Informacja z prac grup roboczych do spraw czasu i warunków pracy nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli z 15. marca 2017 r.

Email Drukuj PDF

Zmiany: 18.03.2017r.- dodano prezentacje.

W gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyły się dwa robocze, następujące po sobie, spotkania wymienionych grup roboczych. Podczas momentami żywiołowych dyskusji doszło do wymiany poglądów z zakresu wpisania do ustawy Karta Nauczyciela nauczycieli specjalistów i określania ich pensum dydaktycznego.

Inny dyskutowany problem dotyczył wpisania do ustawy ustalania zasad wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących, w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze. Także zajęto się kwestią ustalenia pensum nauczycieli niepełnosprawnych.

Potrzeba uregulowania prawa do urlopów wypoczynkowych nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora i wicedyrektora oraz nauczycieli, którzy w ramach jednego stosunku pracy realizują zajęcia w szkole feryjnej jak i nieferyjnej, a także zwolnienia od pracy z

tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 stanowiły kolejne tematy opracowywane przez grupę.

Oddzielny temat, to regulacje dotyczące asystentów nauczyciela. Wobec patologicznego umiejscowienia tego niepedagogicznego stanowiska pracy w systemie oświaty, istnieje prawdopodobieństwo usunięcia go z systemu. Obowiązki po asystentach spoczywałyby na nauczycielach wspomagających.

W tej części obrad przedstawiciel Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zgłosił do dalszych prac grupy roboczej inne, ważne postulaty, które naszym zdaniem powinny być uregulowane, a które są umieszczone w programie Sekcji. Z uwagi na charakter tematyczny tej grupy nie zgłoszono spraw związanych z wynagrodzeniem i finansowaniem, bo te kwestie będą zasygnalizowane podczas prac innych, stosownych grup roboczych.

A zgłoszono konieczność:

- doprecyzowania i poszerzenia przepisów dotyczących wyposażenia stanowisk pracy nauczycieli (art. 29 KN),

- ujednolicenia czasu zajęć specjalistycznych i zajęć rozwijających uzdolnienia oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, rewalidacji (45’ a 60’),

- szeroko rozumianego i żywiołowo dyskutowanego uporządkowania finansowania doskonalenia zawodowego (art. 70a KN),

- uporządkowania i uregulowania czasu i czynności, do których wykonywania nauczyciel może być zobowiązany w czasie wakacji, a które dotyczą rekrutacji,

- zrównania statusu asystenta nauczyciela i nauczyciela wspomagającego z pozycją innych nauczycieli,

- uregulowania (zrównania) czasu pracy nauczycieli w klasach „zerowych” w szkołach jak dla pracowników w placówce feryjnej,

- rzeczywistego wzmocnienia roli kuratorów oświaty poprzez zmianę parytetów komisji konkursowych na dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz wprowadzenia wzmocnienia uregulowań związanych z przygotowaniem arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,

- tajnego zasięgania opinii w sprawach personalnych dotyczących powierzania i odwoływania ze stanowisk kierowniczych oraz tajnego wyboru przedstawicieli do komisji konkursowych na dyrektorów,

Podczas następnych spotkań tej grupy roboczej będziemy domagali się podjęcia ustaleń, które byłyby ujęte w zmianach Karty Nauczyciela.

Obrady grupy roboczej dotyczącej awansu zawodowego pochłonięte były ogólnie pojmowanymi zasadami oceny pracy nauczycieli oraz wśród nich tych, którzy są zwolnieni ze świadczenia pracy w związku z wyborem na funkcję związkową i urlopowanych do innych czynności związkowych. Byliby oni objęci innym trybem i kryteriami oceny. Sprawa jest o tyle istotna, że zakłada się na tym etapie rozmów, możliwości uzyskania (znacznego dodatku finansowego) w przypadku najwyższych ocen, w rozszerzonej do pięciu, skali ocen. Postulat ten został zgłoszony przez przedstawicieli NSZZ „Solidarność”.

Ocena pracy nauczycieli miałaby być powiązana z awansem zawodowym i dyskutowano o m.in. o możliwości wydłużenia stażu na kolejny stopień w przypadku niezbyt pomyślnej ocenie pracy.

Dołączone prezentacje obrazują tematykę obrad, jednak dyskusja nie jest przesądzająca o konkretnych rozwiązaniach. Ustalenia zapadną podczas posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty. Zatem nie należy uznawać przedwcześnie, że propozycje w nich zawarte są rozstrzygające, lecz stanowią jedynie wytyczne i rekomendacje do późniejszych postanowień.

Jerzy Ewertowski

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.