Dokumenty z obrad Rady Sekcji

niedziela, 03 października 2010 19:43 AnPieg
Drukuj

24.09.2010r.

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w dniu 23 września 2010 roku realizując uchwałę WZD SKOiW z dnia 22maja br. rozpatrzyła projekty uchwał, stanowisk i apeli, które wpłynęły do komisji Uchwał i wniosków WZD

 

Uchwała nr 1 z dnia 23 września  2010

Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność”

ws. uprawnień do nauczania przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

Rada  Sekcji Krajowej  Oświaty i Wychowania   NSZZ „Solidarność”  zobowiązuje Prezydium  Sekcji do zgłoszenia  postulatu do MEN dotyczącego nauczycieli posiadających dotychczasowe uprawnienia do nauczania Przysposobienia Obronnego , aby zachowali dotychczasowe kwalifikacje do nauczania  przedmiotu „ Edukacja dla bezpieczeństwa” na zasadzie praw nabytych.

Stanowisko nr 1

Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z dnia 23. 09. 2010 r.

w sprawie obrony Karty Nauczyciela

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” protestuje wobec wypowiedzi i planów niektórych polityków oraz ugrupowań politycznych, a także osób pełniących odpowiedzialne funkcje państwowe w sprawie likwidacji Karty Nauczyciela.

Odrębne regulacje praw i obowiązków nauczycieli istnieją w Polsce już od 1926 r.  Po Sierpniu ’80 i rozmowach ówczesnych władz ze związkami zawodowymi w sprawie statusu zawodowego nauczycieli uchwalono w 1982 roku Kartę Nauczyciela, będącą swoistym układem zbiorowym pracy dla nauczycieli. Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, ale cały czas gwarantuje stabilność w zawodzie nauczyciela i zabezpiecza prawa już nabyte, w tym emerytalne.

Karta Nauczyciela to akt prawny o charakterze układu zbiorowego pracy gwarantującego bezpieczeństwo wykonywania zawodu nauczyciela. Na całym świecie kwestie zawodu nauczycielskiego regulują odrębne dokumenty – układy zbiorowe pracy lub ustawy. Ze względu na specyfikę zawodu nauczyciela, jego statusu nie mogą regulować przepisy ogólne. Karty Nauczyciela nie może zastąpić również kodeks pracy.

Delegaci WZD zwracają się z apelem do ugrupowań politycznych, pracujących nad przedwyborczymi programami edukacyjnymi, aby zmierzali do poprawiania sytuacji materialnej nauczycieli, a nie głosili hasła o zbędności Karty Nauczyciela.

Z uwagi na fakt, że Karta Nauczyciela jest najważniejszym zbiorem praw pracowniczych nauczycieli, Walne Zebranie Delegatów, w  przypadku  zagrożenia istnienia Karty Nauczyciela, wzywa  nauczycieli do udziału w akcjach protestacyjnych podejmowanych  w obronie słusznych praw i interesów pracowniczych nauczycieli.

Zwracamy się do wszystkich nauczycieli, również niezrzeszonych, o poparcie naszych działań w celu obrony nabytych uprawnień pracowniczych.

Stanowisko nr 2

Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

w sprawie obowiązkowych – dodatkowych godzin w szkole

z dnia 23. 09. 2010 r.

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” po raz kolejny zwraca się o podjęcie niezwłocznych działań, mających na celu likwidację bubla prawnego, jakim jest uchwalony 21 listopada 2008 roku, w nowym brzmieniu, art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy   Karta Nauczyciela (wykreślenie zapisu o realizacji przez nauczycieli dodatkowych godzin, o co wnioskowała do Parlamentu RP – Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”).

Wprowadzeniu w życie tych rozwiązań towarzyszy chaos prawny i organizacyjny:

1/ brak spójności zapisów w Karcie Nauczyciela, brak jednoznacznej interpretacji przepisów. Do dnia dzisiejszego Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiedziało na wiele szczegółowych pytań, które skierowały struktury Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

2/  brak w wielu szkołach wolnych sal do realizacji dodatkowych godzin.

3/ brak uczniów chętnych do udziału w dodatkowych zajęciach, ponieważ mają  wypełniony tygodniowy plan zajęć i nie można, przy takim przeciążeniu godzinowym, zmuszać ich do nadmiernego wydłużania pobytu  w szkole (np. w szkołach zawodowych).

