Menu

Uchwała XVII KZD nr 6/2004 ws. zasad tworzenia terenowych organizacji Związku oraz wyboru ich władz wykonawczych.

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” określa na podstawie §§ 20 ust. 2 i 35 ust. 6 Statutu NSZZ „Solidarność” zasady tworzenia terenowych organizacji Związku, o których mowa w § 19 ust. 5 Statutu oraz wyboru ich władz wykonawczych (komisji międzyzakładowej).

 § 1

Terenową organizacją NSZZ „Solidarność”, w rozumieniu § 19 ust. 5 Statutu NSZZ „Solidarność”, jest organizacja międzyzakładowa, zrzeszająca członków Związku – zatrudnionych przez dwóch lub więcej pracodawców lub osoby niepozostające w stosunku pracy – z danego terenu (np. powiatu) lub branży, niemająca swojej siedziby u żadnego z nich.

 § 2

Terenowa organizacja może być tworzona z inicjatywy zainteresowanych członków lub kandydatów na członków Związku lub z inicjatywy zarządu regionu, rady regionalnej sekcji branżowej oraz komisji zakładowej lub międzyzakładowej.

 § 3

Terenowa organizacja obejmuje swoim działaniem określony teren, np. dany powiat, daną gminę lub branżę na określonym terenie (np. gminy, powiatu). Na określonym terenie może działać więcej niż jedna terenowa organizacja NSZZ „Solidarność”.

 § 4

Członkami terenowej organizacji mogą być pracownicy zatrudnieni                   u pracodawców z danego terenu, nieobjętych działalnością innej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku oraz osoby niepozostające w stosunku pracy, w tym bezrobotni, emeryci, renciści mieszkający na terenie objętym działalnością danej terenowej organizacji.

 § 5

Właściwy zarząd regionu w uzgodnieniu z członkami nowo powstałej terenowej organizacji może dokonać wyboru – niekoniecznie spośród jej członków – tymczasowej komisji międzyzakładowej. Wyboru dokonuje się z zachowaniem obowiązujących w Związku zasad wyborczych zawartych w postanowieniach § 50 ust. 2 pkt. 2 – 7 Statutu NSZZ „Solidarność”.

W przypadku, kiedy co najmniej 1/5 członków założycieli nie wyrazi zgody na wybór wspomnianej wyżej komisji przez zarząd regionu, wówczas jej wybór musi się odbyć na ogólnie obowiązujących zasadach, zawartych w Ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarność”.

 § 6

  1. Wyboru statutowych władz terenowej organizacji dokonuje się zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu NSZZ „Solidarność”– w ciągu 3 miesięcy od daty zarejestrowania terenowej organizacji przez zarząd regionu – zgodnie z zasadami wyborczymi,    o których mowa w § 5.
  2. Wyboru przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji międzyzakładowej – niekoniecznie spośród członków danej terenowej organizacji – może dokonać zarząd regionu.

 § 7

Wyboru przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji międzyzakładowej,    o którym mowa w § 6 ust. 2, zarząd regionu może dokonać zgodnie z określoną poniżej procedurą:

1)     zarząd regionu może rozpocząć przygotowania do wyboru władzy wykonawczej terenowej organizacji po spełnieniu jednego z warunków: brak zainteresowania wyborem statutowych władz przez członków danej organizacji, brak możliwości zwołania posiedzenia wyborczego międzyzakładowego zebrania członków lub delegatów, jeżeli zostanie zgłoszony do zarządu regionu wniosek o przeprowadzenie wyboru przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji międzyzakładowej poparty przez co najmniej 1/5 członków tej organizacji. Wniosek, o którym mowa wyżej, powinien precyzyjnie określać, jakiego wyboru dotyczy:

- tylko przewodniczącego;

-  przewodniczącego i wszystkich pozostałych członków komisji     międzyzakładowej;

- przewodniczącego oraz części członków komisji międzyzakładowej;

2)     zarząd regionu informuje wszystkich członków danej terenowej organizacji     o spełnieniu jednego z warunków, o których mowa w pkt. 1, uprawniającego zarząd regionu do wyboru jej władz wykonawczych w całości lub ich części. Członkowie zainteresowanej terenowej organizacji mają prawo w terminie określonym przez zarząd regionu, nie krótszym jednak niż 7 dni, zgłosić sprzeciw wobec proponowanej procedury wyborczej. Sprzeciw co najmniej 1/5 członków terenowej organizacji powoduje konieczność przeprowadzenia wyborów władz wykonawczych na ogólnie obowiązujących zasadach, zawartych w Ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarność”;

3)      przy braku sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 2, zarząd regionu, rozpoczynając procedurę wyborczą, przeprowadza konsultacje z członkami terenowej organizacji dotyczące kandydatów na poszczególne funkcje w komisji międzyzakładowej, następnie informuje wszystkich członków tej organizacji o liście kandydatów i terminie wyborów;

4) wyboru władzy wykonawczej terenowej organizacji lub ich części – niekoniecznie spośród jej członków – zarząd regionu dokonuje                        z zachowaniem obowiązujących w Związku zasad wyborczych, zawartych w postanowieniach § 50 ust. 2 pkt. 2 – 7 Statutu NSZZ „Solidarność”.

 § 8

Uprawnienia zarządu regionu do wyboru władz wykonawczych nie mają zastosowania przy wyborze władzy kontrolnej (komisji rewizyjnej). Wyboru członków komisji rewizyjnej terenowej organizacji dokonuje się na ogólnie obowiązujących zasadach, zawartych w Ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarność”.

§ 9

  1. W trakcie trwania kadencji władz terenowej organizacji, członkom tej organizacji przysługuje prawo do złożenia wniosku o przeprowadzenie wyborów tych władz przez międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów. Wniosek taki, poparty przez co najmniej 1/5 członków terenowej organizacji zobowiązuje zarząd regionu do zwołania posiedzenia wyborczego międzyzakładowego zebrania członków lub delegatów terenowej organizacji i przeprowadzenia wyboru władz wykonawczych tej organizacji na ogólnie obowiązujących zasadach zawartych w ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarność”.
  2. Z chwilą dokonania wyborów, o których mowa w ust. 1, wygasają mandaty dotychczasowych członków władzy wykonawczej tej organizacji.
Last modified onTuesday, 09 October 2012 13:34
back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.