Przegląd oświatowy 7/2016

Email Drukuj PDF

Poczta do prawnika: Awans zawodowy i zaległy urlop.

Kazimierz G. przewodniczący KM POiW NSZZ „S”: Od 1 września 2012 roku nauczycielka jest w trakcie stażu związanego z awansem na stopień nauczyciela mianowanego (który powinien trwać 2 lata i 9 miesięcy, a więc do 31 maja 2015 r.). (…)

W trakcie trwania tego stażu nauczycielka wykorzystała urlopy:

od 21.06.2013 r. do 2.08.2013 r. – urlop zdrowotny (byłam wówczas w ciąży);

od 3.08.2013 r. do 20.12.2013 r. – urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni;

od 21.12.2013 r. do 31.01.2014 r. – dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze 6 tygodni;

od 1.02.2014 r. do 15.03.2014 r. – zaległy urlop wypoczynkowy.

W świetle przepisów okres stażu przedłuża jej się o czas nieobecności w pracy i tu moje pytanie : Czy zaległy urlop wypoczynkowy również przedłuża nauczycielce okres awansu?

Obliczyłem, że jeżeli nie przedłuża jej tego okresu, to po zsumowaniu nieobecności z powodu zwolnienia chorobowego i urlopów macierzyński (225 dni) – staż zakończył się 11 stycznia 2016 r.

Jeżeli zaległy urlop wypoczynkowy przedłuża czas awansu to do zakończenia stażu zostały jej 43 dni (do 23 lutego tego roku).

Czy te obliczenia są poprawne?

Czy ust. 5 w art. 9d, w brzmieniu nadanym Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 16 marca 2015 r.) jest nadal aktualny?

(…)

(odp. prawnika B. Soczyńskiego w: PO nr 7, str. 10 i 11)

Rozpoczęcie stażu po urlopach.

Przewodniczący KM POiW NSZZ „Solidarność”: Nauczyciel był do 4 sierpnia 2015 r. na urlopie rodzicielskim i bezpośrednio po nim – na uzupełniającym. Do 23 listopada 2015 r. przebywał na urlopie uzupełniającym.

Wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z całą dokumentacją został złożony z końcem sierpnia.

Czy możliwe jest rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego od 1 września 2015 r., jeśli nauczyciel do 23 listopada 2015 r. przebywał na urlopie uzupełniającym?

Czy nauczyciel mógł rozpocząć staż z dniem 1 września ?

(…)

(odp. prawnika B. Soczyńskiego w: PO nr 7, str. 11)

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Prawnik informuje

Przedłużenie przerwy w odbywaniu stażu na określony stopień awansu zawodowego nauczyciela z powodu urlopów rodzicielskich

Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357) zostały wprowadzone m.in. zmiany w art. 9d Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, ze zm.), dotyczące przedłużenia stażu pracy na określony stopień awansu zawodowego w razie nieobecności nauczyciela w pracy z innych przyczyn niż urlop wypoczynkowy oraz zasady ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze, w razie przekroczenia terminów ustalonych do jego przedłużenia.

Wprowadzone zmiany przewidują możliwość przedłużenia stażu do jednego roku i 6 miesięcy w razie czasowej nieobecności nauczyciela w pracy z przyczyn dotychczasowych, łącznie z urlopami z tytułu rodzicielstwa, tj. w krótkim ujęciu z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem rodzicielskim oraz urlopem ojcowskim.

Nastąpiło to przez zmianę ust. 5 w art. 9d Karty Nauczyciela i dodanie w nim zwrotu „i urlopy, o których mowa w ust. 5a” – jednocześnie dodanym w art. 9d Karty Nauczyciela.

W dodanym ustępie 5a powtarza się dotychczasowe przyczyny przedłużenia stażu, określone w ust. 5, i dodano tam przyczyny z tytułu urlopów rodzicielskich, wymienionych wyżej, pozwalających na przedłużenie stażu, jeżeli łączny okres nieobecności nauczyciela w pracy nie jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy.

Z uwagi na to, że zarówno zmieniony ust. 5, jak i dodany ust. 5a w art. 9d Karty Nauczyciela zostały sformułowane w sposób dość niejasny i zagmatwany dla właściwej ich interpretacji oraz wyciągnięcia wniosków co do ich stosowania, należy najpierw przedstawić (…)

(opinia prawnika B. Soczyńskiego w: PO nr 7, str. 9 i 10)

Urlop wypoczynkowy po urlopie zdrowotnym

Przewodniczący RSOiW NSZZ „Solidarność”: Jestem nauczycielką dyplomowaną w placówce nieferyjnej. Mam umowę na czas nieokreślony. W styczniu 2015 roku wykorzystałam 5 dni urlopu wypoczynkowego. Cały marzec 2015 r. przebywałam na zwolnieniu. Była to opieka nad ciężko chorym dzieckiem. Od kwietnia do (…) września 2015 r. przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Od września 2015 r. do końca września 2016 r. przebywam na urlopie dla poratowania zdrowia. (…)

Pytanie moje dotyczy sposobu rozliczenia ze mną przez pracodawcę urlopów wypoczynkowych.

Podczas trwania pierwszego urlopu wypoczynkowego przebywałam na zwolnieniu lekarskim, drugi urlop wypoczynkowy będzie podczas mojego przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia.

Który urlop mi się należy?

Czy będzie, lub będą, oddane mi zaraz po urlopie dla poratowania zdrowia?

Czy należy mi się jakiś ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Obawiam się również sytuacji, w której oddane zostaną mi 2 urlopy wypoczynkowe i nie wiem, czy nie przekroczy to wówczas 2 lat mojej nieobecności w pracy.

(…)

(odp. prawnika B. Soczyńskiego w: PO nr 7, str. 12)

Akty prawne. Nowe ustawy i rozporządzenia.

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów (Dz. U. z 2016 r. poz. 74)

* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 137)

* Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 157)

* Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 176)

* Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 186)

* Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 187)

* Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 188)

* Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)

* Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 205)

wybrała Barbara Ellwart

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.