Menu

Uchwała XVII KZD nr 5/2004 ws. funkcjonowania władz Związku w okresie przejściowym

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, wypełniając obowiązek określony w § 86 ust. 2 Statutu NSZZ „Solidarność”, przyjmuje niniejsze postanowienia.

 §1

1. Ilekroć w niniejszej uchwale będzie mowa o „momencie wejścia w życie zmian w Statucie”, należy przez to rozumieć moment wejścia w życie Statutu ze zmianami uchwalonymi podczas obrad XVII Krajowego Zjazdu Delegatów,       o którym mowa w § 88  Statutu NSZZ „Solidarność”.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale będzie mowa o dotychczasowym Statucie, należy przez to rozumieć Statut w wersji obowiązującej podczas XVII Krajowego Zjazdu Delegatów.

3. Ilekroć w niniejszej uchwale będzie mowa o końcu kadencji i początku nowej kadencji, należy przez to rozumieć odpowiednio koniec aktualnej –w momencie przyjęcia niniejszej uchwały – kadencji władz Związku i początek następnej kadencji.

 § 2

1. Procedurę zawieszania członkostwa, o której mowa w  § 12 Statutu, można będzie zastosować po uchwaleniu przez Komisję Krajową uchwały, o której mowa w § 12 ust. 3 Statutu, regulującej sposób postępowania w tej sprawie.

2. Uchwałę, o której mowa w ust.1, Komisja Krajowa jest zobowiązana przyjąć nie później niż 6 miesięcy od momentu wejścia w życie Statutu.

 § 3

1. Jednostki organizacyjne Związku, o których mowa w § 19 Statutu, i które nie były określone postanowieniami dotychczasowego Statutu, mogą być tworzone od momentu wejście w życie zmian w Statucie, po uchwaleniu przez Krajowy Zjazd Delegatów odpowiedniej dla danego rodzaju jednostki organizacyjnej uchwały –o których mowa odpowiednio w § 19 ust. 6 i 8 Statutu oraz w § 35                  ust. 7 Statutu.

2. Wobec organizacji międzyzakładowej, która wraz z wejściem w życie zmian      wStatucie, stała się organizacją terenową, można stosować postanowienia jej dotyczące, jeśli Krajowy Zjazd Delegatów przyjął uchwałę, o której mowa          w § 35 ust. 7 Statutu.

 § 4

Regiony zobowiązane są dostosować obszary swego działania do wymogów określonych w § 22 ust.2 Statutu nie później niż do dnia, w którym - zgodnie z postanowieniami Komisji Krajowej - mogą rozpocząć się wybory władz organizacji zakładowych i międzyzakładowych nowej kadencji.

 § 5

1. Komisja Krajowa, w ciągu roku od momentu przyjęcia niniejszej uchwały, jest zobowiązana dokonać weryfikacji regulaminów wszystkich zarejestrowanych przez siebie branżowych i problemowych jednostek organizacyjnych Związku i w razie potrzeby wskazać na zmiany, które powinny być dokonane, w celu ich dostosowania do postanowień Statutu.

2. Analogiczne zobowiązania ciążą na zarządach regionów, z tym że okres czasu, jaki jest wymagany do ich wykonania, wynosi 18 miesięcy od momentu przyjęcia niniejszej uchwały.

 3. Jednostka organizacyjna, której władza rejestrująca poleciła dokonanie zmian  w jej regulaminie, o których mowa w ustępie 1 i 2, jest zobowiązana do ich wprowadzenia w ciągu pół roku od momentu otrzymania polecenia.

4. Niewykonanie polecenia zmiany regulaminu, o której mowa w ust. 3, w wymaganym terminie może być powodem wyrejestrowania danej jednostki.

 § 6

Jednostki organizacyjne struktur problemowych do końca aktualnej kadencji mogą funkcjonować w dotychczasowej formie, z tym jednak, że zobowiązane są wprowadzić zmiany w swoim regulaminie, o których mowa w § 5, i dostosować swą działalność do wymogów Statutu wraz z rozpoczęciem nowej kadencji.

 § 7

1. Postanowienia dotyczące składu władz Związku, o których mowa w § 35 ust.     2 do 6, i w § 39 ust. 1 Statutu, obowiązują od nowej kadencji i w związku z tym muszą być uwzględnione przy wyborach władz nowej kadencji.

2. Wymóg sześciomiesięcznego okresu przynależności do Związku, o którym mowa § 50 ust. 2 pkt 1 lit.a jak też postanowienia § 47  obowiązują od momentu wejścia w życie zmian w Statucie i związku z tym muszą być uwzględnione przy wyborach władz, które nastąpią po tym momencie.

 § 8

Uregulowania dotyczące nawiązania stosunku pracy na podstawie wyboru             z członkami władz Związku obowiązują zgodnie z przyjętą przez Krajowy Zjazd Delegatów uchwałą, o której mowa w § 54 ust. 2 Statutu, jednak nie później niż od początku nowej kadencji.

 § 9

Wszystkie pozostałe postanowienia, wprowadzone w wyniku przyjęcia uchwałą nr 1 XVII KZD zmian w Statucie, obowiązują od momentu wejścia w życie zmian w Statucie, pod warunkiem uchwalenia przez Krajowy Zjazd Delegatów lub Komisję Krajową odpowiedniej uchwały, jeżeli Statut tego wymagał.

Last modified onTuesday, 09 October 2012 13:31
back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.