Przegląd oświatowy 3/2016

Email Drukuj PDF

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Poczta do prawnika

Rozkład zajęć nauczycieli wychowawców w systemie równoważonego czasu pracy.

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Moje pytania dotyczą nauczycieli-wychowawców zatrudnionych w szkole przyszpitalnej.

1. Czy nauczyciel wychowawca zatrudniony w szkole przyszpitalnej w zespole pozalekcyjnym (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej: Dz. U. z 2013 r., poz. 380) może mieć ustalony w Regulaminie Pracy roczny okres rozliczeniowy w brzmieniu:

„(…) Okres rozliczeniowy jest zgodny z arkuszem organizacyjnym na dany rok szkolny,

(...) nauczyciele pracują w ramach równoważonej normy czasu pracy, rozliczanej w okresie roku szkolnego na podstawie miesięcznych planów zajęć. (...)”.

2. Czy (w związku z sytuacją przedstawioną w pierwszym pytaniu) dyrektor może nie wypłacać nauczycielom-wychowawcom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, zgodnie z art. 35 ustawy Karty Nauczyciela w rozliczeniu miesięcznym?

(…)

(odp. prawnika Bogumiła Soczyńskiego w: PO nr 3, str. 9)

Rozliczanie czasu pracy na zajęcia opiekuńcze i wychowawcze

Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Pytania nauczycieli, których reprezentuję, dotyczą sposobu rozliczania czasu pracy przeznaczonego na zajęcia opiekuńcze i wychowawcze (art. 42 ust. 2 i ust. 3 Karty Nauczyciela).

1. Czy można część tych godzin realizować – w ramach tak zwanych godzin karcianych – poza budynkiem szkolnym, np. gdy grupa uczniów-wolontariuszy pod opieką nauczyciela zbiera żywność i przekazuje ją potrzebującym rodzinom?

2. Czy żądanie od nauczycieli cotygodniowych godzinnych dyżurów dla rodziców nie narusza wyżej wspomnianej ustawy?

3. Czy można żądać od nauczycieli i pracowników obsługi przyjścia do pracy (bez wynagrodzenia lub dnia wolnego) w niedzielę, np. na piknik rodzinny?

(odp. prawnika Bogumiła Soczyńskiego w: PO nr 3, str. 10)

Akty prawne:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1903)

(całe rozporządzenie w: PO nr 3, s. 10)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1896)

(całe rozporządzenie w: PO nr 3, s. 10)

Nowe ustawy i rozporządzenia

* Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1707)

* Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

(tekst jednolity) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków realizacji Rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą „Studia dla wybitnych”

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1715)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 2015 r. poz. 1737)

* Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1766)

* Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1770)

* Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt U 6/13 (dot. m.in. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1796)

* Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt SK 9/14 (dot. m.in. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1808)

* Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. z 2015 r. poz. 1809)

* Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1814)

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu „Diamentowy Grant” (Dz. U. z 2015 r. poz. 1818)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (Dz. U. z 2015 r. 1827)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 2015 r. 1831)

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1833)

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2015 r. poz. 1842)

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. z 2015 r. 1862)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1872)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1873)

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 1878)

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoływania tych członków (Dz. U. z 2015 r. poz. 1879)

* Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881)

* Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1886)

* Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1896)

* Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1903)

* Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 2015 r. poz. 1932)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942)

wybrała Barbara Ellwart

Bibliografia tekstów prawnych drukowanych w „Przeglądzie Oświatowym” od 1 września do 31 grudnia 2015 roku

Nr „PO” Data wydania Tytuł

13 (513) 1.09.2015 r. * Przeniesienie nauczycielki szkoły podstawowej do pracy w oddziale przedszkolnym (poczta do prawnika)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (akty prawne)

* Bibliografia tekstów prawnych drukowanych w „Przeglądzie Oświatowym” od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.

14 (514) 15.09.2015 r. * Rekompensata za utratę możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę (ze wzorem wniosku) (prawnik informuje)

* Dzień wolny lub dodatkowe wynagrodzenie za pracę w sobotę, niedzielę, ferie lub święta (poczta do prawnika)

* W sprawie świadczeń kompensacyjnych i emerytury pomostowej (poczta do prawnika)

15 (515) 1.10.2015 r. * Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący ustawy o związkach zawodowych (akty prawne)

* Krótkie omówienie Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r. sygn. akt K1/13 (prawnik informuje)

* Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” do powyższego wyroku

* Tygodniowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów (poczta do prawnika)

* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

16 (516) 15.10.2015 r. * W sprawie przywrócenia do pracy (poczta do prawnika)

* Urlop zdrowotny (poczta do prawnika)

* Odprawa emerytalna (poczta do prawnika)

* Emerytura (poczta do prawnika)

* Urlop zdrowotny czy stan nieczynny (poczta do prawnika)

* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

17 (517) 1.11.2015 r. * Kolejne zatrudnienie na czas określony (poczta do prawnika)

* Pojęcie godziny karcianej (poczta do prawnika)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez organy administracji rządowej (z załącznikiem) (akty prawne)

* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

18 (518) 15.11.2015 r. * Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi (poczta do prawnika)

* W sprawie przejścia na emeryturę (poczta do prawnika)

* Ocena pracy nauczyciela (poczta do prawnika)

* Dodatek motywacyjny (prawnik informuje)

* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

19 (519) 1.12.2015 r. * Odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego w szkole (poczta do prawnika)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (akty prawne)

* Zmuszanie do pracy w sobotę (poczta do prawnika)

* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

20 (520) 15.12.2015 r. * Dodatek motywacyjny jako składnik wynagrodzenia nauczyciela oddelegowanego do pracy w związku zawodowym (prawnik informuje)

* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

* Dodatek za warunki pracy dla nauczyciela klasy integracyjnej (poczta do prawnika)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (akty prawne)

oprac. Barbara Ellwart

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.