Pismo Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dnia 23 styczna 2009 roku do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w sprawie zawetowania zmian w ustawie o systemie oświaty

piątek, 23 stycznia 2009 19:46 AnPieg
Drukuj

Warszawa, dnia 23 stycznia 2009 r.

Szanowny Pan

Lech Kaczyński

Prezydent

Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowny Panie Prezydencie,

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zwraca się z ponownym apelem wniesionym podczas obrad „Okrągłego Stołu” w październiku i listopadzie 2008 roku o zawetowanie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W tych dniach finalizowane są prace Parlamentu nad tą ustawą. Wiele środowisk: rodzice, nauczyciele, związki zawodowe i niektóre organizacje pozarządowe zgłaszały protesty przeciwko proponowanym przez Rząd zapisom. Brakowało rzetelnego dialogu z zainteresowanymi podmiotami, a tzw. proces konsultacji był pozorowany.

Zdaniem NSZZ „Solidarność” uchwalenie tej ustawy doprowadzi do wyzbycia się konstytucyjnej odpowiedzialności państwa za edukację, m.in. przez:

 

1) ułatwienia prywatyzacyjne – możliwość przekazywania szkół osobom prywatnym bez procedury likwidacyjnej prowadzące do powszechnej prywatyzacji kosztem mienia publicznego i przy lekceważeniu praw pracowniczych,

2) ograniczenie nadzoru kuratoryjnego prowadzące do pogorszenia jakości oferty edukacyjnej i zróżnicowania jakości kształcenia w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego,

3) odchodzenie od narodowego charakteru nauczania historii i języka polskiego,

4) wprowadzanie przepisów o obniżeniu wieku szkolnego wbrew opinii m.in. rodziców i NSZZ „Solidarność” wskazujących na błędy w tych zapisach i brak przygotowania finansowego i organizacyjnego.

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” jest gotowa spotkać się z osobą wskazaną przez Pana Prezydenta w tej sprawie.

 

Zwyrazami serdecznego szacunku

Przewodniczący SKOiW NSZZ „S”

Stefan Kubowicz