A A A

Zdjęcia 2017- 2018r.

Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę - 2018r.

DSC00639
DSC00639
IMG_20180702_114407 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114407 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120335 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120335 (Kopiowanie)
DSC00650
DSC00650
DSC00694
DSC00694
IMG_20180702_130229 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130229 (Kopiowanie)
DSC00686
DSC00686
IMG_20180702_143935 (Kopiowanie)
IMG_20180702_143935 (Kopiowanie)
DSC00646
DSC00646
DSC00665
DSC00665
DSC00692
DSC00692
IMG_20180702_120210 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120210 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120125 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120125 (Kopiowanie)
DSC00696
DSC00696
DSC00656(1)
DSC00656(1)
DSC00634
DSC00634
IMG_20180702_124052 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124052 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130227 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130227 (Kopiowanie)
DSC00699
DSC00699
IMG_20180702_124113 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124113 (Kopiowanie)
DSC00677
DSC00677
IMG_20180702_115415 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115415 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124032 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124032 (Kopiowanie)
DSC00698
DSC00698
DSC00664
DSC00664
DSC00695
DSC00695
DSC00649
DSC00649
DSC00661(1)
DSC00661(1)
IMG_20180702_120258 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120258 (Kopiowanie)
DSC00664(1)
DSC00664(1)
DSC00628
DSC00628
IMG_20180702_115431 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115431 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114536 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114536 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114451 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114451 (Kopiowanie)
Previous Next Play Pause
DSC00639 IMG_20180702_114407 (Kopiowanie) IMG_20180702_120335 (Kopiowanie) DSC00650 DSC00694 IMG_20180702_130229 (Kopiowanie) DSC00686 IMG_20180702_143935 (Kopiowanie) DSC00646 DSC00665 DSC00692 IMG_20180702_120210 (Kopiowanie) IMG_20180702_120125 (Kopiowanie) DSC00696 DSC00656(1) DSC00634 IMG_20180702_124052 (Kopiowanie) IMG_20180702_130227 (Kopiowanie) DSC00699 IMG_20180702_124113 (Kopiowanie) DSC00677 IMG_20180702_115415 (Kopiowanie) IMG_20180702_124032 (Kopiowanie) DSC00698 DSC00664 DSC00695 DSC00649 DSC00661(1) IMG_20180702_120258 (Kopiowanie) DSC00664(1) DSC00628 IMG_20180702_115431 (Kopiowanie) IMG_20180702_114536 (Kopiowanie) IMG_20180702_114451 (Kopiowanie)

KONGRES SEKRETARIATU NAUKI I OŚWIATY- 09-10.06.2018r.

DSC_0291
DSC_0291
DSC_0325
DSC_0325
DSC_0323
DSC_0323
DSC_0166
DSC_0166
DSC_0219
DSC_0219
DSC_0261
DSC_0261
DSC_0187
DSC_0187
DSC_0367
DSC_0367
DSC_0282
DSC_0282
DSC_0245
DSC_0245
DSC_0329
DSC_0329
DSC_0315
DSC_0315
DSC_0223
DSC_0223
DSC_0184
DSC_0184
DSC_0321
DSC_0321
DSC_0353
DSC_0353
DSC_0262
DSC_0262
DSC_0164
DSC_0164
DSC_0249
DSC_0249
DSC_0179
DSC_0179
DSC_0405a
DSC_0405a
DSC_0267
DSC_0267
DSC_0307
DSC_0307
DSC_0177
DSC_0177
DSC_0173
DSC_0173
DSC_0251
DSC_0251
DSC_0289
DSC_0289
DSC_0288
DSC_0288
DSC_0293
DSC_0293
DSC_0310
DSC_0310
DSC_0265
DSC_0265
DSC_0354
DSC_0354
DSC_0409
DSC_0409
DSC_0322
DSC_0322
DSC_0316
DSC_0316
DSC_0159
DSC_0159
DSC_0305
DSC_0305
DSC_0286
DSC_0286
DSC_0161
DSC_0161
DSC_0392
DSC_0392
DSC_0326
DSC_0326
DSC_0287
DSC_0287
DSC_0181
DSC_0181
DSC_0234
DSC_0234
DSC_0269
DSC_0269
DSC_0397
DSC_0397
DSC_0358
DSC_0358
DSC_0405
DSC_0405
DSC_0153
DSC_0153
DSC_0399
DSC_0399
Previous Next Play Pause
DSC_0291 DSC_0325 DSC_0323 DSC_0166 DSC_0219 DSC_0261 DSC_0187 DSC_0367 DSC_0282 DSC_0245 DSC_0329 DSC_0315 DSC_0223 DSC_0184 DSC_0321 DSC_0353 DSC_0262 DSC_0164 DSC_0249 DSC_0179 DSC_0405a DSC_0267 DSC_0307 DSC_0177 DSC_0173 DSC_0251 DSC_0289 DSC_0288 DSC_0293 DSC_0310 DSC_0265 DSC_0354 DSC_0409 DSC_0322 DSC_0316 DSC_0159 DSC_0305 DSC_0286 DSC_0161 DSC_0392 DSC_0326 DSC_0287 DSC_0181 DSC_0234 DSC_0269 DSC_0397 DSC_0358 DSC_0405 DSC_0153 DSC_0399

