A A A

Zdjęcia 2017- 2018r.

Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę - 2018r.

IMG_20180702_115431 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115431 (Kopiowanie)
DSC00649
DSC00649
DSC00646
DSC00646
IMG_20180702_130229 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130229 (Kopiowanie)
DSC00639
DSC00639
IMG_20180702_120210 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120210 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114451 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114451 (Kopiowanie)
DSC00699
DSC00699
DSC00694
DSC00694
DSC00664
DSC00664
DSC00634
DSC00634
DSC00692
DSC00692
DSC00686
DSC00686
DSC00656(1)
DSC00656(1)
DSC00695
DSC00695
IMG_20180702_124032 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124032 (Kopiowanie)
DSC00677
DSC00677
DSC00661(1)
DSC00661(1)
DSC00696
DSC00696
IMG_20180702_130227 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130227 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124052 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124052 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120258 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120258 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120335 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120335 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115415 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115415 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124113 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124113 (Kopiowanie)
DSC00628
DSC00628
IMG_20180702_114407 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114407 (Kopiowanie)
IMG_20180702_143935 (Kopiowanie)
IMG_20180702_143935 (Kopiowanie)
DSC00664(1)
DSC00664(1)
DSC00698
DSC00698
IMG_20180702_120125 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120125 (Kopiowanie)
DSC00665
DSC00665
IMG_20180702_114536 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114536 (Kopiowanie)
DSC00650
DSC00650
Previous Next Play Pause
IMG_20180702_115431 (Kopiowanie) DSC00649 DSC00646 IMG_20180702_130229 (Kopiowanie) DSC00639 IMG_20180702_120210 (Kopiowanie) IMG_20180702_114451 (Kopiowanie) DSC00699 DSC00694 DSC00664 DSC00634 DSC00692 DSC00686 DSC00656(1) DSC00695 IMG_20180702_124032 (Kopiowanie) DSC00677 DSC00661(1) DSC00696 IMG_20180702_130227 (Kopiowanie) IMG_20180702_124052 (Kopiowanie) IMG_20180702_120258 (Kopiowanie) IMG_20180702_120335 (Kopiowanie) IMG_20180702_115415 (Kopiowanie) IMG_20180702_124113 (Kopiowanie) DSC00628 IMG_20180702_114407 (Kopiowanie) IMG_20180702_143935 (Kopiowanie) DSC00664(1) DSC00698 IMG_20180702_120125 (Kopiowanie) DSC00665 IMG_20180702_114536 (Kopiowanie) DSC00650

KONGRES SEKRETARIATU NAUKI I OŚWIATY- 09-10.06.2018r.

DSC_0285
DSC_0285
DSC_0173
DSC_0173
DSC_0181
DSC_0181
DSC_0159
DSC_0159
DSC_0219
DSC_0219
DSC_0166
DSC_0166
DSC_0179
DSC_0179
DSC_0392
DSC_0392
DSC_0164
DSC_0164
DSC_0323
DSC_0323
DSC_0325
DSC_0325
DSC_0310
DSC_0310
DSC_0353
DSC_0353
DSC_0161
DSC_0161
DSC_0409
DSC_0409
DSC_0354
DSC_0354
DSC_0153
DSC_0153
DSC_0399
DSC_0399
DSC_0261
DSC_0261
DSC_0287
DSC_0287
DSC_0269
DSC_0269
DSC_0187
DSC_0187
DSC_0245
DSC_0245
DSC_0405a
DSC_0405a
DSC_0282
DSC_0282
DSC_0316
DSC_0316
DSC_0265
DSC_0265
DSC_0289
DSC_0289
DSC_0406
DSC_0406
DSC_0358
DSC_0358
DSC_0267
DSC_0267
DSC_0305
DSC_0305
DSC_0291
DSC_0291
DSC_0330
DSC_0330
DSC_0329
DSC_0329
DSC_0251
DSC_0251
DSC_0286
DSC_0286
DSC_0293
DSC_0293
DSC_0184
DSC_0184
DSC_0238
DSC_0238
DSC_0234
DSC_0234
DSC_0322
DSC_0322
DSC_0324
DSC_0324
DSC_0307
DSC_0307
DSC_0175
DSC_0175
DSC_0321
DSC_0321
DSC_0315
DSC_0315
DSC_0326
DSC_0326
DSC_0355
DSC_0355
DSC_0405
DSC_0405
Previous Next Play Pause
DSC_0285 DSC_0173 DSC_0181 DSC_0159 DSC_0219 DSC_0166 DSC_0179 DSC_0392 DSC_0164 DSC_0323 DSC_0325 DSC_0310 DSC_0353 DSC_0161 DSC_0409 DSC_0354 DSC_0153 DSC_0399 DSC_0261 DSC_0287 DSC_0269 DSC_0187 DSC_0245 DSC_0405a DSC_0282 DSC_0316 DSC_0265 DSC_0289 DSC_0406 DSC_0358 DSC_0267 DSC_0305 DSC_0291 DSC_0330 DSC_0329 DSC_0251 DSC_0286 DSC_0293 DSC_0184 DSC_0238 DSC_0234 DSC_0322 DSC_0324 DSC_0307 DSC_0175 DSC_0321 DSC_0315 DSC_0326 DSC_0355 DSC_0405

WZD KSOIW 17- 18 MAJA 2018R.

DSC00121
DSC00121
DSC00084
DSC00084
DSC00057
DSC00057
DSC00068
DSC00068
DSC00086
DSC00086
DSC00010
DSC00010
DSC00036
DSC00036
DSC00042
DSC00042
DSC00032
DSC00032
DSC00074
DSC00074
DSC00106
DSC00106
DSC00059
DSC00059
DSC00082
DSC00082
DSC00114
DSC00114
DSC00048
DSC00048
DSC00063
DSC00063
DSC00126
DSC00126
DSC00127
DSC00127
DSC00039
DSC00039
DSC00001
DSC00001
DSC00071
DSC00071
DSC00008
DSC00008
DSC00110
DSC00110
DSC00046
DSC00046
DSC00053
DSC00053
DSC00115
DSC00115
DSC00096
DSC00096
129
129
DSC00051
DSC00051
123
123
DSC00015
DSC00015
proksa
proksa
DSC00037
DSC00037
DSC00078
DSC00078
DSC00093
DSC00093
DSC00077
DSC00077
DSC00122
DSC00122
DSC00018
DSC00018
DSC00014
DSC00014
DSC00016
DSC00016
DSC00065
DSC00065
DSC00040
DSC00040
DSC00132
DSC00132
DSC00060
DSC00060
126
126
DSC00044
DSC00044
DSC00031
DSC00031
DSC00079
DSC00079
DSC00020
DSC00020
DSC00045
DSC00045
Previous Next Play Pause
DSC00121 DSC00084 DSC00057 DSC00068 DSC00086 DSC00010 DSC00036 DSC00042 DSC00032 DSC00074 DSC00106 DSC00059 DSC00082 DSC00114 DSC00048 DSC00063 DSC00126 DSC00127 DSC00039 DSC00001 DSC00071 DSC00008 DSC00110 DSC00046 DSC00053 DSC00115 DSC00096 129 DSC00051 123 DSC00015 proksa DSC00037 DSC00078 DSC00093 DSC00077 DSC00122 DSC00018 DSC00014 DSC00016 DSC00065 DSC00040 DSC00132 DSC00060 126 DSC00044 DSC00031 DSC00079 DSC00020 DSC00045

Rada KSOiW w Rydzynie 15- 16 lutego 2018r.

DSC00014
DSC00014
DSC00013
DSC00013
DSC00021
DSC00021
DSC00005
DSC00005
DSC00009
DSC00009
DSC00007
DSC00007
DSC00011
DSC00011
DSC00006
DSC00006
DSC00008
DSC00008
DSC00012
DSC00012
DSC00003
DSC00003
DSC00010
DSC00010
DSC00004
DSC00004
DSC00002
DSC00002
DSC00001
DSC00001
Previous Next Play Pause
DSC00014 DSC00013 DSC00021 DSC00005 DSC00009 DSC00007 DSC00011 DSC00006 DSC00008 DSC00012 DSC00003 DSC00010 DSC00004 DSC00002 DSC00001

 Rada Sekcji, Warszawa 05.04.2017r.

