A A A

Warszawa, 11 września 2020 r.

Biuro Eksperckie, Dialogu 

i Polityki Społecznej

KK NSZZ „Solidarność”

Opinia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie projektu Ustawy budżetowej na rok 2021 w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty bazowej dla nauczycieli.

W imieniu Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, po zapoznaniu się z projektem z 26 sierpnia 2020 roku, ustawy budżetowej na rok 2021, kolejny już raz odrzucamy jego założenia. 

Analiza przedłożonego dokumentu prowadzi do wniosku, że w 2021 roku nie są planowane podwyżki płac nauczycieli. Art. 9 ust. 2 określa poziom kwoty bazowej dla nauczycieli w wysokości 3537,80 zł. A to oznacza, że uwzględniając mechanizm konstruowania wynagrodzeń pracowników pedagogicznych określony w art. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1981 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1287 z późniejszymi zmianami), że Rząd RP nie przewiduje wzrostu płac nauczycieli w przyszłym roku budżetowym. Projektowana wysokość kwoty bazowej określanej dla nauczycieli w Ustawie budżetowej na rok 2021 pokrywa się bowiem dokładnie z kwotą, która jest obowiązująca obecnie, od 1 września br. 

Konsekwentnie, jak w kilku ostatnich latach, opowiadamy się za zmianą systemu finasowania oświaty, co koniecznie musi prowadzić do zmiany zasad konstruowania budżetu państwa w części oświatowej subwencji ogólnej (części 82, zał. nr 2) a w niej z przejrzystymi i realnymi regułami finasowania nauczycielskich wynagrodzeń.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zaproponowany projekt Ustawy budżetowej na rok 2021 w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego opiniuje negatywnie. Od kilkunastu lat bowiem relacja płacy nauczycieli w stosunku nie tylko do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ale i do płacy minimalnej drastycznie spada. Prowadzi to w dalszej konsekwencji do naruszenia algorytmu waloryzacji minimalnych stawek wynagrodzenia tej grupy zawodowej. Ponadto powoduje ubożenie nauczycieli w stosunku do wielu pozostałych grup zawodowych, co znajduje odzwierciedlenie w relacji wynagrodzeń nauczycieli do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. 

Tendencję tę potwierdza dokument Rady Ministrów z lipca 2020 roku pt. Założenia projektu budżetu państwa na rok 2021. Z niego expressis verbis wynika, że jak czytamy w dokumencie „Przewidywane jest utrzymanie się wzrostu wynagrodzeń, choć jego tempo zmniejszy się znacząco w stosunku do trendów z ostatnich lat. Na potrzeby Założeń przyjęto, że w 2020 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 3,5% wobec 7,2% wzrostu zanotowanego średnio w 2019 r.”. Nota bene licząc tą metodą (wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) płace nauczycieli w 2020 r. wzrosły o 2% (a nie jak mylnie podaję się 6%). Ponadto w Założeniach Rząd RP prognozuje w 2021 roku dynamikę tego wskaźnika makroekonomicznego (przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) na poziomie 103,4%.

Konkludując, głównie z tych powodów po raz kolejny, zmuszeni jesteśmy przekazany projekt Ustawy budżetowej na rok 2021 ocenić negatywnie w nadziei rychłego rozpoczęcia prac nad zmianą zasad tworzenia jego części na realizację zadań oświatowych.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Ryszard Proksa

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.