Przegląd oświatowy 2/2016

środa, 13 stycznia 2016 20:03 AnPieg
Drukuj

„Przegląd Prawny” Opinia KSOiW NSZZ „S” wysłana do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP

Opinia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 grudnia 2015 r.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje większość zmian w projektowanej ustawie. Przede wszystkim na aprobatę zasługuje przywrócenie obowiązku szkolnego dziecka od 7 roku życia przy przyjęciu w art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu nadanym w projekcie ustawy zmieniającej, że wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 7 lat. Podobnie pozytywnie opiniujemy związane z tym:

– prawo dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego;

– obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego przez dziecko w wieku 6 lat;

– prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej od 6 roku życia na wniosek rodziców przy spełnieniu warunków wskazanych w projektowanej ustawie.

Za powyższymi rozwiązaniami opowiada się też większość środowiska nauczycielskiego, a także w większości opinia publiczna wyrażana w wielu sondażach, ostatnio również w debacie publicznej prowadzonej przy udziale przedstawicieli nauk

i środowisk pedagogicznych oraz rodziców w Telewizji Polskiej w dniu 16 grudnia 2015 r., w wyniku której ponad 73 proc. uczestników i słuchaczy telewizyjnych wypowiedziało się za projektowanymi w tym zakresie zmianami.

Zdaniem KSOiW NSZZ „Solidarność” wątpliwości mogą się pojawić jedynie co do (…)

(cała opinia w: PO nr 2, str. 9, 10 i 11)

Stanowisko Rady SKOiW NSZZ „S” wysłane w 2013 r. do MEN i Sejmowej KENiM

Stanowisko Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych szkoły podstawowej

Kraków, 21 lutego 2013 r.

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zwraca się o podjęcie działań, w tym legislacyjnych, celem uregulowania podstaw prawnych funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz uregulowania statusu prawnego nauczycieli zatrudnionych w tych oddziałach.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, pomimo, że funkcjonują od wielu lat, nie znajdują oparcia prawnego i organizacyjnego. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o systemie oświaty struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I-VI. Nie ma w tym przepisie, ani w jakimkolwiek innym, regulacji prawnej stanowiącej, że struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje także oddziały przedszkolne. Nie są też przewidziane oddziały przedszkolne w statucie szkół podstawowych, o których mowa w art.. 60 ust. 1 uoso, ani w ramowym statucie szkoły podstawowej.

W myśl art. 2 pkt 2 lit. a uoso oddziały przedszkolne w szkole podstawowej nie mieszczą się również w systemie oświaty. Według tego przepisu szkoły podstawowe mogą być specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego. Nie wymienia się tu szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi. Znajduje to potwierdzenie w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej, zamieszczonej na jego stronie internetowej, że oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i, w świetle art. 61 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej (klas) szkoły podstawowej.

Status prawny oddziału przedszkolnego nie został jednak wyjaśniony we wspomnianej wyżej opinii MEN, (…)

(całe stanowisko w: PO nr 2, str. 11 i 12)

Akty prawne: Nowe ustawy i rozporządzenia

* Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1359)

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 1381)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385)

* Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)

* Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412)

* Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2015 r. o sprostowaniu błędów (dot. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1442)

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2015 r. poz. 1443)

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1452)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1461)

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1462)

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1467)

* Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485)

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1495)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1497)

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2015 r. poz. 1499)

* Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1506)

* Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity) (Dz. U. z2015 r. poz. 1515)

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1517)

* Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (tekst jednolity) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1583)

* Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1600)

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1612)

* Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1629)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1667)

* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (tekst jednolity) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1668)

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. z 2015 r. 1693)

wybrała Barbara Ellwart