Przegląd Oświatowy nr 6

Email Drukuj PDF

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Poczta do prawnika. Udział nauczyciela w egzaminach końcowych i w części pisemnej próbnej matury
Maria K.: Nauczyciele dowiedzieli się, że w czasie swoich okienek mają wchodzić do klas i nadzorować pisanie próbnej matury. Robili to zgodnie z wywieszonym harmonogramem.
Które czynności egzaminacyjne nauczyciel ma obowiązek wykonywać w ramach pensum nauczycielskiego, a które w ramach „ do 40 godzin tygodniowo”?

Czy nadzorowanie pisania próbnej matury powinno odbywać się w ramach czasu pracy nauczyciela przeznaczonego na zajęcia statutowe (do 40 godzin tygodniowo – w przypadku nauczyciela pełnozatrudnionego),
czy w ramach zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (art. 42 ust. 2b pkt 1 Karty Nauczyciela), co oznaczałoby, że wykonywanie czynności związanych z próbnym egzaminem odbywa się w ramach obowiązującego nauczyciela pensum?
Wówczas, gdy odbywa się podczas „okienka”, to czynności te przekroczą obowiązujący nauczyciela wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych i nauczyciel uprawniony będzie do wynagrodzenia za zrealizowane w ramach tych czynności godziny, jak za godziny ponadwymiarowe (art. 9c ust. 12 ustawy o systemie oświaty).
(…)
(odp. prawnika – mec. B. Soczyńskiego w: PO nr 6, str. 9)

 

W sprawie przywrócenia do pracy

Halina D.: Jestem nauczycielem dyplomowanym , zatrudnionym na podstawie mianowania na czas nieokreślony, z 33-letnim stażem pracy. Mam 54 lata. W roku szkolnym 2012/2013 zostałam zwolniona z pracy na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.), z powodu zmian organizacyjnych, dotyczących likwidacji świetlicy. Sprawę skierowałam na drogę sądową i wyrokiem z dnia 28 września 2013 r. Sądu Rejonowego, a następnie Sądu Okręgowego zostałam przywrócona do pracy na dotychczasowych warunkach (przed zwolnieniem pracowałam jako nauczyciel klas I-III). Mimo prawomocnego wyroku I i II instancji dyrektor szkoły nie zatrudnił mnie na stanowisku nauczyciela klas I-III, do czego obligował go wyrok, tłumacząc swoje postępowanie niemożnością jego wykonania w trakcie roku szkolnego.

Pozostali nauczyciele mają pełne etaty oraz godziny ponadwymiarowe.

Czy dyrektor szkoły postępuje zgodnie z przepisami, czy powinien przywrócić mnie do pracy?

(…)

(odp. prawnika – T. Gryczana w: PO nr 6, str. 10)

Akty prawne. Nowe ustawy i rozporządzenia

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (tekst jednolity) (Dz. U. z 2013 r. poz. 1379)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 1380)

* Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1387)

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1413)

* Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2013 r. poz. 1421)

* Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity) (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440)

* Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity) (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442)

* Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity) (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456)

* Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity) (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)

* Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1447)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1484)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1494)

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1505)

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1520)

* Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. sygn. akt K 27/13 (dot. ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych) (Dz. U. z 2013 r. 1557)

* Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1563)

* Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1571)

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2013 r. poz. 1581)

* Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1609)

* Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1635)

* Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1639)

* Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (dot. także Karty Nauczyciela) (Dz. U. z 2013 r. poz. 1645)

* Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1646)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1654)

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1661)

* Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2013 r. poz. 1671)

* Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1717)

* Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1734)

wybrała Barbara Ellwart

Akty prawne. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 29 października 2013 r. poz. 1257)

Na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

(…)

(całe rozporządzenie w: PO nr 6, str. 12)

 

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.