INFORMACJA O PRACACH KOMISJI w dniu 12 września 2012 r. nr 91/2012 (107)- świadczenia kompensacyjne, nauczanie historii

Email Drukuj PDF

INFORMACJA O PRACACH KOMISJI SEJMOWYCH VII kadencja w dniu 12 września 2012 r. nr 91/2012 (107)

Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ oraz Polityki Społecznej i Rodziny /PSR/ przeprowadziły pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (druk nr 138).

Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Artur Ostrowski (SLD).
Projekt dotyczy rozszerzenia katalogu nauczycieli uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
Po zakończeniu pierwszego czytania Komisje przyjęły wniosek o odrzucenie ww. projektu.
Komisje przyjęły sprawozdanie, w którym wnoszą o odrzucenie projektu z druku nr 138.
Sprawozdawca – poseł Domicela Kopaczewska (PO).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Marek Bucior.

Informacja ze strony Sejmu RP: http://www.sejm.gov.pl/

Jak informuje Gazeta Wyborcza zachowanie SLD w sprawie nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych skrytykował poseł Janusz Śniadek, który powiedział:

"Wówczas, kiedy wszystkie związki, wszystkie bez wyjątku, solidarnie protestowały przeciwko odbieraniu uprawnień do emerytur pomostowych bez głębokiej dyskusji systemowej, (...) rozpoczęły się poufne, zakulisowe rozmowy ZNP (...). Handel, który się wtedy dokonał, polegał na tym, że klub SLD poparł rozwiązanie rządowe" - mówił Śniadek. Zaznaczył, że choć Solidarność uważa za słuszne objęcie nauczycieli OHP świadczeniami kompensacyjnymi, to dystansuje się od propnowanej nowelizacji, gdyż "dzisiaj pochylanie się nad nią byłoby pewną formą akceptacją dla metody, dla korupcji politycznej, która de facto miała miejsce".
Więcej w Gazecie Wyborczej ...

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o nauczaniu historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 411).
Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Kazimierz Michał Ujazdowski (PiS).
Projekt dotyczy przeniesienia regulacji kwestii dotyczących nauczania historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z poziomu przepisów wykonawczych i uregulowanie tej kwestii na poziomie ustawowym, jednakże w sposób odmienny od obecnych przepisów w zakresie: nazwy przedmiotu, obowiązkowości przedmiotu na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz liczby obowiązkowych godzin nauczania.
Przewiduje on obowiązek nauczania historii Polski oraz historii powszechnej
w gimnazjum oraz w szkołach ponadgimnazjalnych przez cały okres nauki. Zakłada także, że kurs historii na każdym etapie edukacyjnym powinien być pełny oraz integralny oraz że nie może być zastąpiony nauczaniem w ramach bloków programowych lub innymi formami odstępującymi od formuły odrębnego przedmiotu. Projekt zakłada także, iż wymiar zajęć historii nie powinien być mniejszy niż 180 godzin na każdym etapie edukacyjnym.
Po zakończeniu pierwszego czytania Komisja przyjęła wniosek o odrzucenie ww. projektu.
Komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o odrzucenie projektu z druku nr 411.
Sprawozdawca – poseł Marek Rząsa (PO).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Mirosław Sielatycki.

Druk 411 w załączniku

Informacja ze strony Sejmu RP: http://www.sejm.gov.pl/

Notatka ws. projektu ustawy o nauczaniu historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Klub parlamentarny PiS przedstawił projekt ustawy o nauczaniu historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, który "ma powstrzymać destrukcję edukacji historycznej". Projekt ustawy PiS jest odpowiedzią na planowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany w programach nauczania dotyczącymi lekcji historii, które w znaczący sposób drastycznie ograniczają liczbę godzin nauczania historii w gimnazjach i szkołach ponadagimnazjalnych. Przeciwko zmianom w nauczaniu historii proponowanym przez MEN odbywały się protesty w kilku miastach w kraju.

Wnioskodawcy projektu wyrażają przekonanie o wyjątkowym znaczeniu nauczania historii dla zachowania dziedzictwa kulturowego Polski i kształtowania postaw odpowiedzialności obywatelskiej za wspólnotę narodową. Historia nie jest zwykłym przedmiotem, stanowi rdzeń edukacji patriotycznej, kształtuje umiejętność formułowania samodzielnych sądów i buduje postawy czynnej odpowiedzialności za kształt życia publicznego.

Projekt ustawy PiS zakłada m.in., że „nauczanie historii w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych jest obowiązkowe przez cały okres nauki i powinno obejmować zarówno historię Polski jak i historię powszechną. Kurs historii powinien być pełny i integralny na każdym etapie edukacyjnym i mieć postać odrębnego przedmiotu pod nazwą historia.”
Ponadto - według projektu - nauczanie historii w gimnazjach i liceach jako przedmiotu odrębnego i integralnego "nie może być zastąpione nauczaniem historii w ramach bloków programowych lub w innych formach nieprzewidujących wyodrębnienia nauczania historii jako odrębnego przedmiotu".

