KOMUNIKAT oraz stanowiska przyjęte przez Radę SKOiW w dniach 21-22 lutego 2013 r.

piątek, 22 lutego 2013 10:34 AnPieg
Drukuj

KOMUNIKAT  z obrad Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w dniach 21-22 lutego 2013 r. w Krakowie.

„S” oświatowa żąda natychmiastowego wstrzymania jakichkolwiek działań i dyskusji związanych ze zmianami w Karcie Nauczyciela do czasu opublikowania wyników badań rzeczywistego czasu pracy nauczycieli prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych. Sekcja Krajowa domaga się także  odstąpienia od projektu ustawy umożliwiającej likwidację bibliotek szkolnych.  Rada SKOiW NSZZ „S” popiera   strajk solidarnościowy organizowany na Śląsku.  Sekcja Krajowa wystąpi do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ustalania czasu pracy pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"  stoi na stanowisku, że dopiero opublikowanie wyników badan Instytutu Badań Edukacyjnych nad rzeczywistym czasem pracy nauczyciela może stać się podstawą do rozpoczęcia dyskusji na temat ewentualnej nowelizacji Karty Nauczyciela. Wyniki badań mają być przedstawione w bieżącym roku. Proponowane przez resort edukacji zmiany obejmują m.in. rozliczanie czasu pracy nauczycieli.

- Błędną praktyką jest dokonywanie zmian w przedmiotowej ustawie bez pogłębionej wiedzy merytorycznej opartej na rzetelnych i wiarygodnych badaniach uwzględniających

złożony charakter  naszego zawodu. Protestujemy przeciwko dotychczasowej praktyce skupiania uwagi społeczeństwa na wyrwanych z kontekstu aspektach pracy nauczyciela, co stwarza  nieprawdziwy obraz polskiej szkoły – czytamy stanowisku Rady Sekcji Krajowej.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w założeniach do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego zakłada możliwość wykonywania

zadań biblioteki szkolnej przez bibliotekę publiczną. Może to prowadzić do wyprowadzenia bibliotek ze szkół i ich likwidacji, a w konsekwencji do ograniczenia dostępu dzieci i młodzieży do literatury i informacji. Rada Sekcji Krajowej w przyjętym stanowisku zwraca uwagę, że ustawa o systemie oświaty nakłada na organ prowadzący obowiązek zapewnienia uczniom możliwości korzystania z biblioteki szkolnej. Rada SKOiW domaga się odstąpienia od tego szkodliwego projektu a w zamian zagwarantowania środków finansowych na doposażenie bibliotek poprzez aktualizowanie księgozbioru, dostęp do  internetu i nowoczesnego oprogramowania.

Rada SKOiW popiera strajk solidarnościowy organizowany przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy na Śląsku. Członkowie Rady solidaryzują się z postulatami, których celem jest ochrona mieszkańców województwa śląskiego przed skutkami kryzysu gospodarczego i utratą kolejnych miejsc pracy, ochrona przedsiębiorstw i stanowczy sprzeciw wobec drastycznie rosnących kosztów utrzymania oraz łamania praw pracowniczych w Polsce.

- Jesteśmy świadomi, że sformułowane postulaty dotyczą wszystkich obywateli naszego kraju – podkreślają członkowie Rady w przyjętym stanowisku.

Sekcja Krajowa zwróci się do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem, aby ten  wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie przepisów Karty Nauczyciela dotyczących ustalania czasu pracy pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych z Konstytucją RP. Po wejściu w życie (w 2010 r.) rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej organy prowadzące zamiast  zatrudniać więcej tych specjalistów zaczęły zwiększać pensum dotychczas pracującym. W wielu samorządach ich obowiązkowy wymiar zajęć z 20 godz. tygodniowo wzrósł do 30, 35 a nawet 40 godzin. Spowodowało to znaczne zróżnicowanie czasu pracy tych nauczycieli zatrudnionych na tych samych stanowiskach. Zdaniem Rady SKOiW,  pozostaje to w sprzeczności z zasadą jednakowego wynagradzania za wykonywanie tej samej pracy a także z zasadą równego traktowania wyrażoną Konstytucji RP.

Ponadto Rada Sekcji Krajowej zajęła stanowiska w sprawie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych szkoły podstawowej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Członkowie Rady zapoznali się także z sytuacją w krakowskiej oświacie. Związkowcy z Krakowa przedstawili skuteczne działania podejmowane wraz z rodzicami w obronie wielu krakowskich szkół przed likwidacją.

Sekcja Krajowa będzie organizatorem międzynarodowego konkursu plastycznego z okazji 150 rocznicy Powstania Styczniowego. Szczegóły i regulamin konkursu już niebawem na naszej stronie internetowej.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

W zał. dokumenty przyjęte przez Radę.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
stanowisko 22.02.2013. ws. zmian w KN.pdf 389 Kb
stanowisko 21.02.2013. ws. bibliotek szkolnych.pdf 465 Kb
komunikat z obrad Rady SKOiW KrakĂlw 21-22.02 2013-1.pdf 607 Kb