Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania 15- 16 listopada 2012r.

piątek, 16 listopada 2012 12:00 AnPieg
Drukuj

Komunikat z posiedzenia Rady  SKOiW NSZZ „Solidarność” w dniach 15- 16 listopada 2012r. w Gdańsku

„Solidarność” oświatowa zdecydowanie przeciwna samorządowym propozycjom zmian w Karcie Nauczyciela i Ustawie o systemie oświaty. Rada Sekcji Krajowej domaga się utrzymania statusu nauczyciela przez pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. Związkowcy zwrócili się także do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wydłużenia o 2 lata funkcjonowania Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych.

(Wystąpienie Krzysztofa Dośli- przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego)

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  negatywnie odniosła się do samorządowych propozycji zmian  w ustawie - Karta Nauczyciela i Ustawie o systemie oświaty.

- Propozycje te są szkodliwe dla jakości polskiej edukacji i warunków pracy nauczycieli. Jedyną przesłanką proponowanych zmian jest trudna sytuacja budżetowa jednostek samorządów terytorialnych, będąca efektem polityki finansowej państwa. Przedstawiony projekt w żadnym wypadku nie poprawia warunków pracy nauczycieli, kształcenia dzieci i młodzieży, nie wpływa także na podnoszenie jakości pracy szkół - stwierdzają członkowie Rady.

Za szczególnie groźne dla polskiego systemu edukacji  „Solidarność” oświatowa uznaje propozycje:

- zmian statusu zawodowego nauczyciela ( zwiększenie pensum, ograniczenie czasu urlopu wypoczynkowego, zmiany w awansie zawodowym, itp.),

- zmniejszenia procentowego odpisu na doskonalenie zawodowe,

- zmian w procedurze udzielania urlopów dla poratowania zdrowia zwłaszcza przy znacznym wydłużeniu wieku emerytalnego,

- zniesienia limitu uczniów w szkołach, które mogą być przekazane do prowadzenia innym podmiotom niż jednostki samorządu terytorialnego, czyli nieograniczonej prywatyzacji,

- dalszego ograniczenia roli organów sprawujących nadzór pedagogiczny.

Rada Sekcji Krajowej  podtrzymała  stanowisko, że jakiekolwiek zmiany dotyczące warunków pracy i płacy mogą nastąpić tylko w efekcie uzgodnień rządu z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi po zakończeniu rzeczywistego badania czasu i warunków pracy nauczycieli przez Instytut Badań Edukacyjnych. Rada oczekuje  od  Ministerstwa Edukacji Narodowej jednoznacznego opowiedzenia się przeciwko szkodliwym propozycjom dyskredytującym polską oświatę i prestiż zawodu nauczyciela.

Rada SKOiW podjęła także decyzje o kontynuacji działań informacyjnych  w sprawie propozycji zmian w prawie oświatowym i organizacji 6 grudnia br.  w Warszawie ogólnopolskiej debaty pod hasłem „Dokąd zmierza polska oświata?”.

Członkowie Rady SKOiW zaapelowali do Rządu RP o podjęcie prac legislacyjnych na rzecz utrzymania Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w odniesieniu do wychowawców, którzy na jej podstawie zostali zatrudnieni.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewiduje, że status nauczycielski tych pracowników wygaśnie 31 grudnia 2013 r.

W trakcie prac legislacyjnych w 2003 r., kiedy placówki opiekuńczo – wychowawcze zostały wyłączone z systemu oświaty, urzędnicy państwowi deklarowali, iż  nie należy odbierać praw nabytych, tzn., że osoby zatrudnione w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela powinny zachować to uprawnienie do wygaśnięcia stosunku pracy.

Zmiany w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym powodują, że od przyszłego roku akademickiego  Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych  praktycznie zaczną być  wygaszane, gdyż ewentualni nowi  słuchacze Kolegiów  nie mogliby już uzyskać dyplomu i tytułu zawodowego licencjata na uczelni wyższej, z którą dane Kolegium miało zawarte porozumienie w tym zakresie. Porozumienia takie tracą moc z dniem 30 września 2015 r.

- Ideą  zmian ustawowych było przejmowanie Kolegiów przez wyższe uczelnie lub tworzenie na ich bazie wyższych szkół zawodowych. W wielu województwach proces przejmowania tych placówek przez uczelnie nie jest jednak prosty i wymaga  dłuższego czasu. (…) Wydłużenie o dwa lata obowiązywania porozumień z uczelniami (do 30 września 2017 r.) pozwoliłoby na sfinalizowanie rozmów z uczelniami lub przyjęcie innych wariantów, które zatrzymałyby wysoko wykwalifikowaną  kadrę nauczycielską kolegiów językowych w edukacji – czytamy w stanowisku Rady Sekcji Krajowej.

