Menu

„Solidarność” działa na rzecz młodych

„Przygotowanie działań wdrażających Europejski Ramowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia Młodych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”


Intencją projektu jest przygotowanie działań wychodzących naprzeciw założeniom europejskiego dokumentu „Europejski Ramowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia Młodych”. Dostępne badania i prognozy wskazują na stale rosnące bezrobocie wśród młodych na rynku europejskim. Powyższy dokument powstał w celu aktywizowania partnerów społecznych na poziomie krajowym do działań nakierowanych na ograniczenie tego problemu. Dokument ten podobnie jak raport MOP z 8.05.2013 zwraca uwagę na niedopasowanie edukacji do potrzeb rynku pracy, co rodzi wśród młodych głębokie frustracje, które mogą prowadzić do eskalacji napięć społecznych. Europejski Ramowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia Młodych wskazuje na 5 priorytetów, do których precyzuje krótko i długo terminowe działania partnerów społecznych oraz krótko i długo terminowe rekomendacje dla rządów krajów członkowskich.

Efekt/y projektu
Efektem tych działań  jest raport  dotyczący realnych możliwości indywidualnych działań partnerów społecznych oraz zakresu i form działań wspólnych na rzecz aktywizacji młodych na rynku pracy. Istotna część raportu będzie poświęcona realnym problemom dotyczącym współpracy z instytucjami rządowymi na poziomie krajowym, zakresu i stopnia otwartości krajowych partnerów społecznych na te współpracę oraz wyszczególnienia i sprecyzowania barier uniemożliwiających lub ograniczających tę współpracę. Raport koncentruje się także na przedstawieniu dobrych praktyk dotyczących aktywizowania młodych na rynku pracy nie tylko z krajów partnerów projektu, co może służyć za bazę do przyszłych szkoleń na temat aktywizowania młodych na rynku pracy. Dodatkowo NSZZ „S” tym projektem spełnia wymagania i oczekiwania związane z członkostwem w strukturach EKZZ –sygnatariusza powyższego dokumentu europejskiego.

Rezultaty
•    Zebranie dobrych praktyk i wypracowanie najbardziej skutecznych metod działania na rzecz zatrudnienia młodych i aktywizowania ich na rynku pracy.
•    Wypromowanie treści zawartych w dokumencie „Europejski Ramowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia Młodych” i wymiana dobrych praktyk w krajach uczestniczących w projekcie
•    Uzgodnienie przez polskich partnerów społecznych wspólnego tłumaczenia Europejskiego Ramowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia Młodych.

Produkty – do pobrania poniżej:
•    raport w wersji elektronicznej (w języku polskim, angielskim, niemieckim, włoskim i litewskim)
•    oficjalne tłumaczenie polskie „Europejskiego Ramowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia Młodych”
•    oficjalne tłumaczenie polskie Aneksu do „Europejskiego Ramowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia Młodych” zawierającego katalog dobrych praktyk z innych krajów europejskich

Dodatkowe informacje
Pełny tytuł projektu : „Przygotowanie działań wdrażających Europejski Ramowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia Młodych”
•    Partnerzy projektu: Lider – Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”  oraz UIL Włochy, OGB Austria, LPS Solidarumas Litwa, SAK Finlandia i ETUC-jako  organizacja wspierająca.
•    Linia budżetowa współfinansująca projekt: Projekt jest realizowany przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" w ramach linii budżetowej Komisji Europejskiej 04.03.03.01 do poddziałania "Dialog społeczny"
•    Numer umowy:  VS/2013/0421
•    Wielkość dofinansowania: 113573,52 Euro, wkład własny KK NSZZ „S”: 28 3093,38 Euro, wartość projektu: 141 966,90 Euro
•    Czas trwania: od  16.12.2013 do 16.12.2014
•    Kierownik / koordynator projektu: Maria Żytko
•    Sekretarz projektu: Karol Nosal
•    Osoba odpowiedzialna za projekt po stronie Prezydium KK NSZZ „S”: Bogdan Biś

