Przegląd Oświatowy nr 20

Email Drukuj PDF

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Poczta do prawnika

Godziny ponadwymiarowe: Dorota W., przewodnicząca MOZ POiW NSZZ „Solidarność”:

1. Dyrektor i wójt odmawiają nauczycielom wypłaty nadgodzin za dni egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianu w szkole podstawowej, tłumacząc swą decyzję następującym zapisem w regulaminie wynagradzania: „Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania i kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy".

Czy faktycznie taki zapis może być podstawą do odmowy wypłaty należnych świadczeń i czy dni egzaminów i sprawdzianu można traktować jak przerwę w pracy, skoro de facto nauczyciel jest w pracy?

Dyrektor nawet zasugerował nam, żebyśmy wysłali regulamin do ponownej ekspertyzy prawnej do wojewody, aby podważyć prawność tego zapisu i zmienić go.

Czy dyrektor ma rację?

Uważam, że nie ma takiej potrzeby, bo ekspertyza będzie negatywna, ponieważ jest to punkt z rozporządzenia MEN z 3 kwietnia 2009 r.

Ten sam regulamin wynagradzania w następnym punkcie zawiera sformułowanie: „Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z (…) delegowaniem przez dyrektora szkoły lub placówki do wykonania pracy w innej formie, traktuje się jak godziny pracy faktycznie wykonanej”.

Czy nie należy tego rozumieć, że egzaminy są taką pracą?

2. Czy dyrektor szkoły ma prawo kazać wychowawcy klasy pracować dłużej niż wynikałoby to z jego dziennego planu zajęć bez dodatkowego wynagrodzenia, tłumacząc to tym, że bierze dodatek wychowawczy, np. w Dzień Edukacji Narodowej, mimo iż inni nauczyciele mogliby zaopiekować się klasą w ramach planu lekcji?

(odp. prawnika – B. Soczyńskiego w: PO nr 20, str. 9 i 10)

Poczta do prawnika: Zatrudnienie pracownicy opiekującej się dzieckiem do 4 roku życia

Hanna W., przew. MK POiW NSZZ „Solidarność”: Nauczycielka wraca do pracy w grudniu 2014 r. po urlopie macierzyńskim. Jest zatrudniona na podstawie mianowania w pełnym wymiarze godzin. Przed pójściem na urlop macierzyński miała 19 godzin, w tym: 17 godzin w szkole oraz 2 godziny nauczania indywidualnego poza szkołą. Dyrektor przydzielił jej teraz 18 godzin, czyli: 10 godzin w szkole i 8 godzin nauczania indywidualnego poza miejscem pracy, na terenie całego miasta.

Czy nauczycielce opiekującej się dzieckiem do lat 4 można przydzielić tyle godzin nauczania indywidualnego poza miejscem pracy?

Podkreślam, że sytuacja ta utrudni karmienie dziecka i samo zajmowanie się nim.

(odp. prawnika – B. Soczyńskiego w: PO nr 20, str. 10)

Poczta do prawnika: W sprawie skrócenia urlopu dla poratowania zdrowia

Natalia S., OM POiW NSZZ „Solidarność”: Nauczyciel mianowany z 30-letnim stażem pracy, pracujący na pełnym etacie, przyniósł orzeczenie lekarskie, stwierdzające potrzebę udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia od (…) września 2014 r. do (…) czerwca 2015 r. Poinformował dyrektora, że od tego dnia (…) jest na urlopie zdrowotnym. Dyrektor szkoły poinformował nauczyciela o konieczności zwrócenia się z prośbą o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, przytaczając treść art. 73 ust 1 Karty Nauczyciela. Nauczyciel napisał stosowną prośbę, a dyrektor udzielił nauczycielowi urlopu od (…) września 2014 do czerwca 2015 r., informując, że skoro tego dnia (…) przyszedł do pracy, to zasadnym jest rozpoczęcie urlopu od dnia następnego.

Po 3 tygodniach nauczyciel stwierdził, że czuje się lepiej i – jeśli pozwoli mu na to lekarz, który orzekł o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia – ,,skróci” sobie urlop. Podobne informacje przekazywał w rozmowie z dyrektorem szkoły jeszcze dwukrotnie. W listopadzie 2014 r. przyniósł orzeczenie od tego samego lekarza, który orzekł o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, że od dnia (…) grudnia 2014 r. nie wymaga urlopu. Dyrektor poinformował nauczyciela, że skierowanie na badania kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy należy do kompetencji dyrektora szkoły i takie skierowanie zostanie mu wydane na 2 tygodnie przed datą zakończenia urlopu.

Pragnę dodać, że temu samemu nauczycielowi został udzielony urlop dla poratowania zdrowia w okresie od września 2012 r. do września 2013 r. Nauczyciel – po dostarczeniu zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy – wrócił z urlopu w grudniu 2012 r.

Czy nauczyciel może wnosić o skrócenie urlopu dla poratowania zdrowia?

Czy lekarz może wydać dwa orzeczenia (w ciągu dwóch miesięcy) : jedno stwierdzające konieczność udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze prawie dziesięciu miesięcy, drugie orzekające, że po krótkim czasie nauczyciel jest zdolny do pracy?

Czy dyrektor szkoły może nie wydać skierowania do lekarza medycyny pracy, na badania stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy, wcześniej niż na dwa tygodnie przed końcem urlopu?

(…)

(odp. prawnika – B. Soczyńskiego w: PO nr 20, str. 11 i 12)

Poczta do prawnika: Praca w czasie urlopu zdrowotnego

Joanna S.: Jestem nauczycielem mianowanym, z wieloletnim stażem pracy. Obecnie przebywam na urlopie dla poratowania zdrowia.

Czy w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia można wykonywać pracę społeczną – obowiązki kuratora społecznego?

Czy w czasie urlopu zdrowotnego można pełnić funkcję radnego?

(…)

(odp. prawnika – B. Soczyńskiego w: PO nr 20, str. 12)

Akty prawne: Nowe ustawy i rozporządzenia

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium idodatku aktywizacyjnego (tekst jednolity) (Dz. U. z 2014 r. poz. 1189)

* Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity) (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)

* Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity) (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206)

* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 września 2014 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1219)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1220)

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1245)

wybrała Barbara Ellwart

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.