Przegląd Oświatowy nr 15

Email Drukuj PDF

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Prawnik informuje

Środki zaskarżenia od odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora i wicedyrektora szkoły

Dyrektor gimnazjum w W. odwołał nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora. Zdaniem wicedyrektora, odwołanie go z tego stanowiska nastąpiło niezgodnie z prawem. Przy podejmowaniu takiego działania dyrektor nie zasięgnął opinii rady pedagogicznej, poza zbieraniem podpisów od indywidualnych nauczycieli w czasie przerwy międzylekcyjnej; brak było również opinii kuratora oświaty. Poza tym nie było podstaw merytorycznych do odwołania ze stanowiska kierowniczego i to w czasie roku szkolnego, po kilkunastu latach nienagannego sprawowania tej funkcji. W związku z tym zwolniony wicedyrektor odwołał się do prezydenta miasta, który uznał, że nie jest instancją odwoławczą od aktów dyrektora szkoły i odmówił rozpatrzenia odwołania.

Na skutek tego nauczyciel zwolniony z funkcji wicedyrektora szkoły wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą na bezczynność prezydenta miasta, uważając, że powinien on rozpatrzyć złożone odwołanie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę, wychodząc z założenia, że akt odwołania ze stanowiska wicedyrektora szkoły nie stanowi decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego i tym samym nie podlega ocenie co do zgodności z prawem w trybie odwoławczym, przewidzianym w tym kodeksie. W tej sytuacji, według WSA, prezydent miasta nie miał żadnych podstaw prawnych do wydania aktu administracyjnego, o jakim mowa w art. 3 par. 2 pkt 1 lub pkt 2 ustawy – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Brak jest też w przepisach obowiązującego prawa, w tym i przepisach ustawy o systemie oświaty, normy kompetencyjnej, uprawniającej wyżej wymieniony organ do wydania aktu administracyjnego w sprawie rozpatrzenia odwołania od aktu odwołania ze stanowiska wicedyrektora

Z takim stanowiskiem nie można się zgodzić z następujących względów.

(…)

( cała odp. prawnika – B. Soczyńskiego w: PO nr 14, str. 9 i 10)

Akty prawne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

(Dz. U. z dnia 16 lipca 2014 r. poz. 938)

Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

(…)

(całe rozporządzenie w: PO nr 15, s. 11)

Akty prawne

Nowe ustawy i rozporządzenia

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 631)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie programów specjalnych (Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) (Dz. U. z 2014 r. poz. 638)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) (Dz. U. z 2014 r. poz. 639)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 640)

* Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 642)

* Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/2015 (Dz. U. z 2014 r. poz. 672)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2014 r. 675)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków (Dz. U. z 2014 r. poz. 676)

* Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2014 r. sygn. akt SK 61/13 (dot. ustawy o emeryturach i rentach z FUS) (Dz. U. z 2014 r. poz. 683)

* Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2014 r. sygn. akt K 43/12 (wniosek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”) (Dz. U. z dnia 26 maja 2014 r. poz. 684)

* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r. poz. 686)

* Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (tekst jednolity) (Dz. U. z 2014 r. poz. 688)

* Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2014 r. sygn. akt K 17/13 (dot. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych) (Dz. U. z 2014 r. poz. 693)

* Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (tekst jednolity) (Dz. U. z 2014 r. poz. 710)

* Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (tekst jednolity) (Dz. U. z 2014 r. poz. 711)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2014/2015 (Dz. U. z 2014 r. poz. 721)

* Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie okresowej oraz okresowej porównawczej stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 753)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755)

* Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 maja 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności pilota wycieczek (Dz. U. z 2014 r. poz. 758)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tekst jednolity) (Dz. U. z 2014 r. poz. 760)

* Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 768)

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (tekst jednolity) (Dz. U. z 2014 r. poz. 781)

* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r. poz. 784)

* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 785)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 r. poz. 803)

wybrała Barbara Ellwart

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.