Obrady Rady Sekcji, 09- 10.01.2014r.

czwartek, 09 stycznia 2014 05:09 AnPieg
Drukuj

Zmiany w treści: sobota, 18 stycznia 2014 12:57

KOMUNIKAT z posiedzenia Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Zakopanem w dniach 9-10 stycznia 2014 r.

Rada Sekcji Krajowej w specjalnym stanowisku sprzeciwiła się wprowadzaniu do szkół i placówek oświatowych szkodliwych treści promujących ideologię gender. Sekcja Krajowa kontynuuje działania w sprawie zmiany statusu zawodowego nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych na podstawie Karty Nauczyciela przed 1 stycznia 2004 r.

Rada Sekcji Krajowej zaapelowała do rad pedagogicznych, by działając zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty nie wyrażały zgody na wprowadzanie w szkołach i placówkach oświatowych zajęć promujących ideologię gender.

- Niedopuszczalne jest wykorzystywanie systemu oświaty w Polsce do szerzenia szkodliwych treści, zacierających różnice między kobietą i mężczyzną, wprowadzanych nawet na poziomie przedszkola. Zagrożenia te potwierdzają wyniki badań, przeprowadzonych m.in na Uniwersytecie Harvarda, które wykazały, że brak pewności tożsamości płciowej u dzieci poniżej 11 roku życia zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości w ich rozwoju seksualnym, psychicznym i fizycznym i może doprowadzić do nieusuwalnych obciążeń psychiki traumatycznymi zaburzeniami – czytamy w stanowisku Rady.

Rada Sekcji Krajowej przypomina, że w misję zawodu nauczyciela wpisany jest obowiązek zapewnienia uczniom i wychowankom bezpieczeństwa nie tylko w sferze fizycznej, ale także psychicznej i emocjonalnej. Rodzice powierzając nauczycielom swoje dzieci mają prawo oczekiwać, że treści przekazywane w szkole nie będą naruszały ich praw zagwarantowanych w Konstytucji RP.

Członkowie Rady dyskutowali o sytuacji nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2004 r. rząd SLD-PSL, mimo negatywnych opinii i protestów NSZZ „S”, „wyjął” placówki socjalizacyjne (domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, ośrodki adopcyjne) spod systemu oświaty i przesunął je do systemu pomocy społecznej. Nauczyciele zatrudnieni w tych placówkach przed 1 stycznia 2004 r. mieli zachować swoje uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela bezterminowo, jeżeli kontynuować będą zatrudnienie w macierzystej placówce. Nauczycieli zatrudnianych w tych placówkach po 1 stycznia 2004 r. objęły już przepisy kodeksowe. Rząd PO-PSL doprowadził do uchwalenia ustawy „o pieczy zastępczej”, na mocy której z dniem 1 stycznia 2014 r. również nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przed 2004 r. pozbawiono statusu zawodowego wynikającego z Karty Nauczyciela. Stali się oni pracownikami samorządowymi. Stworzyło to chaos prawny, wiele komplikacji w zakresie zmiany warunków pracy i płacy, odpraw, urlopów itd. W tej sprawie sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży wystąpiła do premiera RP o zachowanie praw nabytych nauczycieli zatrudnionych przed 1 stycznia 2004 r.

Trwa inicjatywa społeczna „Lektury bez cenzury” promująca klasyczne dzieła polskiej literatury rugowane z kanonu lektur szkolnych. Organizatorzy akcji zachęcają do uważnego czytania utworów Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”, „Konrad Wallenrod” oraz „Trylogii” Henryka Sienkiewicza i poszukiwania odpowiedzi wraz z uzasadnieniem na pytanie: „Jakie słowa zaszkodziły tym utworom, że minister edukacji narodowej ruguje je z kanonu lektur szkolnych?” Akcja potrwa do końca stycznia br.

Szerzej o Inicjatywie na specjalnej stronie:

Rada SKOiW omówiła spotkanie NSZZ „S” z ministrem edukacji Joanną Kluzik-Rostkowską i przebieg protestu w regionach przeciwko niekorzystnym zmianom w Ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela.

Jednym z punktów obrad była informacja o wynikach PISA. Rząd nagłaśnia sukces polskich uczniów, ale nie mówi o zaleceniach PISA dla krajów uczestniczących w tym programie. Są one następujące: większe nakłady na edukację, zmniejszenie liczby uczniów w klasach, stabilizacja statusu zawodowego nauczycieli i podwyższenie ich wynagrodzeń. Tych zaleceń rząd polski nie realizuje!

Rada Sekcji Krajowej zajęła się także problemem zmian w ustawie o Otwartych Funduszach Emerytalnych i związanego z nimi obowiązkowego przejścia nauczycieli do ZUS.

Ponadto Rada SKOiW zapoznała się z informacją o pracy zespołu ds. szkolnictwa zawodowego i omówiła przypadki łamania prawa oświatowego przez samorządy, m.in. dotyczące unikania płacenia przez nie jednorazowego dodatku uzupełniającego poprzez wypłacanie podwójnej „trzynastki” w danym roku kalendarzowym.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

 

 

Wystąpienia zaproszonych gości.

Napisali o nas:

WPROST

NASZ DZIENNIK

TOK FM

Artykuły powiązane:

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ

YOU TUBE

Możesz wyrazić swój sprzeciw

Gazeta Wyborcza

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Stanowisko10.01.2014..pdf 122 Kb
komunikat z Rady SKOiW 9-10.01.2014.pdf 125 Kb