Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

 

 

Sekretariat  Nauki i  Oświaty  

SEKCJERADA SEKRETARIATU KOMISJA REWIZYJNA KONTAKT

Kielce 06.06.2014r.

Stanowisko nr 1/14

Kongresu Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”

w sprawie propagowania ideologii gender

Kielce, 6 czerwca 2014 r.

Kongres Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się propagowaniu w naszym kraju ideologii gender, która podważa podstawy europejskiej cywilizacji, kwestionuje porządek biologiczny, poniża człowieka, postrzegając go wyłącznie przez pryzmat jego seksualności, uzurpuje sobie prawo do przekształcania pojęcia i funkcji rodziny oraz do seksualizacji dzieci i młodzieży, prowadzące do dewastacji tożsamości człowieka i małżeństwa. NSZZ „Solidarność”, stojąc na gruncie etyki chrześcijańskiej, katolickiej nauki społecznej oraz kultury humanistycznej, a także ochrony godności i praw członków Związku oraz ich rodzin, kategorycznie sprzeciwia się wdrażaniu ideologii gender do życia społecznego.

            Apelujemy do wszystkich struktur i członków Związku o zdecydowane przeciwdziałanie wprowadzaniu projektów opartych na ideologii gender do zapisów prawa oraz programów edukacyjnych w przedszkolach, szkołach i uczelniach.

            Uważamy, że małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, a realizowany program szkolny wychowanie do życia w rodzinie jest właściwym przygotowaniem dzieci
i młodzieży do odpowiedzialnego wkraczania w dorosłość.

  

Zastępca Przewodniczącej Kongresu                                         Przewodnicząca Kongresu

     Sekretariatu Nauki i Oświaty                                              Sekretariatu Nauki i Oświaty

           NSZZ „Solidarność”                                                            NSZZ „Solidarność”

          Zbigniew Świerczek                                                                     Agata Łyko

 

Stanowisko nr 2/14

Kongresu Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”

w sprawie wystąpienia RPO dot. programu „równościowe przedszkole”

Kielce, 6 czerwca 2014 r.

Kongres Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko opinii Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz, wyrażonej w liście do Ministra Edukacji Narodowej, a dotyczącej tzw. programu „równościowe przedszkole”. Pani Rzecznik wprowadza nową interpretację Konstytucji RP, kwestionując prawo rodziców do wychowywania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Włącza się w spory ideologiczne oraz miesza pojęcia nauczania i wychowania, a także obowiązki państwa w stosunku do nieobowiązkowego przedszkola.

Kwestionowanie konstytucyjnych praw obywateli przez Panią Rzecznik, jest sprzeniewierzeniem się misji, do której została powołana, co może stanowić podstawę do odwołania jej z zajmowanego stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Zastępca Przewodniczącej Kongresu                                         Przewodnicząca Kongresu

     Sekretariatu Nauki i Oświaty                                              Sekretariatu Nauki i Oświaty

           NSZZ „Solidarność”                                                            NSZZ „Solidarność”

          Zbigniew Świerczek                                                                     Agata Łyko

Stanowisko nr 3/14

Kongresu Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”

w sprawie członkostwa w NSZZ „Solidarność”

Kielce, 6 czerwca 2014 r.

Kongres Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” uważa za niezbędne rozszerzenie możliwości członkostwa w Związku o studentów i doktorantów świadczących pracę. Proponuje się następujące zmiany w Statucie NSZZ „Solidarność” (dodanie słów zaznaczonych pogrubioną czcionką):

§ 5 ust.1 uzyskuje brzmienie:

1. Związek zrzesza pracowników świadczących pracę, a w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych zatrudnionych na podstawie członkostwa (wyboru, powołania, mianowania), jak również uczniów przyzakładowych szkół zawodowych świadczących pracę na rzecz zakładu pracy lub pobierających naukę zawodu, studentów i doktorantów świadczących pracę, osoby wykonujące pracę nakładczą, osoby wykonujące prace na podstawie umowy agencyjnej, a także osoby czerpiące środki utrzymania z pracy wykonywanej na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy. Członkami Związku mogą być także bezrobotni, emeryci i renciści oraz osoby odbywające zastępczą służbę wojskową. Utrata zatrudnienia,
a także powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej nie oznaczają utraty członkostwa.

