A A A

W załączeniu przesyłam odpowiedź z MEN na wniosek KSOiW dot. zmiany legislacyjnej w ustawie Karta Nauczyciela dotyczącej okresu zawierania z nauczycielami umów na czas określony.

Ryszard Proksa 

Przewodniczący KSOiW

NSZZ "Solidarność"

Oferta specjalna

10% zniżki

OFERTA OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH

Rabaty 

Historyczna Sala BHP- centrum konferencyjno-wystawienniczego. 

Użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i przywilejów.

Od bieżącego numeru wprowadzamy zmiany w miesięczniku „Wychowawca”.