4/ trudności z organizacją tego typu dodatkowych zajęć szczególnie na terenach wiejskich –  w szkołach, gdzie uczniowie są dowożeni.

5/ coraz bardziej realne obawy nauczycieli, że będzie to kolejny instrument prowadzący do nierównego traktowania nauczycieli. Ta sytuacja powoduje bezpodstawne zróżnicowanie nauczycieli wykonujących zajęcia dydaktyczne w ramach godzin do dyspozycji dyrektora, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia MEN ws. ramowych planów nauczania, które to godziny są płatne i realizujących zajęcia tego samego typu, określone w art.42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela, co oznacza wykonywanie zajęć bez wynagrodzenia.

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko:

a/ praktyce likwidacji etatów nauczycielskich w świetlicach szkolnych i zastępowania ich nauczycielami realizującymi opiekę świetlicową w ramach tzw. 19-ej i 20-ej godziny. Takie postępowanie może doprowadzić do obniżenia bezpieczeństwa dzieci oraz wypaczenia roli świetlicy szkolnej. Nauczyciele mogą wspomagać pracę świetlicy, a nie ją zastępować,

b/ wykorzystywaniu dodatkowej godziny na doraźne zastępstwa,

c/ administracyjnemu określaniu minimalnej liczy uczniów uczestniczących  w zajęciach, gdy zgodnie z ustawą można realizować dodatkową godzinę z 1 uczniem,

d/ zmuszaniu do realizacji dodatkowej godziny w soboty,

e/ rozliczaniu przez dyrektorów realizacji dodatkowej godziny w czasie krótszym niż przewidziane ustawą 6 miesięcy.

Przypominamy, że Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” na wniosek Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania zawnioskowała do Prezydenta RP, Rządu i Parlamentu o likwidację zapisu art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, który jako prawnie wadliwy wprowadza  w szkołach chaos organizacyjny. Sprawa jest tym bardziej pilna, gdyż występujące już nieprawidłowości nasiliły się po wprowadzeniu od 1 września 2010 roku, drugiej dodatkowej godziny do realizacji.

Stanowisko nr 3

Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z dnia 23.09. 2010 roku

ws. równego traktowania wszystkich polskich nauczycieli

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zwraca się do Parlamentu RP, Rządu RP, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych organów prowadzących  o  zagwarantowanie tych samych praw wszystkim nauczycielom -wychowawcom zatrudnionym w szkołach i placówkach publicznych i niepublicznych

Nie godzimy się na sytuację, gdy próbuje się prawnie różnicować nauczycieli -wychowawców, mimo że wszyscy realizują takie same zadania dydaktyczno – opiekuńczo                  -wychowawcze.

Żądamy przywrócenia wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych pod jurysdykcję Karty Nauczyciela.

Stanowisko nr 4

Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z dnia 23.09. 2010 roku

w sprawie funkcjonowania bibliotek szkolnych

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się propozycjom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotyczących zmian w ustawie                  o bibliotekach, które przewidują zniesienie zakazu łączenia bibliotek, w tym także bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Stanowisko nr 5

Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z dnia 23. 09. 2010 r.

w sprawie założeń projektowanych zmian w kształceniu uczniów

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraża swoją dezaprobatę wobec propozycji zmian w  kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przedstawionymi w założeniach MEN.

Uważamy, że nierealne do zrealizowania są zapisy nakładające na nauczycieli stworzenie ogromnej liczby programów indywidualnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w dużych szkołach może to być kilkadziesiąt, a nawet kilkaset programów). Nie do przyjęcia jest sytuacja, że konieczność napisania programu może wyprzedzać diagnozę.

MEN odracza diagnozę wstępną, a nakazuje nauczycielom działania wspierające ucznia. Również zakładanych 12 zadań dla szkolnego zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów nie jest możliwych do zrealizowania w wielkich szkołach masowych (spotkanie przynajmniej raz w roku przy udziale rodziców ucznia). Niemożliwe będzie diagnozowanie „rozpoznawania potencjalnych możliwości uczniów” z uwagi na brak stosownych narzędzi do tego typu badań.