Ponadto, w obecnym stanie prawnym,  słuchacze, którzy w tym roku rozpoczęli naukę w Nauczycielskich Kolegiach Języków Obcych nie będą mogli cieszyć się pełnymi prawami, które zostały zagwarantowane pozostałym rocznikom.  Należy stworzyć odpowiednie warunki tak, aby od 2015 roku słuchacze, którzy z różnych powodów nie zdołali ukończyć nauki w przepisowym okresie 3 lat  mogli uzyskać dyplom – podkreślają członkowie Rady.

W sprawach szczegółowych proszę o kontakt: 603 090 888, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

Stanowisko

Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

w sprawie propozycji korporacji samorządowych dotyczących zmian w Karcie Nauczyciela 
i ustawie o systemie oświaty.

Rada Sekcji Krajowej negatywnie odnosi się do samorządowych propozycji zmian w ustawie Karta Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty. Propozycje te są szkodliwe dla jakości polskiej edukacji i warunków pracy nauczycieli.

Jedyną przesłanką proponowanych zmian jest trudna sytuacja budżetowa jednostek samorządów terytorialnych, będąca efektem polityki finansowej państwa. Przedstawiony projekt w żadnym wypadku nie poprawia warunków pracy nauczycieli, kształcenia dzieci i młodzieży, nie wpływa także na podnoszenie jakości pracy szkół.

Za szczególnie groźne dla polskiego systemu edukacji uznajemy propozycje:

- zmian statusu zawodowego nauczyciela (zwiększenie pensum, ograniczenie czasu urlopu wypoczynkowego, zmiany w awansie zawodowym itp.),

- zmniejszenia procentowego odpisu na doskonalenie zawodowe,

- zmian w procedurze udzielania urlopów dla poratowania zdrowia zwłaszcza przy znacznym wydłużeniu wieku emerytalnego,

- zniesienia limitu uczniów w szkołach, które mogą być przekazane do prowadzenia innym podmiotom niż jednostkom samorządu terytorialnego, czyli nieograniczonej prywatyzacji

- dalszego ograniczenia roli organów sprawujących nadzór pedagogiczny,

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zdecydowanie opowiada się za tym, aby:

·        Karta Nauczyciela obejmowała wszystkich nauczycieli bez względu na organ prowadzący daną szkołę lub placówkę oświatową,

·        nakłady rządu na oświatę wynosiły co najmniej 5% PKB,

·       określić górną granicę liczebności uczniów w oddziałach w poszczególnych typach szkół oraz realizacji wymogów sanitarnych w szkołach (istotne zwłaszcza w kontekście pięcio i sześciolatków),

·       zwiększyć rolę organów sprawujących nadzór pedagogiczny w dziedzinie opiniowania arkuszy organizacyjnych, likwidacji lub przekazywania szkół innym organom prowadzącym.

Podtrzymujemy nasze stanowisko, że jakiekolwiek zmiany dotyczące warunków pracy i płacy mogą nastąpić tylko w efekcie uzgodnień rządu z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi po zakończeniu rzeczywistego badania czasu i warunków pracy nauczycieli przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Oczekujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej jednoznacznie opowie się przeciwko szkodliwym propozycjom dyskredytującym polską oświatę i prestiż zawodu nauczyciela.

Gdańsk, dnia 16 listopada  2012 roku

Stanowisko

Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z dnia 16 listopada 2012 roku

w sprawie Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zwraca się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o rozważenie możliwości zmiany art. 261 b Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, tj. wydłużenia o dwa lata - do 30 września 2017 r. czasu obowiązywania porozumień zawartych przez organy prowadzące kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych albo kolegia pracowników służb społecznych z uczelniami w zakresie, w jakim umożliwiają one absolwentowi, po zdaniu egzaminu dyplomowego, ubieganie się o dopuszczenie do egzaminu w uczelni oraz uzyskanie dyplomu i tytułu zawodowego licencjata.

UZASADNIENIE

Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych są placówkami kształcącymi na wysokim poziomie przyszłych nauczycieli języków i wybierane przez  absolwentów szkół ponadgimnazjalnych jako szkoły pierwszego wyboru. Zapewnia to kompetentna i  doświadczona kadra.

Art. 261b. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym głosi, iż porozumienia zawarte przez organy prowadzące nauczycielskie kolegia języków obcych (…) z uczelniami w zakresie, w jakim umożliwiają one absolwentowi, po zdaniu egzaminu dyplomowego, ubieganie się o dopuszczenie do egzaminu w uczelni oraz uzyskanie dyplomu i tytułu zawodowego licencjata, tracą moc z dniem 30 września 2015r.

