KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - BĘDĄ ZMIANY!

Email Drukuj PDF

W dniu 26 lipca bieżącego roku odbyło się w Sejmie RP wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poświęcone rozpatrzeniu sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 

 

Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” reprezentowali na nim dwaj eksperci Zespołu ds. szkolnictwa zawodowego SKOiW –  Bogdan Skotnicki i Mirosław Górczyński.

W trakcie posiedzenia, do najważniejszych uchwalonych zmian zaliczyć należy:

  • W art.3 pkt 13a dotyczącym podstawy programowej kształcenia w zawodach, sformułowanie „w tym wymagane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt” zastępuje się sformułowaniem „w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt”
  • W art.9 ust. 1 pkt 3a dotyczącym szkół ponadgimnazjalnych zapis, o  trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie  począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
  • Z art.9 ust. 1 pkt 3 wykreślone zostają licea profilowane, wszystkie uzupełniające licea ogólnokształcące – nie tylko dla młodzieży, ale również dla dorosłych, technika uzupełniające, technika dla dorosłych oraz zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych (zgłoszono wniosek mniejszości posłów w sprawie pozostawienia uzupełniających liceów ogólnokształcących oraz technikum uzupełniającego jako typów szkół - decyzję ostateczną w tej mierze podejmie Sejm na plenarnym posiedzeniu)
  • W art.11a ust 3 mówiącym o tym, kto posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe, doprecyzowano i uporządkowano zapisy, które teraz dają możliwość posiadania takiego wykształcenia przez osoby, które zdały egzamin eksternistyczny z przedmiotów ogólnokształcących, ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, zdały egzamin i uzyskały dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
  • Art.64 dotyczący podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, zalicza do nich również zajęcia prowadzone przez nauczycieli w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które mogą być wliczane do nauczycielskiego pensum i traktowane tak samo jak inne godziny dydaktyczne, a jeśli je przekraczają mogą być liczone jako godziny ponadwymiarowe.
  • W art.68a mówiącym m.in. o tym, przez kogo mogą być prowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe został wykreślony zapis „centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, o których mowa w art.62a
  • Została również przyjęta zmiana, która dotyczy możliwości połączenia przez organ prowadzący szkół dla dorosłych oraz szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zespół, zwany „centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego” (art.62a). Zmiana ta pozwala by licea ogólnokształcące dla młodzieży, które obecnie wchodzą w skład zespołów szkół zawodowych, mogły w sytuacji przekształcenia tych zespołów w „centra” wchodzić w ich skład, bez konieczności ich likwidacji lub wyodrębniania jako samodzielne jednostki organizacyjne. W już powstałym „centrum”, w którym nie ma liceum ogólnokształcącego będzie mogło być tworzone tylko liceum ogólnokształcące  dla dorosłych.

Po rozpatrzeniu wszystkich proponowanych zmian w projekcie ustawy, wszyscy obecni na posiedzeniu posłowie zagłosowali za przyjęciem rozpatrywanego projektu. Nikt z posłów nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. Taka sytuacja była z pewnością zaskoczeniem dla wielu zebranych. Kusząc się o interpretację tego stanu rzeczy można powiedzieć, że potrzebę zmian w obszarze kształcenia zawodowego czują wszyscy, jest to materia, w której możliwy jest dialog i kompromis zaproponowanych rozwiązań ponad podziałami politycznymi, ponad partykularnymi interesami różnych grup interesariuszy. To zdecydowanie dobrze dla polskiej oświaty, której nie warto permanentnie zmieniać, a raczej dać jej szansę na okrzepnięcie w proponowanych rozwiązaniach. Skoro może to dotyczyć materii szkolnictwa zawodowego, to dobrze by dotyczyło też całości polskiej oświaty. Debata, dialog, kompromis są jej szczególnie potrzebne.

Czy wszystkie zaproponowane rozwiązania są dobre? Z pewnością wiele z nich jest potrzebnych, odpowiada na potrzeby nowoczesnego kształcenia zawodowego, rozumianego jako edukacja dla rynku pracy. Niektóre z nich, nie są do końca jednoznaczne z punktu widzenia efektów jakie przyniosą (np. ustawowe nowum, jakim są kwalifikacyjne kursy zawodowe), warto jednak zaryzykować i dać im szansę na zaistnienie, monitorować je i postulować ich modyfikacje w razie potrzeby.

Na zakończenie posiedzenia ustalono, że sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Sejmu RP będzie Pani Poseł Domicela Kopaczewska.

Opracowanie informacji: Mirosław Górczyński, Bogdan Skotnicki

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
zalacznik 2.pdf 428 Kb
zalacznik 1.pdf 173 Kb
zmiana ustawy o s o.pdf 678 Kb
Poprawiony: poniedziałek, 05 grudnia 2011 03:48  

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.