Karta Potrzeb i Świadczeń  nie spełni swojej roli, gdyż jej przekazywanie na wyższy etap edukacyjny w świetle Ustawy o Ochronie Danych Osobowych nie będzie możliwe,

a wielu rodziców nie zechce ujawniania tych danych. Określenie przez MEN proponowanych zapisów jako  znaczących zmian w funkcjonowaniu poradni psychologiczno

- pedagogicznych jest na wyrost, gdyż nie wykracza poza obecne zadania PPP.

WZD uważa, że proponowane przez MEN zmiany spowodują nadmierne obciążenie nauczycieli, zwiększenie biurokracji w szkołach, a na pewno nie wpłyną znacząco

na wspieranie uczniów, co można by osiągnąć poprzez zatrudnienie w placówkach doradców zawodowych i stworzenie odrębnego etatu dla wychowawcy w klasie.

Stanowisko nr 6

Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z dnia 23. 09. 2010 r.

ws. emerytur dla nauczycieli

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” domaga się od Premiera RP ponownego zaliczenia zawodu nauczyciela do pracy o szczególnym charakterze, co umożliwi nauczycielom skorzystanie z prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę - zgodnie z dotychczasowym zapisem art. 88 ustawy Karta Nauczyciela.

Uważamy, że jest to jeden z najtrudniejszych zawodów, wymagający specyficznych predyspozycji psycho - fizycznych, co zostało potwierdzone w 2006 roku przez Zespół Ekspertów Medycyny Pracy do Spraw Zweryfikowania Wykazu Prac w Szczególnych Warunkach i Wykazu Prac w Szczególnym Charakterze.

Nie  godzimy się na  instrumentalne traktowanie nauczycieli, na których nakłada się coraz to nowe obowiązki, formułuje się coraz to wyższe wymagania i oczekiwania społeczne. Sprzeciwiamy się, aby kolejny raz nauczyciele stali się ofiarami oszczędności budżetowych!

Apel  nr 1

do Komisji Krajowej

Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność” z dnia 23. 09. 2010 r.

do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

ws. realizacji uchwały o przywróceniu nauczycieli - wychowawców placówek opiekuńczo - wychowawczych pod ustawę o systemie oświaty i Kartę Nauczyciela.

Sekcja Krajowa  Oświaty i Wychowania   NSZZ „Solidarność”  apeluje do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o pilną realizację uchwały nr 9 XX Krajowego Zjazdu Delegatów o przywrócenie wychowawców placówek opiekuńczo - wychowawczych pod działanie ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.

Apel nr 2

Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z dnia 23. 09. 2010 r.

ws. realizacji ustawowych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, w związku z analizą sprawozdań dotyczących realizacji ustawowych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2009 roku, sprzeciwia się obecnie stosowanym praktykom lub zapowiadanym przez samorządy rozwiązaniom w celu  „sztucznego” osiągania średnich.

Za niedopuszczalne uważamy osiąganie wymaganych ustawą średnich wynagrodzeń nauczycieli poprzez:

1/ zmniejszanie liczby  zatrudnianych nauczycieli,

2/ zwiększanie ilości godzin ponadwymiarowych wynikających z redukcji zatrudnienia,

3/ przydzielanie w niektórych miesiącach dodatkowych godzin ponadwymiarowych wybranym grupom nauczycieli, które nie zostały ujęte w planach organizacyjnych szkół                i placówek.

Apelujemy do Samorządów o realizację średnich wynagrodzeń dla nauczycieli poprzez:

1/ zwiększenie puli środków na dodatki motywacyjne, co pozwoli na wzrost symbolicznych kwot, otrzymywanych przez nauczycieli w ramach tego dodatku w wielu gminach,

2/ zwiększenie puli środków na dodatek funkcyjny wychowawcy klasy, zwłaszcza w obliczu ciągle narastającego zakresu obowiązków i odpowiedzialności nauczycieli pełniących tę funkcję.

Apel nr 3

Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z dnia 23. 09. 2010 r.

o wsparcie gimnazjów i tworzenie klas uzawodowionych

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” po raz kolejny apeluje o powoływanie klas uzawodowionych dla uczniów w wieku gimnazjalnym.

