Uprawnienia szkolnych kół NSZZ Solidarność


Koniec z rozbieżnościami interpretacyjnymi zapisu ustawy o związkach zawodowych dotyczącego m.in. uprawnień szkolnych kół międzyzakładowych organizacji związkowych. Nawet w przypadku  gdy w szkole lub placówce oświatowej jest  jeden członek Związku należący do międzyzakładowej organizacji związkowej ma ona w tej szkole (placówce) uprawnienia zakładowej organizacji związkowej określone w ustawie o związkach zawodowych

 

Bywało różnie

Nowelizacja Kodeksu Pracy z 26 lipca 2002 roku zmieniająca także ustawę o związkach zawodowych wprowadziła zasadę, że ustawowe uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących pracownikami zatrudnionymi u pracodawcy objętego jej działaniem, osobami wykonującymi pracę chałupniczą lub funkcjonariuszami pełniącymi służbę w jednostce objętej działaniem tej organizacji  - art. 25(1) ust. 1 ustawy o związkach zawodowych.

Przepis ten, na podstawie art. 34  ustawy, odnosił się także do międzyzakładowej organizacji związkowej (moz) obejmującej swoim działaniem poszczególnych pracodawców. Powodowało to, że  niektórzy pracodawcy twierdzili, iż liczba członków związku zawodowego w ich zakładzie pracy (szkole), również w przypadku międzyzakładowej organizacji związkowej, winna wynosić co najmniej 10 osób, aby organizacja ta posiadała uprawnienia do reprezentowania zrzeszonych w niej członków wobec pracodawcy.  Odmienne zdanie mieli związkowcy, argumentujący, iż o tym, czy w danym zakładzie pracy jakim jest szkoła lub placówka oświatowa działa międzyzakładowa organizacja związkowa nie decyduje liczba zatrudnionych tam członków koła (np. 4 osób), lecz ogólna liczba członków międzyzakładowej organizacji związkowej, obejmującej swoim działaniem poszczególne szkoły lub placówki, w której zrzeszone jest koło. Nie mogło być bowiem tak, że organizacja międzyzakładowa licząca w sumie np. 300 członków nie posiada uprawnień w żadnej albo w większości szkół.

 

„S” w Komisji Trójstronnej

Problem uprawnień międzyzakładowych organizacji związkowych zgłosili na forum Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, w tym przewodniczący SKOiW – Stefan Kubowicz, do którego docierały informacje z regionów o różnych interpretacjach zapisów ustawy dotyczących uprawnień moz.

Efektem tych działań była nowelizacja w październiku br. ustawy o związkach zawodowych przy okazji zmian w ustawie o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.

 

Sejm rozstrzygnął

Sejm przyjął argumenty związkowców i określił jednoznacznie  w art. 34 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, że  przy ustalaniu liczby członków, o której mowa w art. 25(1) ust. 1, oraz prawa do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, o którym mowa w art. 31 ust. 1, uwzględnia się liczbę członków międzyzakładowej organizacji związkowej zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych działaniem tej organizacji.

Zmiany w ustawie o związkach zawodowych i innych ustawach zamieszczamy w „Przeglądzie Prawnym”.

Wojciech Jaranowski