Przegląd Oświatowy nr 16

Email Drukuj PDF

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny”

Prawnik informuje: W sprawie podpisywania oświadczeń dotyczących rad pedagogicznych po czasie obowiązkowych zajęć. W jednym z miast powiatowych dyrektorzy szkół na polecenie organu prowadzącego przedkładają do podpisania przez nauczycieli oświadczenia o poniższej treści:

Oświadczenie

Oświadczam, że działając zgodnie z Kodeksem pracy i Kartą Nauczyciela, wyrażam (nie wyrażam) zgodę na przeprowadzanie posiedzeń rad pedagogicznych w dniach od poniedziałku do piątku, po czasie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w ilości godzin pracy, przekraczającej dobowy wymiar, który wynosi 8 godzin na dobę pracowniczą.

Terminy posiedzeń rad pedagogicznych są ustalone w planie pracy szkoły.

Oświadczenie takie jest niezgodne z prawem, nie wywołuje skutków prawnych, jest niepotrzebne i niedopuszczalne.

Zgodnie z art. 129 par. 1 Kodeksu pracy, który obowiązuje powszechnie, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym.

(…)

( cały art. prawnika – B. Soczyńskiego w: PO nr 16, str. 9)

Poczta do prawnika: Nagroda jubileuszowa.

Przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Ksiądz jest zatrudniony jako nauczyciel katecheta w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym od 1września 2010 r. Przychodząc do pracy, przedstawił stosowne świadectwa pracy, poświadczające 22-letni staż pracy.

Czy w związku z powyższym specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy jest zobowiązany wypłacić księdzu nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy?

Nagrody jubileuszowe, o których mowa w art. 47 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), przysługują wszystkim nauczycielom objętym pełnym zakresem tej ustawy, bez względu na wymiar ich zatrudnienia. Innymi słowy (…)

(cała odp. prawnika – T. Gryczana w: PO nr 16, str. 10)

Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

(Dz. U. z dnia 8 lipca 2014 r. poz. 902)

Na podstawie art. 22ag ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

(…)

(całe rozporządzenie w: PO nr 16, s. 11 i 12)

Akty prawne. Nowe ustawy i rozporządzenia

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (tekst jednolity) (Dz. U. z 2014 r. poz. 809)

* Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2014/2015 (dot. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych) (Dz. U. z 2014 r. poz. 815)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 817)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 818)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 820)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 824)

* Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. 827)

* Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 833)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 836)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r. poz. 840)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 843)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 846)

* Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadzoru nad nieletnim (Dz. U. z 2014 r. poz. 855

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 860)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014 r. poz. 865)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 870)

* Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 877)

* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 882)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity) (Dz. U. z 2014 r. 893)

* Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 czerwca 2014 r. sygn. akt P 6/12 (dot. ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) (Dz. U. z 2014 r. poz. 898)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 902)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2014 r. poz. 909)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 922)

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2014 r. poz. 934)

wybrała Barbara Ellwart

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.