Zmiany ustawowe powodują, że od przyszłego roku akademickiego  Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych  praktycznie zaczną być  wygaszane, gdyż ewentualni nowi  słuchacze Kolegiów  nie mogliby już uzyskać dyplomu i tytułu zawodowego licencjata na uczelni wyższej, z którą dane Kolegium miało zawarte porozumienie w tym zakresie.

Ideą  zmian ustawowych było przejmowanie Kolegiów przez wyższe uczelnie lub tworzenie na ich bazie wyższych szkół zawodowych. W wielu województwach proces przejmowania tych placówek przez uczelnie nie jest jednak prosty i wymaga  dłuższego czasu.  Rozważane są także inne warianty przekształcania lub łączenia  NKJO z innymi placówkami edukacyjnymi.  Wymaga to dłuższego niż jeden rok okresu czasu.

Wydłużenie o dwa lata obowiązywania porozumień z uczelniami  pozwoliłoby na sfinalizowanie rozmów z uczelniami lub przyjęcie innych wariantów, które zatrzymałyby wysoko wykwalifikowaną  kadrę nauczycielską kolegiów językowych w edukacji.

Ponadto, w obecnym stanie prawnym,  słuchacze, którzy w tym roku rozpoczęli naukę w Nauczycielskich Kolegiach Języków Obcych nie będą mogli cieszyć się pełnymi prawami, które zostały zagwarantowane pozostałym rocznikom. Brakuje rozwiązania, które byłoby optymalne dla wszystkich słuchaczy. Kolegia językowe będą zmuszone ograniczyć prawa słuchaczy rocznika przyjętego w naborze 2012/2013.  Stracą oni prawo do powtarzania semestru oraz urlopu semestralnego i rocznego, a także w przypadku otrzymania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej w drugim terminie nie będą mieli możliwości powtarzania ostatniego semestru nauki oraz utracą możliwość ubiegania się o tytuł licencjata na uniwersytecie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy kolegiów w całej Polsce,   należy stworzyć odpowiednie warunki tak, aby  od 2015 roku słuchacze, którzy z różnych powodów nie zdołali ukończyć nauki w przepisowym okresie 3 lat  mogli uzyskać dyplom.

Nasza propozycja pozwoliłaby wszystkim słuchaczom na korzystanie w pełni z praw słuchacza i wyeliminowanie obaw o braku możliwości dokończenia przez nich nauki z powodu zmiany ustawodawczej.

Gdańsk, 16.11.2012 r.

Otrzymują:

  1. 1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  2. 2. Minister Edukacji Narodowej.
  3. 3. Samorządy wszystkich Województw.
  4. 4. Związek Województw Rzeczypospolitej

Apel

Rady Sekcji Krajowej  Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z dnia 16 listopada 2012 roku

do Rządu RP o utrzymanie statusu nauczyciela pracownikom placówek opiekuńczo - wychowawczych

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do Rządu RP o podjęcie prac legislacyjnych na rzecz utrzymania Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w odniesieniu do wychowawców, którzy na jej podstawie zostali zatrudnieni.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewiduje, że status nauczycielski tych pracowników wygaśnie 31 grudnia 2013 r.

W trakcie prac legislacyjnych w 2003 r., kiedy placówki opiekuńczo – wychowawcze zostały wyłączone z systemu oświaty, urzędnicy państwowi deklarowali, iż  nie należy odbierać praw nabytych tzn., że osoby zatrudnione w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela powinny zachować to uprawnienie do wygaśnięcia stosunku pracy. W duchu odpowiedzialności za słowo wyrażamy przekonanie, że złożone obietnice powinny być dotrzymane. Hipokryzją jest argumentacja, że należy zrównać warunki pracy i płacy wychowawców zatrudnionych na podstawie Kary Nauczyciela, z tymi, którzy są zatrudnienie na podstawie Kodeksu Pracy.  Zakładamy, że ustawodawca, wprowadzając zmianę podstawy zatrudnienia, zdawał sobie sprawę, że w wymienionych wyżej placówkach nastąpi zróżnicowanie w zakresie warunków pracy i płacy.

Rada Sekcji wyraża przekonanie, że tę sprawę należy rozpatrzyć w myśl zasady zaufania obywateli do Państwa i jego organów.

Do wiadomości:

  1. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP
  2. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP
  3. Kluby Parlamentarne

Zdjęcia: Andrzej Piegutkowski

 

 

 

Obrady odbywały się w Sali BHP w Gdańsku.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
16.11.12. Stanowisko Rady SKOiW kolegia językowe.pdf 580 Kb
16.11.12. Stanowisko Rady SKOiW KN UOSO.pdf 569 Kb
16.11.12. Apel Rady SKOiW.pdf 628 Kb
komunikat15-16.11.2012 w Gdańsku.pdf 859 Kb