Przegląd Oświatowy nr 13

Email Drukuj PDF

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny”, Poczta do prawnika

Zniżka godzin dla działacza związkowego:

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S”: W jakiej wysokości przysługuje nauczycielowi pełniącemu funkcję członka zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w K. prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, gdy liczba członków tej jednostki organizacyjnej, wliczając w to nauczycieli emerytowanych, wynosi 128, w tym 98 członków zatrudnionych w placówkach oświatowych w obrębie jednego organu prowadzącego?

Czy tę „zniżkę godzin” można podzielić pomiędzy trzech nauczycieli – członków komisji międzyzakładowej?

(…)

(odp. prawnika – T. Gryczana w: PO nr 13, str. 9 i 10)

Akty prawne

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 642)

Art. 1.

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(…)

(cała ustawa w: PO nr 13, str. 10, 11 i 12)

Bibliografia tekstów prawnych drukowanych w “Przeglądzie Oświatowym” od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.

Nr “PO” Data wydania Tytuł

1 (481) 1.01.2014 r. * Urlop na przygotowanie i przeprowadzenie obrony pracy doktorskiej (poczta do prawnika)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (akty prawne)

* W sprawie zatrudnienia księgowej przez radę rodziców (poczta do prawnika)

* Minimalna temperatura w szkole

* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

*Bibliografia tekstów prawnych drukowanych w “Przeglądzie Oświatowym” od 1 września do 31 grudnia 2013 roku

2 (482) 15.01.2014 r. * W sprawie uprawnień do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego (poczta do prawnika)

* Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne (NSZZ „S” informuje)

* Informacja w sprawie obecnej sytuacji pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (NSZZ „S” informuje)

3 (483) 1.02.2014 r. * Uprawnienia koła pracowników oświaty i wychowania NSZZ „Solidarność” (prawnik informuje)

* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

4 (484) 15.02.2014 r. * Ważne w czasie wyborów (przypominamy)

* Wskazywanie członków związku do ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy (prawnik informuje)

* Ochrona działacza związkowego przed rozwiązaniem stosunku pracy (prawnik informuje)

* Zasady wynagradzania pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej (poczta do prawnika)

5 (485) 1.03.2014 r. * Odprawa i dodatek dla nauczyciela zlikwidowanej szkoły (poczta do prawnika)

* Dodatek za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach (poczta do prawnika)

* Godziny karciane (informujemy)

* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (akty prawne)

6 (486) 15.03.2014 r. * Udział nauczyciela w egzaminach końcowych i w części pisemnej próbnej matury (poczta do prawnika)

* W sprawie przywrócenia do pracy (poczta do prawnika)

* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (akty prawne)

7 (487) 1.04.2014 r. * W sprawie informacji o liczbie członków związku (poczta do prawnika)

* Uprawnienia do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego (poczta do prawnika)

* W roku 2014 fundusz na dofinansowanie doskonalenia zawodowego może być niższy niż 1 procent (prawnik informuje)

* Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela (akty prawne)

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (akty prawne)

* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

8 (488) 15.04.2014 r. * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (akty prawne)

9 (489) 1.05.2014 r. * Odwołanie od wypowiedzenia stosunku pracy a przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny (prawnik informuje)

10 (490) 15.05.2014 r. * Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć (prawnik informuje)

* Ochrona działaczy związkowych (poczta do prawnika)

* Odmowa wykonania polecenia służbowego z powodu opieki nad dzieckiem (poczta do prawnika)

* W sprawie świadczenia kompensacyjnego (poczta do prawnika)

* Ochrona przed wypowiedzeniem zakładowego społecznego inspektora pracy (poczta do prawnika)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (akty prawne)

11 (491) 1.06.2014 r. * Udział przedstawiciela organizacji związkowej w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły (prawnik informuje)

* Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły publicznej (poczta do prawnika)

* Kandydat na stanowisko dyrektora szkoły (poczta do prawnika)

* W sprawie trzynastki (poczta do prawnika)

* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (akty prawne)

12 (352) 15.06.2007 r. * Nadgodziny a niewypracowanie nauczycielskiego pensum z powodu wcześniejszego kończenia zajęć (poczta do prawnika)

* Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela, który przebywał na zasiłku dla bezrobotnych (poczta do prawnika)

* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

* Środki czystości w szkole (poczta do prawnika)

* W sprawie zwolnienia nauczycieli z pracy lub zmniejszenia im wymiaru zatrudnienia (poczta do prawnika)

* Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (akty prawne)

opracowała Barbara Ellwart

Akty prawne. Nowe ustawy i rozporządzenia

* Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 559)

* Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o europejskiej inicjatywie obywatelskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 575)

* Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 598)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 608)

* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 610)

* Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 619)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 620)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jednolity) (Dz. U. z 2014 r. poz. 622)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. 630)

wybrała Barbara Ellwart

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.