KOMUNIKAT z posiedzenia Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w dniach 21-22 stycznia 2010 r. w Krakowie

piątek, 23 stycznia 2009 22:58 AnPieg
Drukuj

Związkowcy z NSZZ „Solidarność” chcą brać czynny udział w konferencjach wojewódzkich nt. szkolnictwa zawodowego organizowanych przez MEN. Delegacja NSZZ „S” weźmie udział w „Marszu Żywych” w Auschwitz. Rada SKOiW omówiła współpracę Sekcji Krajowej z Amerykańską Federacją Nauczycieli w ramach projektu „Civic Voices- Międzynarodowy Bank Pamięci o Demokracji”, losy inicjatyw ustawodawczych i opinii dotyczących niektórych zapisów Karty Nauczyciela. Rada odniosła się także do pomysłu wprowadzenia Kodeksu Etyki Nauczyciela.

 


Rada SKOiW wystosowała do władz oświatowych szereg postulatów dotyczących kształcenia zawodowego. Wnioskuje m.in. o powołanie klas przysposabiających do pracy (uzawodowionych) dla uczniów w wieku 15-18 lat, wprowadzenie zmian w sposobie przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, finansowania edukacji zawodowej, dokonanie zmian legislacyjnych w ustawach o podatkach oraz ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, by zmotywować pracodawców do uczestnictwa w procesie kształcenia zawodowego. Rada SKOiW zaapelowała do samorządów o pilne sfinansowanie etatów dla nauczycieli pełniących rolę doradcy zawodowego zwłaszcza w gimnazjach oraz o utworzenie sieci ponadlokalnych Centrów Kształcenia Zawodowego. Od Parlamentu, Rządu i JST Rada oczekuje rozwiązań umożliwiających dalsze realizowanie zadań przez warsztaty szkolne-gospodarstwa pomocnicze prowadzące działalność usługowo-szkoleniową. Od stycznia do końca kwietnia br. MEN organizuje w województwach konferencje nt. szkolnictwa zawodowego. NSZZ „S” chce aktywnie w nich uczestniczyć i prezentować swoją wizję rozwoju tej ważnej dziedziny oświaty. Praktyka pierwszej z tych konferencji w Gdańsku pokazuje jednak, że związkowcy z NSZZ „S” nie są zapraszani i dopuszczani do głosu podczas tych spotkań.

Rada omówiła sprawy międzynarodowe, m.in. realizację projektu „Civic Voices- Międzynarodowy Bank Pamięci o Demokracji”. Jest to program, którego głównym celem jest poznanie współczesnej historii poprzez fakty, życiorysy, wspomnienia działaczy walczących o demokrację z całego świata. W projekcie uczestniczą, oprócz Amerykańskiej Federacji Nauczycieli, centrale związkowe z Kolumbii, Gruzji, Mongolii, Irlandii Północnej, Filipin, RPA. Jedynym partnerem projektowym w Polsce jest Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Wobec zawężonego zakresu wiedzy o historii najnowszej wśród uczniów i marginalizowania tego okresu historycznego w nowej Podstawie Programowej oraz podręcznikach realizacja projektu będzie niezbędnym wypełnieniem „luki edukacyjnej”. W sumie w ciągu trzech lat projekt w części polskiej obejmie ok. 280 nauczycieli i 2 800 uczniów. Efekty pracy nauczycieli i uczniów zaangażowanych w realizację projektu będą wykorzystywane na całym świecie poprzez międzynarodową stronę internetową i opracowane materiały dydaktyczne.

Przedstawiciele SKOiW wezmą udział w styczniowych obchodach wyzwolenia obozu Auschwitz, tzw. „Marszu Żywych”. Delegacja naszego Związku weźmie także udział w konferencji zorganizowanej w ramach tych uroczystości w Krakowie w końcu stycznia br.

Nadal nie ma odpowiedzi Rządu i Parlamentu na inicjatywy ustawodawcze Komisji Krajowej NSZZ „S” ws. art. 35 Karty Nauczyciela (odpłatności za godziny ponadwymiarowe) i art. 42 KN (likwidacji zapisu o dodatkowych niepłatnych godzinach) oraz na pisma Sekcji Krajowej w sprawie negatywnej opinii NSZZ „S” do projektu zmian art. 68 KN dotyczącego podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Zdaniem Sekcji Krajowej proponowane zmiany do art. 68 KN zawierają szereg błędów merytorycznych. Przede wszystkim, błędne i nieuzasadnione jest proponowane rozwiązanie, że prawo do świadczeń na doskonalenie zawodowe ma nauczyciel, doskonalący się zawodowo na polecenie dyrektora szkoły, a dyrektor na polecenie organu prowadzącego szkołę. Nikt bowiem nie może zmuszać nauczyciela i tym samym polecać mu, aby doskonalił się zawodowo. Polecenie takie naruszałoby prawa osobowe obywatela i pozostawałoby w sprzeczności z przepisami Konstytucji RP. Żadne przepisy prawa nie przewidują możliwości polecenia pracownikowi przez pracodawcę podjęcia doskonalenia zawodowego, natomiast nakazują one pracodawcy ułatwienie pracownikowi podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W związku z ukazaniem się rozporządzenia MEN o rozliczaniu średnich wynagrodzeń nauczycieli w JST i wypłatach tzw. dodatków uzupełniających Rada SKOiW apeluje do struktur NSZZ „S” o dokładną analizę sprawozdań JST dotyczącą realizacji średnich ustawowych wynagrodzeń nauczycieli i występowanie do organów prowadzących o bardziej szczegółowe dane dotyczące wszystkich składników wynagrodzenia nauczycieli.

Rada SKOiW nie popiera pomysłu ZNP opracowania Kodeksu Etyki Nauczyciela. Sekcja Krajowa uważa, że przepisy Karty Nauczyciela dotyczące praw, obowiązków i odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli w wystarczającym stopniu regulują zasady etyczne pracy nauczyciela.

Sekcja Krajowa współpracuje ze Stowarzyszeniem „Ratuj Maluchy” w akcji zbierania podpisów pod inicjatywą obywatelską zmian w Ustawie o systemie oświaty zmierzającą do anulowania wprowadzonych w ub. roku przepisów, m.in. o obowiązku szkolnym 6 –latków i ułatwieniach prywatyzacyjnych w oświacie Sekcje regionalne będą zbierać podpisy pod tym projektem obywatelskim.

Rada SKOiW zaapelowała do struktur regionalnych NSZZ „S” o sprawny przebieg wyborów na kadencję 2010-2014. Omówiła także stan przygotowań do obchodów Roku NSZZ „Solidarność” w ramach XXX-lecia istnienia Związku. Jednymi z elementów tych obchodów są organizowane przez Sekcję Krajową konkursy: plastyczny i historyczno-literacki.


Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ "S"

Wojciech Jaranowski