KOMUNIKAT z obrad Prezydium w dniu 11-12 stycznia br.

czwartek, 12 stycznia 2017 15:13 AnPieg
Drukuj

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” przygotowało propozycję znaczącego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i zmian w systemie wynagradzania pracowników administracji oraz obsługi szkół i placówek oświatowych. Zostanie ona przedstawiona na spotkaniu Zespołu do spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty 12 stycznia br.

 

Od listopada 2016 r. trwają prace Zespołu do spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele rządu RP, korporacji samorządowych i reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty.

W ramach Zespołu pracuje pięć grup roboczych:

1. Finansowanie oświaty.

2. Wynagrodzenia nauczycieli oraz innych pracowników oświaty.

3. Awans zawodowy nauczycieli.

4. Czas i warunki pracy nauczycieli.

5. Status zawodowy pracownika placówki oświatowej.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zgłosiła priorytety tematów do omówienia na spotkaniach poszczególnych grup roboczych. Znalazły się w nich m.in.:

- zwiększenie nakładów na edukację,

- większe wsparcie finansowe dla małych szkół,

- określenie systemu (planu) znaczących podwyżek wynagrodzeń nauczycieli na najbliższe lata,

- wprowadzenie standardów edukacyjnych w tym maksymalnej liczby uczniów w oddziałach,

- określenie wysokości odpisu na pomoc zdrowotną nauczycieli,

- wprowadzenie zasad wynagradzania nauczycieli za realizację zajęć pozalekcyjnych

w kontekście zmiany zapisu art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela w zaproponowanej przez NSZZ „Solidarność” treści.,

- przejrzyste zasady naliczania środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w części oświatowej subwencji ogólnej,

- określenie poziomu składników wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi bez konieczności wypłacania dodatków wyrównawczych, „wyjęcie” dodatku za wysługę lat z minimalnego ustawowego wynagrodzenia,

- wprowadzenie i określenie czasu pracy tzw. nauczycieli specjalistów do Karty Nauczyciela oraz standardów zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy,

- przywrócenie obowiązywania Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

12 stycznia br. wspólnie obradować będą grupy robocze ds. finansowania oświaty oraz wynagradzania nauczycieli i innych pracowników oświaty, natomiast 20 stycznia br. odbędzie się spotkanie grupy roboczej ds. awansu zawodowego.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
komunikatPrezyd12012017.pdf 387 Kb