Uzasadnienie

Konieczność pozyskiwania członków związku od początku ich zaangażowania zawodowego jest oczywista. Osoby z wykształceniem wyższym, obchodząc się bez związku zawodowego w pierwszych, trudnych latach aktywności zawodowej, w większości takimi – nie odczuwającymi potrzeby bycia członkami związku zawodowego - już pozostają podczas dalszych lat pracy. Należy przynajmniej części z nich - świadczących pracę - już na etapie studiów, umożliwić przynależność do związku zawodowego.

 

Zastępca Przewodniczącej Kongresu                                         Przewodnicząca Kongresu

     Sekretariatu Nauki i Oświaty                                              Sekretariatu Nauki i Oświaty

           NSZZ „Solidarność”                                                            NSZZ „Solidarność”

          Zbigniew Świerczek                                                                     Agata Łyko

Stanowisko nr 4/14

Kongresu Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”

w sprawie obligatoryjnej przynależności jednostek organizacyjnych Związku
do krajowej sekcji branżowej

Kielce, 6 czerwca 2014 r.

Kongres Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” postuluje wprowadzenie obligatoryjnej przynależności jednostek organizacyjnych Związku do krajowej sekcji branżowej. Proponuje się następujące zmiany w Statucie NSZZ „Solidarność”:

w § 27 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:

ust 5 – „Jednostka organizacyjna Związku, o której mowa w pkt. 1 i 2 jest zobowiązana przynależeć do regionalnej sekcji branżowej należącej do danej krajowej sekcji branżowej albo międzyregionalnej sekcji branżowej należącej do krajowej sekcji branżowej. W przypadku gdy na danym terenie nie istnieje regionalna lub międzyregionalna sekcja branżowa należąca do krajowej sekcji branżowej, jednostka organizacyjna Związku, o której mowa w pkt. 1 i 2 jest zobowiązana przynależeć do krajowej sekcji branżowej.”

W § 28 ust.1 po kropce dodaje się zdanie:

„Warunki wystąpienia z regionalnej sekcji branżowej należącej do krajowej sekcji branżowej albo bezpośrednio z krajowej sekcji branżowej określa uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów”.

Dotychczasowe ust. 3 i 4 zmienia numerację na ust. 4 i 5.

Wprowadza się nowy ust. 3 o następującym brzmieniu:

„W przypadku wystąpienia regionalnej sekcji branżowej z krajowej sekcji branżowej, organizacje zakładowe, międzyzakładowe lub niższe jednostki organizacyjne organizacji zakładowych lub międzyzakładowych zrzeszone w występującej regionalnej sekcji branżowej, są obowiązane przystąpić bezpośrednio do krajowej sekcji branżowej”.

W dotychczasowym ust. 4 sformułowanie:

„Postanowienia ust. 1, 2 i 3” zastępuje się wyrazami:

„Postanowienia ust. 1, 2, 3 i 4”.

Uzasadnienie

Postuluje się wprowadzenie obowiązku przynależności zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych oraz niższych jednostek organizacyjnych organizacji zakładowych
i międzyzakładowych do krajowej sekcji branżowej poprzez przynależność bezpośrednią lub poprzez przynależność do regionalnej albo międzyregionalnej sekcji branżowej należącej do krajowej sekcji branżowej.

