Spotkanie Grupy Doradczej Projektu „Stres w miejscu pracy- w szkole” BRUKSELA - 5 czerwca 2009

 “Teachers’ work-related stress: Implementing the ETUCE Action Plan and the European Autonomous Agreement on WRS”

Uczestnicy:

Anders Eklund, Lärarforbundet, Szwecja

Monika Konczyk, Solidarność SkOiW, Polska

Anne Jenter, GEW, Niemcy

ETUCE Sekretariat:

Susan Flocken, ETUCE ekspert projektowy, Belgia  

 

Więcej…
 

Gdańska SROiW: Stanowisko w sprawie podwyżek płac dla nauczycieli w 2010 roku

Gdańsk, 10. 09. 2009 r.

2,3% to nie 7%, czyli o podwyżkach dla nauczycieli średnio o ok. 40 zł netto miesięcznie

Stanowisko ws. płac nauczycieli

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego – mając świadomość obecnych problemów gospodarczych – wyraża poparcie dla Zespołu Płacowego „Solidarności” oświatowej”, który odrzucił rządowe propozycje wzrostu płac w 2010 roku o 7% od września przyszłego roku.

Więcej…
 

Gdańska SROiW: Stanowisko w sprawie wdrażania dodatkowej, niepłatnej godziny od 1 września 2009 roku

Gdańsk, 10. 09. 2009 r.

Chaos organizacyjny, czyli dodatkowe godziny pracy w szkole

Oświadczenie

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego wyraża swój sprzeciw wobec zasady i sposobu wdrażania od 1 września 2009 roku dodatkowej godziny w szkołach (od następnego roku szkolnego kolejnej w szkołach podstawowych i gimnazjach).

Potwierdzają się nasze obawy, które sygnalizowaliśmy w stanowisku z 20 stycznia 2009 r., domagającym się odejścia od tego szkodliwego projektu.

Wprowadzeniu w życie tych rozwiązań towarzyszy:

1/ Brak należytego przygotowania i wiedzy na ten temat (do dzisiaj czekamy na pełną odpowiedź ze strony MEN-u na pytania, jakie skierowaliśmy do władz oświatowych 21 kwietnia br. - czyli na kilka miesięcy przed nowym rokiem szkolnym!),

2/ Chaos organizacyjny,

3/ Trudności z organizacją tego typu dodatkowych zajęć szczególnie na terenach wiejskich - w szkołach, gdzie uczniowie są dowożeni i brak jest dodatkowych pomieszczeń,

4/ Coraz bardziej realne obawy nauczycieli, że będzie to kolejny, pozaprawny instrument –prowadzący do zwiększenia ich czasu pracy o charakterze dydaktycznym (dodatkowe godziny w tygodniowym rozkładzie pracy),

Ministerialne zalecenie, aby kierować się tzw. zdrowym rozsądkiem, nie jest kategorią formalno-prawną. Sekcja podjęła wstępne działania na rzecz skierowania tego swoistego BUBLA PRAWNEGO do Trybunału Konstytucyjnego, z uwagi na niejasność niektórych zapisów zawartych w art. 42 ustawy Karta Nauczyciela i brak zgodności pomiędzy ustawą a rozporządzeniem o ramowych planach nauczania.

Bożena Brauer


Wojciech Książek

(Członek Prezydium Sekcji)


(Przewodniczący Sekcji)

Do wiadomości:

- Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,

- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej

- Komisja Edukacji Sejmu i Senatu RP,

- Jednostki samorządu terytorialnego w województwie pomorskim,

- Szkoły i placówki oświatowe w województwie pomorskim,

- Środki społecznego przekazu,

 

Gdańska SROiW: Stanowisko w sprawie korzystania ze wszystkich ekspertów w komisjach awansowych - pismo do Pomorskiego Kuratora Oświaty

Gdańsk, 24. 08. 2009 r.

Pan Zdzisław Szudrowicz – Pomorski Kurator Oświaty

Szanowny Panie Kuratorze,

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zwraca się z prośbą o przedstawienie wykazu udziału ekspertów w komisjach kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego zorganizowanych w roku szkolnym 2008/2009 przez Pomorskie Kuratorium Oświaty.

Więcej…
 

Gdańska SROiW: List otwarty do Pani Katarzyny Hall - Ministra Edukacji Narodowej


Gdańsk, 21. 04. 2009 rok

List otwarty do Pani Katarzyny Hall –

Minister Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Minister,

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego – w ostatnim roku obecnej kadencji – kieruje do Ministerstwa Edukacji Narodowej zestaw problemów, które podejmowaliśmy w ostatnich latach, a które, z różnych powodów, w naszej ocenie nie zostały w pełni zrealizowane.

Więcej…
 

Łódzka Sekcja Regionalna: Porozumienie z Prezydentem Miasta Łodzi w zakresie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami

W dniu 8 maja 2009 roku NSZZ „Solidarność” Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej zawarła porozumienie z Prezydentem Miasta Łodzi p. Jerzym Kropiwnickim w zakresie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź.

Więcej…
 

Gdańska SROiW: Stanowisko i apele WZD Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania w Gdańsku

Gdańsk, 21. 04. 2009 rok

Apel

do Ministerstwa Edukacji Narodowej i organów prowadzących o tworzenie klas przysposabiających do pracy (uzawodowionych)

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego apeluje o powoływanie klas przysposabiających do pracy (uzawodowionych) dla uczniów w wieku 15 – 18 lat. Klasy takie powinny powstawać, z powodów wychowawczych i organizacyjnych, najlepiej przy szkołach zawodowych, dysponujących własną bazą warsztatową.