Kontakt - zapytania w sprawie projektu
Adres biura: Dział Programów Europejskich Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
Tel. 58 308 44 03
e-mail: m.zytko@solidarnosc.org.pl
             k.nosal@solidarnosc.org.pl
 

                                                             

                                                  
 

Rozwijanie programów kształcenia dualnego i ustawicznego, odmłodzenie wizerunku związków zawodowych, cywilizowanie zjawiska pracy bezpłatnej to tylko niektóre z rekomendacji, które znalazły się w raporcie zwieńczającym projekt finansowany przez Komisję Krajową NSZZ „S” i Komisję Europejską pt. „Przygotowanie działań wdrażających Europejski Ramowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia Młodych”.

Związek zawodowy NSZZ „Solidarność” zaangażował się w przygotowanie projektu ponieważ potrzeba było jak najszybszego wdrożenia "Ramowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia Młodych” - dokumentu europejskich partnerów społecznych, powstałego w wyniku dramatycznej sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Dzięki projektowi, NSZZ „Solidarność” zainicjowała wdrożenie go na poziomie krajowym, w krótkim czasie po podpisaniu tego dokumentu na poziomie europejskim.

W projekcie wykorzystano doświadczenia partnerów z państw (Austria i Finlandia), w których Gwarancje dla Młodych zastosowano na długo przed ich wprowadzeniem w UE, co zwiększa użyteczność korzystania z tych praktyk oraz adaptowania w innych krajach. Dodatkowo zbierano także informacje o dobrych praktykach z krajów, w których młodzi ludzie na rynku pracy mają podobne problemy jak Polacy (Włochy i Litwa).

- Poważne są problemy, z którymi muszą się dziś mierzyć młodzi ludzie w Europie. Mimo, że nie są one identyczne, bo np. młody Austriak, planując swoją przyszłość, nie myśli o emigracji, jak czyni to jego rówieśnik z Włoch, Polski, czy Litwy, to jednak widać wspólny mianownik. Wyznacza go poczucie niepewnego jutra –  tłumaczy autor raportu, dr Jan Czarzasty ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W trakcie trwania projektu z inicjatywy NSZZ „Solidarność’ odbyły się jeszcze dwa spotkania eksperckie, w którym udział wzięli przedstawiciele trzech central związkowych (NSZZ Solidarność, FZZ, OPZZ) oraz trzech organizacji pracodawców (PKPP Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego). Wspólnie przeprowadzono dyskusję nad możliwymi kierunkami działań w odniesieniu do poprawienia sytuacji młodzieży na rynku pracy.

Wynikiem spotkań i działań projektowych jest obszerny i szczegółowy Raport, który może okazać się użytecznym również dla innych podmiotów, wpływających na kształtowanie polityki rynku pracy. Według eksperta KK NSZZ „Solidarność”, Sławomira Adamczyka, raport jest punktem wyjścia do szukania przez Związek perspektywicznych rozwiązań – także we współpracy z organizacjami pracodawców. - Pozwolą one uniknąć destrukcji polskiego rynku pracy, czym będzie pojawienie się na nim rzesz młodych ludzi z niedopasowanymi kwalifikacjami, zatrudnianych na niestabilnych umowach lub wręcz w szarej strefie - dodaje.

Ramowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia Młodych został przyjęty przez EKZZ oraz unijne organizacje pracodawców: BUSINESSEUROPE, CEEP i UEPME w czerwcu 2013 r. Powstał on głównie w oparciu o niepokojące dane dotyczące bezrobocia wśród młodych w Europie. Dokument wskazuje na cztery zasadnicze obszary które winny być przedmiotem namysłu krajowych partnerów społecznych: nauczanie, przejście, zatrudnienie oraz przedsiębiorczość. Dokumentowi towarzyszy katalog dobrych praktyk stosowanych w różnych państwach członkowskich UE.
 

Raport w wersji PL

Plan działań

Aneks

--------------------------------------------

Raport EN

Raport DE

Raport IT

Raport LT

 

 

Last modified onFriday, 15 April 2016 13:41
back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.