Menu
Archiwalne

Archiwalne (2070)

23. Krajowy Zjazd Delegatów - związki potrzebne

(15.10) - Prezydent przygotuje nowelizację ustawy antykryzysowej - zapowiedział na Krajowym Zjeździe Delegatów, Władysław Stasiak, szef Kancelarii Prezydenta RP.

W Białymstoku rozpoczął się 23. Krajowy Zjazd Delegatów. Po wprowadzeniu sztandaru związku i odśpiewania hymnu państwowego, przewodniczący prezydium KZD, Stanisław Szwed przekazał pozdrowienia prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, który z powodu choroby nie mógł spotkać się z delegatami. Reprezentował go szef Kancelarii Prezydenta, Władysław Stasiak oraz Bożena Borys-Szopa. Wśród gości zaproszonych na KZD byli również m.in. wicemarszałek Krzysztof Putra i Janusz Kurtyka. Podczas uroczystego rozpoczęcia obrad, delegatom towarzyszyła Marianna Popiełuszko, matka ks. Jerzego, którą delegaci przyjęli owacją na stojąco.

IMG_0353.jpg

Władysław Stasiak w swoim wystąpieniu zapowiedział, że prezydent wystąpi z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą poprawek w tzw. ustawie antykryzysowej a szczególnie przepisów dotyczących czasu pracy i umów o pracę, ponieważ kryzys nie może oznaczać pogarszania warunków pracy, czy nieuzasadnionych wypowiedzeń umów o pracę czy obniżek płac. Szef Kancelarii Prezydenta negatywnie ocenił oszczędności budżetowe robione kosztem wydatków społecznych oraz pospieszną i nieprzemyślaną prywatyzację. Przykładem takiej prywatyzacji są stocznie, których los jest ciągle niepewny. Jednocześnie przyznał jednak, że trzeba prywatyzować, ale odpowiedzialnie i z udziałem pracowników.

Stasiak podkreślił również udział związków zawodowych w tworzeniu ładu społecznego. - Polsce potrzebne jest budowanie wspólnoty. Potrzebny jest ruch związkowy, potrzebna jest "Solidarność" - dodał.

Za pomoc i wsparcie podziękował delegatom Piotr Bienek, przewodniczący "S" w Kopalni Śląsk. Sześciu górników - członków NSZZ "Solidarność" zginęło w tragicznym wypadku, który miał tam miejsce we wrześniu br.

Dzisiaj porządek obrad przewiduje jeszcze dyskusję nad sprawozdaniem z prac Komisji Krajowej NSZZ "S" w okresie sierpień 2008 - sierpień 2009. Wieczorem delegaci wezmą udział w spotkaniu z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem.

 

 

Read more...

23. Krajowy Zjazd Delegatów

Dzisiaj w Białymstoku rozpoczyna się Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". W obradach uczestniczy 344 delegatów.

Przed rozpoczęciem obrad delegaci uczestniczyli w uroczystości otwarcia wystawy poświęconej księdzu Jerzemu Popiełuszce. Delegatom i gościom Zjazdu towarzyszyła rodzina ks. Jerzego. Do 25. rocznicy śmierci księdza Jerzego nawiązywał pod pomnikiem Sługi Bożego Janusz Śniadek: – Na pogrzebie księdza Popiełuszki Lech Wałęsa powiedział: „Solidarność żyje, bo ty oddałeś za nią życie”. Ta niewinnie przelana krew przyniosła nam wolność. Jak wiele nauk księdza Jerzego jest do zrealizowania właśnie dzisiaj. Księże Jerzy, obiecujemy być wierni Twemu nauczaniu. Podnieśmy w górę sztandary. Pokażmy je Polsce!

z5.jpg

Podczas homilii metropolita gdański przypomniał historię białostockiej "Solidarności" i swoje z nią związki. - Zaniosłem pamięć o tej "Solidarności" na Wybrzeże - mówił. Odnosząc się do obecnej sytuacji w Polsce, metropolita gdański powiedział, że NSZZ "Solidarność" ze względu na swoją rolę ma szczególne prawo, oceniać relacje między pracodawcami i pracownikami. Sławoj Leszek Głódź przypomniał, że ciągle wielkim problemem i wstydem współczesnej Polski jest ubóstwo rodzin pracowniczych, rodzin wieldzietnych, niedożywienie dzieci. Arcybiskup skrytykował również antyzwiązkową krucjatę i pozbawianie pracowników prawa do obrony swoich praw. - Idea społecznej solidarności zastępowana jest egoizmem. Pracą rządzi zysk. Wasza refleksja na polską pracą stanowi przedmiot troski kościoła - zapewnił metropolita gdański.