WZD KSOIW 17- 18 MAJA 2018R.

DSC00109
DSC00109
DSC00080
DSC00080
DSC00120
DSC00120
DSC00014
DSC00014
DSC00003
DSC00003
DSC00127
DSC00127
DSC00064
DSC00064
DSC00045
DSC00045
122
122
DSC00027
DSC00027
DSC00051
DSC00051
DSC00069
DSC00069
DSC00056
DSC00056
DSC00043
DSC00043
DSC00008
DSC00008
DSC00054
DSC00054
DSC00077
DSC00077
DSC00084
DSC00084
123
123
DSC00011
DSC00011
DSC00102
DSC00102
DSC00078
DSC00078
DSC00030
DSC00030
DSC00048
DSC00048
DSC00049
DSC00049
DSC00037
DSC00037
DSC00076
DSC00076
DSC00009
DSC00009
124
124
DSC00079
DSC00079
DSC00122
DSC00122
DSC00062
DSC00062
DSC00081
DSC00081
DSC00055
DSC00055
DSC00106
DSC00106
DSC00040
DSC00040
DSC00091
DSC00091
DSC00050
DSC00050
DSC00020
DSC00020
DSC00117
DSC00117
DSC00110
DSC00110
DSC00010
DSC00010
125
125
DSC00019
DSC00019
DSC00004
DSC00004
DSC00057
DSC00057
DSC00034
DSC00034
DSC00119
DSC00119
DSC00047
DSC00047
DSC00082
DSC00082
Previous Next Play Pause
DSC00109 DSC00080 DSC00120 DSC00014 DSC00003 DSC00127 DSC00064 DSC00045 122 DSC00027 DSC00051 DSC00069 DSC00056 DSC00043 DSC00008 DSC00054 DSC00077 DSC00084 123 DSC00011 DSC00102 DSC00078 DSC00030 DSC00048 DSC00049 DSC00037 DSC00076 DSC00009 124 DSC00079 DSC00122 DSC00062 DSC00081 DSC00055 DSC00106 DSC00040 DSC00091 DSC00050 DSC00020 DSC00117 DSC00110 DSC00010 125 DSC00019 DSC00004 DSC00057 DSC00034 DSC00119 DSC00047 DSC00082

Rada KSOiW w Rydzynie 15- 16 lutego 2018r.

DSC00011
DSC00011
DSC00014
DSC00014
DSC00004
DSC00004
DSC00007
DSC00007
DSC00003
DSC00003
DSC00013
DSC00013
DSC00005
DSC00005
DSC00002
DSC00002
DSC00012
DSC00012
DSC00009
DSC00009
DSC00021
DSC00021
DSC00006
DSC00006
DSC00008
DSC00008
DSC00010
DSC00010
DSC00001
DSC00001
Previous Next Play Pause
DSC00011 DSC00014 DSC00004 DSC00007 DSC00003 DSC00013 DSC00005 DSC00002 DSC00012 DSC00009 DSC00021 DSC00006 DSC00008 DSC00010 DSC00001

 Rada Sekcji, Warszawa 05.04.2017r.