Projekt ustawy PiS o nauczaniu historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych został skierowany 13.04.2012 do pierwszego czytania w sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży (nr druku sejmowego 411) i zakłada wejście w życie nowych przepisów z chwilą rozpoczęcia nowego roku szkolnego, czyli od 1 września 2012 roku. Tylko w ten sposób można uniknąć negatywnych następstw drastycznego ograniczenia nauczania historii.

UZASADNIENIE

Wnioskodawcy projektu wyrażają przekonanie o wyjątkowym znaczeniu nauczania historii dla zachowania dziedzictwa kulturowego Polski i kształtowania postaw odpowiedzialności obywatelskiej za wspólnotę narodową. Historia nie jest zwykłym przedmiotem, stanowi rdzeń edukacji patriotycznej, kształtuje umiejętność formułowania samodzielnych sądów i buduje postawy czynnej odpowiedzialności za kształt życia publicznego.

Za koniecznością regulacji ustawowej przemawia potrzeba określenia przez ustawodawcę zasad merytorycznych wiążących  ministra właściwego w sprawach oświaty i wychowania, który jest odpowiedzialny za szczegółowe kształtowanie podstaw programowych  w drodze rozporządzenia.  Podkreślić trzeba, że brak regulacji ustawowej w tej dziedzinie pozwolił ministrowi  na drastyczne ograniczenia nauczania historii  do trzech lat nauczania w gimnazjum i pierwszej klasy liceum.  W myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.2012.204) w  klasie 2 i 3 szkoły ponadgimnazjalnej   integralny kurs nauczania historii w zakresie podstawowym (dla uczniów, którzy nie wybierają historii jako przedmiotu maturalnego) zostaje zlikwidowany. Bloki tematyczne, które mają zastąpić nauczanie historii i innych przedmiotów ( np. wiedzy o społeczeństwie) w żadnym razie nie spełniają celów z zakresu edukacji historycznej. Trzeba podkreślić, że wprowadzone w 2008 roku rozwiązania uderzają w podstawowy sens liceum jako szkoły  powołanej do pełnowymiarowej edukacji o ogólnym charakterze.

Wspomniane wyżej rozporządzenie ministra właściwego w sprawach oświaty i wychowania  spotkało się z protestami nauczycieli  i historyków. Trzeba wyrazić szacunek dla działaczy opozycji demokratycznej, którzy podjęli protest głodowy w Krakowie przeciwko drastycznej redukcji nauczania historii w gimnazjach i szkołach średnich. Protesty kontynuowane są w Warszawie i innych miastach w Polsce. Wypada przypomnieć ,że protest przeciwko rozporządzeniu ministra edukacji podpisały Rady Instytutów Historii UJ i KUL, Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Prawa UJ, kilkudziesięciu historyków Instytutu Historycznego UW  i  Instytutu Historii PAN.

Projekt ustawy  zakłada, że nauczanie historii w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych jest obowiązkowe przez cały okres nauki i powinno obejmować zarówno historię Polski jak i historię powszechną. Kurs historii powinien być pełny i integralny na każdym etapie edukacyjnym i mieć postać odrębnego przedmiotu pod nazwą historia. W szczególności nauczanie historii jako przedmiotu odrębnego i integralnego nie może być zastąpione nauczaniem historii w ramach bloków programowych lub innych formach odstępujących od formuły odrębnego przedmiotu. Przyjęcie proponowanych zasad stanowi warunek edukacji historycznej uczniów w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Projekt ustawy zakłada, że wymiar zajęć na etapach edukacyjnych jakimi są gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna nie powinien być mniejszy niż 180 godzin, co według opinii nauczycieli daje możliwość osiągnięcia celów edukacyjnych. Wymiar zajęć o większej liczbie godzin w zakresie rozszerzonym byłby określany w drodze aktów wykonawczych. W tej sprawie projekt proponuje wprowadzenie zmiany w ustawie  z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty.  ( Art. 4 ust. 1 projektu). Przyjęcie zasad integralności i kompletności nauczania historii jako odrębnego przedmiotu pociąga za sobą  konieczność zmiany w art. 22 ust. 2 ustawy o systemie regulującego określanie podstaw programowych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania   w drodze rozporządzenia.

Projekt zakłada wejście w życie nowych przepisów z chwilą rozpoczęcia nowego roku szkolnego, czyli od 1 września 2012 roku. Tylko w ten sposób można uniknąć negatywnych następstw drastycznego ograniczenia nauczania historii. Przepisy wykonawcze wydawane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty powinny  być dostosowane do nowych regulacji  w terminie umożliwiającym ich zastosowanie w  nadchodzącym roku szkolnym.
Proponowane zmiany nie pociągają za sobą kosztów i mogą być realizowane w ramach środków budżetowych będących w gestii ministra właściwego w sprawach oświaty i wychowania.

Projekt rodzi pozytywne skutki społeczne. 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej

Materiał ze strony PIS

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
411.pdf 318 Kb
Poprawiony: czwartek, 13 września 2012 15:03  

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.