Na koniec metropolita gdański powtórzył słowa, które wypowiedział podczas uroczystości 31 sierpnia w Gdańsku: - Sztandarów nie zwijajcie, jeszcze nie czas!

 z11.jpg

Krajowy Zjazd Delegatów potrwa do jutra. Dzisiaj porządek obrad przewiduje sprawozdanie z prac Komisji Krajowej NSZZ "S" w okresie sierpień 2008 - sierpień 2009. Wieczorem delegaci wezmą udział w spotkaniu z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem.

Jutro część obrad odbędzie się w panelach dyskusyjnych. Do dyskusji z delegatami zaproszeni zostali eksperci: dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, prof. Juliusz Gardawski, dr Ryszard Bugaj oraz Stephen Portet.
Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą stanowiącą w NSZZ "Solidarność". Stanowią go delegaci wybrani przez walne zebrania delegatów regionów. Delegaci wybierani są według klucza wyborczego uchwalanego przez Komisję Krajową. Liczba miejsc mandatowych przypadających poszczególnym regionom jest proporcjonalna do liczby członków Związku zrzeszonych w tym regionie. Ponadto w skład KZD wchodzą przewodniczący: zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów. Obecnie KZD liczy 344 delegatów.

Homilia abp Sławoja Leszka Głodzia


 

Read more...

Logo

Historia


Logo NSZZ „Solidarność” to jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków na świecie. Znak powstał podczas strajku robotników w Stoczni Gdańskiej, prawdopodobnie po 20 sierpnia 1980 r. Solidarność to był jeden z najczęściej powtarzanych wyrazów podczas strajku. „Solidarność” to również tytuł biuletynu wydawanego podczas strajku.

Autorem znaku jest Jerzy Janiszewski, grafik i ilustrator ówcześnie mieszkający w Trójmieście.

Inspiracją do stworzenia znaku były odręczne, malowane w sierpniu 1980 roku napisy i hasła na murach stoczni, fabryk i domów. Mówiły o tym, że strajki trwają, że robotnicy nie poddadzą się, wyrażały solidarność ze strajkującymi i dodawały otuchy. Znak przywodzi na myśl maszerujących ludzi, wspierających się wzajemnie.

Logo błyskawicznie zyskało aprobatę robotników i stało się oficjalnym znakiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który powstał w wyniku podpisania Porozumień Sierpniowych w 1980 r.

 


LOGO_-_WZOR_Solidarnosc_2008_male.jpg


Wzór 


Nazwa i znak graficzny Solidarnośćstanowią dobro osobiste Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarnośćbędącego osobą prawną (art. 20 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych). Zarówno nazwa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, jak i znak graficzny Solidarność” korzystają z ochrony prawnej przewidzianej przez obecne przepisy prawne. Oznacza to, że jakiekolwiek posługiwanie się tą nazwą czy znakiem graficznym przez inne osoby prawne, bez zgody władz NSZZ Solidarność, spowoduje wszczęcie odpowiednich dział prawnych dla ochrony dóbr Związku.

 

 

 

 

 

Read more...

Komunikaty dla mediów

24 listopada w Kielcach odbędzie się dwudniowe posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

W programie przewidziane jest m.in.: przyjęcie stanowisk w sprawie obrony krzyża i sytuacji w PKP Przewozy Regionalne oraz uchwała w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela.

Komisja Krajowa omówi również realizację uchwał XXIII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność"
- w sprawie realizacji społecznej gospodarki rynkowej;
- w sprawie bezpiecznej pracy;
- w sprawie Roku NSZZ "Solidarność" i akcji "Zorganizowani mają lepiej".
Planowana jest również prezentacja strony internetowej NSZZ "Solidarność". 
Jednym z punktów porządku obrad jest omówienie sytuacji w kraju i Krajowych Dni Protestów.

