Przegląd oświatowy 1/2016

Email Drukuj PDF

Nasze rozmowy: Nowe zadania przed Krajową Sekcją Oświaty

Zmienił się rząd. Szefem Ministerstwa Edukacji Narodowej została Anna Zalewska, która zapowiada wiele zmian w oświacie.

O stanowisku Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wobec nowej sytuacji i proponowanych zmian z przewodniczącym KSOiW NSZZ „Solidarność” Ryszardem Proksą rozmawia Barbara Ellwart.

– Odbyło się pierwsze spotkanie Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania „Solidarność” z panią minister Anną Zalewską. W jakiej atmosferze ono przebiegło? Jakie po tym spotkaniu są rokowania na przyszłość?

– Spotkanie miało w pewnym stopniu charakter kurtuazyjny. Chcieliśmy poznać panią minister i jej najbliższe plany. (…)

– Które zmiany minister Anna Zalewska uznaje za najważniejsze i jak ocenia Pan Przewodniczący te zapowiedzi?

– (…)

– Jakie decyzje zapowiada pani minister w sprawie godzin karcianych?

– (…)

– Proszę skomentować zapowiedź, że sześciolatki nie będą objęte obowiązkiem szkolnym.

– (…)

– Jakie stanowisko przyjęła Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wobec propozycji likwidacji gimnazjów?

– (…)

(tekst całej rozmowy w PO nr 1,

Poczta do prawnika. Dzień wolny za pracę w święto.

Przewodniczący OM POiW NSZZ „Solidarność”: Zgodnie z art.42c ust. 4 Karty Nauczyciela, ,, za pracę w święto, przypadające poza 2 dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, ze 100% dodatkiem”.

Czy w myśl tego zapisu nauczycielowi-wychowawcy należy planować 2, czy 3 dni wolne w tygodniu, w którym przypada święto, np. w tym roku 11 listopada?

Czy jest to dodatkowy dzień wolny dla wychowawcy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych?

Czy w tym tygodniu, w którym przypada święto (3 dzień wolny), pomniejsza się pensum o 4,8 (pensum tygodniowe 24 godziny)?

(…)

(odp. prawnika B. Soczyńskiego w: PO nr 1, str. 11)

Nagroda jubileuszowa: Krystyna C.: Pracuję zawodowo ponad 44 lata. W szkolnictwie , w charakterze nauczyciela, pracuję prawie 20 lat. Nauczyciele są ciągle informowani, że są pracownikami samorządowymi bo podlegają poprzez dyrektora szkoły prezydentowi miasta. Proszę więc o informację, czy jako pracownik samorządowy będę mogła ubiegać się o nagrodę jubileuszową, podlegając w tym przypadku Kodeksowi pracy.

Jaka jest najwyższa nagroda jubileuszowa zgodnie z Kartą Nauczyciela?

(…)

(odp. prawnika B. Soczyńskiego w: PO nr 1, str. 11)

Dni wolne od zajęć edukacyjnych i dni wolne od pracy w roku szkolnym 2015/2016

Maria W., przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: W naszej szkole został sporządzony wykaz dyżurów nauczycieli w świetlicy szkolnej – w dni wolne od zajęć edukacyjnych.

1. Czy nauczyciele muszą pełnić te dyżury w czasie ferii zimowych i w czasie przerwy świątecznej?

2. Czy dni wolne od zajęć edukacyjnych to jest coś innego niż dzień wolny od pracy?

W związku z Pani pismem w sprawie dyżurów w świetlicy szkolnej przedkładam poniższe wyjaśnienia.

Na pytanie, czy dni wolne od zajęć edukacyjnych to jest coś innego niż dzień wolny od pracy, należy odpowiedzieć, że (…)

(cały art. prawnika B. Soczyńskiego w: PO nr 1, str. 9 i 10)

Akty prawne: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.

(Dz. U. z dnia 14 września 2015 r. poz. 1385)

(…)

(całe rozporządzenie w: PO nr 1, str. 10)

Nowe ustawy i rozporządzenia

* Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity) (DZ. U. z 2015 r. poz. 1242)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1247)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1248)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1250)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1251)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1252)

* Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1256)

* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1258)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264)

* Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1268)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (tekst jednolity) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1281)

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuowaniu przez niego studiów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1284)

* Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286)

* Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1296)

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1301)

* Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1302)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (tekst jednolity) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1305)

* Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1310)

* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1330)

* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1353)

* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1354)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1356)

wybrała Barbara Ellwart

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DO DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele publicznych szkół,

zbliża się okres przerwy świątecznej. Wielu z Rodziców uczniów – szczególnie uczniów klas młodszych – zastanawia się już dzisiaj, w jaki sposób zapewnić opiekę w te przedświąteczne dni.

(…)

(cały List w: PO nr 1, str. 10)

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.