KOMUNIKAT z posiedzenia Rady SKOiW NSZZ „Solidarność” 23 sierpnia 2012 r.

piątek, 24 sierpnia 2012 11:30 AnPieg
Drukuj

Samorządy atakują Kartę Nauczyciela. Podczas wakacji odbyły się już pierwsze spotkania w komisjach sejmowych i Ministerstwie Edukacji Narodowej na temat propozycji zmian w ustawie- Karta Nauczyciela zgłoszonych przez korporacje samorządowe.  Pomimo  dokonania doraźnej zmiany w „Nowej Podstawie Programowej” przez wprowadzenie obligatoryjnego modułu dotyczącego historii Polski  „S” oświatowa będzie kontynuować działania na rzecz zmiany całej Podstawy Programowej, także w zakresie innych przedmiotów.

Jak co roku pod koniec wakacji w Warszawie odbyło się informacyjne spotkanie Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Omówiono działania Sekcji w czasie wakacji. Najważniejszym tematem były próby zmian w Karcie Nauczyciela.

Korporacje samorządowe dążą m.in. do zwiększenia pensum dydaktycznego, wyeliminowania z Karty nauczycieli „nietablicowych”,  likwidacji niektórych dodatków (przede wszystkim dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego), zmian w awansie zawodowym (likwidacji stopnia nauczyciela dyplomowanego), ograniczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego i daleko idących zmian w udzielaniu urlopów zdrowotnych. Samorządy nie chcą także składania sprawozdań z osiągania tzw. średnich wynagrodzeń nauczycieli i wypłacania dodatków uzupełniających.

W okresie wakacji przedstawiciele Prezydium SKOiW spotykali się z innymi związkami zawodowymi i organizacjami samorządów w sprawie tych propozycji zmian w Karcie Nauczyciela.

Na wspólnym posiedzeniu komisji sejmowych (edukacji i samorządu terytorialnego) przewodniczący SKOiW Ryszard Proksa przedstawił korzyści funkcjonowania Karty Nauczyciela. Ostrzegał także posłów i MEN, którzy dążyli do szybkich zmian w tej ustawie, aby nie dokonywano żadnych zmian w trybie szybkiej ścieżki legislacyjnej, bez  konsultacji społecznych. Przedstawiciele związków zawodowych podawali przykłady łamania prawa oświatowego przez samorządy. Efektem spotkania komisji sejmowych z udziałem związków zawodowych było  powstanie dezyderatu skierowanego do premiera RP o wzmożenie kontroli nad przestrzeganiem prawa oświatowego poprzez zdyscyplinowanie wojewodów, a  za ich pośrednictwem organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe. Przewodniczący Proksa poparł propozycję posłów 50 proc. dotacji z budżetu państwa dla przedszkoli samorządowych.

Ministerstwo Edukacji nie ma jednoznacznego stanowiska w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela, choć podjęło się roli organizatora spotkań trójstronnych w tej sprawie z udziałem przedstawicieli samorządów i związków zawodowych. Pierwsze z nich dotyczyło urlopów dla poratowania zdrowia. Samorządy chcą ich ograniczenia, tzn. udzielania dopiero po 20 latach pracy i tylko w przypadku chorób zawodowych, skrócenia ich trwania,  orzekania w tej sprawie przez lekarzy medycyny pracy i przeniesienia kosztów tych urlopów na ZUS. Wszystkie związki zawodowe skrytykowały te propozycje i przedstawiły argumenty o ich utrzymaniu w dotychczasowym kształcie. Nie doszło do żadnych uzgodnień w tej sprawie, jak kłamliwie informowały o tym niektóre media. Następne spotkania w MEN w sprawie zmian w Karcie mają dotyczyć wynagrodzeń nauczycieli i awansu zawodowego.

W założeniach rządowych do budżetu na 2013 r. nie przewidziano waloryzacji płac dla nauczycieli. Być może dlatego w przychylnych rządowi środkach masowego przekazu przedstawia się w złym świetle tą grupę zawodową  i nieustannie pojawiają się wysokości tzw. średnich wynagrodzeń nauczycieli (zwykle nieosiągalne przez zdecydowaną  większość nauczycieli) i ich uprawnienia (czas pracy, urlopy zdrowotne, odprawy itd.). Bądźmy krytyczni wobec takich manipulacji prasowych, nie miejmy kompleksów i brońmy naszych uprawnień, bo nie są one niczym nadzwyczajnym. Dlaczego o innych grupach zawodowych, które mają nieporównywalnie większe wynagrodzenia i przywileje nie mówi się w mediach w ogóle?

W Nowej Podstawie Programowej dokonano zmiany polegającej na wprowadzeniu obligatoryjnego modułu: ”Ojczysty Panteon, Ojczyste Spory” w nauczaniu historii w szkołach ponadgimnazjalnych. Ta doraźna zmiana, zdaniem Sekcji Krajowej, nie rozwiązuje problemu, w tym  także w zakresie innych przedmiotów. „S” oświatowa dalej będzie podejmować działania w kierunku zmiany Podstawy Programowej, w tym rozważa możliwość wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.

 

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski