Drukuj

Warszawa, 07.07.2021 r.

Eskalujemy protest, jeżeli Ministerstwo Edukacji i Nauki w trybie natychmiastowym nie podejmie decyzji o podjęciu rozmów w sprawie realizacji punktu VI Porozumienia- taką propozycję  Prezydium  przedstawi Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania na najbliższej Radzie.  

Podczas pikiety ostrzegawczej koncepcję uzależnienia płac nauczycieli od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przedstawili w MEiN wydelegowani przez  KSOiW  Jerzy Ewertowski i Zbigniew Świerczek.

Dziękujemy  wszystkim  uczestnikom  protestu, który odbyła się w dniu 1 lipca 2021 roku przed gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pomimo okresu urlopowego i trudnego czasu pandemii, podjęliście wezwanie Rady KSOiW i przybyliście do Warszawy, aby wspólnie upominać się o ważne sprawy dla polskiej oświaty i jej pracowników. Wykazaliście się wielkim zaangażowaniem i aktywnością. Przyjechaliście z całej Polski, aby dać wyraz swojemu niezadowoleniu z niezrealizowania VI punktu Porozumienia, które Rząd RP podpisał z NSZZ „Solidarność” w kwietniu 2019 r. Wspólnie domagaliśmy się powiązania naszych płac ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Protestowaliśmy przeciw próbom pogarszania warunków pracy i płacy pracowników oświaty.

Wzywamy wszystkie struktury do gotowości w razie konieczności podejmowania  dalszych akcji protestacyjnych aż do strajku głodowego włącznie. 

W dobrze pojętym interesie państwa jest dotrzymywanie podpisanych porozumień. Kwestią honoru jest, aby Rząd RP zrealizował porozumienie podpisane z największym związkiem zawodowym. 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przyjęła stanowisko 11/19 z 2019 r., w którym  podpisane  w imieniu całego związku NSZZ „S” przez szefa struktur oświatowych - Ryszarda Proksę porozumienie oceniła jako sukces negocjacyjny. 

Wywalczyliśmy wówczas: 

- waloryzacje wynagrodzenia nauczycieli, 

- dodatek za wychowawstwo (300 zł),

- skrócenie ścieżki awansu zawodowego,

- odstąpienie od niekorzystnych zmian dotyczących oceny pracy nauczyciela,

- dodatek dla młodych nauczycieli.

Konsekwentnie będziemy żądać realizacji  VI PUNKTU POROZUMIENIA !!!  

W imieniu Prezydium KSOiW

Przewodniczący 

Ryszard Proksa