Działanie to byłoby ważnym krokiem na rzecz dostosowywania oferty gimnazjalnej do konkretnych sytuacji, w jakich znajdują się uczniowie. Część z nich nie realizuje obowiązku nauki w gimnazjum, część nie kontynuuje nauki po gimnazjum (corocznie prawie 50 tys. młodych ludzi w Polsce nie realizuje obowiązku szkolnego lub nauki – do 18 roku życia), część stwarza duże problemy wychowawcze. Taka możliwość byłaby szansą, aby te grupy młodzieży nie stanęły przed problemem wykluczenia społecznego.

Apel nr 4

Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z dnia 23. 09. 2010 r.

w sprawie dzienników elektronicznych

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje o rozważne wprowadzanie dzienników elektronicznych w szkołach.

W związku z tym, iż obligatoryjne ich wprowadzenie ma nastąpić od roku szkolnego 2012/2013, apelujemy, aby:

a/ decyzje o wprowadzeniu dzienników przed tym terminem podejmować w ścisłej współpracy z Radą Pedagogiczna w danej szkole,

b/ zapewnić nauczycielom możliwość swobodnego dostępu do komputerów w szkole,

c/ zagwarantować nauczycielom odpowiednie – bezpłatne – szkolenia w tym zakresie.

Apel nr 5

Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z dnia 23.09. 2010 roku

ws. zatrudnienia pedagogów i psychologów szkolnych

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje o zatrudnianie w placówkach oświatowych pedagogów i psychologów szkolnych.

Zwracamy uwagę, że obecnie szkoła staje wobec nowych, coraz trudniejszych wyzwań w związku z kryzysem wartości i pogłębiającym się kryzysem rodziny. Ciężar odpowiedzialności za kształcenie i wychowanie młodzieży w coraz większym stopniu ponosi szkoła, często bez należytego wsparcia rodziców. Obniża się także granica wieku młodzieży wchodzącej w konflikt z prawem, co rodzi nowe, niełatwe wyzwania dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Pedagog musi udzielić pomocy i wsparcia nie tylko uczniom, ich rodzicom, ale także coraz bardziej przeciążonym pracą nauczycielom.

Wnioskujemy, aby znieść limity liczby uczniów, od których uzależnia się zatrudnienie pedagoga i psychologa szkolnego. W każdym typie szkół powinien być zatrudniony pedagog, a każde gimnazjum powinno otrzymać dodatkowy przydział godzin dla psychologa.

Apel nr 6

Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z dnia 23. 09. 2010 r.

w sprawie przyznawania stopnia awansu profesora oświaty

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się utrzymywaniu ograniczenia przez MEN dostępności nauczycieli do uzyskania tytułu profesora oświaty. Podobnie jak w roku ubiegłym w 2010 r. zaplanowano przyznanie jedynie 10 takich nominacji.

W przekonaniu SKOiW NSZZ „Solidarność”, czynniki ekonomiczne nie mogą decydować o liczbie przyznanych tytułów profesora, gdyż wiążące są kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 4 września 2008 roku w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Według oficjalnych danych – nauczycieli dyplomowanych jest prawie 250 tysięcy – w tym na pewno corocznie jest więcej niż 10 osób godnych tytułu profesora oświaty.

Żądamy od MEN zwiększenia środków przeznaczonych na wypłaty jednorazowych gratyfikacji pieniężnych związanych z nadaniem tytułu profesora oświaty, aby możliwe było uhonorowanie znacznie większej liczby zasłużonych nauczycieli.

Apel nr 7

Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z dnia 23. 09. 2010 r.

ws. ograniczenia maksymalnej liczby uczniów w klasach

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zwraca się do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z apelem o podjęcie niezbędnych działań,           w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, zmierzających do określenia i wdrożenia standardów dotyczących maksymalnej liczby uczniów w klasach i grupach na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Apel nr 8

Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z dnia 23. 09. 2010 r.

ws. negocjacji regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zwraca się do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego o przyjęcie zasady corocznego uzgadniania          – wzorem lat ubiegłych - regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli. Negocjacje są doskonałą okazją do wymiany uwag i kontynuacji tak bardzo potrzebnego dialogu pomiędzy przedstawicielami samorządów terytorialnych  i członkami związków zawodowych.

Uwaga, dokumenty otrzymają (w zależności od obszaru kompetencji):

- Premier RP,

- Kluby parlamentarne,

- Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Kuratoria Oświaty

- Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”,

- Jednostki samorządu terytorialnego,

- Szkoły i placówki oświatowe,

- Środki społecznego przekazu,