Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży- 5.08.2016r.

czwartek, 08 września 2016 13:23 Prawo - Senat, Sejm, prace Komisji
Drukuj

Komisja rozpatrzyła informację Ministra Edukacji Narodowej na temat projektowanych zmian w systemie oświaty, w tym propozycji rozwiązań strukturalnych i programowych.

Informację przedstawiła minister edukacji narodowej – Anna Zalewska.

Minister podkreśliła, że planowane zmiany w oświacie poprzedziła ogólnopolska debata z udziałem nauczycieli, rodziców, związków zawodowych i samorządów. Stwierdziła m.in., że czynnikami determinującymi kształt projektowanych reform są: niż demograficzny, diagnoza aktualnego stanu gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także rzeczywistych efektów ich funkcjonowania w porównaniu do celów, jakie zakładała reforma z 1999 r.

Minister zapowiedziała, że obecna reforma będzie realizowana w dwóch etapach. W pierwszym etapie zmiany obejmą ustrój szkolny oraz podstawy programowe. Zmiany będą miały charakter ewolucyjny i rozpoczną się od roku 2017/18. 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować gimnazja. Zmiany w liceach i technikach rozpoczną się od roku szkolnego 2019/20, a zakończą w roku szkolnym 2023/24. Docelową strukturą szkolnictwa będzie 8- letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnia szkoła branżowa I stopnia i 2-letnia szkoła branżowa II stopnia.

Minister podkreślała, że proces przekształceń szkół rozłożony jest na 5-letni okres i powierzony doświadczonej kadrze oświatowej. Z mocy prawa szkołami zarządzać będą dotychczasowi dyrektorzy; z tytułu reformy nie będzie zwolnień nauczycieli. Zmiany programowe miałyby dotyczyć m.in. kształcenia w klasach IV (nauczanie przedmiotowe), nauczania języków obcych; odbudowy kształcenia ogólnego w liceach.

Minister zapowiedziała również – w dalszym etapie – objęcie subwencją oświatową sześciolatków, zmiany w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli; pilotaż funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych; plany ministerialne obejmują też przeprowadzenie analizy i „inwentaryzacji” subwencji oświatowej. Minister przewiduje przekazanie projektu ustawy do uzgodnień międzyresortowych w połowie września br.; a zakończenie prac nad ustawą w końcu 2016 r.

W dyskusji posłowie pytali m.in. o rzeczywiste powody zmian strukturalnych w szkolnictwie, o wyniki badań, które potwierdzałyby dysfunkcjonalność gimnazjów; zmiany w nauczaniu języków obcych; sytuację szkół artystycznych i sportowych; wyrażano obawy o zwolnienia nauczycieli; pytano o przygotowanie przez resort dla nauczycieli programów przebranżowienia i zmian kwalifikacji; o dokładny harmonogram zmian programowych; kalendarz prac legislacyjnych nad konkretnymi rozwiązaniami; koszty reformy; podniesiono także kwestie konsultacji projektowanych reform z samorządami; przytoczono stanowisko polskich samorządów z 31 sierpnia br. (organizacji samorządowych reprezentowanych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego), w którym mówi się m.in., że planowanych zmian nie konsultowano.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych, samorządów, resortów prowadzących szkoły, oświaty niepublicznej, stowarzyszeń rodziców, pracodawców.

Wobec niewyczerpania głosów w dyskusji, kontynuowana ona będzie na następnym, najbliższym posiedzeniu Komisji.

Informacja ze strony Sejmu RP:

www.sejm.gov.pl