Uchwała nr 8/2010 Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie zadań Sekcji w kadencji 2010 - 2014 z dnia 22 maja 2010 roku

Drukuj
User Rating: / 0
PoorBest 

Siła każdej organizacji wyraża się programem, działalnością, a także liczebnością jej członków. Musimy wdrażać inicjatywy, które zwiększą liczebność i przyciągną do Związku nowych członków - pracowników oświaty.

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”
zobowiązuje Radę Sekcji Krajowej i zwraca się do Sekcji Regionalnych wchodzących w jej skład oraz do Komisji Zakładowych (Międzyzakładowych),
do podejmowania następujących zadań w kadencji 2010-2014:

 

 1. Monitorowanie i szukanie sposobów przeciwdziałania problemom:

  1. bezrobocia wśród pracowników oświaty – w tym nieuzasadnionego zwalniania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,

  2. planom radykalnej zmiany Karty Nauczyciela, projektom radykalnych zmian statusu zawodowego nauczycieli,

  3. wprowadzania pozornych oszczędności, jakimi są między innymi dodatkowe godziny (niepłatne), które muszą realizować nauczyciele (brak jest warunków do ich realizacji - dodatkowych pomieszczeń, brak zainteresowania uczniów, którzy i tak mają bardzo wypełnione plany zajęć, itd.),

  4. bezzasadnej prywatyzacji szkół, ich zamykania, przenoszenia i łączenia szkół
   i placówek oświatowych,

  5. zbyt częstego powierzania stanowisk dyrektorom szkół bez konkursu,

  6. zwiększania liczby uczniów w danym oddziale szkolnym lub przedszkolnym przez wprowadzenie jednolitych standardów liczebności uczniów we wszystkich typach szkół (w programie Sekcji Krajowej górne progi uczniów w klasach to 22, w szkole podstawowej, 24 w gimnazjach i 26 w szkole ponadgimnazjalnej),

  7. braku należytego przygotowania procesu wdrażania obowiązku szkolnego od szóstego roku życia,

  8. lekceważenia prawa do zapewnienia opieki przedszkolnej dla dzieci sześciu
   i pięcioletnich,

  9. łamania zasad dialogu społecznego związanych z negocjowaniem regulaminów wynagrodzeń nauczycieli oraz odchodzenia od opiniowania projektów organizacji szkół.

 2. Szukanie partnerów do realizacji bieżących celów oświatowych, współdziałania z różnymi partnerami społecznymi wokół spraw związanych z oświatą (w tym między innymi
  z samorządami terytorialnymi).

 3. Aktywne działania na forum międzynarodowym – przede wszystkim przez konstruktywne kontakty ze związkami zawodowymi.

 4. Działania na forum NSZZ „Solidarność” na rzecz opracowania i podpisania umowy społecznej wyznaczającej perspektywę funkcjonowania i rozwoju oświaty w dłuższej perspektywie czasowej.

 5. Podejmowanie działań organizacyjnych:

  1. zwiększenie różnorodności oferty (w tym kulturalno-rekreacyjnej), dla obecnych
   i potencjalnych członków związku,

  2. skuteczne rozwiązywanie spraw zbiorowych, ale i indywidualnych problemów członków „S” oświatowej,

  3. zwiększenie oferty związkowej dla pracowników administracji i obsługi,

  4. zwracanie uwagi na sytuację nauczycieli przechodzących na emerytury, w tym
   na wysokość świadczeń emerytalno - rentowych na poziomie gwarantującym właściwe warunki życia, likwidację tzw. starych portfeli, stałe monitorowanie realizacji art. 53 Karty Nauczyciela, gwarantującego 5% odpis na fundusz socjalny nauczycieli-emerytów, a także zwiększenie oferty dla tej grupy członków NSZZ „Solidarność” – tworzenia Kół przy danej KZ (KM),

  5. rozwijanie oferty szkoleniowej służącej profesjonalizacji negocjacji z organami prowadzącymi, w tym korzystanie ze szkoleń – między innymi z oferty Instytutu Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność” i jego filii regionalnych,

  6. wzmocnienie kontaktów z Sekcjami Regionalnymi, a w tym: zorganizowanie przez daną Sekcję Regionalną minimum raz w kadencji zebrań z udziałem przedstawicieli Prezydium Sekcji Krajowej,

  7. dbałość o związkowy charakter NSZZ „Solidarność”, a także zachowanie równowagi w działalności związkowej między historią a teraźniejszością.

  8. eksponowanie na związkowych tablicach informacyjnych w szkołach materiałów informacyjnych Sekcji (biuletynów, „Listów do Pracowników Oświaty”, itd.)
   oraz prenumerowania „Przeglądu Oświatowego”,

  9. utworzenie sieci szybkiego przepływu informacyjnego drogą elektroniczną (także bezpośrednio między KZ(KM) a Sekcją),

  10. utrzymywanie stałej współpracy z Państwową Inspekcją Pracy oraz wspieranie działalności Społecznych Inspektorów Pracy,

  11. korzystanie ze związkowej obsługi prawnej i eksperckiej (m. in. w sprawie zawierania regulaminów wynagradzania, obrony pracowników oświaty przed mobbingiem
   i narastającą agresją uczniów),

  12. tworzenie zespołów eksperckich np. w sprawach płacowych, awansu zawodowego
   i warunków pracy nauczycieli, kształcenia zawodowego, szkolnictwa specjalnego, artystycznego, itd.

  13. organizowanie ogólnokrajowych, regionalnych i lokalnych konferencji tematycznych np. w sprawie: przeciwdziałania pojawiającemu się zjawisku mobbingu wobec pracowników szkół i placówek oświatowych,

  14. utrzymywanie merytorycznych kontaktów ze środkami społecznego przekazu – włączając struktury regionalne, monitorując przekaz medialny na temat spraw oświatowych, tworząc filię prasową Sekcji w Warszawie.

 

Trudna sytuacja oświaty wymaga od członków „Solidarności” szczególniej aktywności, uwagi i pomocy w monitorowaniu i przeciwdziałaniu działaniom, które szkodzą polskiej szkole, zasadzie dialogu i które uderzają w nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wymaga także solidarności oraz wspierania inicjatyw organizowanych przez inne struktury
naszego Związku.

 

Teresa Misiuk

Przewodniczący WZD SKOiW NSZZ „Solidarność”