W chwili obecnej zarówno podstawowe jednostki organizacyjne Związku, niższe jednostki organizacyjne organizacji zakładowych i międzyzakładowych, jak i regionalne lub międzyregionalne sekcje branżowe mogą należeć do krajowej sekcji branżowej na zasadzie dowolności. Równocześnie krajowe sekcje branżowe podejmują inicjatywy mające na celu ochronę interesów całej branży, tj. także pracowników tych jednostek organizacyjnych Związku, które w krajowej sekcji branżowej nie uczestniczą. Ażeby jednak krajowa sekcja branżowa mogła efektywnie wykonywać swoje zadania musi posiadać na to stosowne fundusze, które pochodzą w głównej mierze ze składek jednostek organizacyjnych zrzeszonych w danej krajowej sekcji branżowej. Dodatkowym źródłem finansowania działalności krajowych sekcji branżowych są kwoty uzyskiwane z Krajowej Komisji, niemniej jednak ich wysokość uzależniona jest od liczby jednostek organizacyjnych uczestniczących w krajowej sekcji branżowej. Powstaje sytuacja, w której z jednej strony podstawowe jednostki organizacyjne (organizacje zakładowe) nie mają obowiązku przynależeć do sekcji krajowej i w związku z tym uczestnictwem wspierać finansowo działania sekcji krajowej, a z drugiej strony korzystają z efektów działań branżowej sekcji krajowej, albowiem ta ostatnia jest reprezentantem interesów pracowników całej branży. Innymi słowy, pracownicy jednostek niezrzeszonych, kosztem jednostek należących do sekcji krajowej mają zapewnioną ochronę ich interesów. Trudno się z takim stanem rzeczy zgodzić. Trzeba podkreślić, że warunkiem sine qua non skutecznego działania krajowej sekcji branżowej jest posiadanie stosownych środków na ten cel, a to jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy zakładowe organizacje związkowe oraz regionalne i międzyregionalne sekcje branżowe będą uczestniczyły w strukturach krajowych sekcji branżowych. Pozostawienie swobody decyzji co do tego, czy dana jednostka będzie należała do sekcji, czy nie może spowodować w skrajnych wypadkach całkowity brak możliwości działania przez sekcję krajową z uwagi na brak wystarczających funduszy. O budżecie krajowej sekcji decyduje bowiem w każdym jednym wypadku ilość zrzeszonych tam jednostek organizacyjnych – zarówno z uwagi na opłacane przez takie jednostki składki, jak i na kwoty przekazywane sekcjom przez Komisję Krajową. Stąd, ażeby z jednej strony zapewnić efektywność działania sekcji krajowych, z drugiej zaś wykluczyć sytuację, w której wyłącznie określone jednostki organizacyjne Związku ponoszą ciężar finansowania sekcji krajowej, zaś korzyści z działania płyną dla wszystkich jednostek w danej branży, należy wprowadzić obowiązek przynależności do krajowej sekcji.

Obowiązek taki byłby realizowany w ten sposób, że zakładowe organizacje związkowe mogłyby być zrzeszone albo bezpośrednio w krajowej sekcji, jeżeli na ich terenie nie działa regionalna organizacja branżowa zrzeszona w sekcji ogólnokrajowej, albo gdy ta ostatnia działa – organizacje zakładowe miałyby być obowiązane do przynależności do takiej organizacji regionalnej.

Ażeby zmiana Statutu w tej mierze współgrała z odpowiednimi aktami wewnętrznymi Związku, należy wprowadzić odpowiednie zmiany do następujących uchwał:

  • Uchwały KK nr 17/08 ws. zasad rejestracji i wyrejestrowania oraz funkcjonowania branżowych jednostek organizacyjnych Związku;
  • Uchwały nr 4 ws. zasad tworzenia i rejestracji branżowych jednostek organizacyjnych związku.

Ponadto wymagane by było również dostosowanie przez krajowe sekcje branżowe Regulaminów ich działania w sposób zapewniający spójność ze zmienionym Statutem.

Ponieważ proponowana zmiana przewiduje obowiązek dla podstawowych i niższych jednostek organizacyjnych Związku uczestnictwa (pośrednio lub bezpośrednio) w krajowej sekcji branżowej, tak też należy uregulować warunki, w których będzie dopuszczalne wystąpienie z krajowej sekcji branżowej (gdyż obecnie jest to zorganizowane również na zasadzie swobodnej woli). Tylko w taki sposób można będzie zapewnić efektywność zapisów dotyczących obowiązku przynależności. Proponuje się, ażeby warunki takie zostały określone w uchwale KZD. Uchwałą, która się wprost do tego zagadnienia odnosi jest uchwała KK nr 17/08 ws. zasad rejestracji i wyrejestrowania oraz funkcjonowania branżowych jednostek organizacyjnych Związku. Uchwałę tę należałoby stosownie zmienić.

Równocześnie wobec faktu, że w projekcie zmiany Statutu nie przewiduje się obligu dla przynależności regionalnych organizacji branżowych, tak tez należałoby uregulować sytuację, w której regionalna organizacja branżowa występuje z sekcji krajowej. Wówczas uaktualniałby się dla podstawowych jednostek organizacyjnych obowiązek bezpośrednio zrzeszenia się w sekcji krajowej.

Zastępca Przewodniczącej Kongresu                                         Przewodnicząca Kongresu

     Sekretariatu Nauki i Oświaty                                              Sekretariatu Nauki i Oświaty

           NSZZ „Solidarność”                                                            NSZZ „Solidarność”

          Zbigniew Świerczek                                                                     Agata Łyko

Plik do pobrania

Zdjęcia

Strona główna