Spotkanie Komisji Krajowej odbędzie się w Hotelu Dal w Kielcach przy ul. Piotrkowskiej 12.

Informacji udziela Biuro Prasowe Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”:
tel. 58 308 44 76
prasowy@solidarnosc.org.pl
 

Read more...

Pikieta w Leżajsku

Od samego początku stosunki pomiędzy związkiem i dyrektorem nie układały się najlepiej. W reakcji na powstanie "Solidarności" powstał w PUP związek zawodowy "Nowa Przyszłość" kierowany przez kadrę kierowniczą urzędu. Kilkakrotne interwencje u starosty nie odniosły skutku, związkowcy zapoznali z sytuacją w PUP radnych powiatu leżajskiego. Dopiero po spotkaniu z radnymi starosta zlecił przeprowadzenie w PUP kontroli wewnętrznej. Związkowcy powiadomili również o łamaniu prawa pracy Państwową Inspekcję Pracy, która wszczęła kontrolę. Inspektorzy PIP przesłuchali pracowników. Dyrektor złożył rezygnację.

Nowy dyrektor tuż po objęciu stanowiska uruchomił procedurę zwolnienia dyscyplinarnego przewodniczącej KZ NSZZ "S" i pomimo sprzeciwu Komisji Zakładowej i Prezydium Zarządu Regionu przesłała pocztą przewodniczącej "S" oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 52. "Powodem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia jest ciężkie naruszenie przez Panią podstawowych obowiązków pracowniczych, a konkretnie zdarzenie, które miało miejsce 11 sierpnia 2009 r. oraz jego następstwa, w tym w szczególności nie przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego" - czytamy w piśmie.

Wspomnianego dnia doszło do spotkania starosty ze związkowcami, podczas którego związkowcy zwrócili uwagę na nierówne traktowanie pracowników, nierównomierne obciążanie obowiązkami pracowników, utrudnianie działalności związkowej oraz przedstawili propozycje zmian dotyczących usprawnienia obsługi zarejestrowanych w urzędzie osób. Po kilku dniach pracownicy PUP usłyszeli, że udział w spotkaniu ze starostą jest przejawem skrajnej nielojalności, i że taki pracownik jak M. Zdziech dawno by już u niego nie pracował. Zdaniem przewodniczącej "S", właśnie ta sugestia starosty zaważyła na podjęciu decyzji o jej zwolnieniu. Przedstawiciele Zarządu Regionu i Komisji Zakładowej "S" próbowali zainteresować sytuacją w PUP radnych powiatowych w trakcie sesji Rady powiatu, ale bez powodzenia.

O zaistniałej sytuacji została poinformowana Państwowa Inspekcja Pracy, a do Sądu pracy złożony został pozew o przywrócenie do pracy przewodniczącej Moniki Zdziech.

Po zwolnieniu przewodniczącej, w PUP Leżajsk nadal trwa szykanowanie członków NSZZ "Solidarność".

"Serwis Informacyjny" Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ "Solidarność"

Read more...

Szkolenie na temat rozwiązań antykryzysowych

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu VS/2009/0158 pt. "Rozwój dialogu autonomicznego - europejska wymiana dobrych praktyk w kształtowaniu postaw etycznych pracodawców i pracowników w obliczu kryzysu gospodarczego" wspołfinansowanego przez Komisję Europejską.

Na wszelkie pytania odpowiedzą pracownicy Funduszu Gospodarczego:

Karolina Kubacka 58 308 42 81
Karol Nosal 58 308 43 78

e-mail: sekretariat@funduszS.com.pl

  1. Zaproszenie
  2. Formularz zgłoszeniowy
Read more...

Logo - wzór

Nazwa i znak graficzny „Solidarność” stanowią dobro osobiste Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” będącego osobą prawną (art. 20 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych). Zarówno nazwa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” , jak i znak graficzny „Solidarność” korzystają z ochrony prawnej przewidzianej przez obecne przepisy prawne. Oznacza to, że jakiekolwiek posługiwanie się tą nazwą czy znakiem graficznym przez inne osoby prawne, bez zgody władz NSZZ „Solidarność”, spowoduje wszczęcie odpowiednich działań prawnych dla ochrony dóbr Związku.

logo.jpg

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.