Komunikat z dnia 25 sierpnia 2011

sobota, 27 sierpnia 2011 04:38 AnPieg
Drukuj

Komunikat z   posiedzenia Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność” w Warszawie 25 sierpnia  2011 r.

Sytuacja w oświacie u progu nowego roku szkolnego, zmiany w szkolnictwie zawodowym, badania czasu pracy nauczycieli i udział branży edukacyjnej w euromanifestacji 17 września br. we Wrocławiu – to najważniejsze tematy obradującej w Warszawie Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Efektem akcji protestacyjnych prowadzonych przez NSZZ „Solidarność” jest to, że Rząd wycofał się, przynajmniej do wyborów, z wprowadzenia do Sejmu projektu nowelizacji Ustawy o Systemie Oświaty zawierającej  szkodliwe zapisy dla edukacji publicznej, umożliwiające daleko idące urynkowienie oświaty i demontujące nadzór pedagogiczny.

W wakacje procedowano  nad zmianami w szkolnictwie zawodowym. Projekt zmian w ustawie oświatowej w tym zakresie przewiduje m.in.:

- wprowadzenie trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej z możliwością kontynuowania przez absolwentów tych szkół nauki od drugiej klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

- likwidację liceów profilowanych, uzupełniających liceów ogólnokształcących dla młodzieży i dorosłych, uzupełniających techników dla młodzieży i dorosłych, techników dla dorosłych i zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych,

- wprowadzenie nowej formy kształcenia - kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Projekt tej ustawy został przyjęty przez Sejm oraz z drobnymi poprawkami przez Senat. Po rozpatrzeniu senackich poprawek  przez Sejm trafi on do podpisu Prezydenta.

Sukcesem Sekcji Krajowej podczas prac w komisjach sejmowych nad tym projektem było uznanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych jako godzin dydaktycznych wliczanych do pensum lub jako godzin ponadwymiarowych, opłacanych zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Od nowego roku szkolnego wchodzą w życie przepisy zawarte w tzw. pakiecie rozporządzeń dotyczących pomocy psychologiczno - pedagogicznej i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nierealna wydaje się realizacja zapisów rozporządzenia nakładająca na przedszkola

i gimnazja obowiązek diagnozowania i orzekania przez Zespoły Orzekające w sprawach uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Brakuje bowiem w tych placówkach psychologów i pedagogów. Nie wszyscy nauczyciele mają przygotowanie do realizacji takich zadań. Brakuje także odpowiednich  warunków lokalowych i środków finansowych na wdrożenie określonych w rozporządzeniu zadań.

Trwają badania czasu pracy nauczycieli, o które od kilku lat zabiegała Sekcja Krajowa. Do końca marca 2012 r. przeprowadzone zostanie badanie ilościowe nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Zastosowane będą dwie metody badawcze: ankieta i tzw. dzienniczki (wywiady dnia następnego).  5 tys. nauczycieli  szkół wylosowanych do badania wypełni  przez internet ankiety, natomiast  do 3 tys. osób ankieterzy dotrą z komputerami i zapytają szczegółowo co robili dnia poprzedniego. Mamy nadzieję, że wyniki tych badań posłużą  do obalenia mitu o 18 godzinnym czasie pracy polskiego nauczyciela. Prezydium SKOiW zgłosi  Instytutowi Badań Edukacyjnych, organizatorowi tych badań, swoje uwagi i wnioski do  raportu z wstępnych badań jakościowych przeprowadzonych w tym roku.

Rada SKOiW NSZZ „S” zdecydowała o czynnym udziale związkowców z oświatowej „Solidarności” w manifestacji organizowanej przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych we Wrocławiu 17 września br. W tym dniu we Wrocławiu obradować będą ministrowie finansów państw Unii Europejskiej. Związkowcy z całej Europy będą protestować przeciwko cięciom budżetowym w sferach społecznych

i gospodarczych uderzających w ludzi pracy.

Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej podczas obrad Rady SKOiW,  przewodniczący „S” oświatowej Ryszard Proksa i wiceprzewodnicząca Teresa Misiuk krytycznie ocenili czteroletnie rządy minister Hall oraz obecną sytuację w oświacie życząc pracownikom oświaty rychłej zmiany kierownictwa resortu edukacji (patrz: relacja video z konferencji prasowej).

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

Sala obrad