DSC00012
DSC00012
DSC00009
DSC00009
DSC00016
DSC00016
DSC00015
DSC00015
DSC00020
DSC00020
DSC00005
DSC00005
DSC00021
DSC00021
DSC00006
DSC00006
DSC00014
DSC00014
DSC00007
DSC00007
DSC00010
DSC00010
DSC00008
DSC00008
DSC00011
DSC00011
Previous Next Play Pause
DSC00012 DSC00009 DSC00016 DSC00015 DSC00020 DSC00005 DSC00021 DSC00006 DSC00014 DSC00007 DSC00010 DSC00008 DSC00011

 Rada Sekcji, Bytom 25.05.2017r.

DSC00004
DSC00004
DSC00032
DSC00032
DSC00038
DSC00038
DSC00052
DSC00052
DSC00049
DSC00049
DSC00050
DSC00050
DSC00016
DSC00016
DSC00059
DSC00059
DSC00015
DSC00015
DSC00051
DSC00051
DSC00029
DSC00029
DSC00043
DSC00043
DSC00005
DSC00005
DSC00042
DSC00042
DSC00031
DSC00031
DSC00030
DSC00030
DSC00044
DSC00044
DSC00039
DSC00039
DSC00053
DSC00053
DSC00040
DSC00040
DSC00033
DSC00033
DSC00045
DSC00045
DSC00061
DSC00061
DSC00025
DSC00025
DSC00058
DSC00058
DSC00003
DSC00003
DSC00047
DSC00047
DSC00019
DSC00019
DSC00023
DSC00023
DSC00060
DSC00060
Previous Next Play Pause
DSC00004 DSC00032 DSC00038 DSC00052 DSC00049 DSC00050 DSC00016 DSC00059 DSC00015 DSC00051 DSC00029 DSC00043 DSC00005 DSC00042 DSC00031 DSC00030 DSC00044 DSC00039 DSC00053 DSC00040 DSC00033 DSC00045 DSC00061 DSC00025 DSC00058 DSC00003 DSC00047 DSC00019 DSC00023 DSC00060

Nadzwyczajna Rada KSOiW w dniu 19.10.2017r. Warszawa.

DSC00017
DSC00017
DSC00009
DSC00009
DSC00001
DSC00001
DSC00016
DSC00016
DSC00004
DSC00004
DSC00010
DSC00010
DSC_0955
DSC_0955
DSC00013
DSC00013
DSC00011
DSC00011
DSC00015
DSC00015
DSC00012
DSC00012
DSC00005
DSC00005
DSC_0960
DSC_0960
DSC00014
DSC00014
DSC00003
DSC00003
Previous Next Play Pause
DSC00017 DSC00009 DSC00001 DSC00016 DSC00004 DSC00010 DSC_0955 DSC00013 DSC00011 DSC00015 DSC00012 DSC00005 DSC_0960 DSC00014 DSC00003

Rada KSOiW, Siedlce, 2017r.

DSC00012
DSC00012
DSC00018
DSC00018
DSC00014
DSC00014
DSC00005
DSC00005
DSC00003
DSC00003
DSC00022
DSC00022
DSC00006
DSC00006
DSC00017
DSC00017
DSC00016
DSC00016
DSC00010
DSC00010
DSC00019
DSC00019
DSC00001
DSC00001
DSC00013
DSC00013
DSC00015
DSC00015
DSC00009
DSC00009
DSC00008
DSC00008
DSC00002
DSC00002
Previous Next Play Pause
DSC00012 DSC00018 DSC00014 DSC00005 DSC00003 DSC00022 DSC00006 DSC00017 DSC00016 DSC00010 DSC00019 DSC00001 DSC00013 DSC00015 DSC00009 DSC00008 DSC00002

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758