DSC00020
DSC00020
DSC00010
DSC00010
DSC00015
DSC00015
DSC00012
DSC00012
DSC00006
DSC00006
DSC00009
DSC00009
DSC00007
DSC00007
DSC00016
DSC00016
DSC00011
DSC00011
DSC00014
DSC00014
DSC00008
DSC00008
DSC00005
DSC00005
DSC00021
DSC00021
Previous Next Play Pause
DSC00020 DSC00010 DSC00015 DSC00012 DSC00006 DSC00009 DSC00007 DSC00016 DSC00011 DSC00014 DSC00008 DSC00005 DSC00021

 Rada Sekcji, Bytom 25.05.2017r.

DSC00019
DSC00019
DSC00039
DSC00039
DSC00059
DSC00059
DSC00004
DSC00004
DSC00029
DSC00029
DSC00032
DSC00032
DSC00040
DSC00040
DSC00049
DSC00049
DSC00030
DSC00030
DSC00038
DSC00038
DSC00045
DSC00045
DSC00003
DSC00003
DSC00052
DSC00052
DSC00005
DSC00005
DSC00023
DSC00023
DSC00025
DSC00025
DSC00033
DSC00033
DSC00043
DSC00043
DSC00044
DSC00044
DSC00051
DSC00051
DSC00050
DSC00050
DSC00053
DSC00053
DSC00031
DSC00031
DSC00060
DSC00060
DSC00015
DSC00015
DSC00042
DSC00042
DSC00061
DSC00061
DSC00047
DSC00047
DSC00058
DSC00058
DSC00016
DSC00016
Previous Next Play Pause
DSC00019 DSC00039 DSC00059 DSC00004 DSC00029 DSC00032 DSC00040 DSC00049 DSC00030 DSC00038 DSC00045 DSC00003 DSC00052 DSC00005 DSC00023 DSC00025 DSC00033 DSC00043 DSC00044 DSC00051 DSC00050 DSC00053 DSC00031 DSC00060 DSC00015 DSC00042 DSC00061 DSC00047 DSC00058 DSC00016

Nadzwyczajna Rada KSOiW w dniu 19.10.2017r. Warszawa.

DSC00013
DSC00013
DSC00005
DSC00005
DSC00010
DSC00010
DSC00014
DSC00014
DSC00004
DSC00004
DSC00011
DSC00011
DSC00016
DSC00016
DSC_0960
DSC_0960
DSC00017
DSC00017
DSC00003
DSC00003
DSC00012
DSC00012
DSC00001
DSC00001
DSC_0955
DSC_0955
DSC00015
DSC00015
DSC00009
DSC00009
Previous Next Play Pause
DSC00013 DSC00005 DSC00010 DSC00014 DSC00004 DSC00011 DSC00016 DSC_0960 DSC00017 DSC00003 DSC00012 DSC00001 DSC_0955 DSC00015 DSC00009

Rada KSOiW, Siedlce, 2017r.

DSC00009
DSC00009
DSC00018
DSC00018
DSC00016
DSC00016
DSC00014
DSC00014
DSC00012
DSC00012
DSC00003
DSC00003
DSC00022
DSC00022
DSC00001
DSC00001
DSC00008
DSC00008
DSC00006
DSC00006
DSC00017
DSC00017
DSC00015
DSC00015
DSC00019
DSC00019
DSC00013
DSC00013
DSC00005
DSC00005
DSC00002
DSC00002
DSC00010
DSC00010
Previous Next Play Pause
DSC00009 DSC00018 DSC00016 DSC00014 DSC00012 DSC00003 DSC00022 DSC00001 DSC00008 DSC00006 DSC00017 DSC00015 DSC00019 DSC00013 DSC00005 DSC00002 DSC00010

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758