Więcej…
 

Gdańska SROiW: Projekt petycji ws. liczebności uczniów w klasach,

W załączniku Projekt petycji ws. liczebności uczniów w klasach

 

Gdańska SROiW: List otwarty do Pana Prezydenta Miasta Gdańska ws. restrukturyzacji sieci szkolnej w Gdańsku

Gdańsk, 27.04 2009 r.

L.dz. 58/09

Pan

Paweł Adamowicz

Prezydent Miasta Gdańska

List otwarty do Pana Prezydenta Miasta Gdańska

ws. restrukturyzacji sieci szkolnej w Gdańsku

Szanowny Panie Prezydencie!

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraża dezaprobatę wobec działań Przedstawicieli Pana Prezydenta jako organu prowadzącego placówki oświatowe ws. restrukturyzacji sieci szkół w Gdańsku.

Zaproponowane przez Pana Prezydenta uchwały, które były przedmiotem obrad Rady Miasta Gdańska w dniu 23.04.2009 r. wskazują, że w Gdańsku brak długofalowej polityki w tym zakresie. Podejmowane są doraźne działania w celu znalezienia oszczędności, a zwłaszcza zwolnienia przez szkoły budynków, które mają być przeznaczone na inne cele, niestety nieznane społecznościom szkolnym (poza SP nr 22). Brakuje bowiem prawdziwego dialogu. Dyrektorzy szkół, pracownicy, uczniowie i ich rodzice oraz radni są zaskakiwani co rusz nowymi projektami. Argumenty zainteresowanych stron nie są brane pod uwagę. Komisja Międzyzakładowa nie otrzymała projektów uchwał dotyczących likwidacji XI LO i G. Nr 22 do zaopiniowania.

Więcej…
 

Seminarium ETUCE "Stres związany z pracą nauczyciela" w Brukseli w dniach 16 - 17 lutego 2009 roku

Reprezentanci  NSZZ "Solidarność":

Jerzy Ewertowski

Monika Kończyk jako Członek Grupy Doradczej Projektu

Poniedziałek 16 lutego 2009 

1. Martin Romer – Sekretarz Generalny ETUCE – krótka analiza założeń projektowych m.in. organizacja sieci ETUCE d.s. BHP oraz warunków pracy oraz wymiana dobrych praktyk: dotyczących oceny ryzyka w miejscu pracy, z zakresu dialogu społecznego oraz strategii działań w sferze BHP,

2. Laurent Vogel – ETUI-REHS pracownik badawczy – „Udział pracowników oraz przedstawicieli pracowników w ocenie ryzyka – kluczem do sukcesu”.

Więcej…
 

Płocka SROiW: relacja z Walnego Zebrania Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku

W dniu 6 lutego 2009 r. w auli Ratusza Urzędu Miasta Płocka odbyło się Walne Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku. Rozpoczęło się minutą ciszy za zmarłych członków „Solidarności” oświatowej oraz odśpiewaniem hymnu państwowego przez chór „Solidarni” im. Jana Pawła II. Uświetnił on zebranie wykonując również „Gaude Mater Poloniae” i „Hejnał Płocki”. Przewodniczący Związku Marek Krysztofiak przywitał przybyłych Delegatów, kadrę kierowniczą placówek oświatowo – wychowawczych oraz zaproszonych gości :

Więcej…
 

Komunikat Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego: Oświadczenie ws. dodatków wyrównawczych dla nauczycieli

Wyrównanie niepełnych wynagrodzeń dla nauczycieli za 2009 rok

Oświadczenie ws. realizacji art. 30 a i 30 b ustawy Karta Nauczyciela

W imieniu Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, w związku z wdrażanym po raz pierwszy – nowym art. 30a i 30b ustawy Karta Nauczyciela,:

Więcej…
 

Płocka SROiW: relacja z Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego

W dniu 27 marca 2009 odbyło się coroczne Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego. Tradycyjnie miało ono miejsce w siedzibie związku w Miejskim Przedszkolu nr 33 i rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie przewodniczący Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania Marek Krysztofiak przywitał zebranych, a duszpasterz diecezjalny nauczycieli ks. Andrzej Kurto odmówił modlitwę w intencji obrad. Życzył również mądrych decyzji i owocnych obrad, podobnie jak inni zaproszeni goście tzn.:

Więcej…
 

Sprawozdanie z ELFE Regionalne Seminarium - E-Learningowe Forum w Rydze w dniach 12 - 13 marca 2009 roku

Reprezentanci NSZZ Solidarność: Jolanta Kornel, Monika Kończyk

 

Czwartek

1. Przywitanie,

2. Martin Romer- analiza projektu 2 ETUCE

3. Raport Europejski:

86% nauczycieli twierdzi, ze uczniowie są bardziej zmotywowaniu, jeżeli IT jest użyta podczas nauczania,

Szkoły, które stosują IT osiągają lepsze wyniki edukacyjne,

Ale nie wszyscy nauczyciele jeszcze stosują IT w procesie nauczania,

IT wpływa na rozwój indywidualny ucznia.

Więcej…
 

Płocka SROiW: Informacja o podwyżce płac dla pracowników administracji i obsługi oraz wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli

W 2008 roku Międzyzakładowa Komisja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku usilnie zabiegała o podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi. Odbyły się w tej sprawie rozmowy z władzami miasta Płocka w maju i listopadzie ub.r. Planowane spotkanie w sierpniu 2008 roku nie odbyło się z przyczyn niezależnych od „Solidarności” oświatowej. Z Prezydentem Mirosławem Milewskim prowadzono intensywną korespondencję, a Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania poruszał wielokrotnie kwestię podwyżek płac w rozmowach z Panem Prezydentem i jego Zastępcą Piotrem Kuberą.

Więcej…
 

Gdańska SROiW: List otwarty w sprawie płac i emerytur nauczycieli

W załączniku list otwarty w sprawie płac i emerytur nauczycieli.

 ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading


Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.