Przegląd oświatowy 2/2016

Email Drukuj PDF

„Przegląd Prawny” Opinia KSOiW NSZZ „S” wysłana do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP

Opinia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 grudnia 2015 r.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje większość zmian w projektowanej ustawie. Przede wszystkim na aprobatę zasługuje przywrócenie obowiązku szkolnego dziecka od 7 roku życia przy przyjęciu w art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu nadanym w projekcie ustawy zmieniającej, że wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 7 lat. Podobnie pozytywnie opiniujemy związane z tym:

– prawo dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego;

– obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego przez dziecko w wieku 6 lat;

– prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej od 6 roku życia na wniosek rodziców przy spełnieniu warunków wskazanych w projektowanej ustawie.

Za powyższymi rozwiązaniami opowiada się też większość środowiska nauczycielskiego, a także w większości opinia publiczna wyrażana w wielu sondażach, ostatnio również w debacie publicznej prowadzonej przy udziale przedstawicieli nauk

i środowisk pedagogicznych oraz rodziców w Telewizji Polskiej w dniu 16 grudnia 2015 r., w wyniku której ponad 73 proc. uczestników i słuchaczy telewizyjnych wypowiedziało się za projektowanymi w tym zakresie zmianami.

Zdaniem KSOiW NSZZ „Solidarność” wątpliwości mogą się pojawić jedynie co do (…)

(cała opinia w: PO nr 2, str. 9, 10 i 11)

Stanowisko Rady SKOiW NSZZ „S” wysłane w 2013 r. do MEN i Sejmowej KENiM

Stanowisko Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych szkoły podstawowej

Kraków, 21 lutego 2013 r.

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zwraca się o podjęcie działań, w tym legislacyjnych, celem uregulowania podstaw prawnych funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz uregulowania statusu prawnego nauczycieli zatrudnionych w tych oddziałach.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, pomimo, że funkcjonują od wielu lat, nie znajdują oparcia prawnego i organizacyjnego. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o systemie oświaty struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I-VI. Nie ma w tym przepisie, ani w jakimkolwiek innym, regulacji prawnej stanowiącej, że struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje także oddziały przedszkolne. Nie są też przewidziane oddziały przedszkolne w statucie szkół podstawowych, o których mowa w art.. 60 ust. 1 uoso, ani w ramowym statucie szkoły podstawowej.

W myśl art. 2 pkt 2 lit. a uoso oddziały przedszkolne w szkole podstawowej nie mieszczą się również w systemie oświaty. Według tego przepisu szkoły podstawowe mogą być specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego. Nie wymienia się tu szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi. Znajduje to potwierdzenie w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej, zamieszczonej na jego stronie internetowej, że oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i, w świetle art. 61 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej (klas) szkoły podstawowej.

Status prawny oddziału przedszkolnego nie został jednak wyjaśniony we wspomnianej wyżej opinii MEN, (…)

(całe stanowisko w: PO nr 2, str. 11 i 12)

Akty prawne: Nowe ustawy i rozporządzenia

* Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1359)

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 1381)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385)

* Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)

* Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412)

* Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2015 r. o sprostowaniu błędów (dot. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1442)

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2015 r. poz. 1443)

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1452)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1461)

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1462)

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1467)

* Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485)

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1495)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1497)

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2015 r. poz. 1499)

* Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1506)

* Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity) (Dz. U. z2015 r. poz. 1515)

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1517)

* Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (tekst jednolity) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1583)

* Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1600)

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1612)

* Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1629)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1667)

* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (tekst jednolity) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1668)

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. z 2015 r. 1693)

wybrała Barbara Ellwart

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.