Przegląd Oświatowy nr 12

Email Drukuj PDF

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Poczta do prawnika: Nadgodziny a niewypracowanie nauczycielskiego pensum z powodu wcześniejszego kończenia zajęć

Przewodniczący KM NSZZ „S”: Nauczyciele pracują w szkole średniej, w technikum, gdzie młodzież ma miesięczne (raz w ciągu całego cyklu nauczania) praktyki zawodowe, a klasy czwarte kończą naukę 26 kwietnia. Okazało się, że niektórym nauczycielom brakowało wtedy godzin do etatu. Pracownikom tym zostały potrącone – wcześniej wypracowane – nadgodziny (czasami wszystkie) na poczet etatu w maju i czerwcu.

Zdarzają się potrącenia źle policzone, czyli dyrektor zabiera więcej nadgodzin, nie wyliczając dokładnie, ile realnie ich będzie brakowało (…)

Zdaniem nauczycieli, sytuacja ta jest niesprawiedliwa, ponieważ osobom, które mają tylko 18 godzin, nie potrąca się, gdyż nie ma z czego, a tym, którzy mają kilka nadgodzin (2-3 godz.) zabiera się wszystko.

Czy przedstawiona praktyka wliczania godzin ponadwymiarowych do obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych jest zgodna z prawem?

Czy nie jest tak, że zakład pracy powinien zapewnić dodatkową pracę ( biblioteka, sekretariat, rekrutacja)?

Przedstawiona przez Pana praktyka wliczania godzin ponadwymiarowych do obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych – w razie niewypracowania pensum nauczycielskiego z powodu wcześniejszego kończenia zajęć szkolnych – jest nieprawidłowa. (…)

(cała odp. prawnika – B. Soczyńskiego w: PO nr 12, str. 9)

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela, który przebywał na zasiłku dla bezrobotnych

Przewodniczący KM NSZZ „S”: Nauczycielka była zatrudniona w gimnazjum od dnia 1 września 1989 r. do 31 sierpnia 2012 r. Następnie w okresie od 1 września 2012 r. do (…) września 2013 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim oraz zasiłku dla bezrobotnych, a od (…) września 2013 r. do czasu obecnego jest zatrudniona w szkole podstawowej. W miesiącu sierpniu 2013 r., tj. w okresie przebywania na zasiłku dla bezrobotnych minął nauczycielce okres 30 lat pracy, wymagany do przyznania nagrody jubileuszowej.

Dyrektor szkoły podstawowej kwestionuje prawo nauczycielki do nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy, wyrażając pogląd, że okres 30 lat pracy, wymagany do nagrody jubileuszowej minął nauczycielce w okresie, kiedy przebywała na zasiłku dla bezrobotnych, w związku z czym szkoła podstawowa nie jest zobowiązana do przyznania tej nagrody.

Czy stanowisko dyrektora szkoły podstawowej jest słuszne?

Czy nauczycielka powinna otrzymać w szkole podstawowej nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy?

Ze stanowiskiem dyrektora szkoły podstawowej nie można się zgodzić. (…)

(cała odp. prawnika – B. Soczyńskiego w: PO nr 12, str. 10)

Środki czystości w szkole

Tadeusz G.: Czy dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić pracownikom ręczniki, mydło, herbatę, wodę mineralną? Jeśli tak, to na jakich zasadach?

(…)

(odp. prawnika – T. Gryczana w: PO nr 12, str. 11)

W sprawie zwolnienia nauczycieli z pracy lub zmniejszenia im wymiaru zatrudnienia

Przewodniczący MOZ NSZZ „S”: Organ prowadzący zaproponował dyrekcji szkoły zorganizowanie czterech oddziałów klas pierwszych oraz odpowiednie zmniejszenie ilości etatów nauczycieli (obniżka etatów lub zwolnienie z pracy), podczas, gdy w wyniku rekrutacji do szkoły przyjętych zostało 110 uczniów. Ośmioro dzieci zgłoszonych do szkoły jednocześnie zgłoszono do przedszkoli, w ten sposób rezerwując sobie miejsce w przypadku, gdyby uzyskali zgodę na odroczenie dziecka od obowiązku szkolnego. Aktualnie do szkoły nie wpłynęły wnioski rodziców z prośbą o odroczenie. Organ prowadzący uznaje zgłoszenia dzieci do przedszkola, a nie do szkoły. W szkole nie występuje sytuacja zmniejszenia liczby oddziałów, nawet przy czterech oddziałach klas pierwszych.

Czy w takiej sytuacji są podstawy prawne do zwolnienia nauczycieli z pracy lub zmniejszenia im wymiaru zatrudnienia?

(…)

(odp. prawnika – T. Gryczana w: PO nr 12, str. 12)

Akty prawne: Nowe ustawy i rozporządzenia

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 378)

* Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity) (Dz. U. z 2014 r. poz. 382)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach(tekst jednolity) (Dz. U. z 2014 r. poz. 392)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (tekst jednolity) (Dz. U. z 2014 r. poz. 395)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (tekst jednolity) (Dz. U. z 2014 r. poz. 414)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jednolity) (Dz. U. 2014 poz. 416)

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (tekst jednolity) (Dz. U. z 2014 r. poz. 422)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (tekst jednolity) (Dz. U. z 2014 r. poz. 454)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (tekst jednolity) (Dz. U. z 2014 r. poz. 468)

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 473)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r. poz. 478)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. z 2014 r. poz. 497)

wybrała Barbara Ellwart

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 7 marca 2014 r. poz. 290)

Art.1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(…)

(cała ustawa w: PO nr 12, str. 12)

 

 

 

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.