Menu

Uchwała XVII KZD nr 7/2004 ws. scedowania niektórych uprawnień komisji zakładowej na osobę upoważnioną przez zarząd regionu.

Krajowy Zjazd Delegatów, wypełniając zobowiązanie zawarte w § 42 ust.          9 Statutu NSZZ „Solidarność”, określa niniejsze zasady dotyczące procedury scedowania przez komisję zakładową lub międzyzakładową jej niektórych kompetencji.

 § 1

1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o komisji zakładowej lub organizacji zakładowej, należy przez to rozumieć również odpowiednio komisję międzyzakładową i organizację międzyzakładową.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o upoważnieniu do dokonywania czynności      w imieniu komisji zakładowej lub też o upoważnieniu, o którym mowa w uchwale, należy przez to rozumieć udzielone na wniosek komisji zakładowej przez zarząd regionu lub uprawnione przez niego prezydium zarządu regionu upoważnienie osoby lub osób do dokonywania czynności w imieniu tej komisji zakładowej, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

 § 2

1. Zarząd regionu może w wyjątkowych okolicznościach, na wniosek komisji zakładowej, upoważnić osobę fizyczną lub prawną do dokonywania czynności       w imieniu komisji zakładowej w zakresie określonym przez zarząd regionu, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

2. Zarząd regionu może upoważnić swoje prezydium do rozpatrywania wniosku komisji zakładowej i udzielenia upoważnienia o którym mowa w ust. 1.

 § 3

1. Komisja zakładowa może zwrócić się do zarządu regionu z wnioskiem                   o upoważnienie osoby lub osób fizycznych lub prawnych do:

1)      negocjacji z pracodawcą lub jego organem założycielskim, a także organizacją pracodawców, w sprawach dotyczących członków organizacji zakładowej,

2)      prowadzenia przed sądami, prokuraturą i inspekcją pracy spraw dotyczących członków organizacji zakładowej,

3)      prowadzenia obsługi księgowo – rachunkowej oraz reprezentowania komisji zakładowej w zakresie spraw dotyczących ewidencji księgowej i powinności podatkowych oraz związanej z tym sprawozdawczości.

2. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji przez przewodniczącego komisji zakładowej lub zaprzestania przez niego pełnienia funkcji z innej przyczyny, komisja zakładowa może zwrócić się do zarządu regionu z wnioskiem                   o upoważnienie członka Związku do koordynowania działalności komisji zakładowej. Upoważnienie to nie uprawnia do dokonywania czynności prawnych w imieniu i na rzecz organizacji zakładowej, jak również nie uprawnia do udziału  z głosem stanowiącym w posiedzeniach komisji zakładowej. Udzielając takiego upoważnienia zarząd regionu powinien uwzględnić znajomość zagadnień związkowych i dotychczasowe doświadczenie w pracy związkowej członka Związku, któremu to zadanie powierza.

3.  W przypadku, gdy organizacja zakładowa wchodzi w skład zakładowej organizacji koordynacyjnej, a upoważnienie dotyczy spraw związanych z reprezentowaniem członków Związku wobec pracodawcy lub wobec organizacji pracodawców, wniosek komisji zakładowej, o którym mowa w § 3 ust. 1, podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez zakładową komisję koordynacyjną.

 § 4

Wniosek, o którym mowa w § 3, może być złożony wyłącznie w formie pisemnej wraz z następującymi dokumentami:

1) uchwała komisji zakładowej przedstawiająca ten wniosek, która wyraźnie określa proponowany zakres kompetencji osoby lub osób, których wniosek dotyczy,

2) uzasadnienie wniosku, w tym określenie przyczyn i okoliczności, które komisja zakładowa uznaje za istotną podstawę do skorzystania z procedury określonej w § 42 ust. 9 Statutu,

3)     określenie proponowanego zakresu czasowego upoważnienia,        o którym tu mowa,

4)     dane określające osobę lub osoby, którym proponuje się udzielenie upoważnienia oraz ich dotychczasową działalność.

 § 5

1. Zarząd regionu jest zobowiązany rozpatrzyć wniosek złożony przez komisję zakładową nie później niż 30 dni od jego otrzymania.

2. Zarząd regionu może rozpatrzyć pozytywnie wniosek, udzielając upoważnienia osobie, o której mowa w §§ 2 i 3, określając zarówno zakres kompetencji, jak też zakres obowiązywania niniejszego upoważnienia, z tym że oba te zakresy nie mogą przewyższać zaproponowanych we wniosku komisji zakładowej, o których mowa w § 4 pkt 3 i 4.

3. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, zarząd regionu może udzielić osobie lub osobom, których wniosek komisji zakładowej dotyczył. W przypadku udzielenia upoważnienia więcej niż jednej osobie, zarząd regionu musi określić, czy upoważnienie to zezwala na działanie łączne czy też oddzielne każdej z tych osób.

4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, a także określenia mniejszego zakresu uprawnień w odniesieniu do proponowanego przez komisję zakładową, zarząd regionu zobowiązany jest przedstawić komisji zakładowej pisemne uzasadnienie swej decyzji.

5. Zarząd regionu może zażądać uzupełnienia dokumentacji, o której mowa w § 4,    w tym informacji o osobie, której wniosek dotyczy, jednak nie później niż 14 dni od otrzymania wniosku. W tym przypadku czas rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest liczony od dnia uzupełnienia dokumentacji.

6. Po rozpatrzeniu wniosku postawionego przez komisję zakładową, o którym tu mowa, zarząd regionu niezwłocznie zawiadamia komisję zakładową, przedstawiając jej w szczególności następujące informacje:

1)     w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku:

a)      termin rozpoczęcia obowiązywania upoważnienia lub upoważnień,

b)      ich zakres kompetencyjny,

c)      czas ich obowiązywania,

2) uzasadnienie odmowy pozytywnego rozpatrzenia wniosku                 w przypadku jego negatywnego rozpatrzenia lub niezaakceptowania propozycji zakresów kompetencji i czasowych.

 § 6

1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku (jego odrzucenia) komisja zakładowa w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji odmownej może odwołać się do Komisji Krajowej, która zobowiązana jest rozpatrzyć powyższe odwołanie nie później niż 30 dni od jego otrzymania.

2. Komisja Krajowa do rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić swoje prezydium.

3. Decyzja Komisji Krajowej lub upoważnionego do tego Prezydium Komisji Krajowej jest ostateczna.

§ 7

1. Osoba lub osoby upoważnione do dokonywania czynności w imieniu komisji zakładowej, o których mowa w tej uchwale, mogą działać wyłącznie w zakresach określonych przez zarząd regionu zgodnie z postanowieniem § 5.

2. Upoważnienie, o którym mowa w niniejszej uchwale, wygasa z chwilą osiągnięcia celu, dla którego było udzielone, jednak nie później niż wyznaczony termin zakończenia jego obowiązywania, a także w momencie odwołania upoważnienia lub jego zrzeczenia się, o którym mowa w § 8.

 § 8

1. Komisja zakładowa lub zarząd regionu może w każdej chwili odwołać upoważnienie, o którym mowa w tej uchwale. Odwołanie upoważnienia musi być dokonane pisemnie wraz z niezwłocznym powiadomieniem drugiej władzy Związku (tj. komisji zakładowej przez zarząd regionu, jeśli on odwołuje upoważnienie i odwrotnie, jeśli upoważnienie odwołuje komisja zakładowa).

2. Osoba upoważniona może zrzec się udzielonego jej upoważnienia, składając pisemną rezygnację komisji zakładowej, z tym że jest ona zobowiązana dołączyć sprawozdanie z dotychczasowej działalności dokonanej w zakresie udzielonego jej upoważnienia i przedstawienie aktualnego stanu spraw, których upoważnienie dotyczyło.

3. W przypadku złożenia rezygnacji przez osobę upoważnioną komisja zakładowa zobowiązana jest niezwłocznie o tym fakcie powiadomić zarząd regionu.

 § 9

1. Komisja Krajowa może określić bardziej szczegółowe postanowienia dotyczące procedury określonej w § 42 ust. 9 Statutu, niesprzeczne z postanowieniami niniejszej uchwały.

2. Zarząd regionu może określić szczegółowe wymogi stawiane wnioskom, o których mowa w § 4, w tym określenie zakresu wymaganych informacji o osobie,               o których mowa w § 4 pkt. 4.

 § 10

Uchwała obowiązuje od chwili wejścia w życie wersji Statutu NSZZ „Solidarność” po zmianach uchwalonych podczas XVII Krajowego Zjazdu Delegatów w Spale.

Last modified onTuesday, 09 October 2012 13:39
back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.