KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad nadzwyczajnego posiedzenia w dniu 19 października 2016 r.

środa, 19 października 2016 21:25 AnPieg
Drukuj

Warszawa, 19.10.2016 r.

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad nadzwyczajnego posiedzenia Rady KSOiW w Warszawie 19 października 2016 r.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przyjęła opinię do dwóch projektów ustaw wprowadzających reformę oświaty. Projekty ustaw budzą zastrzeżenia NSZZ „Solidarność”, przede wszystkim w kwestii zabezpieczenia miejsc pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz w zakresie kosztów planowanej reformy. Priorytetem dla Rady KSOiW jest utrzymanie miejsc pracy, w tym nauczycieli i pracowników wygaszanych gimnazjów.

Głównym punktem obrad Rady KSOiW było przyjęcie opinii do projektów dwóch ustaw: ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 16 września 2016 r.

Do przedłożonych projektów ustaw Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania zgłosiła zasadnicze zastrzeżenia dotyczące zabezpieczeń osłonowych dla zagrożonych zwolnieniami pracowników oświaty oraz w zakresie kosztów wprowadzanej reformy, w tym wydatków związanych ze zwolnieniami.

W związku z planowaną reformą ustroju szkolnego i niżem demograficznym Rada KSOiW domaga się od rządu RP pakietu osłonowego gwarantującego m.in.:

1. Przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela, czyli prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę dla wszystkich nauczycieli we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.

2. Wprowadzenie:

- standardu maksymalnej liczby uczniów w klasie z jednoczesnym określeniem podziałów na grupy,

- rocznego płatnego urlopu szkoleniowego dla nauczycieli w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji,

- programu dobrowolnych odejść z zawodu za odpowiednią rekompensatą finansową.

3. Wydłużenie stanu nieczynnego dla nauczycieli do 12 miesięcy.

W celu zabezpieczenia miejsc pracy dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wygaszanych gimnazjów NSZZ „Solidarność” proponuje zapisać w projekcie ustawy, aby z dniem 1 września 2017 roku organ stanowiący j.s.t. prowadzący dotychczasowe gimnazjum musiał obligatoryjnie przekształcić gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową lub liceum/ technikum albo włączyć gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową.

Ponadto NSZZ „Solidarność” chce wprowadzenia przejrzystych zasad finansowania szkół i placówek oświatowych wszystkich typów, zwiększenia kompetencji kuratorów oświaty w zakresie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.

Rada KSOiW przypomina w opinii wcześniejsze postulaty NSZZ „Solidarność”, tj.:

- wprowadzenie jednoznacznych zapisów art. 42 ust. 2 zgodnie z treścią przedstawioną przez KSOiW,

- ujednolicenie pensum godzin dla nauczycieli specjalistów ( m. in. psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, metodyków, nauczycieli wspomagających) oraz umieszczenie ich w tabeli w art. 42 ust. 3 ustawy KN,

- zmianę statusu zawodowego asystenta i włączenie go do ustawy KN,

- finasowanie z budżetu państwa zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach oświatowych,

Jednym z postulatów jest także podwyższenie wynagrodzeń w oświacie o 20 procent.

Opinia KSOiW do projektów ustaw zawiera jeszcze bardzo dużo szczegółowych uwag i propozycji zapisów natury prawnej, idących w kierunku ochrony miejsc pracy nauczycieli.

Rada KSOiW przyjęła również stanowisko w sprawie utrzymania kształcenia w 13 zawodach medycznych i medycznego szkolnictwa branżowego I i II stopnia.

W stanowisku Rada popiera wniosek Ministra Zdrowia, skierowany do MEN, dotyczący zasadności utrzymania kształcenia w szkołach policealnych w 13 zawodach medycznych oraz możliwości kształcenia asystentek pielęgniarskich w 3-letnich branżowych szkołach I stopnia oraz pielęgniarek w 3-letnich szkołach II stopnia. Rada uważa, że jest to krok w dobrym kierunku, który rozwiąże bardzo ważny problem braku fachowego personelu w obszarze ochrony zdrowia.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Wniosek MZ do MEN ws zawodów medycznych.pdf 349 Kb
Stanowisko Rady KSOiW 19.10.2016 ws. zawodów~.pdf 681 Kb
komunikat z obrad Rady KSOiW 19.10.2016.pdf 548 Kb