyczące składu władz Związku, o których mowa w § 35 ust.     2 do 6, i w § 39 ust. 1 Statutu, obowiązują od nowej kadencji i w związku z tym muszą być uwzględnione przy wyborach władz nowej kadencji.

2. Wymóg sześciomiesięcznego okresu przynależności do Związku, o którym mowa § 50 ust. 2 pkt 1 lit.a jak też postanowienia § 47  obowiązują od momentu wejścia w życie zmian w Statucie i związku z tym muszą być uwzględnione przy wyborach władz, które nastąpią po tym momencie.

 § 8

Uregulowania dotyczące nawiązania stosunku pracy na podstawie wyboru             z członkami władz Związku obowiązują zgodnie z przyjętą przez Krajowy Zjazd Delegatów uchwałą, o której mowa w § 54 ust. 2 Statutu, jednak nie później niż od początku nowej kadencji.

 § 9

Wszystkie pozostałe postanowienia, wprowadzone w wyniku przyjęcia uchwałą nr 1 XVII KZD zmian w Statucie, obowiązują od momentu wejścia w życie zmian w Statucie, pod warunkiem uchwalenia przez Krajowy Zjazd Delegatów lub Komisję Krajową odpowiedniej uchwały, jeżeli Statut tego wymagał.

Uchwała XVII KZD nr 4/2004 ws. upoważnienia Komisji Krajowej do uchwalenia zasad wyrejestrowania jednostek organizacyjnych Związku

§ 1

Krajowy Zjazd Delegatów na mocy § 31 Statutu NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Komisję Krajową do uchwalenia zasad postępowania obowiązujących   w procedurze wyrejestrowania jednostki organizacyjnej Związku, w tym - sposobu ustanowienia likwidatora, określenia jego obowiązków i sposobu rozliczenia się z tych obowiązków.  

§ 2

Komisja Krajowa zasady, o których mowa w § 1, uchwali nie później niż dwa miesiące przed sesją Krajowego Zjazdu Delegatów w 2005 roku.  

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie NSZZ „Solidarność” przyjętych uchwałą nr 1 XVII KZD.

Uchwała XVII KZD nr 3/2004 ws. scedowania na Komisję Krajową upoważnienia do uchwalenia zasad funkcjonowania zakładowych organizacji koordynacyjnych i organizacji podzakładowych.

Krajowy Zjazd Delegatów na mocy postanowień § 19 ust. 6 i 8 Statutu NSZZ „Solidarność” upoważnia Komisję Krajową do przyjęcia uchwał określających zasady funkcjonowania zakładowych organizacji koordynacyjnych, o których mowa w § 19 ust. 6 i w § 41 ust. 2, oraz zasady funkcjonowania organizacji podzakładowych,         o których mowa w § 19 ust. 8.

Uchwała XVII KZD nr 2/2004 ws. upoważnienia Komisji Krajowej do dokonania zmian redakcyjnych w Statucie.

Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Komisję Krajową do niezwłocznego zgłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie NSZZ „Solidarność” przyjętych uchwałą XVII Krajowego Zjazdu Delegatów w Spale oraz upoważnia Komisję Krajową, w uzgodnieniu z Komisją Statutową, do wprowadzenia w nich poprawek o charakterze formalno – redakcyjnym, w przypadku stwierdzenia błędów o takim charakterze. Powyższe uprawnienie Komisja Krajowa może scedować na swoje Prezydium.

Subscribe to this RSS feed

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.