Sprawozdanie z Konferencji ETUCE Krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Ryga 2017.

poniedziałek, 02 października 2017 09:06 AnPieg Współpraca Zagraniczna
Drukuj

W dniach 27-29 września 2017 r. w Rydze odbyła się konferencja Europejskiego Komitetu Nauczycielskich Związków Zawodowych Krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” reprezentowali:

 

- Ryszard Proksa – przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,

- Bogusław Dołęga – przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,

- Leszek Koszałka – przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,

- Tomasz Gryczan – przedstawiciel międzynarodowy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Podczas pierwszych dwóch dni konferencji odbyło się łącznie sześć sesji tematycznych w przedmiocie:

1. stosunków bilateralnych i multilateralnych związków zawodowych,

2. edukacji jako narzędzia integracji i włączenia społecznego uchodźców,

3. przeciwdziałania przemocy w szkole,

4. statusu nauczyciela w obrębie naboru do zawodu oraz utrzymania miejsca pracy,

5. wzmacniania nauczycielskich związków zawodowych poprzez pozyskiwanie nowych członków.

W trakcie debaty Tomasz Gryczan przedstawił szczegółowo problem stosowania umów terminowych w polskiej oświacie. Delegaci łotewskiej konferencji dowiedzieli się m.in., że przepisy obowiązujące w Polce nie przewidują względem nauczycieli żadnych limitów w zakresie ilości i długości trwania umów na czas określony. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraziła ponadto dezaprobatę dla angażowania w dyskusję nad warunkami pracy i płacy w systemie edukacji organizacji pozarządowych, jako instytucji niemających przymiotu reprezentatywności w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych.

Ostatniego dnia spotkania w Rydze prof. Howard Stevenson z Uniwersytetu w Nottingham zaprezentował badania nad wpływem kryzysu rynku finansowego z 2008 r. na malejące w Europie nakłady na szkolnictwo. Ekspert ten podkreślił, iż w wielu krajach Unii Europejskiej dostrzegalna jest tendencja niwelowania skutków zapaści gospodarczej kosztem zmniejszania środków budżetowych przeznaczonych na edukację. To z kolei wpływa na budowanie potencjału szkół prywatnych i utrwalenie istniejących nierówności społecznych.

W ramach kolejnej sesji Ekaterina Efimenko z ETUCE przedstawiła wybrane programy Komisji Europejskiej na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na okres 2014–2020 oraz została przyjęta deklaracja końcowa konferencji w Rydze. W ramach tego uzgodnienia uczestnicy dyskusji zobowiązali się w szczególności do wywierania presji na rządy poszczególnych krajów członkowskich w celu zwiększenia nakładów na edukację powyżej progu 6% PKB. Delegaci w podsumowaniu dyskusji uznali, że ze względu na specyfikę geopolityczną regionu Europy Środkowo-Wschodniej spotkania takie jak to na Łotwie powinny mieć charakter cykliczny.

Ryszard Proksa

Tomasz Gryczan

Poprawiony: piątek, 20 października 2017 12:25